Žaliosios pramonės inovacijų programos kvietimai teikti

Report
Žaliosios pramonės inovacijų
programos kvietimai teikti paraiškas
Tinkami pareiškėjai
2013 m. birželis
Tinkami pareiškėjai ir partneriai (I)
Tinkami pareiškėjai – vidutinės, mažos ir labai mažos įmonės
įregistruotos Lietuvoje ne mažiau kaip 1 metus iki Gairių įsigaliojimo
dienos;
Šios įmonės turi būti nepriklausomos nuo valstybės ir (arba)
savivaldybės (ne daugiau kaip 25 proc. akcijų ir ne daugiau 25 proc. įmonės
dalyvių balsų).
Tinkami pareiškėjai ir partneriai
Tinkami pareiškėjai ir partneriai (II)
Tinkami partneriai:
Partnerystės projektų priemonė:
- įmonės, mokslo ir studijų institucijos, asociacijos ar klasteriai,
registruoti Norvegijos Karalystėje ir veikiančios su žaliosios pramonės
inovacijomis susijusiose srityse (privaloma).
Mažųjų projektų priemonė:
- įmonės, mokslo ir studijų institucijos, asociacijos ar klasteriai,
registruotos Lietuvoje ar Norvegijos Karalystėje (neprivaloma, bet
skatintina).
Tinkami pareiškėjai ir partneriai
Tinkami pareiškėjai ir partneriai (III)
Pareiškėjas Mažųjų projektų priemonėje gali pateikti vieną paraišką
individualiai arba su partneriu;
Pareiškėjas Partnerystės projektų priemonėje paraišką turi teikti
bent su vienu Norvegijos partneriu;
Projekto partnerių skaičius projekte neribojamas, tačiau
partnerystė turi būti pagrįsta. Jos poreikis turi būti įrodytas
paraiškoje;
Jeigu paraiška teikiama kartu su partneriais, pareiškėjas ir partneriai
turi pasirašyti jungtinės veiklos sutartį;
Tiesioginė atsakomybė už projektą bei parama tenka pareiškėjui;
Neleistina įtraukti partnerį (-ius) į projektą siekiant išvengti viešųjų
pirkimų.
Tinkami pareiškėjai ir partneriai
Tinkami pareiškėjai ir partneriai (IV)
Parama pareiškėjui negali būti skiriama, jeigu:
pareiškėjui ir (ar) jo partneriui yra iškelta byla dėl bankroto;
pareiškėjas ir (ar) jo partneris yra likviduojamas;
pareiškėjui ir (ar) jo partneriui iškelta restruktūrizavimo byla;
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pareiškėjo ir (ar) jo partnerių ar jų
darbuotojų ūkinės-komercinės veiklos;
pareiškėjas ir (ar) jo partneris yra neįvykdęs su mokesčių ir socialinio
draudimo įnašų mokėjimo susijusių įsipareigojimų pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus.
Tinkami pareiškėjai ir partneriai
Tinkami pareiškėjai ir partneriai (V)
Parama pareiškėjui negali būti skiriama, jeigu:
pareiškėjas paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinančią
informaciją;
yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl
paramos skyrimo iš ES, kitos tarptautinės paramos ar LR biudžeto lėšų
pažeidimo;
pareiškėjas kompetentingoms institucijoms yra negrąžinęs ar yra
grąžinęs dalį neteisėtai išmokėtų ir (ar) panaudotų ES, kitos
tarptautinės paramos ar LR biudžeto lėšų;
vertinimo metu pareiškėjas bandė gauti konfidencialią informaciją
arba daryti įtaką vertinimą atliekančiai CPVA, projektų atrankos
komiteto nariams ar LR ūkio ministerijai.
Tinkami pareiškėjai ir partneriai
Tinkamos ir netinkamos
išlaidos
2013 m. birželis
Tinkamos išlaidos (I)
Tinkamomis išlaidomis pripažįstamos tik išlaidos, kurios:
numatytos projekto įgyvendinimo sutartyje ir atitinka šioje sutartyje
nustatytus reikalavimus;
patirtos išlaidų tinkamumo laikotarpiu iki 2016 m. balandžio 30 d.;
įtrauktos į galutinio paramos gavėjo mokėjimo prašymus;
realios ir pagrįstos išlaidų patyrimo dokumentais;
įtrauktos į galutinio paramos gavėjo ar projekto partnerio (-ių) apskaitą ir
gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos
dokumentais.
