Asociacijos LINAVA Keleivino keli* transporto sektoriaus veikla

Report
Asociacijos LINAVA
Keleivinio kelių transporto sektoriaus
veikla 2013 m.
Vilnius
2013-11-29
1
Asociacijos LINAVA Keleivinio
transporto sekcija:
• Lietuvos turizmo asociacija,
• 35 savivaldybių autobusų parkai
• 1 troleibusų parkas,
• 15 privačių įmonių,
• 2 savivaldybių įmonės, organizuojančios
miestų viešojo transporto darbą.
Iš viso 54 įmonės, iš kurių
33 tikrieji Asociacijos nariai ir 21 kandidatas.
2
Keleivinio transporto įmonių
2012 - 2013 m. I pusmečio rodikliai (1)
2012
mln.Lt
Pervežta keleivių mln.
2013
mln.Lt
Pasikeitimai
169,1
169,6
0,5
Nuvažiuoti mln. km
68,1
73,5
5,9
Autobusų skaičius
2 553
2 908
355
Iš kurių iki 5 metų
162
250
88
5 – 10 metų
297
362
65
virš 10 metų
2 094
2 296
202
6 732
7 154
422
3 714
3 999
285
Įmonėse dirba darbuotojų
vairuotojų
3
Keleivinio transporto įmonių
2012 - 2013 m. I pusmečio rodikliai (2)
2012
mln. Lt
2013
mln .Lt
Pasikeitimai
mln. Lt
Pajamos ( be PVM)
217,1
246,5
13,5
Sąnaudos (be PVM)
224,4
268,7
19,7
7,3
22,2
14,9
98,4
91,7
-6,8
120,8
86,4
-28,5
32,5
23,0
-9,5
Nuostolis
Vežėjų skolos
Gauta kompensacijų
Gauta dotacijų
4
PVM įstatymo pataisos
2012 m. birželio 29 d. LR Seime buvo priimtos
PVM įstatymo pataisos dėl 9 % PVM tarifo taikymo
keleivių vežimui reguliaraus susisiekimo maršrutais
nuo 2013 m. sausio 1 d.
Keleivių vežėjų skolos VMI už PVM
2010 m. I pusmetis – 39,2 mln. Lt
2011 m. I pusmetis – 44,7 mln. Lt
2012 m. I pusmetis – 8,1 mln. Lt
2013 m. I pusmetis – 0,0
5
Asociacijos teikti pasiūlymai
Susisiekimo ministerijai:
• Manydami, kad vežėjai, teikiantys komercines
paslaugas maršrutiniais taksi, negali veikti tuose
pačiuose maršrutuose su vežėjais, kurie teikia
viešąsias paslaugas pagal Reglamentą (EB) Nr.
1370/2007, siūlome Kelių transporto kodekso 18
straipsnio 8 dalyje pakeisti maršrutinių taksi
sąvoką.
• Siūlome panaikinti arba leisti vežėjams patiems
gaminti keleivių vežimo lapus, kurie iš esmės
neatlieka jokios svarbios funkcijos.
6
Asociacijos teikti pasiūlymai
Susisiekimo ministerijai:
Siekdami pagerinti keleivių aptarnavimą ir
suvienodinti konkurencines sąlygas keleivių
vežimui keliais ir geležinkeliais, manome, kad
būtina įteisinti važiavimo tolimojo reguliaraus
susisiekimo autobusais lengvatinį terminuotą
bilietą, kuris, mūsų manymu, sumažintų
kompensacijų vežėjams poreikį. Todėl siūlome
pakeisti atitinkamas Transporto lengvatų įstatymo
nuostatas.
7
Asociacijos teikti pasiūlymai
Susisiekimo ministerijai:
• Pakeisti Vietos savivaldos įstatymą, kad
savivaldybių
funkcija
kompensuojant
lengvatinių keleivių vežimą iš savivaldybių
savarankiškų funkcijų būtų priskirta
valstybinėms funkcijoms.
• Per 2013 m. I pusmetį savivaldybės liko
skolingos keleivių vežėjams 18,13 mln. LT
8
Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m.
spalio 23 d. Reglamentas (EB)
Nr.1370/2007
5 straipsnis savivaldybėm leidžia sudaryti
sutartis su kontroliuojamais keleivių vežėjais
sutartis dėl viešųjų paslaugų neskelbiant konkursų.
Lietuvos Viešųjų pirkimų įstatymas numato , kad
vidaus sandoriai gali būti sudaromi su įmone, kurios
pajamos sudaro ne mažiau kaip 90 % iš veiklos,
skirtos kontroliuojančiosios perkančiosios
organizacijos poreikiams tenkinti.
9
Reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir
tolimojo susisiekimo autobusų
transporto keleivių teisių įgyvendinimas
2013 m. kovo 1 d. įsigaliojo 2011 m. vasario 16 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr.
