Dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů v ČR

Report
Dostupnost a financování elektronických
informačních zdrojů v ČR
Barbora Katolická
Plzeň, 16. 4. 2014
Financování elektronických informačních zdrojů (EIZ) v České
republice (ČR)
1.
Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: grantové programy
- od r. 2009 max. dotace ve výši 75%, tj. min. 25% spoluúčast institucí
2.
Dotace z evropských projektů:
- 2013-2017 plně financováno z projektu
- 2018-2019 povinná udržitelnost z vlastních finančních prostředků
instituce
3.
Dotace z Ministerstva kultury:
- např. program VISK - spoluúčast institucí
4.
Z finančních prostředků instituce
Financování EIZ v ČR
Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury VaVaI –
projekty, soutěž
Program:
Program LB
Program LI
Program 1N
Program INFOZ
Program LR
Období:
1997-1999
2000-2003
2004-2008
2009-2012
2013-2017
Financování EIZ v ČR
Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury
VaVaI – projekty, soutěž
• Program „Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje“ (LB)
• Období: 1998-2000
• Většina projektů zaměřena na rozvoj informační infrastruktury; pouze 2
projekty na informační podporu VaVaI (např. projekt na přístup do Current
Contents Connect - konsorcium 3 univerzit).
•
•
•
•
Program „Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ (LI)
Období: 2000-2003
Celková podpora ze státního rozpočtu: 600.000 tis. Kč
Nebyla požadována finanční spoluúčast
Financování EIZ v ČR
Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury
VaVaI – projekty, soutěž
•
•
•
•
•
Program „Informační infrastruktura výzkumu“ (1N)
Období: 2004-2008
Celková podpora ze státního rozpočtu: 650.000 tis. Kč
36 projektů
Podíl dotace na výdajích 80%
•
•
•
•
•
Program „Informační zdroje pro výzkum“ (INFOZ)
Období: 2009-2011
Celková podpora ze státního rozpočtu: 450.000 tis. Kč
18 projektů
Podíl dotace na výdajích 48%
• Rok 2012 – EIZ hrazeny z různých finančních zdrojů
Financování EIZ v ČR
Grantové programy MŠMT v ČR na podporu informační infrastruktury
VaVaI – projekty, soutěž
• Program „Informace – základ výzkumu“ (LR)
• Období: 2013-2017
• Předmětem podpory je efektivní, zejména konsorciální zpřístupňování
informačních zdrojů pro výzkum.
• Celková podpora 1 017 120 tis. Kč
• 9 projektů (databáze pro Prahu + konsorcium HSS pro celou ČR)
• Dle vyhlášení programu: finanční podpora nejvýše 75 % uznaných nákladů,
min. 25% spoluúčast institucí
Financování EIZ v ČR
Evropské projekty
• OP VaVpI - výzva číslo 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových
knihoven
• Cílem výzvy je prostřednictvím investic do vědeckých informačních zdrojů
a související infrastruktury zabezpečit dostupnost těchto zdrojů, jejich
efektivní využívání a vytvořit podmínky pro produkování kvalitních
vědeckovýzkumných výsledků.
• Období: 2012-2014 (+ 5 let udržitelnost)
– 3 roky udržitelnosti možno hradit z projektu
– 2 roky (2018-2019) z vlastních fin. zdrojů
• 8 projektů - konsorcia pro oborové EIZ (účastníkem nesmí být výzkumné
instituce z Prahy)
• Alokace prostředků pro tuto výzvu: 700.000 tis. Kč
• Program LR+OP VaVpI 4.3: podíl dotace na výdajích 52%
Podmínky zpřístupnění EIZ:
• Podmínky zpřístupnění EIZ jsou vždy definovány v rámci konkrétní licenční
smlouvy
– Využití pro studijní a výzkumné účely, NE pro komerční účely
– Přístup z rozsahu IP adres instituce
– Možnost vzdáleného přístupu (po autentizaci)
– Možnost poskytovat MVS
– Možnost stahovat a tisknout články z časopisů
– Možnost stahovat část (několik stran, kapitol) eknih
– …
• Dostupné EIZ ze současných konsorcií v ČR:
• Databáze pro hodnocení vědy: Web of Knowledge (Web of Science,
Journal Citation Report), Scopus
• Multioborové: Ebsco – Academic Search Complete, OCLC, Ebsco – Central
& Eastern European Academic Source, ProQuest
• STM: ScienceDirect (Freedom kolekce), Springer Link, Wiley
• Technické obory: IEEE Xplore, ACM Digital Library
• Medicína a zdravotnické obory: Nursing Ovid, Cinahl with FT, Karger
Journals, Lippincot, Williams & Wilkins High Impact Collection, BMJ Online
• Dostupné EIZ ze současných konsorcií v ČR:
• Ekonomie: Ebsco – Business Source Complete, EconLit with FT, OECD
iLibrary, Euromonitor Global Marketing Information Database (GMID)
• Humanitní a společenské obory: JSTOR, Sage – HSS kolekce, Oxford
Journals – HSS kolekce, Cambridge Journals – HSS kolekce, LLIS (Library
Literature and Information Science) , LISA, PsycInfo, PsycArticles
• Chemie: SciFinder, Reaxys, Knovel
• Přírodní vědy: Zoological Records, GeoBase, GeoRef, BioScience World,
