Analiza wyników Testu uwagi i lateralizacji słuchowej uczniów

Report
Marzena Mularzuk, Natalia Czajka,
Joanna Ratyńska
Analiza wyników Testu uwagi i lateralizacji
słuchowej uczniów poddanych terapii za
pomocą metody Tomatisa
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU
WARSZAWA
słuch
wzrok
smak
dotyk
zapach
Słyszenie
jest procesem biernym (recepcją dźwięku)i zależy
od stanu obwodowej części narządu słuchu, tzn.
komórek słuchowych w uchu wewnętrznym
i nerwu słuchowego.
Słuchanie
(uwaga słuchowa)
jest procesem aktywnym. W uproszczeniu można
powiedzieć, iż jest to umiejętność świadomego
odbierania bodźców dźwiękowych, wydobywania
Przyczyny zaburzeń uwagi słuchowej
• powikłania w okresie ciąży
• powikłania okołoporodowe
• zaburzenia emocjonalne (np.: adopcja, wczesne
oddzielenie od matki, trudności w rodzinie)
• opóźnienia rozwojowe
• opóźnienie rozwoju mowy
• nawracające infekcje uszu
• zaburzenia słuchu (odbiorcze, przewodzeniowe
oraz centralne)
• uraz psychiczny lub fizyczny
W ramach projektu „Uwaga! Sposób na sukces”
uczniowie badani byli Testem uwagi i lateralizacji
słuchowej, którego wynik kwalifikował do wzięcia
udziału w terapii za pomocą metody Tomatisa.
Terapią objętych zostało 756 uczniów.
Przedstawione wyniki dotyczą grupy 551 osób,
których otrzymane wyniki można było w pełni
zanalizować.
Analiza wyników przedstawia porównanie wartości
Testu uwagi i lateralizacji słuchowej wykonanego przed
zastosowaną terapią oraz po jej zakończeniu.
Czym jest Test uwagi i lateralizacji słuchowej?
Tomatis opracował narzędzie badawcze
do oceny słuchania tzw. test słuchania i obejmujący
ocenę (audiometr, audiolaterometr):
•
•
•
•
słuchania tonów drogą powietrzną i kostną
selekcja wysokości dźwięków- dyskryminacja
lokalizacja źródła dźwięku
lateralizacja słuchowa
Test uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej
składa się z następujących elementów:
• badanie uwagi słuchowej zewnętrznej (drogą
powietrzną)
• badanie uwagi słuchowej wewnętrznej (drogą kostną)
• badanie umiejętności lokalizacji dźwięku (drogą kostną)
• badanie umiejętności dyskryminacji wysokości dźwięku
(tzw. selekcji dźwięku)
• badanie lateralizacji słuchowej
Test Tomatisa pozwala wykreślić krzywą
słuchania zewnętrznego (droga powietrzna) i
wewnętrznego (droga kostna), zakres
częstotliwości, w którym selekcja (dyskryminacja)
wysokości dźwięków odbywa się prawidłowo,
stopień lateralizacji słuchowej (lewousznej lub
prawousznej), a także wskazać na częstotliwości,
dla których występują problemy z lokalizacją
źródła dźwięku.
Nieprawidłowa dyskryminacja
dźwięku dla częstotliwości
2000 – 8000 Hz
Badanie uwagi słuchowej zewnętrznej
Uwaga słuchowa zewnętrzna jest zdolnością
słuchania i przetwarzania dźwięków
przychodzących "z zewnątrz" - czyli wypowiedzi
innych osób.
tony czyste o częstotliwości
125 - 8000 Hz podawane drogą powietrzną
Zaburzenia uwagi słuchowej zewnętrznej
(słuchanie bierne)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
słaba koncentracja uwagi
unikanie niektórych dźwięków
błędna interpretacja pytań i poleceń
mylenie podobnie brzmiących słów
konieczność częstego powtarzania
nieumiejętność nadążania za sekwencyjnymi
poleceniami
słabe poczucie czasu
słabe różnicowanie cech prozodycznych
Badanie uwagi słuchowej wewnętrznej
Uwaga słuchowa wewnętrzna jest umiejętnością
słuchania dźwięków "wewnętrznych" - czyli
własnego głosu i mowy. Własny głos i mowę
słyszymy głównie na drodze kostnej (dlatego np.
