Diktatuurid Lääne

Report
Diktatuurid LääneEuroopas
Fašistlik Itaalia
Diktatuuride teke ja tunnusjooned
Diktatuuride tekkele aitas kaasa sõjajärgses maailmas
kujunenud olukord, mille olulisemad tunnusjooned olid
järgmised:
1) uute, kergemini manipuleeritavate ehk
suunatavate rahvakihtide kaasamine
poliitilisse ellu;
2) pettumine Versailles`i süsteemis;
3) pettumine demokraatlikus riigikorralduses:
valimiskünnise ja demokraatlike
traditsioonide puudumine tekitas terava
riigisisese võimuvõitluse ning ebastabiilsuse,
mis kahjustas demokraatia autoriteeti ning tõi
kaasa igatsuse kõva käe järele;
4) majanduslikud raskused.
Autoritaarsed ja totalitaarsed riigid




Parlamentaarsest demokraatiast kõrvale kaldunud riigid jagatakse 2
rühma: a) autoritaarsed ja b) totalitaarsed.
Autoritaarses riigis on enamik võimust koondatud ühe isiku või
isikute väikese rühma kätte, poliitiliste erakondade tegevus on kas
lõpetatud või piiratud, rahval puudub otsene võimalus oma juhtide
otsuseid mõjutada. Tähtsaks peetakse konservatiivseid väärtusi ega
propageerita vägivalda riigi ees seisvate probleemide ainsa
lahendusena.
Totalitaarse riigikorralduse puhul iseloomustab lisaks võimu
koondumisele ühe juhi ja tema sõltlaste kätte ka kontroll inimeste
mõtteavalduste ning tegevuse, tegelikult kogu nende elu üle.
Massirepressioonide abil loodud hirmuõhkkonna tõttu võib
totalitaarset diktatuuri nimetada ka hirmuvalitsuseks. Totalitaarse
riigikorralduse puhul on kindlasti tegemist diktatuuriga.
Fašistlik diktatuur Itaalias





1920-ndate aastate alguses süvenes Itaalias sisepoliitiline
kriis, mille põhjused olid järgmised:
1) Itaalia osales I maailmasõjas küll võitjate poolel, kuid
inimkaotused olid väga suured;
2)niigi suhteliselt nõrk majandus oli sõja tõttu tugevasti
kannatada saanud;
3)Pariisi rahukonverentsil ei arvestatud Itaalia nõudmistega
(näiteks ühendada kõik itaallastega asustatud alad), mis
see tekitas revanšismitaotlusi;
4) Itaalia ühiskonnas kasvas pidevalt vasakpoolsete mõju
(eriti sotsialistliku partei tähtsus, mis oli Euroopa
sotsiaaldemokraatlikest parteidest vasakpoolseim);
5) vastukaaluks vasakpoolsuse kasvule ühiskonnas
hakkasid koonduma ka parempoolsed jõud, kes kartsid
kommunistide võimulepääsu.
Kasutades hirmu vasakpoolsuse ees hakkasid tekkima
peamiselt sõjaveteranidest koosnevad ning natsionalistlikku
meelsust kandvad nn. võitlusliidud;
Fašistlik diktatuuri kujunemine
Võitlusliidud kujunesid endise sotsialisti
Benito
Mussolini (1883-1945)
juhtimisel
Rahvuslikuks Fašistlikuks
Parteiks
(fašistid).
Selle
populaarsust suurendas lubadus
lüüa riigis
kord majja ning rahvuslus
rõhutamine.
 Mõiste fašism tuleneb sõnast fasces, mis pärineb Rooma
riigi ajast, mis tähendas rihmadega kinniseotud vitsakimpu
sellest välja ulatuva kirvega – võimusümbolit, mida liktorid
ametiisiku ees kandsid.
 1922.a. korraldasid fašistid „marsi Rooma“ –
jõudemonstratsiooni, millega taheti valitsusele ja kuningale
näidata oma jõudu ning nõuti ministrikohti valitsuses.
 Alludes survele anti Mussolinile 1922.a. valitsusjuhi peaministri koht ja fašistidele 5 ministrikohta.

Fašistliku Itaalia sisepoliitika

Fašistlikku diktatuuri ei kehtestatud mitte kohe.
Diktatuur kehtestus järk-järgult aastatel 1925-1929.