Tinkamos išlaidos
Tinkamos išlaidos (II)
Tinkamomis išlaidomis pripažįstamos tik išlaidos, kurios:
patirtos atliekant pirkimus, vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu ir
Įgyvendinimo taisyklėmis. Projekto partneriai, kurie yra juridiniai asmenys,
registruoti Norvegijos Karalystėje, pirkimus projekte vykdo vadovaudamiesi
Norvegijos Karalystės teisės aktų nuostatomis;
nebuvo, nėra ir neturi būti pakartotinai kompensuotos ES, kitų
tarptautinės finansinės paramos programų arba valstybės, savivaldybės
biudžeto lėšomis;
PVM yra tinkamos išlaidos, jei galutinis paramos gavėjas ir projekto
partneris (-iai), remdamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės
aktais, negali jo susigrąžinti arba atskaityti.
Tinkamos išlaidos
Tinkamos išlaidos (Partnerystės projektai) (III)
Nekilnojamo turto įsigijimas (iki 10 procentų projekto tinkamų finansuoti
išlaidų);
Vidinių inžinerinių tinklų įrengimas, pastatų statyba, rekonstravimas,
kapitalinis ir paprastasis remontas (iki 10 procentų projekto tinkamų finansuoti
išlaidų);
Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:
- mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) paslaugų, techninių žinių ir
išradimų patentų, teisių pagal licencijos sutartį įsigijimas;
- mašinų, įrangos, aparatūros, įrenginių įsigijimas arba lizingas;
- įrangos, aparatūros ir įrenginių nusidėvėjimas (amortizacija);
- prietaisų ir įrankių įsigijimas;
- projekto MTTP veikloms vykdyti reikalingų priemonių, įrangos, medžiagų,
mažaverčio inventoriaus, atsargų ir produktų, priskiriamų trumpalaikiam turtui,
tiesiogiai naudojamų mokslinių tyrimų veikloje, įsigijimas;
Tinkamos išlaidos
Tinkamos išlaidos (Partnerystės projektai) (IV)
Paslaugos:
- įrangos montavimas ir derinimas, technologinio proceso derinimas,
technologijos naudojimo instrukcijos rengimas, technologijų sertifikavimas;
- MTTP veikloms reikalingos konsultavimo paslaugos;
- darbuotojų, vykdančių projektą, specialieji mokymai, susiję su technologijų
diegimu ir naudojimu (iki 10 proc. projekto tinkamų išlaidų);
- išlaidos, susijusios su naujos ar reikšmingai patobulintos technologijos pateikimu
rinkai (lankstinukai; dalomosios medžiagos rengimas, vertimas, maketavimas,
spausdinimas; dalyvavimas prekybos mugėse; elektroninė rinkodara ir kt.) (iki 10
proc. projekto tinkamų išlaidų);
Tinkamos išlaidos
Tinkamos išlaidos (Partnerystės projektai) (V)
Projekto administravimas ir vykdymas:
- darbo užmokestis projektą administruojantiems ir vykdantiems
asmenims, jų komandiruočių išlaidos;
- projekto viešinimas;
- projekto auditas;
- kitos išlaidos (vertimai, finansinės garantijos, laidavimai raštai ir pan.).
Netiesioginės projekto išlaidos - būtinos projektui įgyvendinti išlaidos,
kurios negali būti priskirtos projektui tiesiogiai
Pvz., projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuoma, kitos projekto
administravimo ir vykdymo išlaidos, - komunalinės paslaugos (elektros, šildymo,
vandens ir pan.), telefono ryšys, interneto ryšys, biuro reikmenys ir kt.
Tinkamos išlaidos
Tinkamos išlaidos (Mažieji projektai)(VI)
Įranga, įrenginiai ir kitas turtas:
- mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) paslaugų, techninių žinių ir
išradimų patentų, teisių pagal licencijos sutartį įsigijimas;
- MTTP veikloms įgyvendinti reikalingų kuriamo prototipo atskirų dalių
(komponentų) įsigijimas;
- projekto MTTP veikloms vykdyti reikalingų priemonių, įrangos, medžiagų,
mažaverčio inventoriaus, atsargų ir produktų, priskiriamų trumpalaikiam turtui,
tiesiogiai naudojamų mokslinių tyrimų veikloje, įsigijimas.
