Leidimų (licencijų) peržiūra

Report
LEIDIMŲ/LICENCIJŲ
PERŽIŪRA
Jolita van Otterlo
Geresnio reglamentavimo skyriaus vedėja
2013-04-11
Leidimas/licencija
 Kas yra leidimas?
 Kas yra licencija?
licencija, liudijimas, pažymėjimas,
sertifikatas, atestatas, diplomas, pažyma,
sprendimas, įpareigojimas įsiregistruoti
valstybės registre ar pateikti informaciją...
Licencijavimo teisinis
pagrindas
 CK – licencija nustatoma tik įstatymu
 LR Viešojo administravimo įstatymas - leidimo
išdavimas – kaip administracinė paslauga
 LR Paslaugų įstatymas – leidimo išdavimo tvarkos
principai ir reikalavimai pagal ES reikalavimus
 LRV nutarimas „Dėl licencijavimo pagrindų aprašo
patvirtinimo“ – licencijavimo pagrindai ir principai
 Nacionalinių teismų praktika
 ES Teisingumo Teismo praktika
 Geresnio reglamentavimo programa – „soft law“
Leidimų/licencijų peržiūra 20062009
Paslaugų direktyvos įgyvendinimas:
 2006-2009 m. nacionalinių teisės aktų
peržiūra
 100 institucijų
 Apie 2000 (1250/800) teisės aktų/300 leidimų > 800 (300/400) teisės aktų po PD taikymo
apimtimi -> apie160 (100/60) teisės aktų
prieštaraujančių
PD
ir
10%
leidimų
supaprastinta
 parengti direktyvos nuostatų neatitinkančių
teisės aktų pakeitimų projektai (2009 m.)
Leidimų/licencijų peržiūra 20062009
Paslaugų direktyvos įgyvendinimas:
 administracinių procedūrų/formalumų,
susijusių su leidimų išdavimo tvarka
supaprastinimas ir perkėlimas į internetą
 Licencijų/leidimų išdavimas el.
priemonėmis nuotoliniu būdu per Paslaugų
ir gaminių kontaktinį centrą
ww.verslovartai.lt
Leidimų/licencijų peržiūra 20112014
 2011-06-16 LRS nutarimas dėl
Nacionalinės kovos su korupcija programos
(2011–2014 m.)
 (3.3.)Atlikti teisės aktuose įtvirtintų ūkinės
komercinės veiklos leidimų (licencijų)
peržiūrą, jų išdavimo sąlygų analizę,
nustatyti nepagrįstus, neproporcingus ir
perteklinius leidimus (licencijas) ir jų
išdavimo sąlygas bei reikalavimus ir
parengti būtinus teisės aktų pakeitimų
projektus
Leidimų/licencijų peržiūra 20112014
 Peržiūros dalyviai:
 ŪM -> koordinuoja procesą, ekspertinis
vaidmuo, ataskaita LRS
 Ministerijos -> teikia informaciją, rengia
teisės aktų pakeitimus
Leidimų/licencijų peržiūra 20112014
2012-07-18 LRV nutarimas Nr. 937 Licencijavimo pagrindų aprašas
 Detalizuotas peržiūros proceso, terminų įteisinimas
 Detalizuoti ūkinės veiklos pagrindai ir principai –
rizikos vertinimas, vadovaujantis būtinumo ir
proporcingumo principu bei kt.principai (aiškumo,
teisinio apibrėžtumo..)
 Nustatyti 3 licencijų išdavimo modeliai:
 A - pranešimas
 D - deklaravimas
 G – „tradicinė“ licencija
Leidimų/licencijų peržiūra status
quo
Institucija
Finansų
ministerija
Kultūros
ministerija
Aplinkos
ministerija
Energetikos
ministerija
Iš viso
Išduodamų licencijų skaičius
25
9
47
47
128
Institucijos siūlomų keisti licencijų
išdavimo modelių skaičius
4
0
11
4
ŪM pritaria institucijos pasirinkimui
keisti licencijų išdavimo modelius
3
0
5
4
ŪM savo iniciatyva siūlo keisti
licencijų išdavimo modelius
0
1
0
0
Iš ES teisės kylančių licencijų skaičius
3
2
17
29
Licencijavimo, kuris taikomas ne
ūkinei-komercinei veiklai, skaičius
13
2
14
19
Viso keistinų licencijų modelių
skaičius
3
1
5
4
Nekeičiamų licencijų išdavimo
modelių skaičius
22
8
42
43
19
12
1
51
48
13
115
Ačiū!

similar documents