inaczej odbieramy własny głos gdy mówimy, a
inaczej gdy słyszymy swój głos odtworzony z
nośnika dźwięku ).
tony czyste o częstotliwości
250 – 4000 Hz podawane
drogą kostną bez maskowania
Zaburzenia uwagi słuchowej wewnętrznej
(słuchanie czynne)
• monotonny głos
• niechęć do mówienia
• ubogie słownictwo
• nadużywanie stereotypowych wyrażeń
• nieumiejętność śpiewania w tonacji
(„fałszowanie”)
• mylenie lub odwracanie kolejności liter
• problemy z rozumieniem tekstu czytanego
• problemy z czytaniem na głos
• problemy z głoskowaniem
Badanie dyskryminacji, lokalizacji dźwięków i
lateralizacji słuchowej
Badanie selekcji (różnicowania) wysokości dźwięków tony
czyste co 1/2 i 1 oktawę oraz określanie kierunku zmiany
ich wysokości
Badanie umiejętności lokalizacji źródła dźwięku – tony
czyste podawane drogą kostną
Badanie lateralizacji słuchowej – zmiana balansu między
uchem prawym i lewym, obserwacja reakcji motorycznej
mięśni mimicznych (wspólne unerwienie m.
strzemiączkowego i mięśni mimicznych twarzy).
Zaburzenia dyskryminacji, lokalizacji dźwięków
i lateralizacji słuchowej
• mylenie podobnie brzmiących słów
• słabe zdolności muzyczne, nieumiejętność
śpiewania
• problemy z czytaniem (problem z
przeniesieniem dźwięku na symbole i odwrotnie)
• słaba koncentracja uwagi
• mylenie strony prawej i lewej
• problemy z organizacją przestrzenną
• problemy z sekwencjonowaniem informacji
• problemy z organizacją wypowiedzi w czasie
• nadmierny wpływ emocji na percepcję informacji
III STREFY DŹWIĘKÓW
I 125-1000 Hz sfera somatyczna (ciało, motoryka,
rytm, temperament)
II 1000-3000 Hz sfera językowa (mowa, język,
racjonalność, komunikacja)
III 4000-8000 Hz sfera psychiczna (dynamika,
kreatywność, energia, aspiracje)
Zaburzenia I strefy
•
•
•
•
•
•
•
słaba koordynacja ruchowa
brak poczucia rytmu
niestaranne pismo
problemy z zachowaniem struktury, organizacji
mylenie strony prawej i lewej
problemy z orientacją przestrzenną
słabe zdolności sportowe
Zaburzenia II strefy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nieśmiałość, wycofywanie się z kontaktów
kłopoty z pamięcią, słabe zapamiętywanie
drażliwość
niedojrzałość
problemy z pracą w zespole
kłopoty z werbalizacją
problemy z czytaniem
ubogi słownik
trudności szkolne
problemy z koncentracją
Zaburzenia III strefy
•
•
•
•
•
•
•
trudności z koncentracją
problemy z zapamiętywaniem
brak energii
zamknięcie w sobie
mała twórczość
problemy z ekspresją
mały dynamizm życiowy
Prezentowane wyniki zostały podzielone według
następujących kryteriów:
•
•
•
•
•
•
•
•
dzieci w normie;
dzieci z MPD;
dzieci z autyzmem;
dzieci z Zespołem Downa;
dzieci z innymi zespołami genetycznymi;
dzieci z zaburzeniami zachowania;
dzieci z zaburzeniami mowy;
oraz dzieci z innymi zaburzeniami.
