Cordium - Kenniscentrum Vlaamse Steden

Report
Studienamiddag ‘Huren’
26.04.2012
Voorzien van betaalbare woningen aan mensen
die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden
van het kaderbesluit tot reglementering van het
sociale huurstelsel van de Vlaamse Regering
van 12/10/2007
2.1 Leeftijdsgebonden
 meerderjarig zijn,
 ontvoogd minderjarig zijn, of
 minderjarige persoon onder begeleiding van een erkende dienst
(Bijzondere Jeugdbijstand)
2.2 Inkomensvoorwaarden
 Hierbij wordt gekeken naar het aanslagbiljet van het 2e voorafgaande
jaar. (van alle gezinsleden)
Vb. Inschrijven in 2012 = aanslagbiljet 2010, inkomsten 2009
 Vastgestelde inkomensgrenzen (cfr. Inkomsten 2009)
- Alleenstaande zonder personen ten laste: € 18.788
- Alleenstaande met een handicap: € 20.362
- Anderen met personen ten laste: € 28.182, verhoogd met € 1.575
per extra persoon
2.3 Eigendomsvoorwaarden
Het niet beschikken van een woonst of een perceel bestemd voor
woningbouw (volle eigendom of volledig in vruchtgebruik) zowel in het
binnen- of buitenland
2.4 Taalbereidheidsvoorwaarden
Bereidheid tonen om Nederlands te leren
2.5 Inburgeringsvoorwaarden
Bereidheid tot het volgen van het inburgeringstraject
2.6 Inschrijving bevolkings- of vreemdelingenregister
3.1 Locatie
 Cordium:
Werkgebied: Hasselt, Alken, Kortessem, Bilzen en Hoeselt
Adres: Gouverneur Roppesingel 133, 3500 Hasselt
•
•
•
Dinsdag: 9u – 12u30 (Hasselt)
Woensdag: 13u15 – 14u15 (Bilzen – 2de en 4de week)
Donderdag: 13u30 – 16u30 (Hasselt)
 Hasseltse Huisvestingsmaatschappij
Werkgebied: Hasselt, Diepenbeek en Wellen
Adres: Gouverneur Roppesingel 53, 3500 Hasselt
•
Maandag, woensdag, vrijdag: 9u – 12u30
 Vlaams Woningfonds
Werkgebied: stedelijke centra Vlaams Gewest
Adres: Koningin Astridlaan 75, 3500 Hasselt
•
•
Voormiddag: 8u30 – 11u30
Namiddag: 12u45 – 17u00 (niet op donderdag, vrijdag tot 15u30)
3.2 Toelatingsvoorwaarden
= inschrijvingsvoorwaarden
3.3 Documenten
 Inschrijvingsformulier SHM
Personaliagegevens kandidaat-huurder(s), kopie identiteits-
kaart van alle leden
 Kopie aanslagbiljet van het 2de voorafgaande jaar (alle leden)
Inschrijving 2012 = aanslagbiljet 2010, inkomsten 2009
BELANGRIJK: indien inkomsten 2009 te hoog zijn, maar huidige
inkomsten 2012 voldoen aan geïndex. inkomstengrens 2012 = OK!
 Verklaring op eer binnen- en buitenlands onroerend goed
 Kopie diploma/getuigschrift van een Vlaamse school
of een attest kennis Nederlands dat voldoet aan de voorwaarden
of een inburgeringsattest
 Ingeval van:
•
Keuzebeperking (NIEUW: KB SH 5 dec. 2011)
1. Financiële draagkracht
2. Gezondheidsredenen
3. Fysieke mobiliteit
4. Bereikbaarheid school, werk, sociaal netwerk
5. Het verlenen of ontvangen van mantelzorg
> Document ‘Verklaring op eer’
OPGELET: Kans dat wachttijd langer wordt!!!
•
Lopende echtscheidingsprocedure
> Bewijs inleiding bij Rechtbank van 1e Aanleg
•
Bezoekrecht/co-ouderschap
> Bewijs uitspraak rechtbank of verklaring op eer
•
Invaliditeit
> Attest erkenning invaliditeit (FOD of ziekenkas)
3.3 Actualisatie
Elke kandidaat-huurder ontvangt om de 2 jaar een brief om na te gaan of
de interesse nog bestaat, of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de
voorwaarden en/of de situatie nog dezelfde is als bij de inschrijving.
3.4 Schrapping
1. Bij het aanvaarden van sociale woning, wordt men geschrapt;
2. bij aanbod sociale woning, niet meer voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden;
3. bij onterechte inschrijving door het afleggen van valse verklaringen;
4. bij het zelf aanvragen aan de SHM;
5. bij het niet of niet tijdig reageren op de brief van actualisatie.
4.1 Toewijzingscomité
Controleert op moment van toewijzing of kandidaat-huurder
nog voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden.
4.2 Toewijzingssysteem
Er wordt rekening gehouden met:
1. rationele bezetting van de woning
2. absolute voorrangsregels
3. optionele voorrangsregels
4. chronologische volgorde van de inschrijvingen
4.3 Absolute voorrangsregels
1. Kandidaat-huurder of één van de gezinsleden is minstens 55 jaar oud of heeft
een bepaalde handicap voor woningen die speciaal voor hen zijn aangepast.
2. Kandidaat-huurder die na een beroepsprocedure in het gelijk gesteld werd
3. Kandidaat-huurder die door SHM opnieuw moet gehuisvest worden:
- wegens renovatie tijdelijk naar een andere sociale huurwoning verhuizen
- wegens afbraak van zijn sociale huurwoning
- wegens aankoop van eigen woning door SHM
4. Kandidaat-huurder woont onaangepast (te groot of te klein)
5. Bij toewijzing heeft de gemelde gezinshereniging nog niet plaatsgevonden. Hij
krijgt een woning toegewezen die aan zijn huidige gezinssamenstelling en
fysieke toestand is aangepast.
6. Kandidaat-huurder verblijft in een woning die na inspectie onbewoonbaar
verklaard wordt, of waar de woning onteigend wordt.
7. Kandidaat-huurder is een ontvoogde minderjarige of een persoon die via Bijz.
Jeugdbijstand zelfstandig woont of onder begeleiding door een erkende dienst
gaat wonen.
4.4 Optionele voorrangsregels
1.
Kandidaat-huurder is in de periode van 6 jaar voor de toewijzing ten minste 3 jaar inwoner
(geweest) waar de toe te wijzen woning gelegen is.
2.
Kandidaat-huurder is in de periode van 6 jaar voor de toewijzing ten minste 3 jaar inwoner
in het werkgebied van SHM (geweest).
4.5 Doelgroepenbeleid (enkel geldig voor Hasselt – 5/12/2011)
1. Ouderen (+65-jaar)
2. Mensen zonder netwerk
3. Mensen met een psychiatrische problematiek
4. Jongeren met autismespectrumstoornis (ASS)
5. Mensen met een handicap
4.6 Weigering
Indien de kandidaat-huurder een toegewezen woning niet wenst te huren, mag hij één keer de
woning weigeren. Hij blijft wel kandidaat op de wachtlijst.
Bij het 2-maal weigeren of niet reageren op een toewijzingsbrief van SHM, waarin een woning
aangeboden werd die aan de keuze beantwoordde, wordt de kandidaat-huurder geschrapt.
 www.vmsw.be
 www.woonplatform.be
 www.hasselt.be
 toewijzingsbeleid
 woonwinkel
 www.vlaamswoningfonds.be
 Websites in aanmaak
 Cordium
 Hasseltse Huisvestingsmaatschappij

similar documents