e-fatura - Kayseri SMMM Odası

Report
KAYSERİ KÜÇÜK VE ORTA
ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP
BAŞKANLIĞI
SİNAN POLAT
VERGİ MÜFETTİŞİ
KAYSERİ
2013
ELEKTRONİK FATURA
(E-FATURA)
VE
ELEKTRONİK DEFTER
(E-DEFTER)
UYGULAMASI
I-BÖLÜM
ELEKTRONİK FATURA
(E-FATURA)
YASAL DÜZENLEME
• Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve
kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve
belgelerin elektronik ortamda tutulması ve
düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve
esasları belirlemeye ve tutulması ve
düzenlenmesi zorunlu elektronik bilgi ve kayıt
araçlarıyla yapılması hususunda zorunluluk
getirmeye yetkilidir. (VUK Mük Md 242 ve Mük md
257)
YASAL DÜZENLEME
Maliye Bakanlığı VUK kanunu ile kendisine
verilen yasal yetkisini yaptığı idari
düzenlemelerle kullanmış olup,E-Faturaya
ilişkin idari düzenlemeler aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•
•
397 Sıra No.lu VUK GT
416 Sıra No.lu VUK GT
421 Sıra No.lu VUK GT
424 Sıra No.lu VUK GT
58 Sıra No.lu VUK Sirküleri
YASAL DÜZENLEME
•397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen
uygulama, başlangıçta anonim ve limited
şirketlerin kullanımına açılmıştır.
•416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile gerçek kişi
mükellefler uygulamaya katılmışlardır.
421 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU
GENEL TEBLİĞİ NELER GETİRİYOR?
• Kayıtlı kullanıcılar arasında e-fatura kullanımı, alternatif yöntem
olmaktan çıkarılmıştır.
• Bazı sektörler için e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
• Özel entegrasyon yöntemi getirilmiştir.
• e-Faturanın saklanması konusunda Başkanlıktan izin almış
saklamacı kuruluşlardan hizmet alınabilmesine izin verilmiştir.
• e-Faturaya kayıtlı kullanıcılar 1/9/2013 tarihinden itibaren kendi
aralarında sadece e-fatura düzenleyeceklerdir.
• Çok uluslu şirketlerin uygulamadan yararlanabilmesi için kolaylık
sağlanmıştır.
424 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU
GENEL TEBLİĞİ NELER GETİRİYOR?
• Uygulamaya kayıtlı olan gerçek
faturalarını
mali
mühürle
onaylayabileceklerdir.
kişiler
de
• İsteyen kullanıcılar faturalarının özel
entegratörün mali mührü ile onaylanmasını
talep edebileceklerdir.
FATURA
Vergi Usul Kanununun
• 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya
yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı
göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar
tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak
tanımlanmıştır.
• 230 uncu maddesinde ise faturanın şekli belirtilerek
içermesi gereken asgari bilgiler sayılmıştır.
• 231 inci maddesinde de fatura düzenlenmesinde
uyulacak kaideler düzenlenmiştir.
• 232 nci maddesinde ise fatura kullanma mecburiyetine
yer verilmiştir.
E-FATURA NEDİR?
397 Seri Nolu VUK
tebliğinde yer alan
şartlara uygun olan ve
elektronik belge
biçiminde oluşturulmuş
faturadır.
• E-Fatura, yeni bir belge
türü olmayıp, kağıt
fatura ile aynı hukuki
niteliklere sahiptir.
• Mal veya hizmet satışı
işleminde hem kâğıt
faturanın hem de
elektronik faturanın bir
arada düzenlenmesi
mümkün değildir.
E-FATURA UYGULAMASI TANIMI
• Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen
standartlara uygun E-faturaların, muhatapları
arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde
dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan
uygulamaların genel adıdır.
E-FATURA UYGULAMASI
• E-Fatura Portalına kayıtlı kullanıcılar sistemde
kayıtlı olan kullanıcılara e-fatura gönderebilir,
e-fatura alabilir ve söz konusu e-faturalarını
bilgisayar ortamında muhafaza ederek
istendiğinde ibraz edebilirler.
