Tahvelarvuti ainetunnis * kes on targem, kas

Report
Digipädevus
0 suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti
muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka
kogukondades suheldes;
0 leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja
usaldusväärsust;
0 osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide
loomisel ja kasutamisel;
0 kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda
ja teha koostööd erinevates digikeskkondades;
0 olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust,
isikuandmeid ja digitaalset identiteeti;
0 järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu
igapäevaelus.
Jõustus 01.09.2014 (Põhikooli riiklik õppekava)
Probleemi sõnastamine ja
eesmärk
Seoses õppekavas oleva digipädevusega soovisime teada, kui
paljud õpilased ja õpetajad
0 on valmis uuenevat tehnoloogiat tundides kasutama
0 kui paljud neist omavad uuenenud digitehnoloogiat
(tahvelarvuteid)
0 millised on nende oskused erinevate rakenduste kasutamiseks
õppetundides.
Valim
Viisime läbi küsitluse 8. klassi õpilaste ja õpetajate
hulgas Võrumaa kolmes koolis :
0 Võru I Põhikool
0 Võru Kesklinna Kool
0 Parksepa Keskkool
8. klassi õpilasi oli valimis 89, vastas 67 ehk 75%
õpetajaid 109, vastas 48 ehk 44%
Tahvelarvuti omamine
õpilased
õpetajad
Õpilastel on mingi nutirakendus 84%, õpetajatel 25% vastanuist
.
õpilased
On pereliikmel ja saan kasutada kui vaja - 3
Peres puudub
- 8
õpetajad
On pereliikmel ja saan kasutada kui vaja - 6
Peres puudub
- 30
Äpp rakenduste teadlikkus
õpilased
Muu: Facebook, Snapchat, Office, Viber,
youtube, Skype, Twitter, Messenger,
eKool, VSCO cam, Photogrid, Dropbox,
PayPal, iMovie
õpetajad
Muu: Dropbox, iMovie, LearningApps,
iBooks, Kahhoot, Aurasma, SimpelMind+
Äpp rakenduste kasutamine
Õpilased
Õpetajad
Õppetöös
0
1
Isiklikes huvides
29
17
Mõlemas
38
4
Ei ole üldse kasutanud
0
26
Nutirakenduste kasutamine
ainetunnis
Ainetunnid:
bioloogia, vene keel, eesti keel, geograafia, loodusõpetus,
inimeseõpetus, matemaatika, arvutiõpetus, kunstiõpetus
Kasutatud rakendused:
Google, eKool, kalkulaator, Timer, Googel translater,
Googlemaps, sudoku, geogebra, QR Reader, art authority, paper
53, björk solistice, iam beatbox, soundhound,musical paint pro,
thicket
Järeldused meie uuringust
0 õpilased kasutavad õpetajatest tunduvalt rohkem
tahvelarvuteid
0 õppetundides kasutavad õpetajad erinevaid
rakendusi minimaalselt
0 õpetajatel on vähe oskusi, sest erinevatel põhjustel
isiklikud tahvelarvutid puuduvad
0 täiendkoolitused on vajalikud ning neile peaks
järgnema tahvelarvutite kasutuselevõtt koolides,
vastasel juhul koolitusel õpitu unustatakse
DIGIPÄDEVUS?!
Kes on pädevam – õpilane või õpetaja?
Karin Tepaskent
Heli Maaslieb
Võru I Põhikool
Kursusel „IPadide kasutamine
aineõppes“ valminud õppefilm
bit.ly/õppefilm
DIGIPÄDEVUS – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti
muutuvas ühiskonnas… (Põhikooli riiklik õppekava, bit.ly/digipadevus)
Lisame veel …
Probleemi sõnastamine ja eesmärk:
Soovisime teada, kui paljud õpilased ja õpetajad on valmis uuenevat tehnoloogiat tundides
kasutama, kui paljudel on tahvelarvutid ning millised on õpetajate ja õpilaste oskused
erinevate rakenduste kasutamiseks õppetundides.
Valim:
Viisime läbi küsitluse kolme Võrumaa kooli
(Võru I Põhikool, Võru Kesklinna Kool ja
Parksepa Keskkool) 8. klassi õpilaste ja
õpetajate hulgas.
Valimisse kuulus:
8. klassi õpilasi 89, vastas 67
õpetajaid 109, vastas 48
õpilased
http://bit.ly/oppefilm
õpetajad
Tahvelarvuti
omamine
Äpp rakenduste
teadlikkus
Kursusel „IPadide kasutamine aineõppes“
valminud õppefilm
Järeldused meie uuringust:
• õpilased kasutavad tahvelarvuteid õpetajatest tunduvalt rohkem
• õppetundides kasutavad õpetajad erinevaid rakendusi minimaalselt
• õpetajatel on vähe oskusi, sest erinevatel põhjustel puuduvad isiklikud tahvelarvutid
• täiendkoolitused on vajalikud ning neile peaks järgnema tahvelarvutite kasutuselevõtt
koolides, vastasel juhul koolitusel õpitu unustatakse
TÄNAME !
.

similar documents