Vlatka Pavlinić – PRR 2014-2020

Report
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.
Bizovačke toplice, 22.-23.10. 2014.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
ZAJEDNIČKA POLJOPRIVREDNA POLITIKA EU
Zajednička poljoprivredna politika podrazumijeva skupinu pravila i
mehanizama koji reguliraju proizvodnju, prodaju i promet
poljoprivrednih proizvoda u EU.
PROVEDBA KROZ DVA STUPA:
1. IZRAVNA PLAĆANJA I TRŽIŠNE
INTERVENCIJE
2. RURALNI RAZVOJ
PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori
ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni
razvoj (usvojena u prosincu 2013.)
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
STRATEŠKI CILJEVI
CILJ 1. Povećanje
konkurentnosti
poljoprivrednog i šumarskog
sektora
CILJ 2. Osiguranje
održivog upravljanja
prirodnim resursima i
aktivnosti usmjerene na
prilagodbu i upravljanje
klimatskim promjenama.
CILJ 3. Postizanje
uravnoteženog teritorijalnog
razvoja ruralnih
gospodarstava i zajednica,
uključujući stvaranje i
zadržavanje radnih mjesta
Uredba (EU)
br.1305/2013
tri
dugoročna
strateška
cilja
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 1 - PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA
1.1. Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanja vještina
1.2. Potpora za demonstracijske i informativne aktivnosti
MJERA 2 - SAVJETODAVNE SLUŽBE, SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE PG I POMOĆ PG
2.1. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga
MJERA 3: PROGRAMI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE I HRANU
3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete
3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode proizvođačke grupe na domaćem tržištu
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva
4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I
KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i
katastrofalnim događajima
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u
6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA
7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na
lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti
7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 8 - ULAGANJA U RAZVOJ ŠUMSKIH PODRUČJA I POBOLJŠANJE ISPLATIVOSTI ŠUMA
8.5. Ulaganja u svrhu poboljšanja otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
8.6. Ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda
MJERA 9 - USPOSTAVLJANJE SKUPINA I ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA
9.1. Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI
10.1. Plaćanje za poljoprivredno-okolišne i klimatske obveze
10.2. Potpora očuvanju genetskih resursa u poljoprivredi
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
MJERA 13 - PLAĆANJA PODRUČJIMA S PRIRODNIM I OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA
MJERA 16 – SURADNJA
16.1. Potpora za uspostavu i rad operativnih skupina unutar EIP-a za poljoprivrednu produktivnost i održivost
16.2. Potpora za pilot projekte i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija
16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju među subjektima u lancu opskrbe radi uspostave i razvoja kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta i za
promotivne aktivnosti u lokalnom kontekstu povezane s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta
MJERA 17 – UPRAVLJANJE RIZICIMA
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
MJERA 18 – FINANCIRANJE DOPUNSKIH NACIONALNIH IZRAVNIH PLAĆANJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU
MJERA 19 – LEADER (CLLD)
19.1. Pripremna pomoć
19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije
19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
19.4. Tekući troškovi i animacija
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
NAJAVA NATJEČAJA KRAJ 2014. GODINE
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih
proizvoda
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i
njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete
Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti
Uprava za upravljanje
EU fondom
za ruralni
razvoj, EU i međunarodnu
NAJAVA
NATJEČAJA
– PROGRAM
RURALNOGsuradnju
RAZVOJA ZA RH
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