Esialgu üritas Mussolini valitseda Itaaliat vormiliselt
demokraatlike meetoditega. Valitsuses oli fašiste 1/3,
parlamendis umbes 10%.

Valitsusest eemaldati kõik mittefašistid. Laiendati
valitsusjuhi (Mussolini) õiguseid, kes enam ei vastutanud
parlamendi ees, vaid ainult kuninga ees. Samas oli
kuningas pideva fašistide poolt lähtuva surve all.

Keelustati kõik parteid peale fašistliku. Kehtestati
üheparteisüsteem.






Suleti opositsioonilised ajalehed ja kehtestati
tsensuur. Propageeriti rahvuslust ning VanaRooma ideaale.
Kiusati taga antifašiste ja suleti neid
koonduslaagritesse.
Parlament kaotas oma senise tähtsuse.
Kehtestati kontroll hariduse, armee ja
ühiskondlike organisatsioonide üle.
Riigis toimusid propagandistlikud massiüritused
ja tekkis Mussolini isikukultus.
Erinevalt Saksamaast ja NSV Liidust oli terror
Itaalias palju pehmem; massilisi hukkamisi ei
toimunud. Ka ei kiusatud Itaalias taga juute.
Fašistliku Itaalia välispoliitika





Itaalia eesmärgiks oli Vahemere ääres domineeriva ja
itaalia rahvusel põhineva „Suur-Itaalia“ loomine
tuginedes Vana-Rooma vallutustele.
Itaalia välispoliitikat iseloomustas agressiivsus.
Kuna seni oli Itaalia koloniaalpoliitikas suhteliselt
kõrvalseisja rollis olnud (erandiks Türgilt 19111912.a. hõivatud Liibüa ja 19. sajandi lõpul hõivatud
osa Somaaliast ning Eritrea); üritati kaotatut tasa
teha.
Aastail 1935-1936 vallutati Etioopia (viimane oli
Rahvasteliidu liige, kuid erilisi Itaalia vastaseid
sanktsioone sellele ei järgnenud).
1930-ndate teisel poolel lähenes Itaalia Saksamaale;
ühiselt tegutseti Hispaanias ning sõlmiti liidusuhteid.
Fašistliku Itaalia majandus






Itaalias kehtestati majanduse juhtimise
korporatiivne süsteem ehk tööandjate ja
tööliste koondiste/korporatsioonide loomine, mille
kaudu organiseeriti klasside koostööd kutsealade
kaupa. Sellega taheti vältida klassivõitlust.
Samas oli valitsusel võimalik läbi
korporatsioonide juhtida riigi majandust.
Riik sekkus aktiivselt majandusse.
Eraomand säilis, ent ettevõtte omanik vastutas
riigi ees tootmisküsimustes.
Ametiühingutesse kuulumine tehti
kohustuslikuks; töölistele kehtestati teatud
soodustused.
Streigid olid keelatud.
Itaalia majandus arenes aga teistest suurriikidest
(ka totalitaarsetest) aeglasemalt.
Karikatuur "Fašistlik kokteil":
lootused revolutsiooniliseks muudatuseks
futurism
sündikalism
endise relvavendluse tunne
rahvuslikkuse esiletõus
soov tugeva valitsuse järgi
põlgus võimetu valitsuse vastu
üliõpilaste revolutsioonilisus
sõjavastaste sotsialistide hukkamõistmine
hirm sotsialismi ees
keskklassi kriitiline hoiak riigi vastu, kes ei suuda neid tööliste eest kaitsta
maaomanike vaenulikkus esilekerkivate talupoegade liitude vastu
isiklikud ambitsioonid (eriti Mussolini omad)
eeldused võimule jõudmiseks /---/
Müüdid Mussolinist. Kuidas kujutati Mussolinit?
Riigimehena
Itaalia päästja;
jumala saadik ja Tema poolt kaitstu;
ülim patrioot;
rahvuse kehastaja;
Julius Caesari ja Augustuse troonipärija;
kõige targem valitseja;
maailmaklassist riigimees;
suur mõtleja, korporatiivse riigi looja;
armastas isalikult oma rahvast.
Inimesena
sõjakangelane, kes vaatamata 40 haavale ei
vajanud operatsiooni ajal tuimestusvahendeid;
tegudeinimene;
töötas 20 tundi päevas;
suur armastaja;
tõeline fašist, mehelik ja kultuurne;
äraostmatu, raha suhtes ükskõikne;
tõeline rahvamees.

similar documents