E-FATURA UYGULAMSI HANGİ
MÜKELLEFLERİ KAPSAMAKTADIR
• a) 4.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip
olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan
mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari
25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
• b) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları
imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011
takvim yılında mal alan mükelleflerden
31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL
brüt satış hasılatına sahip olanlar.
E-FATURA UYGULAMSI HANGİ
MÜKELLEFLERİ KAPSAMAKTADIR
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında
madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı
listedeki malları imal, inşa veya ithal eden
mükellef listesi www.gib.gov.tr ve
www.efatura.gov.tr internet adreslerinde
yayımlanmaktadır.
Söz konusu listelerde yer alan mükelleflerden
2011 yılında mal alan ve Tebliğde belirtilen
brüt satış hasılatına sahip olan mükellefler
zorunluluk kapsamındadır.
E-FATURA UYGULAMSI HANGİ
MÜKELLEFLERİ KAPSAMAKTADIR
•
•
•
•
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ
lisansına sahip olan mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde
mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın ;
türüne,
fiyatına,
miktarına
veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın,
2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 25
Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve
elektronik defter uygulamalarına dahil olacaklardır.
Lisans sahibi mükelleflerden alış yapanların, madeni yağ
sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi
zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.
E-FATURA UYGULAMSI HANGİ
MÜKELLEFLERİ KAPSAMAKTADIR
•
•
•
•
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı
listedeki malları imal, inşa veya ithal eden mükelleflerden
2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın;
türüne,
fiyatına,
Miktarına
veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın
2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları 10
Milyon TL veya daha yüksek ise elektronik fatura ve elektronik
defter uygulamalarına dahil olacaklardır.
Bu kapsamda alış yapanların tütün, alkol, kolalı gazozlar
sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi
zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir
E-FATURA UYGULAMSI HANGİ
MÜKELLEFLERİ KAPSAMAKTADIR
Madeni yağ lisansına sahip olan ve 4760 sayılı
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı
listedeki malları imal, inşa veya ithal eden
mükelleflerden sadece mal alışları bulunan
mükellefler Genel Tebliğ kapsamında
elektronik fatura ve elektronik defter
uygulamalarına dahil olacaklardır.
Hizmet alımları kapsam dahilinde değildir.
BRÜT SATIŞ HASILATININ
HESAPLANMASI
Brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece
madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları
değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları
gösteren brüt satış hasılatına göre mükellefler
zorunluluk kapsamına alınacaktır.
Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış
hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim yılında
sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını
dikkate alacaklardır.
HANGİ ALIM-SATIMLAR İÇİN E-FATURA
KULLANILACAK
E-fatura uygulamasından yararlanan
mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal
teslimi veya hizmet ifaları için e-fatura
düzenlemeleri zorunludur.
E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler;
nihai tüketicilere ya da e-fatura kullanmayan
mükelleflere kâğıt fatura düzenlemeye devam
edeceklerdir.
HANGİ ALIM-SATIMLAR İÇİN E-FATURA
KULLANILACAK
Sisteme kayıtlı E-Fatura kullanıcıları
www.efatura.gov.tr internet adresinde
yayımlanacaktır. E-fatura uygulamasından yararlanan
mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın
www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan
kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol
edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı
kullanıcı değilse kağıt fatura düzenleyeceklerdir.
İSTEĞE BAĞLI E-FATURA
UYGULAMASI
Belirlenen mükelleflerden mal veya
hizmet alan ve tespit edilen hadlerin
altında kalan mükelleflerin de
istemeleri halinde elektronik fatura
uygulamasından
yararlanabilecekledir.
KAMU KURUMLARININ DURUMU
10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde
yer alan
• idareler,
• kurum ve kuruluşlar
• iktisadi kamu kuruluşlarının
elektronik fatura uygulamasından yararlanma
zorunluluğu bulunmamaktadır.
ZORUNLULUK KAPSAMINA GİREN
MÜKELLEFLERİN BAŞVURU TARİHİ
Zorunluluk kapsamdaki mükelleflerin e-fatura
uygulamasına 31.12.2013 tarihine
kadar geçmeleri zorunludur.
Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması için
son tarih 1 Eylül 2013’tür.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAKTIR
Mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler sırası ile şu
şekildedir;
• a) http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde yer alan "efatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi"
doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır,
• b) Tüzel kişi mükellefler için "Elektronik Mali Mühür Sertifika
Sahibi Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi veya kişiler
tarafından imzalanacaktır,
• c) Gerçek kişi mükelleflerin 15.1.2004 tarihli ve 5070 sayılı
Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen
nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAKTIR
Mükellefler aşağıda yer alan belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na
yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
a) "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" nin
imzalı aslı,
b) Tüzel kişi mükellefler tarafından "Elektronik Mali Mühür Sertifika
Sahibi Taahhütnamesi" nin imzalı aslı,
c) Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1.10.2003
tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter
onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça
onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması
halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter
onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça
onaylanmak üzere fotokopisi.)
d) Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya
kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği
veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere
fotokopisi.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme
sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi
mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça
tanımlanacak ve aktive edilecektir.
Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında
başvuruları uygun bulunan tüzel kişi mükelleflerden Mali
Mühürlerinin temini işlemlerini yerine getirenlerin
kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive
edilecektir.
Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı
aracılığı ile e-fatura gönderme ve/veya alma işlemleri
gerçekleştirilebilecektir.
MALİ MÜHÜR
Mali Mühür; Gelirler İdaresi Başkanlığı adına TÜBİTAKUEKAE*Bünyesinde oluşturulan elektronik sertifika alt yapısını
ifade etmektedir.
Mali Mühür, E-faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile
kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır.
Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler
çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum,
kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve
içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin
sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile
oluşturulur.
MALİ MÜHÜR
Mali Mühür’ü taşıyan çeşitli araçlar bulunmaktadır. Söz konusu
araç (Mühür yöntemi) başvuru sırasında sizin tarafınızdan
belirlenir, TÜBİTAK-UEKAEtarafından sağlanır.
• USB Dongle;
PC üzerinden çalıştırılabilir, Sanal sunucu ortamlarında USB-PC
(Network Attached usb hub) dönüştürücü karta ihtiyaç
duyulabilir
• HSM Kart;
(Hardware Security Module-Donanımsal Güvenlik Modülü)
İçerisine mali mühür sertifikası yüklenebilen ve fatura
sayısının ve mühürleme operasyonunun çok fazla
olduğu şirketlerde kullanımı uygundur
E-FATURADAN YARARLANMA
YÖNTEMLERİ
E-Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma,
gönderme ve alma işlemleri,
• Bilgi işlem sistemlerinin e-Fatura Uygulamasına
entegre edilmesi yoluyla veya,
• E-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonların
internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı
ile oluşturulan www.efatura.gov.tr internet adresinde
hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığıyla
gerçekleştirilebilir.
E-FATURADAN YARARLANMA
YÖNTEMLERİ
E-Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma,
gönderme ve alma işlemleri
• E-Fatura Portal Yöntemi
• Entegrasyon Yöntemi
• Özel Entegrasyon Yöntemi
ile gerçekleştirilebilir.Mükellefler e-Fatura
Uygulamasında kullandıkları yöntemi istemeleri
halinde ilgili yönteme ilişkin koşulları yerine
getirmeleri şartıyla her zaman değiştirebilirler
E-FATURA PORTAL YÖNTEMİ
E-Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
"www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak
sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. e-Fatura
Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli
alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan
yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura
Portalı, e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları
bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.
Kullanıcı hesabını aktive eden kullanıcılar e-Fatura Portalına giriş
yaparak e-fatura göndermeye ve/veya almaya başlayabilecektir.
Bu yöntem ile faturalarınızı GİB Portal üzerinden manuel olarak
oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Başkanlığın
belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.
E-FATURA PORTAL YÖNTEMİ
• Bilgi işlem sistemi yeterli
olmayan
• Aylık fatura adetleri düşük
sayıdaki kullanıcılar için,
Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından uygulamaya
ilişkin temel fonksiyonları
bünyesinde barındıran,
e-Fatura portalı olarak
adlandırılan bir yapı
oluşturmuştur.