U RAZDOBLJU 2014. – 2020.
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA
NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM
DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog
elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
LISTOPAD
2014.
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
Podmjera 4.1. - Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
Podmjera 4.2. - Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
Podmjera 7.1. - Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih
usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne
vrijednosti
KRAJ
2014.
MJERA 17 - UPRAVLJANJE RIZICIMA
Podmjera 17.1. - Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
MJERA 19 - LEADER (CLLD)
Podmjera 19.1. - Pripremna pomoć
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
Podmjera 7.2. - Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u
obnovljive izvore energije i uštedu energije
Podmjera 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
MJERA 5
Podmjera 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
1.KVARTAL
2015.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PRIORITET 1
Promicanje znanja i
inovacija u
poljoprivredi,
šumarstvu i ruralnim
područjima
PRIORITET 2
Povećanje održivosti poljoprivrednih
gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta
poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama,
promovirajući pri tome i inovacijske
poljoprivredne tehnologije, kao i održivo
upravljanje šumama
PRIORITET 3
Promicanje organiziranja lanca prehrane,
uključujući preradu i trženje poljoprivrednih
proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje
rizicima u poljoprivredi
PRIORITET 4
Obnavljanje, očuvanje
i poboljšanje
ekosustava vezanih uz
poljoprivredu i
šumarstvo
PRIORITET 5
PRIORITET 6
Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka
prema klimatski elastičnom gospodarstvu s
niskom razinom ugljika u poljoprivrednom,
prehrambenom i šumarskom sektoru
Promicanje socijalne
uključenosti, smanjenje
siromaštva i gospodarski
razvoj u ruralnim
područjima
Uredba
ruralnog
razvoja
EU
1305/13
definira
šest
prioriteta
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
OPERACIJE:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno
Zakonu o poljoprivredi, te proizvođačke grupe i organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj
organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za
tržište poljoprivrednih proizvoda
- proizvođačke grupe i organizacije nisu korisnici u Operaciji 4.1.3.
Intenzitet potpore:
 do 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
 do 75% iznosa prihvatljivog ulaganja - za ulaganja povezana s
Nitratnom Direktivom 91/676/EEC – u Operaciji 4.1.2.
VINOGRA
DARI I
PČELARI
Nacionalni
program pomoći
sektoru vina i Nacionalni
pčelarski program
Uvećanje za 20%:
 za mlade poljoprivrednike koji su tijekom 5 godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu. postavljeni
kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 za zajednička ulaganja, za integrirane projekte
 za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim
ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe)
 za ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 za ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe) i ekološkom
poljoprivredom (članak 29. Uredbe)
Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Visina potpore:
 min. 5.000 €/projekt - max. 3 mil. €/projekt
 5 mil. €/projekt - za ulaganja u sektore:
- svinjogojstva - za ulaganja u građenje i /ili opremanje repro centara i/ili,
- jaja - za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili
- mlijeka i mliječnih - proizvoda za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili;
- voća i povrća - za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada
- za zajedničke i integrirane projekte
 broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u programskom razdoblju nije ograničen
 isti korisnik može podnijeti jedan Zahtjev za potporu unutar iste podmjere tijekom jednog natječaja.
U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz povećanje okolišne učinkovitosti (npr. izgradnja laguna) i
korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 mil. €/projekt.
OPĆI UVJETI (izdvojeno)