BioOne, IOP Science, Nature Publishing Group, EnviroNetBase,
Environment Complete, CAB Abstracts, Food Science and Technology
Abstracts
• Discovery systémy v ČR:
•
Ebsco Discovery Service (10 institucí):
– Národní knihovna ČR
– Knihovna Akademie věd ČR
– 8 univerzit
•
Primo (3 instituce):
– 2 univerzity
•
Summon (7 institucí):
– Národní technická knihovna
– Národní lékařská knihovna
– 5 univerzit
• Národní centrum pro podporu informační infrastruktury
VaVaI (Národní licenční centrum)
• Současné projektové financování - administrativní náročnost
• Snaha o přechod od „soutěžního“ (projektového) modelu podpory akvizice
e-zdrojů na „národní“ licenční model
• Cíl: ustanovit národní licenční centrum
• Hlavní funkce:
– zajišťovat přístup k EIZ pro VaVaI dle potřeb výzkumných organizací
– zajišťovat veškerou agendu - veřejné zakázky, licenční smlouvy, kupní
smlouvy,…
– poskytovat technickou podporu:
• technická podpora pro vzdálený přístup (např. vyjednávat
s vydavateli jejich připojení k České federaci identit pro možnost
vzdáleného přístupu přes Shibboleth)
• sběr statistických dat o využívání EIZ za jednotlivá konsorcia
• Národní centrum pro podporu informační infrastruktury
VaVaI (Národní licenční centrum - NLC)
• Současný stav – příprava návrhu:
– řešení způsobu financování a principů rozdělování financí na EIZ
jednotlivým výzkumným institucím
– právní forma centra
– organizační struktura a řízení
• Po předložení návrhu budou probíhat procedury na úrovni ministerstva a
vlády.
• Právní, organizační, finanční a personální ustanovení NLC v r. 2016.
• Od r. 2017 sjednávání potřebných smluv.
• Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě
• http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/
• Licence:
– individuální licence
– institucionální licence
• přístup z rozsahu IP adres ZČU (resp. fakult) + vzdálený přístup
• většinou neomezená licence (unlimited access)
– konsorciální licence (z projektů)
• lepší finanční podmínky
• přístup z rozsahu IP adres ZČU + vzdálený přístup
• neomezené licence (unlimited access)
• Zpřístupnění (sít ZČU + vzdálený přístup: Shibboleth, VPN klient)
• Přístup do EIZ pro veřejnost: pouze registrovaným uživatelům z PC
v knihovně (konto pro veřejnost)
• Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě
• Financování:
– z evropských projektů
• 2013-2017 plně z projektu
• 2018-2019 platba udržitelnosti plně z finančních prostředků
univerzity
– z projektů z programů MŠMT (min. 25% spoluúčast univerzity)
– z finančních prostředků UK ZČU (multioborové)
– z finančních prostředků fakult ZČU (oborově zaměřené)
Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě
Plnotextové databáze - zahraniční
Multioborové:
• Ebsco - Academic Search
Complete,
• ProQuest,
• Wiley Online Library
• Science Direct – Freedom
kolekce
• SpringerLink
Technické obory:
• IEEE Xplore
• ACM Digital Library
Zdravotní obory:
• NursingOvid
Humanitní a společenskovědní
obory:
• JSTOR I. – V.
• Oxford Journals – HSS
kolekce
• Cambridge Journals – HSS
kolekce
• Sage – HSS kolekce
• Ebsco – Business Source
Complete
• EconLit with FT
• Heinonline
• eHRAF
• Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě
• Plnotextové databáze – české:
• Anopress
• Beck Online, Aspi, LexGalaxy (české právní informační systémy)
• Citační databáze:
• Web of Science
• Scopus
• Faktografické databáze:
• OECD iLibrary
• Euromonitor Global Marketing Information Database
• InCites
• MagnusWeb
• Bibliografické databáze:
• MathSciNet
Elektronické informační zdroje na Západočeské univerzitě
• e-books (trvalý nákup - většina titulů z Ebsco eBooks, méně z MyiLibrary)
– celkem 1167 titulů
• české odborné e-knihy – 14 titulů (nejvíce žádaných) – roční předplatné,
tituly mohou studenti a zaměstnanci ZČU po autentizaci stáhnout na
mobilní zařízení, doživotní licence
• online normy (přístup k normám ze 2 PC v knihovně, bez možnosti tisku) +
samostatné licence na přístup k online normám s možností tisku na
katedrách
• Discovery systém - Summon
• Propagace a školení k EIZ na Západočeské univerzitě
• Školení:
• Evropské projekty: školení uživatelů min. 2 x ročně
• Informační výchova:
– v rámci výuky pro studenty
• semestrální předmět ukončený seminární prací (kredity)
• 2-4 hodinová přednáška k EIZ a citacím v rámci jiného předmětu
– speciálně zaměřené přednášky a semináře pro doktorandy a
akademické pracovníky
• Propagace – webové stránky, facebook, nástěnky, plakáty a další
informační a propagační materiály.
Děkuji za pozornost
[email protected]

similar documents