โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

Report
รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม รพ หารสอง
คุณกมล ผัดวัง
คุณกำพล มงคลสูง
[email protected]
[email protected]
คุณเกรียงไกร พรหมเทพ
[email protected]
คุณมนู กุลวงศ ์
คุณวัชรี จรกำ
คุณยุทธกำร เก่งอนุรักษ์
ั กิตศ
คุณศุภชย
ิ รีปัญญำ
ิ ธิชย
ั พรมมำลำ
คุณสท
ิ ธิโชค แก ้ววิมล
คุณสท
คุณสุทน
ิ กุมำทะ
คุณสุนทร บุญปรุง
คุณแสงระวี เจียมศรีสค
ุ นธ์
คุณอินจันทร์ เสริมสุข
www.dede.go.th
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
1
ผังโครงสร ้ำงคณะกรรมกำร
ประธานคณะกรรมการอนุร ักษ์
พล ังงาน
คุณสุทน
ิ กุมำทะ
รองประธานคณะกรรมการ
อนุร ักษ์พล ังงาน
คุณชรินทร์ ริยำพันธ์
อาจารย์ทป
ี่ รึกษา
เลขานุการ
ิ ป์ พละพลีว ัลย์
อ. ภูมศ
ิ ล
คุณศุภชัย กิตศ
ิ รีปัญญำ
กรรมการฝ่ายบริหาร
ื้ เพลิง
จ ัดการเชอ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
กรรมการฝ่าย
ั ันธ์
ประชาสมพ
กรรมการฝ่ายวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
คุณแสงระวี เจียมศรีสค
ุ นธ์
คุณวัชรี จรกำ
คุณกมล ผัดวัง
คุณสุนทร บุญบำรุง
คุณอินจันทร์ เสริมสุข
คุณมนู กุลวงศ์
คุณกำพล มงคลสูง
คุณยุทธกำร เก่งอนุรักษ์
ั พรมมำลำ
คุณสิทธิชย
คุณสิทธิโชค แก ้ววิมล
กรรมการฝ่าย
สงิ่ แวดล้อม
คุณเกรียงไกร พรหมเทพ
2
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาล หารสอง
1.
้ งงำนทุกประเภทและใชอย่
้ ำงประหยัดพลังงำนปี
ลดกำรใชพลั
2556 ตำ่ กว่ำปี 2555 ได ้อย่ำงน ้อย 10% และเป็ นเรือ
่ งสำคัญ
ทีท
่ ก
ุ คนต ้องถือปฏิบต
ั ิ
2.
เผยแพร่นโยบำยให ้ทุกคนรับทรำบและมีสว่ นร่วมอย่ำงทั่วถึง
โดยให ้กำรอนุรักษ์ พลังงำนเป็ นสว่ นหนึง่ ของโรงพยำบำล
3.
ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงเหมำะสมโดย
กำหนดให ้กำรอนุรักษ์ พลังงำนเป็ นสว่ นหนึง่ ของกำรดำเนินงำน
ของโรงพยำบำล สอดคล ้องกับกฎหมำยและข ้อกำหนดอืน
่ ที่
เกีย
่ วข ้อง
4.
กำหนดแนวทำงในกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงพอเพียง
โดยไม่กระทบต่อคุณภำพกำรบริกำร
5.
ิ ธิภำพอย่ำงต่อเนือ
กำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงประสท
่ ง
พร ้อมทัง้ มีกำรติดตำม, ทบทวน, ปรับปรุงนโยบำย เป้ ำหมำย
และแผนกำรดำเนินงำนด ้ำนพลังงำนทุกปี
ผังพื้นที่รับผิดชอบ ward 10
ผังพื้นที่รับผิดชอบแผนกธุรการ
ผังพื้นที่รับผิดชอบ chiller
ผลกำรวิเครำะห์ด ้วย EMM