ulaganja - poljoprivredni proizvodi iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva
korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku
podnošenja Zahtjeva za potporu.
korisnici u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici (stečaj, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije)
korisnik na početku ulaganja, mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću
sukladno slijedećim kriterijima:
a) za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt:
- nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik obrta ili jedan od stalno zaposlenih
u obrtu ima najmanje tečaj stručnog osposobljavanja koji je verificiran od nadležne institucije a povezan s
osnovnom djelatnošću gospodarstva ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 3 godine.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
b) za pravne osobe:
- najmanje jedan stalno zaposleni, ima najmanje završenu strukovnu školu ili tečaj stručnog
osposobljavanja koji je verificiran od nadležne institucije a povezan s osnovnom djelatnošću
gospodarstva ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 3 godine
c) mladi poljoprivrednik:
- završenu najmanje strukovnu školu iz područja poljoprivrede, veterinarstva te prehrambene tehnologije ili
završen tečaj stručnog osposobljavanja iz području poljoprivrede, veterinarstva te prehrambene tehnologije
verificiran od nadležne institucije ili ima radno iskustvo iz tih područja u trajanju od najmanje 3 godine.
POSEBNI UVJETI (izdvojeno)


OIE - proizvedena električna i toplinska energija - podmirenje potrošnje električne i toplinske energije tog
gospodarstva (dopušta se prodaja viškova u okviru vlastite godišnje proizvodnje)
- postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije koje koristi obnovljive izvore energije na
poljoprivrednom gospodarstvu
a) instalirana snaga - manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva te
b) planirana godišnja proizvodnja toplinske i električne energije postrojenja - manja ili jednaka godišnjoj
potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.
Integrirani projekt - projekt koji objedinjuje Operacije iz Podmjere 4.1. i Podmjere 4.2.
a) korisnik koji prijavljuje integrirani projekt mora zadovoljiti propisane uvjete odabranih operacija/podmjera
b) minimalan postotak iznosa prihvatljivog ulaganja bez općih troškova Podmjere 4.1. > 51 posto, odnosno
minimalan postotak iznosa prihvatljivog ulaganja bez općih troškova Podmjere 4.2. > 10 posto u ukupnom
iznosu prihvatljivih ulaganja bez općih troškova.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Zajednički projekt - ulaganja provedena od strane 2 ili više korisnika u podmjeri 4.1. te
korisnici koji sklapaju Ugovor o poslovnoj suradnji kojim definiraju jednog korisnika
koji će biti podnositelj Zahtjeva za potporu u ime njih

poslovni plan - obvezan za sve integrirane i zajedničke projekte, kao i za sve projekte čija je vrijednost
ukupno prihvatljivih troškova preko 150.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

opći troškovi - do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (max. 5% ukoliko je u projekt
uključena kupnja zemljišta i/ili objekata)
 troškovi kupnje zemljišta i/ili objekata – do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
UKUPNO: max 15% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Po završetku projekta, korisnik je dužan najmanje narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za
koju je ostvario potporu.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
OPERACIJE:
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Korisnici: fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda
iz Dodatka 1 Ugovora o EU ili pamuka, osim proizvoda ribarstva
VINOGRA
DARI I
PČELARI
Intenzitet potpore:
 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
Uvećanje za 20%:
 ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 ulaganja koja provode proizvođačke organizacije
Nacionalni
program pomoći
sektoru vina i Nacionalni
pčelarski program
 min. 5.000 €/projekt - max. 3 mil. €/projekt
 5 mil. €/za ulaganja u sektore:
- mesa - za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata i/ili,
- mlijeka i mliječnih proizvoda - za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata,
U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 mil.
€/projekt.
Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
OPĆI UVJETI (izdvojeno)





