specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pažinimas, vertinimas

Report
Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės
tarnybos specialistai
2013 m.






Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų
specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo
(LR Švietimo ir mokslo ministro, LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas, 2011 m. liepos 13 d. Nr.V1265/V-685/A1-317.
Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(LR ŠMM ministro 2011-07-08 įsak. Nr. V-1228).
Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo (LR ŠMM ministro 2011-04-11 įsakymas Nr.V579)
Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas
(Patvirtinta LR ŠMM ministro 2011m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1396.
Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių
gabumų) įvertinimo pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu
pedagoginiu aspektais ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas(LR
Švietimo ir mokslo ministro 2011- 09-30 Įsakymas Nr.V-1775.
Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą,
profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo (LR ŠMM
ministro 2011-07-20 įsak. Nr. V-1369 redakcija).
Pagal sutrikimų pobūdį (pastovus, ilgalaikis, laikinas)
skiriamos negalių, sutrikimų, ir sunkumų kategorijos:
Negalių grupei priskiriami stabilūs raidos, sensorinių,
fizinių funkcijų ir kiti sveikatos sutrikimai, kurių kilmė
gali būti biologinė (priežasties pašalinti pedagoginėmis
priemonėmis neįmanoma). Pagal gydytojų konsultacinės
komisijos diagnozę šiems asmenims nustatoma sunki,
vidutinė ir lengva negalia ir skiriamos ugdymo ir
papildomos medicininės, socialinės ir ugdymo paslaugos.
Sutrikimų grupei priskiriami ilgalaikiai mokymosi
(skaitymo, rašymo, matematikos mokymosi), o taip pat
elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo sutrikimai, kurie
pasireiškia vaikui įsisavinant mokymosi programą.
Sunkumų grupei priskiriami laikini mokymosi sunkumai,
kai dėl nepalankios (kultūrinės/kalbinės, pedagoginės,
socialinės-ekonominės)
aplinkos
ar
susidariusių
aplinkybių apribojamos vaiko galimybės realizuoti savo
gebėjimus įsisavinant Bendrąsias programas.

Ryšys su neįgalumu.
Neįgalumą nustato Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnyba (NDNT).

Svarbiausia:
◦ Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis,
tarnybomis (daug kategorijų išimtinai medicininės,
todėl svarbiausia SUP lygio skaičiavimas).
◦ Lengvas, vidutinis, sunkus neįgalumo lygiai.
◦ Intelekto sutrikimas.
◦ Stabilūs, ilgalaikiai sutrikimai
Kompleksinė negalia
39, 15%
91, 36%
Įvairiapusiai raidos
30, 12%
sutrikimai
Judesio ir padėties bei
80, 31%
9, 4%
lėtiniai neurologiniai
sutrikimai
Klausos sutrikimai
5, 2%
Regos sutrikimai

Svarbiausia:
◦ Sutrikimų sąsajos su ilgalaikiais ugdymosi
sunkumais.
• Išskirtos mokymosi sutrikimų
grupės:
Mokymosi sutrikimai.
Elgesio ir/ar emocijų sutrikimai.
Kompleksiniai sutrikimai.
Neverbaliniai mokymosi sutrikimai.
Mokymosi
83, 17%
118, 24%
sutrikimai
284, 59%
Elgesio ir/ar
emocijų sutrikimai
Kompleksiniai
sutrikimai

