Liiklusohutusest rattatreeningutel ja võistlustel

Report
Liiklusohutusest jalgrattavõistlustel ja
treeningutel
EJL kohtunike , treenerite ja võistluste
korraldajate ühine koolitusseminar
04-05. Veebruaril 2012 a. Käärikul
Raimo Ronimois
Maanteeameti lõuna regioon
Direktori asetäitja liiklusohutuse ja liiklusregistri alal
Liiklusohutusest jalgrattavõistlustel
UCI jalgrattaspordi määrused turvalisuse
tagamisest:
Turvalisus
1.2.060 Korraldaja peab muretsema pädeva firma ja
korraldama tõhusa koostöö politseiga. (paragrahvi punkt
sisestatud 1.01.05)
1.2.061 Seadust ja üldist turvalisust rikkumata peab
korraldaja kindlustama, et võistlusrajal ega võistlusalal ei
oleks kohti või situatsioone, mis võiksid kedagi ohtu seada
(sõitjaid, abilisi, ametnikke, pealtvaatajaid jne.). (teksti
muudetud 1.01.05)
1.2.062 Korraldaja peab sulgema võistluste ajaks kogu raja
või peab liiklus olema peatatud rajal selleks hetkeks, kui
võistlus seda läbib.
EJL VÕISTLUSKALENDRIS REGISTREERITUD RAHVASPORTLASTELE AVATUD MAASTIKURATTAVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE TINGIMUSED
VI Turvalisuse tagamine
6.1 Rajaturvajad:
6.1.1 Peavad olema vähemalt 16 aastat vanad;
6.1.2 Tuleb varustada rajakaardiga ning piisava koguse söögi ja
joogiga;
6.1.3 Peavad kandma ühesugust silmatorkavat eririietust, omama
vilet ja raadiosidet;
Soovitus:
Lisada eeskirjadesse nõuded, mis tulenevalt Liiklusseadusest
ja Teeseadusest.
Teeseadus
§ 36. Tegevus teel ja tee kaitsevööndis
Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:
5) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
*
*
*
*
*
Aegsasti enne üritust tuleb esitada teevaldajale taotlus, koos
liikluskorralduse projektiga (projekti tegemiseks vajalik Teeseaduse
§25¹ tegevusluba) nimetatud teenust pakuvad turul mitmed firmad.
Projekti koostamine on seotud ühekordse kuluga võistluse korraldajale.
Võistluste korraldajale on liikluskorraldusvahendite paigaldamine
vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse projektile seotud kuludega,
sest liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks on vajalik Teeseaduse
§25¹ tegevusluba. (Luba olemas teehooldajatel ja ka väiksematel linna
ja valla ettevõtetel, teedeehitusfirmadel, liiklusmärkide tootjatel)
Teeseadus
MAANTEEAMETILT (Teevaldajalt) taotletav tingimustega
luba võistluste läbiviimiseks ei ole riigilõiviga
maksustatud.
Maanteeameti lõuna regioonis annab konsultatsioone
Liikluskorralduse osakonna juhataja Andrus Prükk
7408 115, 506 7186
[email protected]
www.mnt.ee
Liiklusseadus
§ 8. Liikluse reguleerimine
(1) Reguleerija reguleerib liiklust juhul, kui seda on vaja teha
liikluskorraldusvahendite märguannetest erineval viisil või
kui olemasolevad liikluskorraldusvahendid ei taga teatud
ajavahemikul liikluse normaalset kulgu, liiklustakistuste
või -ummikute korral, samuti muudel juhtudel, kui liiklus
on häiritud.
(2) Reguleerija märguanne peab olema hästi nähtav ja üheselt
mõistetav. Reguleerija peab märguande andma õigeaegselt,
et juht ootamatu manöövri või kiiruse järsu muutmisega ei
põhjustaks liiklusohtlikku olukorda ega segaks teiste
liiklejate liiklemist. Täiendavalt võib reguleerija
märguandmisel kasutada vilet, helisignaali või muud
vahendit.