ENTEGRASYON YÖNTEMİ
• Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli
entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura
Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem
sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür.
• Uygulamaya entegre olmak isteyenler, bilgi işlem
sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan
sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini
açıklayan dokümanlarla birlikte Başkanlığa yazılı
olarak başvuruda bulunacaktır.
ENTEGRASYON YÖNTEMİ
•
•
•
•
Mükellefler, kendi geliştirdikleri entegrasyon çözümleri ya da outsource ettikleri bir
yazılımla beraber sisteme dahil olabilirler.
Firma, entegrasyon yöntemini tercih edecekse ve entegrasyon çalışması bitene kadar portal
kullanmak istemiyorsa;
Başvurusunu 1 Eylül 2013 tarihinden önce yapmalıdır,
Başvuru esnasında portal hesabının aktive edilmemesi talep etmelidir,
Entegrasyonu en geç 31.12.2013 tarihine kadar bitirmelidir,
Bitirememesi halinde portal hesabının Gelir İdaresi Başkanlığınca aktive edileceğini göz
önüne almalıdır.
ENTEGRASYON YÖNTEMİ
• Başvurusu uygun bulunanlara entegrasyon
işlemlerine başlayabilecekleri bir yazı ile
bildirilecektir. Entegrasyon çalışmaları, başlama yazısı
tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde
tamamlanmak zorundadır.
• Entegrasyon sürecini başarı ile tamamlayan
mükellefler, Başkanlığın konuya ilişkin yazısı üzerine,
e-Fatura Uygulamasını gerçekleştirdikleri entegrasyon
aracılığı ile kullanmaya başlayacaktır.
ENTEGRASYON YÖNTEMİ
• Entegrasyon yöntemiyle e-fatura uygulamasından
yararlananlar, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve
ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmaları
zorunludur.
• Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayanların
entegrasyon izinlerinin iptalini öngörmektedir. Bu durumda
elektronik fatura uygulaması sadece portal yöntemiyle
kullanabilecek olup, özellikle çok sayıda fatura düzenleyen
işletmeler için bu işlem ciddi bir yaptırım olarak görülebilir.
• Sistem üzerinde yapacakları bakım-onarım gibi işlemler
nedeniyle sisteme erişim kesintiye uğrayacaksa, bu kesintiden
önceki üç iş günü içerisinde durumu Gelir İdaresi Başkanlığı'na
bildirmeleri, Kesinti süresinin hiçbir surette iki günü
aşmamasını sağlamaları,gerekmektedir.
ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ
Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok
sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait
bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik
yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem
sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp
gönderebilmesidir.
Mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlık’tan
özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru
yaparak uygulamaya dahil olabilirler
ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ
E-FATURA UYGULAMA SENARYOLARI
Temel Fatura Senaryosu
•
Temel Fatura Senaryosu, sadece
e-faturanın gönderen sistemden
alıcı sisteme ulaşma durumunu
ele alan senaryodur.
•
Bu senaryoda işletme kendisine
gönderilen
e-faturada
teknik
(zorunlu alan eksikliği,
veri
bozulması, imza geçersizliği gibi)
bir sorun yoksa e-faturayı kabul
etmek zorundadır.
Ticari Fatura Senaryosu
•
Temel Fatura Senaryosu’na ek
olarak Posta Kutusuna gelen
faturayı işletme, KABUL, RET
veya İADE etme hakkına sahiptir.
Diğer
bir
ifadeyle;
e-fatura
Uygulaması,
işletmeden,
kendisine gönderilen e-faturayı
kabul
edip
etmeyeceğini
bildirmesini beklemektedir.
•
Kabul, ret veya iade bildirimi yeni
bir
e-fatura
gönderilmesinde
olduğu gibi imzalanarak iletilmeli
ve arşivlenmelidir.
E-FATURANIN MUHAFAZA VE İBRAZ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
• Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler,
gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen faturaları,
yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz
etmekle yükümlüdürler.
• e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar
edilemezliği Mali Mühürle garanti altına alınmaktadır. Mührün
doğruluk ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda
yapılabilmesi nedeniyle e-Faturanın kağıda basılarak
saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler,
düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali
Mühürü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi
bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda
muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik
araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.