Dzieci w normie: 309
Uwaga słuchowa zewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
8000 Hz
160
133
83 %
8000 Hz
111
89
80 %
6000 Hz
183
146
79 %
6000 Hz
135
106
78 %
4000 Hz
276
191
69 %
4000 Hz
242
154
64 %
II strefa
II strefa
3000 Hz
277
189
68 %
3000 Hz
238
148
62 %
2000 Hz
278
175
63 %
2000 Hz
256
154
60 %
1500 Hz
220
159
72 %
1500 Hz
188
125
66 %
1000 Hz
186
145
78 %
1000 Hz
160
115
72 %
III strefa
III strefa
750 Hz
153
128
83 %
750 Hz
117
91
78 %
500 Hz
112
85
76 %
500 Hz
94
84
89 %
250 Hz
95
55
58 %
250 Hz
98
64
65 %
125 Hz
236
82
35 %
125 Hz
251
104
41 %
Legenda :
kolor zielony : poprawa
kolor czarny: wynik bez zmian
kolor czerwony: pogorszenie
Uwaga słuchowa wewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Iloś127ć uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
4000 Hz
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
168
92
55 %
I strefa
118
104
88 %
II strefa
4000 Hz
II strefa
3000 Hz
215
129
60 %
3000 Hz
197
123
62 %
2000 Hz
210
119
57 %
2000 Hz
177
108
61 %
1500 Hz
156
105
67 %
1500 Hz
134
81
68 %
1000 Hz
138
97
70 %
1000 Hz
137
93
68 %
III strefa
III strefa
750 Hz
97
73
75 %
750 Hz
112
88
79 %
500 Hz
103
83
80 %
500 Hz
111
82
74 %
250 Hz
194
127
65 %
250 Hz
189
123
65 %
Dyskryminacja dźwięków
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
8000 Hz
34
23
33 %
8000 Hz
26
19
27 %
6000 Hz
113
57
50 %
6000 Hz
102
64
38 %
4000 Hz
127
63
51 %
4000 Hz
125
66
48 %
3000 Hz
104
52
50 %
3000 Hz
100
50
50 %
2000 Hz
115
53
54 %
2000 Hz
99
44
56 %
1500 Hz
95
41
57 %
1500 Hz
84
46
46 %
1000 Hz
86
38
56 %
1000 Hz
79
40
50 %
750 Hz
82
30
64 %
750 Hz
74
35
53 %
500 Hz
78
40
49 %
500 Hz
66
33
50 %
250 Hz
61
34
45 %
250 Hz
65
22
67 %
125 Hz
64
30
54 %
125 Hz
60
27
55 %
Dzieci z MPD: 5
Uwaga słuchowa zewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
8000 Hz
3
3
100 %
8000 Hz
2
2
100 %
6000 Hz
4
1
25 %
6000 Hz
4
3
75 %
4000 Hz
4
2
50 %
4000 Hz
4
3
75 %
II strefa
II strefa
3000 Hz
4
2
50 %
3000 Hz
3
0
0%
2000 Hz
4
1
25 %
2000 Hz
4
2
50 %
1500 Hz
3
3
100 %
1500 Hz
3
2
66 %
1000 Hz
4
3
75 %
1000 Hz
3
2
66 %
III strefa
III strefa
750 Hz
1
1
100 %
750 Hz
2
0
0%
500 Hz
2
2
100 %
500 Hz
2
2
100 %
250 Hz
1
1
100 %
250 Hz
2
2
100 %
125 Hz
3
3
100 %
125 Hz
5
1
20 %
Uwaga słuchowa wewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
4000 Hz
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
3
1
33 %
I strefa
2
1
50 %
II strefa
4000 Hz
II strefa
3000 Hz
4
0
0%
3000 Hz
3
1
33 %
2000 Hz
2
1
50 %
2000 Hz
2
0
0%
1500 Hz
1
0
0%
1500 Hz
1
1
100 %
1000 Hz
1
0
0%
1000 Hz
1
