Finanční řízení podniku

Report
Ing. Lenka Štibrányiová
Každá činnost v podniku má dvě stránky:
Věcná stránka
tok statků (strojů, surovin, materiálu
lze rozdělit na 3 hlavní aktivity – zásobování, výrobu
a prodej
Finanční zdroje
každá aktivita jimi musí být zabezpečena
tok příjmů a výdajů
Věcné a finanční toky musí být ve vzájemném souladu!
NÁZEV PREZENTACE | DATUM

Zajišťování finančních zdrojů – získávat potřebný
kapitál a rozhodovat o jeho struktuře

Rozhodovat o jeho alokaci (umístění) – do běžné
činnosti, vývoje, pozemků, budov, strojů,
cenných papírů

Rozhodovat o rozdělení zisku – dividendová
politika, tvorba rezervních fondů

Řídit hospodářskou stránku činnosti podniku –
slouží k tomu základní finanční výkazy, finanční
plánování, finanční analýza
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Podle původu kapitálu
1)
a)
b)
interní financování
externí financování
Podle doby, kterou je kapitál podniku k
dispozici
2)
a)
b)
dlouhodobé financování
krátkodobé financování
Podle pravidelnosti financování
3)
a)
b)
financování běžné
financování mimořádné
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Interní financování
zdrojem kapitálu je podniková hospodářská
činnost – výsledkem je zisk, odpisy
Externí financování
kapitál přicházející zvnějšku
-
-
financování z vlastních zdrojů – vlastní kapitál (vklady,
podíly, emise akcií)
financování z cizích zdrojů – cizí kapitál (úvěry, leasing,
dluhopisy)
faktoring – odkup pohledávek specializovanou firmou
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Dlouhodobé financování



vlastní kapitál a dlouhodobý cizí kapitál
slouží k financování DM a trvalých OA
Krátkodobé financování



dodavatelské úvěry, nevyplacené mzdy, neodvedené
daně
splatné do jednoho roku, financování krátkodobého
majetku
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
Financování běžné


finance na běžný provoz podniku, tj. nákup materiálu,
energie, výplata mezd, daně, splácení krátkodobých závazků

týká se oběžného majetku, jehož souhrn je nazýván jako
hrubý pracovní kapitál
Financování mimořádné


při zakládání podniku (prostředky na pozemky, budovy, stroje,
zásoby)

při rozšiřování podniku a jeho aktivit (nákup dalšího
výrobního zařízení, nákup akcií..)

spojování, likvidace
NÁZEV PREZENTACE | DATUM

Stálá aktiva – financována vlastním kapitálem a
dlouhodobým cizím kapitálem.

Oběžná aktiva – financována jak dlouhodobým,
tak i krátkodobým cizím kapitálem.

Čistý pracovní kapitál – část oběžných aktiv, která
je financována dlouhodobými finančními zdroji.
ČPK je k dispozici vedení podniku pro jeho
podnikatelskou aktivitu
NÁZEV PREZENTACE | DATUM

Sledování pohybu peněžních prostředků podniku za
určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností.
Proč je důležité sledovat cash flow (peněžní tok)?

Zisk je pouze účetní veličinou, nereprezentuje skutečné
peníze.

Náklady ≠ peněžní výdaje, výnosy ≠ peněžní příjmy.

Podnik musí mít dostatek peněžních prostředků k tomu,
aby mohl hradit běžné výdaje.
NÁZEV PREZENTACE | DATUM

Přímá metoda – sledování příjmů a výdajů za
dané období

Nepřímá metoda – vychází z HV, který se upraví
o výnosy a náklady, jež nejsou peněžními příjmy
a výdaji.
výpočet:
čistý zisk
+náklady neznamenající peněžní výdaje
-výnosy neznamenající peněžní příjmy
=cash flow (rozdíl příjmů a výdajů)
NÁZEV PREZENTACE | DATUM
U obou metod rozdělujeme tři kategorie
cash flow:


z provozní činnosti – výsledek hospodaření z běžné
činnosti, změny stavu pohledávek, závazků z
provozní činnosti, zásoby…

z investiční činnosti – výdaje a příjmy spojené s
nabytím a prodejem DM, poskytování půjček,
výpomocí

z finanční činnosti – změny velikosti VK a
dlouhodobých a krátkodobých závazků
NÁZEV PREZENTACE | DATUM


Nástrojem je platební kalendář – poskytuje
přehled o očekávaných příjmech a výdajích v
krátkém období (obvykle týden, měsíc dopředu).
Princip sledování PP v tomto kalendáři vychází ze
vztahu:
KSP = PSP + PPŘ – PV
KSP – konečný stav peněžních prostředků
PSP – počáteční stav peněžních prostředků
PPŘ – peněžní příjmy
PV – peněžní výdaje
NÁZEV PREZENTACE | DATUM

Je začátek měsíce a na účtu a v pokladně
máte celkem peněžní prostředky ve výši 500
000 Kč. V následujících 10 dnech očekáváte
níže uvedené příjmy a výdaje (viz. tabulka č.
1). Sestavte platební kalendář.
NÁZEV PREZENTACE | DATUM

Vypočtěte cash flow podniku, znáte-li
následující údaje z rozvahy a výsledovky.
Použijte nepřímou metodu výpočtu.
NÁZEV PREZENTACE | DATUM

similar documents