1119ELEKTRONSKO BANKRASTVO 1 399 Kb

Report
Danica Marinković 335/11
Marija Popović 821/12
Elektronsko bankarstvo predstavlja skup raznovrsnih
načina izvođenja finansijskih transakcija upotrebom
informacione i telekomunikacione tehnologije.
 Elektronsko bankarstvo je brz, efikasan i pouzdan sistem
koji omogućava da se putem Interneta pristupi banci i
omogucava uvid u stanje i dnevne promene na računu,
preuzimanje izvoda od prethodnog dana, imati uvid u
arhivske izvode sopstvenog računa.
 Da bi klijent obavljao platni promet elektronskim putem
treba da poseduje računar odgovarajućih tehničkih
karakteristika i ima mogućnost izlaza na Internet.

Postoje tri oblika elektronskog bankarstva:
1) putem informacija - Informativno predstavljanje je
jednosmerna komunikacija gde se banke preko Interneta
samo predstavljaju svojim – postojećim ili novim,
potencijalnim korisnicima. Uglavnom ima reklamni
karakter.

2) dvosmerna komunikacija - korisnika i banke - putem emaila ili interaktivnim pristupom nekom servisu. Ovo su
takođe podaci koji sluze za reklamu, ali postoji mogućnost,
uz korisnikovu identifikaciju i autentifikaciju, da mu banka
stavi na raspolaganje i dodatne informacije, servise.
3) transakcije - na Internetu kao najviši nivo komunikacije
banke i komitenta.
Internet – veb bankarstvo. Posebno dizajniran sajt koji ima veću
bezbednost i zaštitu podataka. Sajtu se može pristupiti i ulogovati
korišćenjem imena i lozinke, a kod pojedinih banaka za logovanje
dobijate takozvane tokene koji generišu šifre i na taj način
pristupate Vašem računu.
 Internet bankarstvo podrazumeva dva oblika rada:
1.
Poslovi banaka na Internetu:
- Pristup i pregled stanja na računima korisnika
- Evidencija svih transakcija
- Plaćanja
- Transfer novca sa računa na račun
- Izmena informacija
- Naručivanje čekova4
- Kontakti.
- Plaćanje računa (PTT, EDB, Info stan..)

Sredstva plaćanja:
 Elektronski ili digitalni novac (specifična ″monetarna
informacija″ koja se putem elektronskog impulsa u
″realnom vremenu″ prenosi između transaktora koji
obavljaju plaćanja)— elektronski monetarni sistem
(Electronic Monetary System — EMS.
 Elektronski čekovi – čije su prednosti:
•
ne zahtevaju da korisnik obelodanjuje informacije o
svom računu drugim pojedincima, prilikom učesvovanja
na online aukcijama;
• ne zahteva da kupci neprestano šalju vrlo poverljive
finansijske informacije putem Web-a;
• jeftiniji su za prodavce od kreditnih kartica;
• transakcije digiralnim čekovima su mnog brže od
transakcija baziranih na tradiconalnom, papirnom čeku.
2.

Kreditne kartice - se koriste za identifikaciju izdavaoca
i korisnika kartice, na aparatima za izvođenje finansijskih
transakcija.Dvije su vrste platnih kartica - debitne i
kreditne

Mobilno bankarstvo - sve podatke gledate na
mobilnom telefonu.

SMS mobilno bankarstvo - je servis kod kojeg se
prijavite da dobijate poruku kada god vam „legne“ uplata
ili nešto platite karticom.

Telefonsko bankarstvo - Fiksnim telefonom možete da
dobijete informacije o proizvodima i uslugama banke, da
blokirate platnu karticu, proverite stanje na računu,
proverite kursnu listu, ratu kredita po određenom kursu...
On-line bankarski servis zahteva instalaciju softvera
na klijentu (softverski baziran). Softveri za tu namenu su
Quicken, Microsoft Money...
Internet bazirano bankarstvo – podrazumeva pristup
bankarskom servisu bilo gdesa bilo kog kompjutera koji se
konektuje na Internet.
Potreba za uvođenjem elektronskog prenosa
sredstava u papirni platni promet javila se onda kada
je obim platnog prometa narastao do te mere da je
postalo nemoguće da se obavlja na postojeći način,
zbog fizičkih ili finansijskih ograničenja.
 Osnovni problemi u funkcionisanju papirnih sistema
plaćanja su:
1.
Nemogućnost praćenja porasta obima
platnog prometa iznad određene granice;
2. Troškovni pritisak usled porasta obima
platnog prometa.


Dosadašnji sistemi plaćanja su se zasnivali na tekućem i
čekovnom platnom prometu.

I jedan i drugi sistem plaćanja je karakterisala ogromna
količina papira što je sve više dovodilo do troškovnog
pritiska na banke usled porasta obima finansijskih
transakcija.

Osim toga, papirni platni promet je zahtievao dosta
vremena za finalna plaćanja, tako da je sve to uticalo na
potiskivanje papirnog načina plaćanja u korist
elektronskog sistema plaćanja.
Prve ideje za rešavanje problema porasta obima papirnih
tokova platnog prometa kroz proces kompjuterizacije i
eliminisanje papira, dala su dva američka profesora, Jakobs
Henri (Jacobs Henry) i Robert H. Gregory (Robert H.
Gregory).
 Kada je kasnije, u praksi, počela da se sprovodi
kompjuterizacija sistema plaćanja, menjale su se metode i
tehnička rešenja, ali je suština koncepta ostala ista.
 Ona se sastoji u mogućnosti da se tehničko-tehnološke i
ekonomske karakteristike informacione tehnologije
iskoriste za :
 Eliminisanje papira iz sistema plaćanja;
 Povećanje brzine transakcionih i informacionih tokova;
 Snižavanje transakcionih troškova.







Smanjenje troškova transakcija;
Brži obrt sredstava;
Siguran i bezbedan platni promet;
Ušteda vremena;
Mogućnost obavljanja transakcija sa radnog mesta;
Stalni uvid u stanje na računu i promet.
Nedostaci elektronskog bankarstva najviše su izraženi u :
odsustvu sigurnosti pri obavljanju poslovanja;
 nepostojanju zakosnke regulative;
 nedostatku privatnosit;
 otudjensti i odbojnosti prema inovacijama;
 i opasnosti od zloupotrebe internet bankarsva u
kriminalne svrhe.

 https://netbanking.erstebank.rs/Prijava/Prij
ava.aspx
 http://www.nbs.rs/internet/latinica/35/stat
istika/index.html

similar documents