Paslaugos:
- produktų sertifikavimas;
- MTTP veikloms reikalingos konsultavimo paslaugos;
- darbuotojų, vykdančių projektą, specialieji mokymai (iki 10 proc. projekto
tinkamų išlaidų);
Tinkamos išlaidos
Tinkamos išlaidos (Mažieji projektai)(VII)
- išlaidos, susijusios su naujų žaliųjų produktų ar patobulintų produktų pateikimu į
rinką (lankstinukai; dalomosios medžiagos rengimas, vertimas, maketavimas,
spausdinimas; dalyvavimas prekybos mugėse; elektroninė rinkodara ir kt.) (iki 20
proc. projekto tinkamų išlaidų);
- išlaidos, susijusios su produkto ženklinimu Europos Bendrijos ekologiniais ženklais.
Projekto administravimas ir vykdymas:
- darbo užmokestis projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims, jų
komandiruočių išlaidos;
- projekto viešinimas;
- projekto auditas;
- kitos išlaidos (vertimai, finansinės garantijos, laidavimai raštai ir pan.).
Netiesioginės išlaidos.
Tinkamos išlaidos
Netinkamos išlaidos
PVM, jeigu jį galima susigrąžinti;
išlaidos patirtos ir apmokėtos ne išlaidų tinkamumo laikotarpiu;
įnašas natūra;
patirtos naudotam materialiajam turtui įsigyti;
žemės įsigijimas;
patirtos pažeidžiant teisės aktus (pvz. viešieji pirkimai, statybos
įstatymas, darbo kodeksas ir t.t.);
patirtos pažeidžiant projekto įgyvendinimo sutartį (pvz. su
mokėjimo prašymu nepateikiami išlaidas pagrindžiantys dokumentai;
prekės, paslaugos ir darbai neatitinka sutarties ir t.t.);
nenumatytos biudžete.
Netinkamos išlaidos
Reikalavimai projektams
2013 m. birželis
Bendrieji reikalavimai projektams
Partnerystės projektų priemonė. Paramos suma: nuo 690.560
iki
3.452.800 Lt (nuo 200.000 iki 1.000.000 EUR);
Mažųjų projektų priemonė. Paramos suma: nuo 172.640 iki 690.560 Lt
(nuo 50.000 iki 200.000 EUR);
Projektai turi atitikti priemonės tikslą ir bent vieną remiamą veiklą;
Didžioji dalis projekto veiklų įgyvendinama Lietuvoje;
Projektų pradžia – ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo projekto įgyvendinimo
sutarties pasirašymo;
Projektai turi būti finansiniu ir instituciniu požiūriu tęstiniai, rezultatai
turi būti naudojami bent 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos;
Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į gero valdymo, darnaus
vystymosi, tvarios plėtros ir lyčių lygybės principus. Projekto poveikis
šiems prioritetams negali būti neigiamas.
Reikalavimai projektams
Finansavimo intensyvumas
Finansavimo intensyvumas nustatomas pareiškėjui ir kiekvienam
partneriui atskirai. Finansavimo intensyvumas gali siekti:
- 45 procentus – labai mažai ar mažai įmonei;
- 35 procentus – vidutinei įmonei;
- 25 procentus – didelei įmonei, asociacijai, klasteriui, mokslo ir studijų
institucijai.
Jei projekto metu vykdoma mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
(MTTP) veikla, finansavimo intensyvumas gali būti padidintas 15
procentų.
Reikalavimai projektams
Finansavimo intensyvumo padidinimo sąlygos
1) Įgyvendinant projektą MTTP veiklose veiksmingai bendradarbiauja ne
mažiau kaip 2 vienas nuo kito nepriklausomi juridiniai asmenys ir
laikomasi visų šių sąlygų:
- vykdant MTTP veiklas projekte bendradarbiaujama ne mažiau kaip su viena labai
maža, maža arba vidutine įmone;
- joks atskiras juridinis asmuo negali prisiimti daugiau nei 70 procentų tinkamų
projekto MTTP veiklos patvirtintų išlaidų.
2) Projekte numatytas veiksmingas pareiškėjo bendradarbiavimas su
mokslo ir studijų institucija ir laikomasi visų šių sąlygų:
- mokslo ir studijų institucija padengia ne mažiau kaip 10 procentų projekto MTTP
veiklų tinkamų finansuoti išlaidų;
- mokslo ir studijų institucija turi teisę skelbti projektų rezultatus, jeigu jie yra susiję
su šios mokslo ir studijų institucijos atliktais moksliniais tyrimais.
