FAR*NKS ANATOM*S*

Report
OROFARİNKS
ANATOMİSİ
DR.BAHTİYAR HAMİT
18/06/12
FARİNKS ANATOMİSİ//SINIRLARI
En geniş
Yeri
Recessus Faringeus
(Fossa Rosenmüller)
En dar yeri
muskulomembranöz bir kanal/ort.12.5 cm
FARİNKS ANATOMİSİ//KOMŞULUKLARI
Orofarenks
• Nasofarenksten epiglottun üst marjinine kadar
olan bölümdür.
• Anteriorunda lingual tonsiller (sirkümvallat
papilla), sert – yumuşak damak bileşim yeri ve
dil kökü bulunur.
• Posteriorunda C2 ve C3 vertebralar bulunur.
• Lateralinde tonsiller arklar bulunur.
Farinks Duvarı Tabakaları
•
Mukoza:
–
–
–
•
Nazofarekste burun mukozasına benzer yapıda silialı kolumnar epiteldir.
Lenfoid doku
Orofarenks ve hipofarenkste ise stratifiye nonkeratinize skuamoz epitel ile örtülüdür.
Faringobaziller fasya:
–
–
–
Süperior Bölümde iyi gelişmiştir
Tonsillerin seviyesinde kalınlaşarak fibröz tonsil yatağını oluşturur.
Farenksin aşağı bölümlerinde çevre dokulardan daha az ayırtedilebilir hale gelir ve sonunda kaybolur.
•
Kas tabakası
•
Derin servikal fasyanın visseral tabakası (Bukkofaringeal fasya)
FARİNKSİN TABAKALARI
Orofarenksin alt birimleri
•
•
•
•
•
•
Yumuşak damak
Uvula
Dil kökü
Faringoepiglottik ve glossoepiglottik plikalar
Palatin ark, tonsiller fossa
Valleküla
KOMŞULUKLARI
7 adet
kavite
KOMŞULUKLARI
Orofarenksin alt birimleri
Farenks kasları
Yumuşak Damak Kasları;
Palatoglossus
Palatofarengeus
Uvularis
Levatör veli palatini
Tensör veli palatini
Lateral farengeal bandlar
(arka plikaların arkasında lenfoid
doku katlantıları)
WALDEYER HALKASI
Lingual tonsiller
• Dil sırtının
posteriorunda
• Submukozal
doku içinde
• Kapsülü yok
• Düzensiz lenfoid
doku
nodülleridir.
Palatin tonsiller
•
•
•
•
•
•
•
Tonsil plikaları arasında yer alan
tonsiller fossada bulunur.
Kapsül mevcut
Kriptler içerir.
Ön tonsil plikası (glossopalatin
adele)
Arka tonsil
plikası(palatofaringeal adele)
Triangular plika:Palatoglossal
ark üzerinde bulunan bir
mukoza ve bağ dokusu tabakası
Triangular ligament
(Peritonsiller veya transvers
plika):Palatofaringeal adele
tarafından lifleri oluşturulur
Tonsil Yatağının Muskuler Sınırları
•
•
Superior konstrüktör adale
Palatofaringeal adele
•
Tonsiller Fossa
–
–
–
–
–
Stilofaringeal ve stiloglossal adaleler
Stilohyoid ligament
Stiloid çıkıntı
Assendan Faringeal arter
Assendan Palantin arter
Tonsillerin kanlanması
•
Fasyal arter tonsiller dal
•
Fasyal arterassendan palatin arter
•
Lingual arterdorsal lingual
•
Assendan Farengeal arter
•
Maksiller arterDessendan
palatin arter
PALATİN TONSİLLER
• Venöz Drenaj
– Lingual venin tonsiller dalı  Lingual ven
– Aksesuar tonsiller venler  Faringeal pleksusa drene olur.
• İnnervasyon
– CN 9 un tonsiller dalı
• Lenfatik drenaj
– Submandibuler(submaksiller lenf nodları)
– Yüzeyel servikal lenf nodları
– Derin üst servikal nodlar(en önde gelen drenaj yeri)
Hipofarenksin posterior duvarı
Lateral
Glossoepiglottik
Folds
Epiglottisin süperior
yüzü
Vallecula
Median
Glossoepiglottik
Fold
Dil kökü
http://www.nyee.edu/top#top
FARİNKS KASLARI
İnnervasyonu
VASKÜLARİZASYON
• Arteriel destek Eksternal
Karotis Arterden gelir.
• -Assenden Faringeal
Arter(ECA)
• -Lingual Arter(ECA)Dorsal Lingual Arter dalı
• -Fasial Arter(ECA)
(Tonsiller ve Asenden
Palatin Arter)
• -Maksiller Arter(Desenden
Palatin Arter)
LENFATİK DRENAJ
Nazofarenks
Başta üst derin jugüler (2. bölge) olmak üzere tüm
servikal lenf nodu gruplarına
[özellikle arka üçgen (sternokleidomastoid kas
arkasında kalan) lenf nodlarına-5. bölge],
Orofarenks
üst, orta ve alt derin jugüler lenf nodlarına
(2., 3, 4. bölge),
Hipofarenks
iüst, orta, alt derin jugüler lenf nodları ile birlikte
pretrekael, paratrakeal (6. bölge) lenf nodlarına
Üst seviyeler Retrofarengeal LN
Alt seviyeler Parafarengeal LN
2002 American Head and Neck SocietyS Neck
Dissetion Commitee
IA; Submental
IB; Submandibular
IIA –IIB ; üst jugular
III; orta jugular
IV; alt jugular
VA-VB, posterior
VI; Anterior kompartman
Kaynakça
• Kulak Burun Boğaz hastalıkları Baş ve Boynun Cerrahis ,Can KOÇ Güneş Tıp
Kitabevleri
• Baş ve Boyun Cerrahisi –Otolarengoloji, Byron J. Baily & Jonas T. Johnson,
çeviri editörü Nazım KORKUT, Güneş Tıp Kitabevleri
• Baş ve Boynun Cerrahi Anatomisi, çeviri editörü Harun CANSIZ Nobel Tıp
Kitabevleri

similar documents