1
100 %
III strefa
III strefa
750 Hz
0
0
0%
750 Hz
1
0
0%
500 Hz
0
0
0%
500 Hz
2
2
100 %
250 Hz
3
1
33 %
250 Hz
4
2
50 %
Dyskryminacja dźwięków
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
8000 Hz
1
0
100 %
8000 Hz
1
1
0%
6000 Hz
2
1
50 %
6000 Hz
3
3
0%
4000 Hz
3
2
33 %
4000 Hz
3
1
66 %
3000 Hz
1
2
50 %
3000 Hz
4
1
75 %
2000 Hz
3
2
33 %
2000 Hz
3
0
100 %
1500 Hz
1
0
100 %
1500 Hz
4
1
75 %
1000 Hz
3
1
66 %
1000 Hz
3
0
100 %
750 Hz
3
1
66 %
750 Hz
2
1
50 %
500 Hz
1
2
50 %
500 Hz
2
0
100 %
250 Hz
1
0
100 %
250 Hz
1
2
50 %
125 Hz
0
1
50 %
125 Hz
1
1
0%
Dzieci z autyzmem : 37
Uwaga słuchowa zewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
8000 Hz
16
14
88 %
8000 Hz
17
11
65 %
6000 Hz
22
13
59 %
6000 Hz
18
9
50 %
4000 Hz
32
20
63 %
4000 Hz
31
17
55 %
II strefa
II strefa
3000 Hz
34
18
53 %
3000 Hz
31
15
48 %
2000 Hz
35
19
54 %
2000 Hz
33
17
52 %
1500 Hz
29
19
65 %
1500 Hz
25
13
52 %
1000 Hz
22
14
64 %
1000 Hz
23
12
52 %
III strefa
III strefa
750 Hz
20
17
85 %
750 Hz
18
14
78 %
500 Hz
16
12
75 %
500 Hz
13
9
69 %
250 Hz
13
8
61 %
250 Hz
16
13
81 %
125 Hz
30
13
43 %
125 Hz
29
9
31 %
Uwaga słuchowa wewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
4000 Hz
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
28
13
46 %
I strefa
28
15
54 %
II strefa
4000 Hz
II strefa
3000 Hz
28
17
61 %
3000 Hz
26
14
54 %
2000 Hz
29
12
41 %
2000 Hz
28
16
57 %
1500 Hz
26
19
73 %
1500 Hz
22
15
68 %
1000 Hz
23
18
78 %
1000 Hz
25
16
64 %
III strefa
III strefa
750 Hz
20
18
90 %
750 Hz
20
16
80 %
500 Hz
8
8
100 %
500 Hz
7
6
88 %
250 Hz
14
10
71 %
250 Hz
18
9
50 %
Dyskryminacja dźwięków
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
8000 Hz
3
3
0%
8000 Hz
4
2
50 %
6000 Hz
17
4
76 %
6000 Hz
14
10
29 %
4000 Hz
18
11
39 %
4000 Hz
15
7
53 %
3000 Hz
17
10
41 %
3000 Hz
14
7
50 %
2000 Hz
12
6
50 %
2000 Hz
13
5
62 %
1500 Hz
12
6
50 %
1500 Hz
11
7
36 %
1000 Hz
12
9
25 %
1000 Hz
9
6
33 %
750 Hz
11
3
73 %
750 Hz
8
6
25 %
500 Hz
8
6
25 %
500 Hz
9
6
33 %
250 Hz
7
2
72 %
250 Hz
5
3
40 %
125 Hz
3
2
34 %
125 Hz
5
2
60 %
Dzieci z Zespołem Downa : 4
Uwaga słuchowa zewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy
popełnili błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
8000 Hz
3
0
0%
8000 Hz
3
1
33 %
6000 Hz
2
1
50 %
6000 Hz
4
2
50 %
4000 Hz
2
1
50 %
4000 Hz
3
2
66 %
II strefa
II strefa
3000 Hz
2
1
50 %
3000 Hz
3
1
33 %
2000 Hz
2
1
50 %
2000 Hz
4
2
50 %
1500 Hz
1
1
100 %
1500 Hz
3
1
1000 Hz
1
1
100 %
33 %
1000 Hz
4
1
25 %
750 Hz
2
2
100 %
500 Hz
2
2
100 %
250 Hz
3
2
66 %
125 Hz
3
0
0%
III strefa
III strefa
