INSTRUMENTY FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Report
INSTRUMENTY
FINANSOWE
FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
JAKUB GARUS
MARCIN KUBIK
PLAN PREZENTACJI
• Czym są fundusze inwestycyjne?
• Instrumenty funduszy
inwestycyjnych
• Rodzaje funduszy inwestycyjnych
• Porównanie z funduszami
kapitałowymi ubezpieczycieli
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
• Fundusz inwestycyjny to osoba prawna mająca na celu
inwestowanie majątku osób trzecich
• Przechowywanie wartości majątku
• Zwiększanie wartości majątku
• Osiąganie dochodów
• FI mogą inwestować gotówkę oraz akcje
• FI są zarządzane przez TFI
• FI są pod nadzorem KNF
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W formie potwierdzenia powierzenia majątku
Charakter niezbywalny
Podzielne
Nie są papierami wartościowymi
Są wydawane przy OFI
Umarzalne na życzenie
Wydawane przez dystrybutorów
Nadzorowane przez agentów
Depozytowane w Bankach Depozytowych (funkcja egzekwowania
praw związanych z JU)
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
• Zbywalne
• Rynek pierwotny – nabyte w drodze subskrypcji
• Rynek wtórny – zakup od innych inwestorów
• O ograniczonej i nieograniczonej zbywalności
•
•
•
•
W formie papieru wartościowego
Niepodzielne
Emitowane przez ZFI
Publiczne i niepubliczne
• Publiczne notowane na rynku regulowanym bądź alternatywnym
• Papier wartościowy na okaziciela
• Wymagany prospekt emisyjny oraz powiadomienie KNF
• Podobne do akcji (przywileje i prawa)
• Bardziej ryzykowne i skierowane na LR
Tytuły uczestnictwa w portfelu
zbiorczym
• Portfel jest zarządzany przez TFI
• TFI nabywa aktywa na własny rachunek za środki uzyskane od
inwestorów
• Tytuły uczestnictwa są niezbywalne, ale dają prawo do żądania
sprzedaży części aktywów
KLASYFIKACJA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
• Ze względu na rodzaj inwestorów
• FUNDUSZE OTWARTE
• FUNDUSZE SPECJALISTYCZNE OTWARTE
• FUNDUSZE ZAMKNIĘTE
• Uelastyczniające politykę inwestycyjno-cenową
• FUNDUSZE O RÓŻNYCH TYPACH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
• FUNDUSZE Z SUBFUNDUSZAMI
• FUNDUSZE PODSTAWOWE I POWIĄZANE
• Ze względu na rodzaj posiadanych aktywów
•
•
•
•
FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO
FUNDUSZE PORTFELOWE
FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE
FUNDUSZE AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
• Inne
ZE WZGLĘDU NA RODZAJ INWESTORÓW
• FUNDUSZE OTWARTE
• Asekuracyjne
• Niespekulacyjne
• O nieograniczonej liczbie uczestników
• FUNDUSZE SPECJALISTYCZNE OTWARTE
• FO skierowane do danej grupy osób (prawnych, o danym dochodzie,
itd.)
• Bardziej stabilne
• FUNDUSZE ZAMKNIĘTE
•
•
•
•
Emitujące ograniczoną liczbę certyfikatów
Wymiana na podstawie wartości rynkowej
Spekulacyjne
O określonej liczbie uczestników
UELASTYCZNIAJĄCE POLITYKĘ
INWESTYCYJNO-CENOWĄ
• FUNDUSZE O RÓŻNYCH TYPACH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
• Dyskryminacja cenowa inwestorów
• Bodźce do zwiększania inwestycji
• FUNDUSZE Z SUBFUNDUSZAMI (umbrella funds)
• Chroniące przed opodatkowaniem
• Oferują dywersyfikację geograficzną i branżową
• FUNDUSZE PODSTAWOWE I POWIĄZANE
• Podstawowe master – kupuje ryzykowne aktywa
• Powiązane feeder – kupuje JU i CI od podstawowego
• Inwestowanie pośrednie w ryzykowne aktywa
ZE WZGLĘDU NA RODZAJ
POSIADANYCH AKTYWÓW
• FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO
•
•
•
•
•
Tylko rynek pieniężny i krótkoterminowe depozyty
Zapadalność 90 dni
Bezpieczne
Płynne
W walucie krajowej
• FUNDUSZE PORTFELOWE
•
•
•
•
•
Zamknięte
Emitujące publiczne CI
Nie posiadają subfunduszy
Oparte na indeksach – portfele indeksowe
Oparte na grupach aktywów – portfele bazowe
ZE WZGLĘDU NA RODZAJ
POSIADANYCH AKTYWÓW C.D.
• FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE
• Zamknięte
• Standaryzowane – działalność jednego rodzaju
• Niestandaryzowane – oparte na wierzytelnościach
• FUNDUSZE AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
•
•
•
•
•
•
Nie inwestują w akcje na rynku reg.
Nie inwestują na rynku pieniężnym
Otwarte lub zamknięte
Ograniczona płynność
Sprzedaż LR
Private Equity
Fundusze inwestycyjne a fundusze
kapitałowe ubezpieczycieli
Jednostki Ubezpieczeniowe (JU) nie są odrębnym instrumentem
finansowym.
JU charakteryzują się:
• Niezbywalnością
• Brakiem możliwości dziedziczenia
• Brakiem oprocentowania
• Podleganiem umorzeniu
• Mniejszym ograniczeniem inwestycyjnym niż FI
• Inwestowaniem tylko części składki
Dane dotyczące
funduszy
inwestycyjnych
Stopy zwrotu z funduszy
inwestycyjnych
Struktura aktywów funduszy
zagranicznych w Polsce
Porównanie zmian % PKO stabilnego
wzrostu FIO i parasolowego FIO
Porównanie zmian % PKO stabilnego
wzrostu FIO i PKO Akcji FIO
Porównanie zmian % PKO stabilnego
wzrostu FIO i PKO Akcji FIO
Dziękujemy za
uwagę

similar documents