ผลกำรวิเครำะห์ด ้วย EMM
จุดแข็ง
มีนโยบายการจัดการพลังงาน
มีคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
มีการลงทุนในมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
8
ผลกำรวิเครำะห์ด ้วย EMM
โอกาสพัฒนา
 เพิ่มช่องทางการสื่ อสาร/ประชาสัมพันธ์
 การมีส่วนร่ วมของเจ้าหน้าที่
 การเผยแพร่ ขอ้ มูล/ค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน
 คณะกรรมการติดตามประเมินผล
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
9
ผลสำรวจ ก่อนปรับปรุง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
ขนำด 36+12 = 48 watt จำนวน 39 ชุด
เงินลงทุนในกำรเปลีย
่ นเป็ นหลอด หลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิด T5 ขนำด 28+3 = 31 watt จำนวน 26 ชุดๆ 570
บำท (14820บำท)
ก่อนเปลีย่ น
หลังเปลี่ยน
พิกด
ั กำลังไฟฟ้ ำ
1872 watt.
728 watt
็ ต์กำรทำงำน
เปอร์เซน
100 %
100 %
เวลำทำงำน
24 ชวั่ โมง/วัน
24 ชวั่ โมง/วัน
วันทำงำน
365 วัน/ปี
365 วัน/ปี
กำลังไฟต่อปี
16398 Kwh/ปี
6377.28 Kwh/ปี
ค่ำไฟฟ้ ำ/ปี
60672 บำท
23595 บำท
จะประหยัดได ้ 10020.72X3.7 = 37076.664 บำท/ปี
ระยะเวลำคืนทุน 14820/ 37076.664 = 0.4 ปี
10
ผลสำรวจ ก่อนปรับปรุง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิด T8
ขนำด 18+10 = 28 watt จำนวน 48 ชุด
เงินลงทุนในกำรเปลีย
่ นเป็ นหลอด หลอดฟลูออเรสเซนต์
ชนิด T5 ขนำด 14+3 = 17 watt จำนวน 32 ชุดๆ 400
บำท (12800บำท)
ก่อนเปลีย่ น
หลังเปลี่ยน
พิกด
ั กำลังไฟฟ้ ำ
1344watt.
3924watt
็ ต์กำรทำงำน
เปอร์เซน
100 %
100 %
เวลำทำงำน
24 ชวั่ โมง/วัน
24 ชวั่ โมง/วัน
วันทำงำน
365 วัน/ปี
365 วัน/ปี
กำลังไฟต่อปี
11773 Kwh/ปี
3924.48Kwh/ปี
ค่ำไฟฟ้ ำ/ปี
43561.72 บำท
14520.57 บำท
จะประหยัดได ้ 7848.52X3.7 = 29039.524 บำท/ปี
ระยะเวลำคืนทุน 12800/ 29039.524 = 0.44 ปี
ผลสำรวจ ก่อนปรับปรุง:เปลีย
่ นหลอด halogen หลอดละ
50 watt
เงินลงทุนในกำรเปลีย
่ นเป็ นหลอด LED ชนิด 5 watt
จำนวน 1 ชุดๆ 1000 บำท (1000บำท)
ก่อนเปลีย่ น
พิกด
ั กำลังไฟฟ้ ำ
50watt.
็ ต์กำรทำงำน
เปอร์เซน
100 %
เวลำทำงำน
24 ชวั่ โมง/วัน
วันทำงำน
365 วัน/ปี
กำลังไฟต่อปี
438 Kwh/ปี
ค่ำไฟฟ้ ำ/ปี
1620.6 บำท
หลังเปลี่ยน
5watt
100 %
24 ชวั่ โมง/วัน
365 วัน/ปี
43.8Kwh/ปี
162.6 บำท
จะประหยัดได ้ 394.2X3.7 = 1458.54 บำท/ปี
ระยะเวลำคืนทุน 1000/ 1458.54 = 0.68 ปี
12
ผลสำรวจ ก่อนปรับปรุง: เครือ
่ งปรับธรรมดำ 12000 BTU
1.4 Kw/T
ิ ธิภำพ
เงินลงทุนในกำรเปลีย
่ นเป็ นเครือ
่ งปรับอำกำศประสท
สูง EER = 12 จำนวน 1 ชุดๆ 17000 บำท (17000บำท)
ก่อนเปลีย่ น
ิ ธิภำพ
ประสท
1400watt/T
็ ต์กำรทำงำน
เปอร์เซน
80 %
เวลำทำงำน
8 ชวั่ โมง/วัน
วันทำงำน
365 วัน/ปี
กำลังไฟต่อปี
3270.4 Kwh/ปี
ค่ำไฟฟ้ ำ/ปี
12100 บำท
หลังเปลี่ยน
1000watt/T
50 %
8 ชวั่ โมง/วัน
365 วัน/ปี
1460Kwh/ปี
5402 บำท
จะประหยัดได ้ 1810.4X3.7 = 6698.48 บำท/ปี
ระยะเวลำคืนทุน 17000/ 6698.48 = 2.537 ปี
13
้
มำตรกำรปิ ดไฟ ใชแสงธรรมชำติ
บริเวณหน ้ำลิฟท์
ก่อนปรับปรุงเปิ ดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 watt
จำนวน 6 หลอด
ก่อนเปลีย่ น
หลังเปลี่ยน
พิกด
ั กำลังไฟฟ้ ำ
276watt.
็ ต์กำรทำงำน
เปอร์เซน
100 %
เวลำทำงำน
24 ชวั่ โมง/วัน
วันทำงำน
365 วัน/ปี
กำลังไฟต่อปี
2417.76Kwh/ปี
ค่ำไฟฟ้ ำ/ปี
8945.71 บำท
276watt
100 %
9 ชวั่ โมง/วัน
365 วัน/ปี
1511.1Kwh/ปี
5591.07 บำท
จะประหยัดได ้ 906.6X3.7 = 3354.64 บำท/ปี
14
มาตรการอื่นๆ
•ทาเครื่ อง support ให้ช่าง
สามารถเข้าไปซ่อมบารุ งได้ง่าย
•การเปลี่ยนเป็ นหลอด LED ทั้ง
โรงพยาบาล
•จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่ วม
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
15
แผนกำรดำเนินงำน
แผนการตรวจติดตามประจาปี
จัดตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
กาหนดการตรวจติดตามแบบไม่ เป็ นทางการ (การเยี่ยมพืน้ ที)่ เดือนละ 1 ครั้ง
กาหนดการตรวจติดตาม แบบเป็ นทางการ ปี ละ 2 ครั้ง
คณะผู้ตรวจประเมิน ฯ เสนอข้ อปรับปรุง ในกรณีทกี่ ารดาเนินการจัดการด้ าน
พลังงานไม่ เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนด
รายงานและสรุปผลการตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการด้ านพลังงานให้ ผ้อู านวยการและ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพือ่ ทาการทบทวน
วิเคราะห์ และแก้ไขข้ อบกพร่ อง
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
17
HK (housekeeping)

www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
18
PI (process improvement)
MC (machine change)
MC (machine change)
MC (machine change)
ความในใจ
www.dede.go.th
โครงการพัฒนาบุคลากรและทีมบริหารด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในอาคารประเภท
www.inno.co.th
23

similar documents