Reikalavimai projektams
Privaloma dokumentacija teikiant paraišką
2013 m. birželis
Privaloma dokumentacija (I)
1 paraiškos originalas ir elektroninė paraiškos versija (Partnerystės schemoje
paraiškos B dalis pildoma anglų kalba; Mažųjų projektų schemoje paraiškos B dalis pildoma
anglų kalba jei yra bent vienas norvegų partneris);
Paskutinių metų patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės
dokumentai;
Pareiškėjo vadovo pasirašytas įsipareigojimas prisidėti prie projekto
nuosavomis lėšomis, nurodant nuosavo indėlio dydį, procentą bei lėšų
šaltinį;
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija;
Dokumentai, įrodantys projekto biudžeto pagrįstumą (tiekėjų komerciniai
pasiūlymai, nuorodos į rinkoje galiojančias kainas ir kt.);
Privaloma dokumentacija
Privaloma dokumentacija (II)
Projekto reikalingumą ir finansavimo poreikį pagrindžiantis verslo planas
(jei yra bent 1 partneris norvegų partneris – verslo planas rengiamas anglų kalba);
Numatant projekte naujus statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbus,
statinio projektas bei statybą leidžiantis dokumentas (jei taikoma);
Nekilnojamojo turto nuosavybės arba teisės juo disponuoti, valdyti
dokumentai (jei taikoma);
Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis;
Dokumentai, pagrindžiantys netiesioginių išlaidų priskyrimą projektui;
Kiti dokumentai.
Privaloma dokumentacija
Projektų vertinimas ir atranka
2013 m. birželis
Projektų vertinimas ir atranka (I)
Pareiškėjai
Atrankos
komitetas
/
ŪM
Kvietimas
teikti
paraiškas
(2013.06.12)
Mokymai konsultacijos
pareiškėjams
Paraiškų teikimas
3-4 mėn.
Vertinimas
~ 3 mėn.
CPVA
Projektų vertinimas ir atranka
Projektų vertinimas ir atranka (II)
Paraiškų vertinimas susideda iš dviejų etapų:
- Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas;
- Naudos ir kokybės vertinimas;
Paraiškų vertinimą atlieka CPVA pagal patvirtintą patikros lapą;
Paraiškų vertinimo rezultatus tvirtina Atrankos komitetas;
Sprendimą dėl paramos skyrimo priima Ūkio ministerija.
Projektų vertinimas ir atranka
Projektų vertinimas ir atranka (III)
Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas. Tikrinama:
Ar pateikti visi privalomi dokumentai;
Ar pateikti dokumentai atitinka administracinės atitikties vertinimo reikalavimus;
Ar projektas atitinka programos tikslus ir remiamas veiklas;
Ar pareiškėjas ir partneriai atitinka keliamus reikalavimus;
Ar prašoma paramos suma ir projekto trukmė atitinka reikalavimus;
Nustatoma maksimali paramos suma;
Paraiškos gali būti tikslinamos arba atmestos iš karto (priklausomai nuo paraiškų
trūkumo);
Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties ir tinkamumo gauti
paramą reikalavimus, paraiška yra teikiama kitam vertinimo etapui.
Projektų vertinimas ir atranka
Projektų vertinimas ir atranka (IV)
Projekto naudos ir kokybės vertinimas:
Paraišką balais vertina bent du vertintojai;
Didžiausias galimas balų skaičius – 100 balų, projektui suteikiamas
vertintojų skirtų balų vidurkis;
Jei paraiškos įvertinimas skiriasi daugiau nei 30 proc., skiriamas
trečias vertintojas;
Vertintojai bus CPVA samdomi išorės ekspertai (iš Lietuvos ir
Norvegijos);
Projektų vertinimas ir atranka
Projektų vertinimas ir atranka (V)
CPVA paramą siūlo skirti daugiausiai balų surinkusiems
projektams ir kurių finansavimui pakanka priemonės biudžeto;
Ūkio ministerijai priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo, su
pareiškėjais sudaromos projektų įgyvendinimo sutartys.
Projektų vertinimas ir atranka
Kontaktai
Artūras Žarnovskis
Centrinė projektų valdymo agentūra
Tarptautinių programų valdymo departamento
direktorius
Tel . (8~5) 249 91 81; el. paštas [email protected]
Kontaktai
Ačiū

similar documents