Liiklusseadus
(3) Liiklust reguleerib politseiametnik või abipolitseinik, kes on
saanud sellekohase väljaõppe. Liiklust võib omandatud
pädevuse piires reguleerida ka sellekohase väljaõppe saanud:
1) kaitseväe ja Kaitseliidu reguleerija kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral;
2) päästeteenistuja ja päästetöödele kaasatud isik päästetöödel;
3) looduskaitsetöötaja kaitsealal looduskaitseseaduse tähenduses, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti
piiranguvööndis ning selleni viivatel teedel;
4) riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutuse töötaja metsateedel;
5) raudteetöötaja raudteeülesõidukohal;
6) parvüleveo korraldaja sadamas;
7) parkimise korraldaja parklas;
8) teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt liiklust
reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud
korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui
liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks
suletud;
9) suurt või rasket veost saatev isik, kui liiklus on veose suuruse või raskuse tõttu häiritud või ohustatud;
10) lasterühma saatja laste ohutuse tagamisel;
11) kiirabibrigaadi liige sündmuskohal kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel;
12) reguleerija väljaõpet saav isik praktilise väljaõppe ajal.
Reguleerija koolitamise kord, reguleerija
tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord
§ 2. Koolituse eesmärk
(1) Reguleerija koolituse eesmärgiks on teadmiste andmine liikluse
reguleerimist käsitlevatest õigusaktidest, reguleerija märguannetest ja
varustusest, reguleerija ohutust mõjutavatest teguritest ning praktiliste
oskuste andmine liikluse reguleerimiseks „Liiklusseaduse” § 8
lõikes 1 loetletud juhtudel
(2) Koolituse läbinud reguleerija:
1) tunneb oma pädevuse piires liiklusalaseid õigusakte ja
ohutusnõudeid ning oskab temale vajaliku pädevuse piires liiklust
reguleerida;
2) oskab kasutada vajalikke liikluskorraldus- ja
reguleerimisvahendeid;
3) tegutseb liiklusohutust tagades riske vältides ning tervist ja
keskkonda säästes.
Reguleerija koolitamise kord, reguleerija
tunnistuse vorm ja selle väljaandmise kord
§ 3. Koolituse liigid
(1) Käesolevas määruses kasutatakse järgmist koolituse liigitust:
1) I pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikutele (lasterühma saatja laste ohutuse
tagamisel);
2) II pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktides 1–7 ja 11 nimetatud isikutele (Kaitseväe ja Kaitseliidu
reguleerija Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite kolonni liikluses osalemise korral; päästeteenistuja päästetöödel;
looduskaitsetöötaja kaitsealal „Looduskaitseseaduse” tähenduses, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava loodusobjekti
piiranguvööndis ning selleni viivatel teedel; riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutuse töötaja
metsateedel; raudteetöötaja raudteeülesõidukohal; parvüleveo korraldaja sadamas; parkimise korraldaja parklas;
kiirabibrigaadi liige sündmuskohal kannatanute ja kiirabibrigaadi ohutuse tagamisel);
3) III pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 8
nimetatud isikutele (teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt
liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud
korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui
liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud);
4) IV pädevuskoolitus – „Liiklusseaduse” § 8 lõike 3 punktis 9 nimetatud isikutele (suurt või rasket veost saatev isik,
kui liiklus on veose suuruse või raskuse tõttu häiritud või ohustatud);
Reguleerija koolituse tunnustatud läbiviijad
§ 5. Reguleerija koolitaja
(1) Reguleerija koolitust viib läbi Maanteeameti poolt tunnustatud
koolitaja. (http://www.mnt.ee/index.php?id=15222&highlight=reguleerija )
Liiklusseadus
JA NÜÜD KÕIGE OLULISEM INFO
…
Liiklusseadus
(5) Perioodiliselt mittekorduva, kuni kolm ööpäeva kestva
reguleerimisvajadusega ürituse või tegevuse korral, on
reguleerija ettevalmistamise õigus ka isikul, kes on
saanud käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud
koolitajalt reguleerija ettevalmistuse.
Tee omanik, kelle teele on liikluse reguleerimine kavandatud,
võib nõuda lõikes 3 nimetatud reguleerija kasutamist.
(so: (3) Reguleerija peab olema vähemalt 18-aastane isik, kes on saanud koolituse
vastavalt kehtestatud korrale. Parklas parkimist korraldav reguleerija võib erandina olla
vähemalt 16-aastane isik. Eriveost saatev reguleerija peab lisaks omama vähemalt CEkategooria autorongi juhtimisõigust. Käesoleva seaduse § 8 lõike 3 punktides 8 ja 9
nimetatud reguleerijal peab olema reguleerija tunnistus ning terviseseisund peab
vastama vähemalt § 101 lõike 10 alusel B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud
tervisenõuetele.)
