Cvičenie č.1

Report
1. Technické materiály
2. Polotovary
3. Vlastnosti technických materiálov a ich skúšanie
Cvičenie č.1
Sú všetky materiály ktoré sa vyskytujú v
strojárstve alebo v inom odvetví priemyslu
 Získavame ich chemickými dejmi, fyzikálnymi
postupmi ale môžu byť aj prírodné

1.) Železné kovy
- oceľ
- liatina
2.) Neželezné kovy
- ľahké kovy
- ťažké kovy
3.) Ostatné tech. materiály
- drevo, sklo, papier...
- chladiace a mazacie
látky, brúsne prostriedky...
V prírode sa nachádza v zlúčeninách – rudách
 S rudy sa vo vysokej peci vytavuje železo,
ktoré sa ďalej spracováva na oceľ alebo
liatinu
 Oceľ sa od liatiny odlišuje obsahom uhlíka

Sú kovy ktoré neobsahujú železo
 K špecifickým vlastnostiam patrý vysoká
elektrická a tepelná vodivosť, malá
hmotnosť, odolnosť proti korózií a pod.
 Ich základné delenie je podľa hustoty
 Najpoužívanejším neželezným materiálom je
hliník

Sem patri hlavne v poslednej dobe najviac
rozšírené plasty
 Ďalej sem patrí drevo, sklo, keramika
 Chladiace a mazacie emulzie a pod.

Svojím tvarom a rozmermi sú zhodné s
budúcou súčiastkou alebo sa jej aspoň
podobajú
 Pri výrobe polotovarov sa spracováva
východzí materiál odlievaním, tvárnením a
pod.

Voľba druhu polotovaru
1.) hrubé – používajú sa na normalizované
polotovary v kusovej a malosériovej výrobe
2.) presné – používajú sa na nenormalizované
polotovary v sériovej a hromadnej výrobe
Sú uvedené v normách a majú danú rozmerovú
a tvarovú presnosť
 Napr.: plechy, trubky, tyče, drôty...
 Najčastejšie kusová a malosériová výroba

Navrhujú sa podľa budúceho výrobku,
odliatky, výkovky, výlisky a pod.
 Najčastejšie použitie vo veľkosériovej a
hromadnej výrobe
 Vyrábajú sa odlievaním, tvárnením za tepla,
tvárnením za studena, z plastov, zvarovaním,
pájkovaním, lepením a práškovou metalurgiou

Musí sa brať do úvahy cena materiálu,
životnosť súčiastky, spotreba materiálu atď.
 Zásadne sa volí najlacnejší druh materiálu,
ktorý svojimi vlastnosťami vyhovuje všetkým
kritériám
 Materiál navrhuje konštruktér a uvedie ho
vždy na výkrese súčiastky
 Technológ navrhovaný materiál kontroluje a v
prípade potreby navrhuje nový spolu s
konštruktérom


Technické materiály rozdeľujeme podľa
vlastnosti
Rozdeľujeme do troch základných skupín:
a) Fyzikálne a chemické vlastnosti
b) mechanické vlastnosti
c) Technologické vlastnosti
Hustota – podiel hmotnosti a objemu
 Teplota tavenia a teplota tuhnutia
 Dĺžková a objemová roztiažnosť
 Merná tepelná kapacita
 Tepelná vodivosť
 Elektrická vodivosť
 Magnetické vlastnosti
 Odolnosť voči korózií
 Žiaruvzdornosť a žiarupevnosť

Pevnosť – maximálne napätie ktoré treba pre
porušenie materiálu
 Pružnosť – vlastnosť keď sa materiál po
prerušení pôsobiacich síl vráti do povodneho
stavu
 Tvrdosť – odolnosť materiálu proti vnikaniu
cudzích telies
 Húževnatosť – množstvo práce potrebné k
rozdelenie materiálu na 2 časti
 Plasticita – schopnosť sa nenávratne
deformovať pôsobením sily

Zvariteľnosť
 Zlievateľnosť – nutná vlastnosť ktorú musí
mať kov k odlievaniu
 Obrobitelnosť
 Kovateľnosť
 Skúška pechovaním za studena

Mechanické skúšky
a) statické – určujú chovanie materiálu pri
pôsobení kľudných spojitých síl, zaťažovanie
sa v priebehu skúšky zväčšuje pomaly, bez
rázov
b) dynamické – charakterizuje chovanie sa
materiálu pri pôsobení rázového alebo
cyklického zaťažovanie
Zaťaženie skúšobných tyčí pôsobí od nuly,
zvyšuje sa pomaly, spojito a rovnomerne
 Obvykle pôsobí iba raz až do porušenia
skúšobných tyčí
 Podľa druhu namáhania poznáme statické
skúšky ťahom, tlakom, ohybom, krútením,
šmykom a ich kombinácie


Skúšky, ktorými hodnotíme odolnosť voči
vzniku nežiaduceho krehkého lomu,
Uskutočňujeme v podstate z týchto dôvodov:
- určenie pravdepodobnosti výskytu lomu
- kontrola kvality pre výrobu materiálov
- rozbor lomov, ktoré sa vyskytli v prevádzke
- získanie dát, ktoré môžu byť priamo použité
pre potreby konštrukcie
[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej výroby , elfa s.r.o. ,Košice
2004, ISBN 80-89066-72-0 , 142s.
[2] Jankura D. a spol. – Technické materiály, TUKE Sjf ,Košice 2008, ISBN
978-80-8073-959-1 , 221s.
[3] EDB, Dostupný z WWW: <http://nabidky.edb.cz/Nabidka-10004Vodoinstalacni-material-technicka-pryz-silikonove-tesneni-Nachod>
[online] [20.1.2013]
[4] Wikipedia, Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Surov%C3%A9_%C5%BEelezo> [online]
[20.1.2013]
[5] ABC TRANS s r. o., Dostupný z WWW:
<http://www.paintballobchodtrnava.sk/paintballobchodtrnava/eshop/41-NAHRADNE-DIELY-UPGRADE> [online] [20.1.2013]
[6] Gastrotheo s.r.o. , Dostupný z WWW: <http://www.gastrotheo.cz/>
[online] [20.1.2013]
[7] NAKOL s.r.o. , Dostupný z WWW: <http://www.nakol.cz/polotovarnoze-223692-kruhovy-prurez-hss [online] [20.1.2013]

similar documents