ulaganja - poljoprivredni proizvodi iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva
rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. ovoga Pravilnika
osim proizvoda ribarstva.
objekt za preradu mora biti registriran/odobren za obavljanje prerađivačke djelatnosti na kraju ulaganja.
korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u trenutku
podnošenja Zahtjeva za potporu.
korisnici u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici (stečaj, postupak predstečajne nagodbe ili likvidacije)
POSEBNI UVJETI (izdvojeno)
 OIE - proizvedena električna i toplinska energija - podmirenje potrošnje električne i toplinske energije tog
gospodarstva (dopušta se prodaja viškova u okviru vlastite godišnje proizvodnje)
- postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije koje koristi obnovljive izvore energije na
poljoprivrednom gospodarstvu
a) instalirana snaga - manja ili jednaka priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva te
b) planirana godišnja proizvodnja toplinske i električne energije postrojenja - manja ili jednaka godišnjoj
potrošnji poljoprivrednog gospodarstva.
 Korisnik je dužan izraditi poslovni plan ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od
150.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 (opći troškovi - do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (max. 5% ukoliko je u projekt
uključena kupnja zemljišta i/ili objekata)
 troškovi kupnje zemljišta i/ili objekata – do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
UKUPNO: max 15% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
Po završetku projekta, korisnik je dužan najmanje narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za
koju je ostvario potporu.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG
POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I
KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE
ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim
događajima
OPERACIJE:
5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi
 sanacija poljoprivrednog zemljišta,
 građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,
 popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,
 nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,
 nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,
 opći troškovi u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (i
sudski vještak),
 označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna (do 100 €)
5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
Korisnici: Jedinice regionalne samouprave (županije) na području onečišćenim minama
Intenzitet potpore:
 do 100% ukupnih prihvatljivih troškova
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I
POSLOVANJA
6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima
Korisnici: osobe koje su u trenutku podnošenja prijave starije od 18 i mlađe od 40 godina, posjeduju
odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i prvi put pokreću poljoprivredno gospodarstvo kao
nositelji poljoprivrednog gospodarstva.
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 3.500 € - 70.000 € - isplata u 2 rate unutar 5 godina
6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti
Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u rangu mikro i malih
poslovnih subjekata
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 3.500 € - 70.000 € - isplata u 2 rate unutar 5 godina
6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Korisnici: mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 3.500 € -15.000 €
6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
Korisnici: mikro i mali gospodarski subjekti koje se bave nepoljoprivrednom djelatnošću u ruralnom području
Intenzitet potpore: do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, 3.500 € -2 00.000 € (de minimis)
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA
7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i
njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura
2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti
OPERACIJE:
7.1.1. Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima
Korisnici: jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika
Za utvrđivanje broja stanovnika jedinica lokalne samouprave odnosno naselja koristiti će se podaci Državnog
zavoda za statistiku o broju stanovnika prikupljeni Popisom stanovništva 2011. godine.
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 10.000 € - 70.000 €
Ulaganja: izrada odnosno izmjene i dopune
1. Plana prostornog uređenja JLS
2. Strateškog razvojnog plana JLS
3. Strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.
Navedeni dokumenti moraju biti sukladni planovima višeg reda.
Gradsko vijeće/Općinsko vijeće jedinice lokalne samouprave prije isplate ukupne
potpore mora usvojiti dokument za koji se traži potpora.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući
ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije
OPERACIJE:
7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Korisnici: jedinice lokalne samouprave i javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje (u
naseljima do 2.000 stanovnika)
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 30.000 € -1.000.000 €
7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
Korisnici: jedinice lokalne samouprave (u naseljima do 5.000 stanovnika)
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 30.000 € -1.000.000 €
7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za
ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te
povezanu infrastrukturu
OPERACIJE:
7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
Korisnici: jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave, udruge/organizacije
civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za