Liiklusseadus
Reguleerijal peab olema kollakasroheline ohutusvest,
ohutusriietus või vormiriietus.
Reguleerija peab olema vähemalt 18-aastane isik,
kes on saanud koolituse vastavalt kehtestatud
korrale. Parklas parkimist korraldav reguleerija
võib erandina olla vähemalt 16-aastane isik.
Liiklusseadus
Mõningad reguleerija märguanded
(4) Reguleerija võib anda ka muid liiklejale arusaadavaid märguandeid või
suulisi korraldusi.
(5) Liiklust keelav märguanne kehtib kuni lubava märguandeni.
(8) Liikluse reguleerimise märguanded antakse:
1) musta-valgevöödilise sauaga;
2) punase helkurkettaga;
3) liiklusmärgi «Sõidu keeld» kujutisega kettaga;
4) käega.
(9) Märgi «Sõidu keeld» kujutisega ketast võivad kasutada ka teised
reguleerijad, kui sellel on kirje «Sõidu keeld» asendatud muu sõnaga,
mis iseloomustab reguleerija ametit või organisatsiooni, näiteks
«Päästeasutus», «Looduskaitse», «Teemeister», «Lapsed» või muu
selline.
Eesmärgid
Kõik võistluste korraldajad ja rattaklubid
peavad koolitama vähemalt ühe (hea, kui
rohkem) enda liikme III pädevusastme
reguleerijaks.
Mõistlik oleks sarjadel koopereeruda ja
korraldada koolitusi Tartus ning Tallinnas.
Koolitused peaks toimuma enne aprilli.
Eesmärgid
Kõik vabatahtlikud võistlusi turvavad isikud
on vähemalt 18 aastased.
Ajutised reguleerijad on läbinud võistlusi
korraldava klubi III-pädevusastme
reguleerija poolt läbiviidud instrueerimise.
Instrueerimisel osalenud kinnitavad seda
allkirjaga. Allkirjalehe edastab võistluste
korraldaja enne võistluspäeva algust
peakohtunikule.
Eesmärgid
 Kõik võistluste korraldajad on oma spordiürituse
kooskõlastanud tee valdajaga. Selleks esitatakse
Maanteeametile/KOV-le taotlus koos liikluskorralduse
projektiga.
 Võistluste korraldajad paigaldavad liiklusskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse
projektile (koostöös selleks luba omavate
asutuste/ettevõtetega. )
 Lugupeetud ja austustväärivad on need korraldajad,
kes tagavad võistlejatele turvalisuse ja väldivad riskide
võtmist! (Suhtumine, et “me oleme seda võistlust siin
juba 15 aastat teinud ja midagi ei ole veel juhtunud” on
lubamatu!)
Liiklusohutusest ja liikluskasvatusest
veel veidi
Jalgratturi ohutuse tagamine
LS § 31. Jalgratturi, tasakaaluliikuri juhi, pisimopeedi- ja mopeedijuhi
kohustused
(2) Jalgratta ja pisimopeediga võib sõita jalgrattarajal või jalgrattateel või
võimalikult sõidutee parema ääre lähedal, välja arvatud käesoleva seaduse
§ 48 lõike 1 kohase manöövri ajal. Jalgrattaga võib sõita ka jalgratta- ja
jalgteel ning teepeenral, kui see on selleks kõlblik, ohustamata jalakäijat.
LS § 32. Piirangud jalgratturi, tasakaaluliikuri juhi, pisimopeedi- ja
mopeedijuhi liiklemisele
7) kolonnis sõitmisel ei tohi tekitada ohtu teistele liiklejatele
LS § 33. Juhi üldkohustused
(1) Juht peab olema tähelepanelik teel ja teeservas seisva või liikuva
vähekaitstud liikleja (jalakäija, jalgrattur ja muu selline) suhtes ning
vältima tema ohustamist ja talle kahju tekitamist.
LS 35. Juhi kohustused jalakäija, tasakaaluliikuri juhi ja jalgratturi ohutuse
tagamisel
(1) Juht ei tohi oma tegevusega ohustada jalakäijat, tasakaaluliikuri juhti
ega jalgratturit. Eriti tähelepanelik peab juht olema lapse, vanuri ning
haigustunnustega, liikumispuudega ja pimeda inimese suhtes.
Jalgratturi ja treeningu ohutuse tagamine
Räägime üle saateautode ja vilkurite teema:
Kes võib kasutada vilkureid, kuidas seda peab
vormistama;
Kuidas peavad
vilkurid asetsema?