E-FATURANIN MUHAFAZA VE İBRAZ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
• Mükelleflere ait elektronik faturaların yine
mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması
esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik
saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden
elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin
elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik
faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti
Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması
zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir
arşivleme yapılmasına engel teşkil etmez.
E-FATURANIN MUHAFAZA VE İBRAZ
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
• Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti
verenler elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem
sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorundadır.
Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin
Başkanlığa "Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Başvuru Formu ve
Taahhütnamesi" ile başvuru yaparak saklama izni almaları
zorunludur. Bu amaçla başvuru yapacak mükelleflerin başvuru
dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem Raporunu (BİS) göndermesi
gerekmektedir. Başkanlıktan elektronik fatura saklama hizmeti
izni almadan saklama yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade
etmez. Saklama izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr
internet adresinden yayımlanacaktır. Saklama koşulları ve
saklama hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diğer
kurallar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
E-FATURA VE VERGİ İNCELEMESİ
Mükellefler, bilgi işlem sistemini/sistemlerini
oluşturan yazılım, donanım, dosya,
dokümantasyon ve diğer unsurları, hiçbir
şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme
elemanlarının erişimini ve denetimini
engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu
edemez.
E-FATURA UYGULAMASININ FAYDALARI
• Hızlı, güvenli ve kolay bir faturalama
• Gereksiz bürokrasiden, zaman kaybından ve
kırtasiyeden tasarruf,
• İşgücü tasarrufu,
• Uygulama birlikteliği sayesinde birçok
yanlışlığın önüne geçilebilmesi, (Muhasebe ve
ödeme süreci)
E-FATURA UYGULAMASININ FAYDALARI
• Fatura mutabakatında anlaşmazlıkların önüne
geçilmesi
• Maliyetlerin düşürülmesi, (Baskı,Çıktı
alma,kağıt ve posta giderleri)
• Faturaları arşivlemede kolaylık,
Çevre dostu
II.BÖLÜM
ELEKTRONİK DEFTER
(E-DEFTER)
YASAL DAYANAKLARI
•6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
•213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
•1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği
•2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi Tütün ve
Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem
Planı
•2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi Kayıt Dışı
Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı
•421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
E-DEFTER
•Şekil hükümlerinden bağımsız
•VUK ve/veya TTK uyumlu
•Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması
gereken bilgileri kapsayan
•Elektronik kayıtlar bütünü
E-DEFTER UYGULAMASI NEDİR?
•
•
•
•
Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na
göre tutulması zorunlu olan defterlerin
elektronik ortamda
oluşturulması,
kaydedilmesi,
muhafaza edilmesi ve
ibraz edilmesini
sağlayan sistemin genel adıdır.
NEDEN E-DEFTER?
•
•
•
•
Uluslararası standartlara uyum sağlamak
Kağıt yükümlülükleri ortadan kaldırmak
Ticari hayata yeni açılımlar kazandırmak
Kağıt süreçleri ihtiyaçlara uygun biçimde revize
etmek
• Uluslararası ve uzaktan denetimin kapısını
aralamak
• Elektronik denetim için uygun altyapıyı
oluşturmak
• Vergiye gönüllü uyumu sağlamak
KİMLER E-DEFTER TUTABİLİR?
Bilanço usulüne göre defter tutan
•Gelir vergisi mükellefleri
•Kurumlar vergisi mükellefleri
HANGİ DEFTERLER ELEKTRONİK
ORTAMDA TUTULABİLECEK?
E-DEFTER TUTMANIN KOŞULLARI
GERÇEK
KİŞİ
Elektronik
İmza
Uyumlu
Yazılım
E-Fatura
kullanıcısı olmak
TÜZEL KİŞİ
Mali Mühür
Uyumlu Yazılım
E-DEFTER NASIL OLUŞTURULUR?
e-Defter, Başkanlıkça açıklanan format ve
standartlara uygun üretilmiş uyumluluk
testini geçerek www.edefter.gov.tr
adresinden ilan edilen yazılımlar aracılığı ile
oluşturulur.