lokalno stanovništvo, lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) (u naseljima do 5.000 stanovnik)
Intenzitet potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 30.000 € -1.000.000 €
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI
10.1. Plaćanje za poljoprivredno-okolišne i klimatske obveze
OPERACIJE:
10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za
oranične jednogodišnje kulture
10. 1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
10. 1.3. Održavanje terasa
10. 1.4. Široki plodored
10. 1.5. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
10. 1.6. Pilot mjera za zaštitu ptice kosca (Crex crex)
10. 1.7. Pilot mjera za zaštitu leptira
10. 1.8. Uspostava poljskih traka
10. 1.9. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
10. 1.10. Održavanje ekstenzivnih maslinika
10. 1.11. Očuvanje obilježja krajobraza – suhozida
10. 1.12. Očuvanje obilježja krajobraza – živica
10. 1.13. Sjetva zimskog pokrovnog usjeva (catch crop)
10. 1.14. Integrirana proizvodnja
POTPORA - godišnje plaćanje
X €/ha
X €/ha
maslinarstvo X €/ha
vinogradarstvo X €/ha
X€/ha
nizine X €/ha, gorsko-planinsko područje X €/ha,
Mediteran X €/ha
X €/ha
X/ha ovisno o vrsti leptira
cvjetne trake X €/ha, travne trake X €/ha
X €/ha
X€/ha
X €/ha (X €/m)
X €/m2
X €/ha
ratarske kulture X €/ha, voćnjaci X €/ha, vinogradi X €/ha,
povrćarstvo X €/ha
Korisnici: Poljoprivrednici, skupine poljoprivrednika i ostali korisnici poljoprivrednog zemljišta.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
10.2. Potpora očuvanju genetskih resursa u poljoprivredi
OPERACIJE:
10.2.1. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po uvjetnom grlu – X €, ovisno o pasmini
10.2.2. Očuvanje ugroženih izvornih i tradicijskih sorti poljoprivrednog bilja
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po jedinici površine – X €/ha, ovisno o kulturi
10.2.3. Očuvanje, razvoj i održivo korištenje genetskih resursa u poljoprivredi
Intenzitet potpore: Iznos će biti naknadno definiran, isplata je temeljem provedenih aktivnosti.
Korisnici: Poljoprivredna gospodarstva i udruženja poljoprivrednika sukladno Zakonu o poljoprivredi.
Zajedničke obveze za sve operacije unutar mjere 10:
 edukacija korisnika o mjeri 10 „POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI”
 petogodišnje razdoblje za provođenje mjere
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke
poljoprivredne prakse i metode
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po jedinici
površine – X + 20% = X €/ha, ovisno o kulturi
11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda
Intenzitet potpore: godišnje plaćanje po jedinici površine – X €/ha, ovisno o kulturi
Korisnici: poljoprivrednici i grupe poljoprivrednika koji odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika sukladno
članku 9 Uredbe 1307/2013.
Zajedničke obveze za sve podmjere unutar mjere 11:
 edukacija korisnika o mjeri 11 „EKOLOŠKI UZGOJ”
 petogodišnje razdoblje za provođenje mjere
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 17 – UPRAVLJANJE RIZICIMA
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Intenzitet potpore: do 65% godišnje police osiguranja,
max. 75.000 €/po korisniku
Korisnici: aktivni poljoprivrednici sukladno definiciji aktivnog poljoprivrednika u članku 9. Uredbe (EU) o
izravnim plaćanjima br. 1307/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 19 – LEADER (CLLD)
19.1. Pripremna pomoć
Korisnici: lokalna akcijska grupa (LAG)
Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, do 100.000 €
19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije
Korisnici: odabrani LAG, ali i nosioci projekta na području LAG-a koji su podnijeli prijavu LAG-u za odabir i
sufinanciranje projekta
Intenzitet potpore: ovisno o odabranom projektu, do 5.000.000 EUR-a
19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a
Korisnici: odabrani LAG
Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, do 100.000 EUR-a
19.4. Tekući troškovi i animacija
Korisnici: odabrani LAG
Intenzitet potpore: do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, do 25% od ukupno dodijeljenog iznosa za lokalnu
razvojnu strategiju;
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
FINANCIJSKI PLAN 2014. – 2020. (u EUR)
Godina
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014 - 2020
Omotnica za II. stup (EU) 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 332.167.500,00 2.325.172.500,00
fleksibilnost 15%
49.825.125,00 49.825.125,00 49.825.125,00
49.825.125,00 49.825.125,00 49.825.125,00 298.950.750,00
RDP allocation (EU) za RR 332.167.500,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 282.342.375,00 2.026.221.750,00
prosjek RH doprinos za RR 50.886.083,78 50.886.083,78 50.886.083,78 50.886.083,78
50.886.083,78 50.886.083,78 50.886.083,78 356.202.586,44
ukupno (EU+RH) za RR 383.053.583,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 333.228.458,78 2.382.424.336,44
MJERE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
UDIO OD UKUPNE ALOKACIJE (%)
IZNOS EU (€)
1.
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
28
667.529.411,76
2.
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
11
265.882.352,94
3.
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U
RURALNIM PODRUČJIMA
10.9
262.928.104,58
4.
MJERA 13 - PLAĆANJA PODRUČJIMA S PRIRODNIM I
OSTALIM POSEBNIM OGRANIČENJIMA
10.7
255.521.000,00
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PODUZETE AKTIVNOSTI

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA POSLAN U EK – 16. SRPNJA 2014. GODINE
AKTIVNOSTI KOJE SLIJEDE



ODOBRENJE OD STRANE EK
IZRADA PROVEDBENIH PRAVILNIKA
PROVEDBA PROGRAMA – RASPISIVANJE NATJEČAJA (PRVI
NATJEČAJI I PRIJE SLUŽBENOG ODOBRENJA PRR)
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
HVALA NA POZORNOSTI
www.mps.hr
[email protected]
01/6106 – 908

similar documents