750 Hz
1
1
100 %
500 Hz
3
2
66 %
250 Hz
3
2
66 %
125 Hz
2
1
50 %
Uwaga słuchowa wewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
4000 Hz
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
2
2
100 %
I strefa
2
0
0%
II strefa
4000 Hz
II strefa
3000 Hz
3
0
0%
3000 Hz
2
1
50 %
2000 Hz
2
1
50 %
2000 Hz
4
0
0%
1500 Hz
2
0
0%
1500 Hz
2
0
0%
1000 Hz
0
0
0%
1000 Hz
1
0
0%
III strefa
III strefa
750 Hz
0
0
0%
750 Hz
0
0
0%
500 Hz
1
1
100 %
500 Hz
0
0
0%
250 Hz
4
3
75 %
250 Hz
4
3
75 %
Dyskryminacja dźwięków
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
8000 Hz
1
0
100 %
8000 Hz
1
0
100 %
6000 Hz
3
0
100 %
6000 Hz
2
2
0%
4000 Hz
3
1
66 %
4000 Hz
3
1
66 %
3000 Hz
2
0
100 %
3000 Hz
2
1
50 %
2000 Hz
1
1
0%
2000 Hz
3
0
100 %
1500 Hz
2
0
100 %
1500 Hz
2
0
100 %
1000 Hz
2
1
50 %
1000 Hz
2
0
100 %
750 Hz
1
0
100 %
750 Hz
2
0
100 %
500 Hz
2
0
100 %
500 Hz
2
0
100 %
250 Hz
1
0
100 %
250 Hz
2
0
100 %
125 Hz
1
0
100 %
125 Hz
1
0
100 %
Dzieci z innymi zespołami genetycznymi : 3
Uwaga słuchowa zewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
8000 Hz
0
0
0%
8000 Hz
2
0
0%
6000 Hz
2
1
50 %
6000 Hz
2
1
50 %
4000 Hz
1
0
0%
4000 Hz
3
2
66 %
II strefa
II strefa
3000 Hz
1
0
0%
3000 Hz
2
2
100 %
2000 Hz
3
1
33 %
2000 Hz
2
0
0%
1500 Hz
0
0
0%
1500 Hz
2
2
100 %
1000 Hz
1
1
100 %
1000 Hz
1
1
100 %
III strefa
III strefa
750 Hz
0
0
0%
750 Hz
1
1
100 %
500 Hz
1
0
0%
500 Hz
2
0
0%
250 Hz
1
1
100 %
250 Hz
2
2
100 %
125 Hz
2
2
100 %
125 Hz
2
2
100 %
Uwaga słuchowa wewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
4000 Hz
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
1
0
0%
I strefa
1
0
0%
II strefa
4000 Hz
II strefa
3000 Hz
1
0
0%
3000 Hz
1
0
0%
2000 Hz
0
0
0%
2000 Hz
2
1
50 %
1500 Hz
1
0
0%
1500 Hz
2
1
50 %
1000 Hz
2
1
50 %
1000 Hz
1
0
0%
III strefa
III strefa
750 Hz
1
1
100 %
750 Hz
1
0
0%
500 Hz
2
2
100 %
500 Hz
0
0
0%
250 Hz
1
0
0%
250 Hz
1
0
0%
Dyskryminacja dźwięków
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
8000 Hz
0
0
0%
8000 Hz
0
0
0%
6000 Hz
1
0
100 %
6000 Hz
2
1
50 %
4000 Hz
3
2
33 %
4000 Hz
2
1
50 %
3000 Hz
3
1
66 %
3000 Hz
1
2
0%
2000 Hz
0
2
0%
2000 Hz
1
1
0%
1500 Hz
1
0
100 %
1500 Hz
0
1
0%
1000 Hz
2
1
50 %
1000 Hz
1
0
100 %
750 Hz
2
0
100 %
750 Hz
0
1
0%
500 Hz
0
1
0%
500 Hz
0
0
0%
250 Hz
1
0
100 %
250 Hz
0
1
0%
125 Hz
2
1
50 %
125 Hz
0
0
0%
Dzieci z zaburzeniami zachowania: 18
Uwaga słuchowa zewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
8000 Hz
11
8
73 %
8000 Hz
10
6
60 %
6000 Hz
9
7
78 %
6000 Hz
9
1
11 %
4000 Hz
16
10
62 %
4000 Hz
15
6
40 %
II strefa