BAŞVURU
•
•
•
•
•
•
Yevmiye defteri ve büyük defterini elektronik defter olarak tutmak isteyen
mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Caddesi 06450 Dikmen/
ANKARA adresine yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.
Başvuru dilekçesinin ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir.
www.edefter.gov.tr internet adresinde yer alan “Elektronik Defter
Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi”nin imzalı aslı,
Tüzel kişiler için başvuru formunu imzalayan kişi veya kişilerin yetkili
olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği (397 Sıra
No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-fatura uygulamasından
yararlanmaya başlayan ve imza sirkülerinde herhangi bir değişiklik
bulunmayan mükellefler için bu şart aranmayacaktır.),
Elektronik defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı
alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında
yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler,
Uyumluluk onayı almamış bir yazılım kullanılmak istenmesi durumunda,
Tebliğin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde uyum onayı
alınması için belirtilen belge ve bilgileri.
Gerek görülmesi halinde yukarıda sayılanlara ilaveten teknik bilgi ve belge
talebinde bulunulabilir.
YAZILIM UYUMLULUK ONAYI İÇİN
GEREKLİ BELGELER
a) Onay talebine ilişkin yazılı dilekçe,
b) Yazılımın adı, sürüm numarası gibi ayırt edici özellikleri,
c) Onayı istenen yazılım ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgileri içeren
teknik doküman veya dokümanlar,
1) Yazılımın geliştirilmesinde kullanılan programlama dili, dosya sistemi,
çalıştığı işletim sistemi gibi genel özellikleri,
2) Bu Tebliğde yer alan oluşturma, kaydetme, onaylama, muhafaza ve
ibraz gibi temel süreçlere ait iş akış şemaları,
ç) Tebliğ çerçevesinde belirlenen format ve standartlara uygun olarak
ve onaya sunulan yazılım tarafından oluşturulan elektronik imzalı
veya mali mühürlü elektronik defter örnekleri,
d) Gerek duyulması halinde onaylanması istenen yazılımın kuruluma
hazır bir örneği.
E-DEFTERE GEÇİŞ YÖNTEMLERİ
E-Defter uygulamasına geçiş için 2 yöntem
mevcuttur :
• Elektronik defter yazılımlarının mükellef
tarafından geliştirilmesi (Test Sürecine Tabi)
• Uyumluluk
kullanımı
Onayı
almış
bir
Programın
UYGULAMANIN İŞLEYİŞİ
MUHAFAZA VE İBRAZ
 Elektronik defterler, istenildiğinde ibraz edilerek üzere ilgili olduğu
beratları(*) ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır.
 Elektronik Defterler ile beratlarının veri bütünlüğünün sağlanması ile
kaynağının inkar edilmezliği, güvenli elektronik imza veya mali mühür ile
garanti altına alındığı için elektronik defterler kağıt ortamında
saklanmayacaktır.
 Defterlerini elektronik ortamda tutanlar, elektronik defterlerini ve ilgili
beratlarını vergi kanunları, TTK ve diğer düzenlemelerde yer alan süreler
dahilinde elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve
istenildiğinde elektronik, manyetik ve optik araçlar vasıtasıyla eksiksiz ve
okunabilir şekilde ibraz etmekle yükümlüdür.
(*) E-Defter Beratı : Elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak,
Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve
Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış dosyadır.
MUHAFAZA VE İBRAZ
• Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların
doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü
elektronik kayıt ve veri (elektronik imza ve mali mühür değerleri dahil),
veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme
araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterler istenildiğinde
kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde
görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak
biçimde yerine getirilmelidir.
• Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin
kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburidir.
Üçüncü kişiler nezdinde veya yurtdışında muhafaza işlemi GİB açısından bir
hüküm ifade etmez. Muhafaza yükümlülüğü T.C. Sınırları içinde veya T.C.
Kanunlarının geçerli olduğu yerde yerine getirilmesi zorunludur.
E-DEFTER DENETİMİ
Denetim elamanı mükellefin ibraz ettiği e-defter ve beratını
aldıktan sonra, beratın bu e-deftere ait olup olmadığını “edefter görüntüleme aracı” ile teyit edecektir.