Treeningute turvamine
 LS § 17. Tee andmise üldised kohustused
 (1) Liikleja peab tee andmisel juhinduma
liikluskorraldusvahendite nõuetest ja reguleerija
märguannetest.
 (2) Liikleja peab andma teed sõidukile, millel on sisse
lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise
helisignaaliga või ilma, ja niisuguse sõidukiga saadetavale
sõidukile, samuti teel töötavale sisselülitatud kollase
vilkuriga sõidukile ja niisuguse sõidukiga saadetavale
sõidukile. Vajaduse korral peab liikleja tee andmiseks
seisma jääma.
Treeningute turvamine
LS § 44. Kollane vilkur
(1) Kollane vilkur peab olema paigaldatud ning olema sisse lülitatud:
1) teehoiuülesandeid ja teel möödapääsmatuid tööülesandeid täitval
sõidukil (edaspidi hooldussõiduk);
2) sõidukil, mida kasutatakse teeseaduse §-ga 35 kehtestatud korras.
(2) Kui on oht, et teised liiklejad sõidukit piisavalt aegsasti ei märka või
kui sõiduk kujutab ohtu või takistab teisi liiklejaid, võib kollane vilkur
olla paigaldatud ning sisse lülitatud teel liiklevale või teel töid
teostavale sõidukile järgmiste toimingute ja olukordade puhul:
1) abi osutamise toimingud teel selleks ettenähtud mootorsõidukiga;
2) sõitmine põllumajandus- või metsatööstustraktoriga ja piiratud
kiirusega sõidukitega või nende veetavate järelhaagistega, mis on koos
koormaga laiemad kui 2,55 meetrit;
3) sõitmine mootorsõidukiga, mille valmistajakiirus ei ületa 40
kilomeetrit tunnis.
Treeningute turvamine
Kollane vilkur peab olema paigaldatud nii, et seda oleks
näha nii eestvaates, kui tagantvaates.
Samaaegselt võib kasutada mitut sisselülitatud vilkurit.
Treeningute turvamine
•Mida suurem on lambi valgustugevus, seda parem
•Ksenoonlampidega vilkur on paremini nähtav
•Paneel on paremini nähtav, kui üksik vilkur
•Ideaalne lahendus:paneel + vilkur
Treeninguks sobivad marsruudid
Jalgrattatreeningute marsruudid Lõuna-Eestis Vaata:
http://www.mnt.ee/public/Louna_regioon/Liikluskasvatus/j
algrattatreeningute_marsruudid_2011_louna.pdf
 Jalgrattaga sõitmiseks tasub valida sellised teed, kus
liiklustihedus on väike. Kõige sobivamad paigad
treenimiseks on maakonnalinnade ümbruses olevad
jalgrattateed. Maanteeameti lõuna regioon koostas koos
Jaan Veerannaga marsruudid, millest lähtudes saavad ka
pikamaasõitu harrastavad jalgratturid oma teekonda
turvaliselt planeerida.
Maanteeameti liiklusohutuskampaaniad
ja teavitusprojektid 2012 aastal (jalgrattur)
9. – 29. aprill 2012 - Liiklusohutuskampaania läbiviimine
jalgratturikiivri kandmise ja muu jalgratturile vajaliku
ohutusvarustuse kasutamise suurendamiseks. Kampaania
läbiviimise kanaliks on elektrooniline meedia.
*
*
*
*
*
7. – 27. mai 2012 (3 nädalat) - Üleriigiline teavitusprojekt
koondnimetusega „Kaherattalise sõiduki juht liikluses“.
Teavituskanalina kasutatakse välimeediat linnades.
Teavitusprojekti raames levitatakse erinevatel meediapindadel
paralleelselt kahte sõnumit: postitahvlitel „Märka
ratturit!“ ning piilaritel ja/või vitriinidel sõnumit
jalgratturile vajalikust tähelepanust ja ettevaatusest
sõidutee ületamisel.
Mis võiks veel olla 2012 a. teistmoodi?
Kas jalgrattalubade olemasolu
noorte võistlustel, mis ei toimu
muuks liikluseks suletud
territooriumil, oleks mõistlik?
(M/N10; M/N12; M/N14)
Mis võiks veel olla 2012 a. eesmärk?