II strefa
3000 Hz
14
8
57 %
3000 Hz
15
6
40 %
2000 Hz
16
8
50 %
2000 Hz
16
4
25 %
1500 Hz
14
7
50 %
1500 Hz
10
2
20 %
1000 Hz
13
7
54 %
1000 Hz
10
4
40 %
III strefa
III strefa
750 Hz
11
7
64 %
750 Hz
7
3
43 %
500 Hz
10
4
40 %
500 Hz
9
2
22 %
250 Hz
6
2
33 %
250 Hz
7
5
71 %
125 Hz
15
5
33 %
125 Hz
15
8
53 %
Uwaga słuchowa wewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
4000 Hz
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
12
5
41 %
I strefa
8
3
37 %
II strefa
4000 Hz
II strefa
3000 Hz
14
4
28 %
3000 Hz
10
2
20 %
2000 Hz
10
3
30 %
2000 Hz
11
3
27 %
1500 Hz
11
1
9%
1500 Hz
8
3
37 %
1000 Hz
6
1
16 %
1000 Hz
6
1
16 %
III strefa
III strefa
750 Hz
6
1
16 %
750 Hz
4
1
25 %
500 Hz
10
6
60 %
500 Hz
6
4
66 %
250 Hz
11
4
36 %
250 Hz
12
5
42 %
Dyskryminacja dźwięków
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
8000 Hz
3
0
100 %
8000 Hz
4
0
100 %
6000 Hz
5
1
80 %
6000 Hz
4
2
50 %
4000 Hz
5
6
0%
4000 Hz
8
3
62 %
3000 Hz
6
1
84 %
3000 Hz
6
2
66 %
2000 Hz
8
2
75 %
2000 Hz
9
2
78 %
1500 Hz
8
3
62 %
1500 Hz
5
3
40 %
1000 Hz
2
2
0%
1000 Hz
8
3
62 %
750 Hz
5
1
80 %
750 Hz
4
2
50 %
500 Hz
2
1
50 %
500 Hz
9
0
100 %
250 Hz
4
0
100 %
250 Hz
7
1
86 %
125 Hz
2
0
100 %
125 Hz
4
1
75 %
Dzieci z zaburzeniami mowy: 98
Uwaga słuchowa zewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
8000 Hz
50
39
78 %
8000 Hz
39
31
79 %
6000 Hz
56
40
71 %
6000 Hz
47
34
72 %
4000 Hz
83
47
57 %
4000 Hz
82
54
66 %
II strefa
II strefa
3000 Hz
65
44
68 %
3000 Hz
83
48
58 %
2000 Hz
84
52
62 %
2000 Hz
92
42
46 %
1500 Hz
69
44
64 %
1500 Hz
65
37
57 %
1000 Hz
57
37
65 %
1000 Hz
57
33
58 %
III strefa
III strefa
750 Hz
46
33
72 %
750 Hz
45
29
64 %
500 Hz
33
28
85 %
500 Hz
33
21
64 %
250 Hz
39
26
66 %
250 Hz
34
18
53 %
125 Hz
77
32
41 %
125 Hz
77
28
36 %
Uwaga słuchowa wewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
4000 Hz
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
62
30
48 %
I strefa
55
29
53 %
II strefa
4000 Hz
II strefa
3000 Hz
63
29
46 %
3000 Hz
61
26
43 %
2000 Hz
64
32
50 %
2000 Hz
65
32
49 %
1500 Hz
47
28
59 %
1500 Hz
43
25
58 %
1000 Hz
35
19
54 %
1000 Hz
40
24
60 %
III strefa
III strefa
750 Hz
28
19
67 %
750 Hz
27
17
63 %
500 Hz
30
30
100 %
500 Hz
32
23
72 %
250 Hz
63
46
73 %
250 Hz
63
50
79 %
Dyskryminacja dźwięków
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
8000 Hz
6
2
66 %
8000 Hz
9
6
33 %
6000 Hz
34
18
48 %
6000 Hz
26
18
31 %
4000 Hz
33
19
43 %
4000 Hz
35
28
20 %
3000 Hz
33
20
40 %
3000 Hz
33
23
31 %
2000 Hz
28
18
36 %
2000 Hz
33
23
31 %
1500 Hz
32
19
41 %
1500 Hz
26
13
50 %
1000 Hz