Svarbiausia:
◦ Sunkumų grupei priskiriami laikini mokymosi sunkumai.
• Išskirtos mokymosi sunkumų grupės:
Besimokantys ne gimtąja kalba arba
gyvenantys kitoje kultūrinėje/ kalbinėje
aplinkoje.
Sulėtėjusi raida.
Sveikatos problemos.
Nepalankūs aplinkos veiksniai (socialinės –
ekonominės ir šeimos sąlygos).
Emocinės krizės.
Nerealizuoti ypatingi gabumai.
2, 2%
Nerealizuoti ypatingi
2, 2%
gabumai
Emocinės krizės
36, 33%
Nepalankūs aplinkos
68, 63%
veiksniai
Sveikatos problemos
Sulėtėjusi raida
Besimokantys ne
gimtąja kalba
Nerealizuoti ypatingi gabumai
2
Emocinės krizės
68
Nepalankūs aplinkos veiksniai
Sveikatos problemos
36
Sulėtėjusi raida
Besimokantys ne gimtąja kalba arba… 2
Kompleksinis sutrikimas
83
Elgesio ir/ar emocijų sutrikimai
118
Mokymosi sutrikimai
284
Kompleksinė negalia
Mokymosi sunkumai
39
Įvairiapusiai raidos sutrikimai
(108)
30
Judesio ir padėties bei neurologiniai sutrikimai
Sutrikimai (485)
80
Klausos sutrikimas
9
Regos sutrikimas
Negalios (254)
5
Intelekto sutrikimas
91
0
50
100
150
200
250
300
Bendrosios ugdymo programos
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams
bendrojo ugdymo programa pritaikoma, kai
mokinio pasiekimai žemesni nei
patenkinamo lygio.
Nėra griežtų išsilavinimo (pasiekimų)
standartų, orientuojamasi į pasiekimų lygių
požymius.
Individualizuotos ugdymo
programos
Mokiniai, turintys SUP dėl intelekto sutrikimo
ugdomi pagal pradinio ar pagrindinio
ugdymo individualizuotą programą.
Baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą
programą, gali tęsti mokymąsi pagal
profesinio mokymo programą arba ugdytis
pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą.
Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi
poreikių, ugdomi pagal jų gebėjimams
pritaikytą bendrojo ugdymo programą, todėl
jų
trimestro, pusmečio ar metiniai pasiekimai
būti įvertinti objektyviai.Tuo atveju, kai
mokinys dažnai gauna nepatenkinamus
įvertinimus, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti
priežastis, kurios įtakoja nepažangų
mokymąsi.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2011m. liepos 8d. įsakymo
Nr.V-1228 „Dėl specialiosios pedagoginės
pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
17 punktu, specialioji pedagoginė (specialiojo
pedagogo, logopedo, surdopedagogo,
tiflopedagogo) pagalba specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems mokiniams teikiama
pamokų arba ne pamokų metu. Kokiu laiku ir
kokio pobūdžio pagalbą teikti sprendžia
mokyklos VGK.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1775
„Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus
atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu,
psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu
aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punktu, mokiniui,
turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, išvykus į
kitą mokyklą, jo Įvertinimo, specialiojo ugdymosi ir
(ar) Švietimo pagalbos skyrimo dokumentai
perduodami kitai mokyklai tėvų (globėjų, rūpintojų)
sutikimu.
Taigi, reikėtų užpildyti 3 priedą vadovaujantis mokinio
pasiekimais anksčiau lankytoje mokykloje (lyginant
juos su paskutinio įvertinimo tarnyboje duomenimis).
PPT kartu su Lietuvos kurčiųjų bei
neprigirdinčiųjų UC, ar su Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių UC įvertinusi mokinių, turinčių
klausos ar regos sutrikimų, skiria specialųjį
ugdymą, teikia rekomendacijas dėl ugdymo
bei švietimo pagalbos specialistų teikimo.
Mokiniams skiriama visų reikalingų specialistų
pagalba, nepriklausomai nuo to, ar mokykla
juos turi.
Nesant įstaigoje surdopedagogo ar
tiflopedagogo – pagalbą teikia specialusis
pedagogas.
Rekomenduojama specialiojo pedagogo veikla:
• Konsultavimasis ir bendradarbiavimas su
Lietuvos kurčiųjų bei neprigirdinčiųjų UC,
ir/ar su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių UC.
• Pagalba mokytojams paruošiant mokymo
priemones naujos temos dėstymui;
• Padalomosios medžiagos parinkimas;
• Pedagogų bei tėvų konsultavimas;
• Kita.

similar documents