181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų
transporto keleivių teisių, tačiau dauguma vežėjų ir jų
valdomų autobusų stočių dar nepasiruošę Reglamento
nuostatų įgyvendinimui. Vežėjai bendromis jėgomis
tariasi su neįgaliųjų organizacijomis dėl darbuotojų
mokymo, bando pritaikyti savo veiklą ir turimą
infrastruktūrą neįgaliųjų poreikiams.
10
LR kelių priežiūros ir plėtros
programos finansavimo įstatymo
pakeitimo įstatymo projektas
Asociacija LINAVA, išnagrinėjusi Susisiekimo
ministerijos parengtą LR kelių priežiūros ir plėtros
programos
finansavimo
įstatymo
pakeitimo
įstatymo projektą Nr.12-2647-03, kreipėsi į
Vyriausybę,
prašydama
nepritarti
projekte
teikiamiems žymiai padidintiems kelių naudotojo
metų mokesčio ribiniams tarifams.
11
Padėtis vietinio priemiestinio reguliaraus
susisiekimo maršrutuose
12
Padėtis vietinio priemiestinio reguliaraus
susisiekimo maršrutuose
13
Geltonųjų autobusų įsigijimas
• 2000 m. balandžio 17 d. LR Vyriausybė nutarimu
Nr. 437 „Dėl kaimo mokyklų aprūpinimo
transporto priemonėmis“ patvirtino programą
„GELTONASIS AUTOBUSAS“.
• 2001 m. sausio 10 d. LR Susisiekimo ministras
įsakymu Nr. 4 patvirtino „Tipinę mokyklinio
autobuso vairuotojo darbo instrukciją“.
• LR Švietimo ir mokslo ministras savo įsakymais
tvirtina mokyklų aprūpinimo geltonaisiais
autobusais programas.
14
Geltonųjų autobusų įsigijimas
15
Geltonųjų autobusų įsigijimas
• 2012 m. birželio 8 d. LR Švietimo ir mokslo
ministras patvirtino mokyklų aprūpinimo
geltonaisiais autobusais 2013-2017 metų
programą.
• Šioje programoje numatoma 2013-2017 metais
nupirkti ne mažiau kaip 225 geltonuosius
autobusus.
• Šios programos įgyvendinimui prireiks 33 mln.
Lt.
• Savivaldybės patvirtino geltonųjų ir mokyklinių
autobusų naudojimo ir nuomojimo tvarkos
16
aprašus.
Geltonųjų autobusų įsigijimas
• Vidutinė vieno geltonojo autobuso kaina–
apie 120 tūkst. Lt.
• Visų (623) geltonųjų autobusų kaina – apie
74,8 mln. Lt.
• Jeigu geltonųjų autobusų skaičius neaugs,
kiekvienais metais tik jų atnaujinimui (be
remonto ir eksploatacinių sąnaudų) reikės
apie 7,5-8,0 mln. Lt.
17
Geltonųjų autobusų panaudojimas
• Iš viso į mokyklas važinėjančių mokinių yra 77 tūkst.
• Geltonaisiais autobusais kasdien į mokyklas vežami
21,3 tūkst. mokinių (27,52% visų važinėjančių).
• Vieno mokinio vežiojimo geltonuoju autobusu 2011
m. vidutinė kaina - 888 Lt.
• Vidutinė vieno geltonojo autobuso eksploatacijos
kaina-33,1 tūkst. Lt per metus.
• Visų geltonųjų autobusų eksploatacijos kaina - 20,6
mln. Lt per metus.
18
Dalyvavimas konferencijoje „Automobilių
transportas skatina žmonių mobilumą ir
ekonomikos augimą“ Maskvoje 2013 03 28
19
16-osios LINAVA vairuotojų
meistriškumo varžybos 2013-09-07
20
16-osios LINAVA vairuotojų
meistriškumo varžybos 2013-09-07
21
Kelionė į Taliną, Rygą, Jelgavą
2013-05-06
• nuotrauka
22
Kelionė į Londoną aplankant keleivinio
transporto įmonę „Metroline“ 2013-10-18
23
Tarptautinė autobusų paroda Belgijos
mieste Kortrijk 2013-10-19
24
Autobusų klasifikavimas
2013 metais buvo tęsiamas autobusų
klasifikavimas.
Šiuo metu šalyje turime tik 43 klasifikuotus
trijų ir keturių žvaigždučių autobusus.
25
Sumanus judėjimas
(Smart Move)
Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas padvigubinti
naudojimąsi autobusais ir taksi per artimiausius 10
metų. Šio tikslo įgyvendinimui reikia:
- nustatyti vieningą kuro mokestį visoms kolektyvinio
keleivinio transporto rūšims;
- atleisti visas kolektyvinio keleivinio transporto rūšis
nuo bet kurios kelių naudotojo apmokestinimo
schemos ES lygyje;
- įvesti 0 % PVM tarifą;
- nutraukti sutartinių įvažiavimo mokesčių miestuose
ir turistų lankomose vietose įvedimą turistiniams 26
autobusams.
Ačiū už dėmesį
27

similar documents