 LS§ 148. Jalgratturile ja pisimopeedijuhile esitatavad
nõuded
 (1) Jalgratast võib iseseisvalt sõiduteel juhtida vähemalt
10-aastane isik, kes on omandanud jalgratturi
kvalifikatsiooni. 10–15-aastasel isikul peab sõiduteel
sõitmisel olema kaasas sellekohane juhiluba. Seadusliku
esindaja või viimase nõusolekul muu täiskasvanud isiku vahetu
järelevalve all võib sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 8-aastane isik.
 Kas treeneritel ja võistluste korraldajatel on arukas võtta
riski, lubades trenni ja võistluste starti juhilubadeta noori?
Võib-olla panustaks koolitusele!!!???
JALGRATTURI
KOOLITUS
Jalgratturiõpet reguleerib MKM ministri määrus “Jalgratturi
ja pisimopeedijuhi ettevalmistamise, eksamineerimise ning
juhiloa väljastamise kord, jalgratturi juhiloa vorm ning
nõuded õppevahenditele ja õppeväljakutele ning jalgratturi
kvalifikatsioonile” https://www.riigiteataja.ee/akt/116062011009 ”
Kes tegeleb?
 Jalgratturi juhiloa väljaandmise õigust omavad lasteaedalgkoolid, algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid,
huvialakoolid, politseiprefektuurid, mootorsõidukijuhi
koolitamise luba omavad koolitajad ja Maanteeameti
kohalikud asutused.
 Üksikkorras võib jalgratturit koolitada lapsevanem (seaduslik
esindaja).
 Jalgratturi õpetaja peab olema vähemalt 18-aastane ja omama
mootorsõiduki juhiluba.
Jalgratturi koolitus
 Koolis toimub jalgratturi ettevalmistamine kooli
õppekava, tööplaani või huvialaringi töö raames.
 Pärast õppe läbimist peab õpilane tundma
liiklusreegleid, oskama jälgida liiklust ja tegema
optimaalseid otsuseid, oskama valitseda jalgratast,
oskama näha ja ennetada ohte ning tegutseda riske
vältides.
Eksamineerimine ja nõuded
eksamineerijale
LS § 150. Jalgratturi ja pisimopeedijuhi eksamineerimine
 (1) Jalgratturi eksamineerimise õigust omavad põhikoolid,
gümnaasiumid, huvikoolid, Politsei- ja Piirivalveamet,
mootorsõidukijuhi koolitamise luba omavad koolitajad ja
Maanteeamet.
 Jalgratturi teooria- ja sõidueksami läbiviimiseks moodustab
kool, politseiprefektuur või mootorsõidukijuhi koolitamise
luba omav koolitaja vähemalt kaheliikmelise
eksamikomisjoni.
 Eksamikomisjoni liikmel peab olema kehtiv A-kategooria
mootorratta või auto juhiluba vähemalt kolm aastat. Juhiloa
omamise aja hulka arvestatakse esmase juhiloa omamise aeg.
Eksami sooritamine
 Jalgratturi juhiloa saamiseks tuleb eksam sooritada kooli,
politseiprefektuuri, mootorsõidukijuhi koolitamise luba omava
koolitaja juurde loodud eksamikomisjonis või Maanteeameti
kohalikus asutuses.
 Juhiloa taotleja peab edukalt sooritama:teooriaeksami (vastab
õigesti 13 küsimusele 15-st) ja sõidueksami ( lisa 2 nõuded)
JUHILUBADE VÄLJASTAMINE JA
ARVESTUS
 väljastatud juhilubade kohta peetakse arvestust
liiklusregistri juhilubade ja muude juhtimisõigust
tõendavate dokumentide andmebaasis;
 jalgratturi juhiloa väljastanud asutus edastab
liiklusregistrile elektrooniliselt andmed väljastatud
juhilubade kohta;
 Maanteeamet korraldab jalgratturi juhilubade blankettide
trükkimist ning peab juhilubade kohta arvestust.
LÕPETUSEKS
•Probleeme ei lahendata riigiasutuste
kabinetivaikuses.
•Kui sa leiad, et saaksid liiklusohutuses
kuidagi panustada, siis tee seda!
•Hoiakuid liikluses muudetakse pika aja
jooksul ja kõiki osapooli targalt kaasates.
•Tee õigeid tegevusi – saad õiged
harjumused!
•Õiged harjumused muudavad liiklejate
hoiakuid arvestavamaks ja hoolivamaks.
TÄNAN VÕIMALUSE EEST!

similar documents