27
18
33 %
1000 Hz
31
10
68 %
750 Hz
33
11
66 %
750 Hz
27
10
63 %
500 Hz
27
15
45 %
500 Hz
29
8
73 %
250 Hz
25
8
68 %
250 Hz
21
5
77 %
125 Hz
16
5
69 %
125 Hz
14
4
72 %
Dzieci z innymi zaburzeniami: 77
Uwaga słuchowa zewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
8000 Hz
54
35
65 %
8000 Hz
46
31
67 %
6000 Hz
50
36
72 %
6000 Hz
55
42
76 %
4000 Hz
69
46
66 %
4000 Hz
66
42
64 %
II strefa
II strefa
3000 Hz
68
40
59 %
3000 Hz
69
38
55 %
2000 Hz
68
42
62 %
2000 Hz
72
41
57 %
1500 Hz
60
36
60 %
1500 Hz
52
36
69 %
1000 Hz
55
36
65 %
1000 Hz
43
28
65 %
III strefa
III strefa
750 Hz
44
28
64 %
750 Hz
33
25
75 %
500 Hz
37
28
76 %
500 Hz
39
34
87 %
250 Hz
27
18
66 %
250 Hz
26
19
73 %
125 Hz
58
25
43 %
125 Hz
52
16
31 %
Uwaga słuchowa wewnętrzna
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
I strefa
4000 Hz
Częstotliwość
Ilość uczniów
którzy popełnili
błąd
Ilość uczniów
którzy poprawili
swój wynik
Procent
poprawy
51
24
47 %
I strefa
52
23
44 %
II strefa
4000 Hz
II strefa
3000 Hz
55
24
44 %
3000 Hz
50
22
44 %
2000 Hz
54
25
46 %
2000 Hz
54
24
44 %
1500 Hz
41
27
66 %
1500 Hz
45
25
55 %
1000 Hz
31
18
58 %
1000 Hz
47
27
57 %
III strefa
III strefa
750 Hz
30
19
63 %
750 Hz
22
18
82 %
500 Hz
24
22
92 %
500 Hz
23
17
74 %
250 Hz
46
33
72 %
250 Hz
52
34
65 %
Dyskryminacja dźwięków
Ucho prawe
Ucho lewe
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
Częstotliwość
Ilość błędów
przed terapią
Ilość błędów po
terapii
Procent
poprawy
8000 Hz
10
3
70 %
8000 Hz
17
2
89 %
6000 Hz
34
23
33 %
6000 Hz
35
19
46 %
4000 Hz
41
13
69 %
4000 Hz
41
22
47 %
3000 Hz
40
20
50 %
3000 Hz
34
22
36 %
2000 Hz
41
15
64 %
2000 Hz
40
14
65 %
1500 Hz
28
15
47 %
1500 Hz
23
19
18 %
1000 Hz
37
18
52 %
1000 Hz
38
16
58 %
750 Hz
29
19
35 %
750 Hz
22
14
36 %
500 Hz
29
11
63 %
500 Hz
30
13
57 %
250 Hz
23
15
35 %
250 Hz
20
10
50 %
125 Hz
23
9
61 %
125 Hz
21
11
48 %
Dzięki treningowi uwagi słuchowej w formie
opracowanej przez Tomatisa możemy w sposób
efektywny i zorganizowany, poprzez dźwięki o
określonej częstotliwości, usprawnić zdolność
słuchania.
Dźwięki te odpowiednio filtrowane stymulują
ośrodki w korze mózgowej, co prowadzi do
większej wydajności recepcyjnej mózgu i lepszej
percepcji bodźców zewnętrznych.
Prowadzone na świecie prace badawcze w
zakresie audiopsychofonologii potwierdziły duże
znaczenie uwagi słuchowej dla harmonijnego
współdziałania głosu, słuchu, mowy , zachowań
społecznych , porozumiewania się i ogólnie stanu
psychiki ludzkiej.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU
WARSZAWA

similar documents