Görüntüleme aracı ile:
• e-defterin mührünün doğru olup olmadığı,
• e-defter beratında bulunan mükellef mührünün doğru olup
olmadığı,
• e-defterde bulunan mükellef mührü ile e-defter beratında
bulunan deftere ait imza veya mühür değerinin birbiri ile
aynı olup olmadığı
• e-defter beratında bulunan GİB mali mührünün doğru olup
olmadığı, kontrolü
yapılarak e-defterin doğruluğu teyit edilir.
E-DEFTER TUTMAK ZORUNLU MU?
1 SERİ NOLU ELEKTRONİK
DEFTER GENEL TEBLİĞİ
• Uygulamadan yaralanma
isteğe bağlı
421 SAYILI VUK GENEL
TEBLİĞİ
•Bazı kritik sektörler için
2014 takvim yılı içerisinde
e-Defter uygulamasına
geçme zorunluluğu
getirilmiştir
•Madeni yağ
•Tütün
•Alkol
•Kolalı Gazozlar
KAPSAMA GİREN MÜKELLEFLER
4.12.2003 tarihli ve 5015
sayılı Petrol Piyasası
Kanunu kapsamında
madeni yağ lisansına
sahip olanlar ile
bunlardan 2011 takvim
yılında mal alan
mükelleflerden
31.12.2011 tarihi
itibariyle asgari 25 Milyon
TL brüt satış hasılatına
sahip olanlar
6.6.2002 tarihli ve 4760
sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanununa ekli (III) sayılı
listedeki malları imal, inşa
veya ithal edenler ile
bunlardan 2011 takvim
yılında mal alan
mükelleflerden
31.12.2011 tarihi
itibariyle asgari 10 Milyon
TL brüt satış hasılatına
sahip olanlar.
ZORUNLU UYGULAMAYA GEÇİŞ
• Yazılımını kendi geliştiren mükelleflerin
01/09/2014 tarihine kadar yazılım uyumluluk
onay testlerini tamamlamış olmaları
E-DEFTER ÖRNEĞİ
DEFTERİ KEBİR
E-DEFTER ÖRNEĞİ
YEVMİYE DEFTERİ
E-DEFTER BERAT ÖRNEĞİ
III.BÖLÜM
CEZAİ MÜEYYİDELER
CEZAİ MÜEYYİDELER
• E-Fatura ve E-deftere ilişkin olarak getirilen zorunluluklara
uymayanlar hakkında 213 s. VUK’nun ceza hükümleri tatbik olunur.
• E-defter zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter
tutamazlar. Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları halinde
hiç defter tutmamış sayılırlar
• E-Fatura ve e-deftere ilişkin getirilen zorunluluklara uymayanlara
V.U.K.Madde 355’e göre Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır.
• Yasal defterlerden birinin tutulmamış olması 213 s. VUK’na göre
resen takdir nedenidir ve 2 kat I.derecece usulsüzlük cezası kesilir.
• KDV indirimleri reddedilebilir.
• 213 s. VUK m.359’daki Gizleme fiili oluşur
• Kağıt ortamında da defter tutulması şartları oluştuğunda 213.s
VUK’nun 359.maddesindeki “vergi matrahının azalması sonucunu
doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya
diğer kayıt ortamlarına kaydetme”(çift defter) fiili işlenmiş olur.
CEZAİ MÜEYYİDELER
E-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu
getirilen mükellefler e-fatura uygulamasına
kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt fatura
düzenleyemezler, kağıt ortamında düzenlenen
bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. (V.U.K.
Madde 353/1 Özel Usulsüzlük Cezası – Belge
başına 190 TL.’den az olmamak üzere tutarın
%10’u. Yıllık bazda üst limit 94.000 TL)
CEZAİ MÜEYYİDELER
• Defterlerin 65.madde hükümlerine göre
tutulmaması halinde 4.000 TL. İdari para
cezası (TTK Md.562/1)
• Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir
kayıt içermemesi yahut bu Kanuna uygun
saklanmaması hallerinde üçyüz günden az
olmamak üzere adli para cezası (TTK
Md.562/6)
TEŞEKKÜRLER

similar documents