Juridisko tekstu tulkošana Eiropas Komisijā

Report
Juridisko tekstu tulkošana
Eiropas Komisijas
Tulkošanas
ģenerāldirektorātā
Konteksts, problēmas un perspektīvas*
Kristaps Bērziņš
Eiropas Komisija
Tulkošanas ģenerāldirektorāts
Latviešu valodas departamenta
1. nodaļas tulkotājs
*Prezentācijā ir pausts autora personīgais viedoklis, tas nav uzskatāms par Eiropas Komisijas viedokli.
Eiropas Komisijas Tulkošanas
ģenerāldirektorāta LV
departaments
Dati:
• tulkotāji: 59
• darba apjoms:
 2014. gada pirmie deviņi mēneši = 65 141 lapas
 8,3 lapas/dienā
• tulkotāji ar juridisko izglītību: 6
Juridiskie teksti Eiropas Komisijas
Tulkošanas ģenerāldirektorātā
Tekstu veidi:
• ar Latvijas Republikas tiesību sistēmu saistītie
teksti
• ar citu dalībvalstu tiesībām saistītie teksti
• ES tiesību akti
Ar Latvijas Republikas tiesību
sistēmu saistītie teksti
Tekstu veidi: lēmumi, kas adresēti LR; sarakste ar LR;
aprakstoši teksti par LR tiesību sistēmu
Problēmas:
• juridisko vārdnīcu trūkums
• terminoloģijas datubāzēs atrodamie termini ne vienmēr ir
atbilstoši
Piemērs: bankruptcy
YYY norādīja, ka 2013. gada augustā netika pasludināts SIA
"XXX" bankrots.
Atrast pareizos atsauces dokumentus!
Ar citu DV tiesību sistēmu saistītie
teksti
• Tekstu veidi: E-Tiesiskuma portāls
• (https://e-justice.europa.eu/home.do)
• Problēmas:
• attiecīgās valsts tiesību sistēmas ciešā sasaiste ar tās valodu
• ekvivalentu trūkums
• nepieciešamība veikt laikietilpīgu izpēti
• Piemērs:
tutelle – Francijas Republikas tiesībās attiecas gan uz
pilngadīgajiem, gan nepilngadīgajiem
ES tiesību aktu tulkojumi
• Tulkojamie teksti:
• leģislatīvo aktu priekšlikumi
• Komisijas regulas, Komisijas direktīvas, Komisijas
lēmumi, pamatnostādnes
ES tiesību aktu tulkojumi
Savienības tiesību aktu iezīmes un interpretācija (spriedums
lietā C-283/81 CILFIT un spriedums lietā C-195/06
Österreichischer Rundfunk):
• dažādo, vienlīdz saistošo valodu redakciju salīdzināšana
• Savienības tiesībās tiek izmantota sava specifiska terminoloģija
• Savienības un dalībvalstu juridiskie termini satura ziņā ne vienmēr ir
identiski
• ja nav tiešas norādes uz DV tiesībām, tiesību norma visā Savienībā ir
interpretējama autonomi un vienveidīgi, ņemot vērā normas kontekstu
un attiecīgā tiesiskā regulējuma mērķi
ES tiesību aktu tulkojumi
Autonoma interpretācija: piemēri
• Spriedums lietā C-84/03 Komisija/Spānija
jēdziens “publisko tiesību subjekts” iepirkuma
direktīvās nav jāinterpretē atbilstoši “publisko tiesību
subjekta” definīcijai Spānijas tiesību sistēmā
• Spriedums lietā C-66/08 Kozłowski
jēdzieni “rezidents” un “paliek” Eiropas
apcietināšanas ordera pamatlēmumā nav jāinterpretē
atbilstoši dalībvalstu tiesību aktiem
Atsevišķi ar terminoloģiju saistīti
jautājumi - jaunvārdi, kas signalizē
par autonomu nozīmi
Piemēri:
• maksātnespējas process/maksātnespējas procedūra
• atveseļošana/sanācija
Atsevišķi ar terminoloģiju saistīti jautājumi:
viens termins – atšķirīgas nozīmes LR un ES
tiesību aktos
Aktualizēts piemērs: "uzņēmējdarbība" LESD 49. pantā
EN: establishment
DE: Niederlassung
FR: établissement
"Brīvība veikt uzņēmējdarbību ietver tiesības sākt un izvērst
darbības kā pašnodarbinātām personām, kā arī dibināt un
vadīt uzņēmumus, jo īpaši sabiedrības [..]"
Atsevišķi ar terminoloģiju saistīti
jautājumi - uzņēmējdarbība
• Definīcija ES Tiesas judikatūrā (spriedums lietā C221/89 Factortame II)
• the actual pursuit of an economic activity through a fixed
establishment in another Member State for an indefinite period
• l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une
installation stable dans un autre État membre pour une durée
indéterminée
• [faktiska] saimnieciskās darbības veikšana, stabili un uz
neierobežotu laiku nodibinoties citā dalībvalstī (Factortame II
spriedums nav tulkots, atsauce spriedumā lietā C-196/04)
Atsevišķi ar terminoloģiju saistīti
jautājumi - uzņēmējdarbība
Pakalpojumu direktīva (Direktīva 2006/123/EK)
‘establishment’ means the actual pursuit of an economic activity, as
referred to in Article [49] of the Treaty, by the provider for an indefinite
period and through a stable infrastructure from where the business of
providing services is actually carried out;
«établissement», l'exercice effectif d'une activité économique visée à
l'article [49] du traité par le prestataire pour une durée indéterminée et
au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de
services est réellement assurée;
“uzņēmējdarbības veikšana” ir faktiska pašnodarbinātas [saimnieciskas]
darbības veikšana, kā minēts Līguma [49]. pantā, kuru pakalpojumu
sniedzējs veic uz nenoteiktu laiku, izmantojot stabilu infrastruktūru, no
kuras faktiski tiek īstenota pakalpojumu sniegšanas darbība
Atsevišķi ar terminoloģiju saistīti
jautājumi - uzņēmējdarbība
• Likums “Par uzņēmējdarbību" (zaudējis spēku)
•
Uzņēmējdarbība ir ilgstoša vai sistemātiska ekonomiska darbība un
kapitāla ieguldīšana, kas vērsta uz preču ražošanu, realizāciju, darbu
izpildi, tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu nolūkā iegūt peļņu
• Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums
•
“uzņēmējdarbība” = “komercdarbība”, ja no tiesību normas satura
neizriet, ka ar terminu “uzņēmējdarbība” saprotama cita saimnieciskā
darbība
• Komerclikums
•
Komercdarbība ir viens no uzņēmējdarbības veidiem
Atsevišķi ar terminoloģiju saistīti
jautājumi - nevajadzīgi paralēltermini
• Viens tiesību institūts – divi atšķirīgi termini ES un LR
tiesību aktos
• Piemēri:
• ES: Eiropas apcietināšanas orderis / LR: Eiropas
apcietinājuma lēmums
• ES: Eiropas uzņēmējsabiedrība / LR: Eiropas
komercsabiedrība
• ES: Eiropas pusgads / LR: Eiropas semestris
Paldies par uzmanību!
• Kontaktinformācija:
• [email protected]

similar documents