8. mai

Report
Kompetanseheving i helse og
omsorgssektoren
Anita Lyssand,
Kompetansesjef
Haukeland Universitetssjukehus
OM OSS
o Ved Haukeland
universitetssjukehus
behandlar vi kvart år
over 600 000 pasientar
o Totalbudsjett for 2013:
9,2 milliardar kroner
o Her arbeider 115 ulike
yrkesgrupper
NØKKELTAL
Haukeland universitetssjukehus har om lag 11
600 tilsette* som kvar dag har som mål å gi
best mogleg behandling og pleie til pasientane
våre:
•
•
•
•
1250 legar
3700 sjukepleiarar
300 psykologar
1570 drift/teknisk personell
 Kvart år har vi over 2000 praksisstudentar
fordelt på 25 ulike utdanningar
 I 2013 arrangerte sjukehuset 442 kurs
 23609 gjennomføringar av e-læringskurs.
*Tall per januar 2013
Totalt 75 lærlingar innan:
•
•
•
•
•
•
Ambulansefag
Institusjonskokk
Finmekanikk
Service elektrikar
Automatikk
Helsefag (i samarbeid med kommunane)
KOMPETANSEHEVING I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN
INTERNE OPPLÆRINGS PROSESSER
Fag/profesjon/
oppgavespesifikk opplæring
Avdelingsspesifikk opplæring
Overordnet opplæring alle ansatte
ÅRSHJUL FOR KOMPETANSEUTVIKLING
August:
Kartlegging av behov,
innmelding av emner
Desember:
September:
Evaluere kurs og
prioritere ihht
budsjettrammer
Prioritere
Oktober:
Nov./Des.
Kurskatalog
behandles i FAMU,
foretaksledelse og
kommuniseres ut i
foretaket.
Bestilling til
utdanningsinstitusj
onene
November:
Vurdere læringsmål ,
undervisningsform,
volum og
samarbeidsaktører
EKSEMPEL PÅ IDENTIFISERTE KOMPETANSEBEHOV
SOM INVOLVERER UNIVERSITET, HØGSKOLER ELLER FAGSKOLER
I 2013
•
•
•
•
•
Spesialrenhold og sterilforsyning
Etablere TAF innen helsefag
Videreutdanning innen ØH/mottakssykepleie
Videreutdanning innen smittevern for spl.
Veilederutdanning for instruktører med veilederansvar for lærlinger
Hvorfor et fagskoletilbud innen smittevern og sterilforsyning ?
• Rekruttere
• Kvalitetssikre tjenesten
– større kompleksitet
– Kvalitetskrav
• Redusere behovet for
intern opplæring
• Oppgavedeling
– Med operasjonssykepleierne
Spesialreinhald og sterilforsyning, nytt utdanningstilbod høsten 2013
v/Fusa vidaregåande skule
Mål med studiet: kvalifisera yrkesutøvarar til å meistra reinhald
og spesialreinhald av lokale, instrument og utstyr, ved å ha
kompetanse i korleis smittevegar kan brytast, smittespreiing
hindrast og sterilforsyning sikrast»
Opptakskrav: Fullført og bestått vidaregåande skole i helse‐ og
sosialfag eller renholdsfag. Ved realkompetanse; forkurs.
AKTUELLE ARBEIDSSTEDER
• Operasjonsavdelinger
• Sterilsentraler
• Laboratorier
• Poliklinikker
Hvorfor ønsker vi å satse på TAF innen
helsefag?
• Antall årsverk helsefagarbeidere redusert med nærmere 170
årsverk over en 5 års periode.
• En utvikling vi ønsker å stoppe.
• De erfarne hjelpepleierne besitter en kunnskap og erfaring som er
vanskelig å erstatte etter overgang til helsefagarbeider.
• Omfattende opplæringsbehov som vi ønsker å systematisere
gjennom TAF med påfølgende tilbud om trainee stilling i foretaket.
 Foreløpig er det en utfordring for oss å posisjonere oss i «TAF
markedet»…….
Kompetanseheving
i
helse og omsorgssektoren.
-Et samarbeid mellom kommuner,
spesialisthelsetjeneste, fylket og
utdanningsinstitusjoner
Lokalt samarbeid om
kompetanseheving i helse og omsorgssektoren
Politiske avklaringer
Visjoner og strategier
Toppleiarmøtet
Samhandlingssekretariatet
Overordna
Samarbeidsutval
Voss
Overordna
Samarbeidsutval
Nordhordland
Overordna
Samarbeidsutval
Bergen
Kommune
Overordna
Samarbeidsutval
Bergensregionen
Lokale avtaler/rutiner, underutvalg, prosjekt, fagråd, nettverk,
hospitering, utdanning, praksiskonsulentordning, forskingssamarbeid, mv
Utrednings og
koordineringsansvar
(Møter, informasjon mv)
Fellesoppgaver
Nødvendige avklaringer
Prioriteringer
Koordinering
Kompetansebygging
Iverksetting og oppfølging
Både nasjonale, regionale og lokale
utfordringar
TENESTEAVTALER:
Avtale nr 6
Utvikle verksame tiltak for gjensidig kunnskapsoverføring for å
styrkje kompetansen mellom tilsette på båe tenestenivåa.
Føremålet er at pasientane skal få eit kvalitativt godt
tenestetilbod på beste effektive omsorgsnivå.
Avtale nr 7
Utvikle felles kompetanse- og opplæringsprogram for helse- og
sosialpersonell både i kommune- og spesialisthelsetenesta
Helsetjenestens framtidige
kompetansebehov på fagskolenivå
Litt om spesialisthelsetjenestens framtidige
kompetansebehov på fagskolenivå:
• Helsefagarbeidere og helsesekretærer vil
kunne ta viktige funksjoner innen omsorg og
logistikk.
• Formalisering av portørtjenesten på
fagskolenivå?
• Smittevern og renhold .
• Ernæring og matsikkerhet.
• Behandling ,-og omsorgsteknologi danner
grunnlag for flere nye utdanninger innen
teknologi og helse.
• Fag innen IKT, logistikk og automatisering vil
ha stor vekst.
Helsesektoren endres stadig.
Den tekniske utviklingen går
fort, medisinsk behandling gir
nye muligheter og befolkningen
lever stadig lenger.
VISJON
Vi vil fremme helse og livskvalitet i vest

similar documents