Darbo grupės posėdis 2014 09 11 KGG pranešimas

Report
Priklausomybių ir susijusiose srityse veikianti
nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ŠNV laisvės
atėmimo vietose teisiniai aspektai
2014 m. rugsėjo 11 d.
Jurgita Poškevičiūtė
Tarptautiniai standartai

Įkalinti asmenys turi teisę turėti bei įgyvendinti visas pagrindines
teises, kurios nėra apribojamos dėl jų įkalinimo (padarytos
nusikalstamos veikos), taip pat ir teisę į fizinę ir psichikos
sveikatą[1].

Įkalinti asmenys turi specifinį statusą, kuris susijęs su jų:
 laikymo uždarose institucijose sąlygomis;
 Individualiu gydymu, pritaikytu prie minėtų sąlygų.
Todėl valstybė turi užtikrinti ne tik sveikatos priežiūrą, bet ir tokias
sąlygas, kurios skatintų bei palaikytų tiek įkalintų asmenų, tiek
dirbančio personalo sveikatą.

[1] Ši teisė įtvirtina daugelyje tarptautinių dokumentų; JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto Bendrasis
Komentaras Nr. 14 (2000 Gegužė) dėl teisės į aukščiausią pasiekiamą sveikatos priežiūrą.
[2] A Human Rights Approach to Prison Management. Handbook for prison staff. Andrew Coyle, 2002.
Lietuvos sveikatos priežiūros
principai

Visų asmenų lygybės ir nediskriminacijos principas.
LR Konstitucijos 29 str.

Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą
bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams
nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose
teikimo tvarką.
LR Konstitucijos 53 str.

Asmens sveikatos priežiūra pataisos įstaigose bei areštinėse
organizuojama ir atliekama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos įstatymus.
Bausmių vykdymo kodekso 174 str. 1 p.

Su nuteistaisiais turi būti elgiamasi taip, kad būtų išsaugota jų
sveikata ir savigarba
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 7 p.
Lietuvos valstybės
įsipareigojimai

Ratifikuodama bei prisijungdama prie tarptautinių dokumentų bei
deklaracijų Lietuva prisiėmė teisinius įsipareigojimus gerbti,
užtikrinti ir įgyvendinti jose įtvirtintas nuostatas nacionaliniu
lygmeniu, ir užtikrinti visų asmenų pagrindines teises ir interesus.

Viena iš pagrindinių žmogaus teisių: teisė į aukščiausią pasiekiamą
fizinę ir psichikos sveikatą.

Suimtiesiems turi būti užtikrintas tokios pat kokybės ir lygio
gydymas kaip ir laisvėje esantiems asmenims. Ši nuostata atitinka
PSO, JT, ES rekomendacijas dėl nuteistųjų sveikatos priežiūros.
LR Suėmimo vykdymo įstatymas (LR kardomojo kalinimo įstatymo pakeitimo
įstatymas, Žin., 2008, Nr. 81-3172)

Valstybės laiduojama (nemokama) sveikatos priežiūra:


Asmenų, sergančių tuberkulioze, lytiniu keliu plintančiomis ligomis, ŽIV (AIDS),
užkrečiamosiomis, endokrininėmis, psichikos, onkologinėmis ligomis,
priklausomybės nuo alkoholio sindromu, narkomanijomis, toksikomanijomis ir
kitomis Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyto sąrašo ligomis;
Teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, kardomojo kalinimo vietose
esančių asmenų, nuteistųjų <…> asmens sveikatos priežiūra;
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, 47 str.
Farmakoterapija

Tarptautinės organizacijos:






Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras (angl. UNODC),
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir
Jungtinių Tautų ŽIV ir AIDS programa (angl. UNAIDS)
2006 m. paskelbė, kaip nustatyti veiksmingas nacionalines atsakomąsias
priemones dėl ŽIV ir AIDS kalėjimuose;
PSO 2009 metais paskelbė prioritetines intervencijas, kurios taikomos
ŽIV ir AIDS prevencijai, gydymui ir priežiūrai, ir pažymėjo, kad
priklausomų nuo narkotikų asmenų gydymas opioidiniais vaistiniais
preparatais yra viena iš prioritetinių intervencijų.
Moksliniai įrodymai pagrindžia, kad šis gydymas leidžia žymiai sumažinti:





nelegalių opioidų naudojimą,
nusikalstamumą,
mirtis nuo narkotikų perdozavimo ir
rizikingą elgesį, susijusį su ŽIV perdavimu, t.y. mažina narkotikų švirkštimosi ir švirkštimosi
įrangos dalijimosi dažnį.
Opioidiniai vaistiniai preparatai metadonas ir buprenorfinas yra įtraukti į
PSO Būtinųjų vaistų pavyzdinį sąrašą priklausomų nuo narkotikų asmenų
gydymui.
Farmakoterapija

Lietuva yra tarp ES valstybių, kuriose ŽIV paplitimas tarp narkotikų
vartotojų yra vienas didžiausių po Estijos, Latvijos ir Portugalijos.
Tyrimai rodo, kad narkotinės medžiagos, ypač švirkščiamuoju
būdu, toliau vartojamos Lietuvos laisvės atėmimo vietose.
EMCDDA, Statistical bulletin 2010, table INF-1, http://www.emcdda.europa.eu/stats10/inftab104a

Farmakoterapijos taikymas laisvėje Lietuvoje pradėtas 1995 m. ir
pilnai reglamentuotas teisės aktais, kurie nuolat tobulinami. Šį
gydymą skiria gydytojas psichiatras. Yra aiškios gydymo
metodikos.

Lietuva yra vienintelė iš Baltijos šalių, kur farmakoterapija laisvės
atėmimo metu nutraukiama TM pavaldumo laisvės atėmimo
vietose.

EMCDDA duomenimis 22 – jose iš 27 Europos Sąjungos valstybių
narių yra galimybė tęsti farmakoterapiją opioidiniais vaistiniais
preparatais laisvės atėmimo vietose.
Farmakoterapija VRM įstaigose

VRM ir PD sėkmingai išsprendė diagnostikos ir gydymo
prieinamumo suimtiesiems ir nuteistiesiems, kurie priklauso nuo
narkotikų ir (arba) serga ŽIV (AIDS) liga klausimus:
 sergančiajam priklausomybe nuo narkotikų patekus į policijos
areštinę ir pranešus apie gydymąsi farmakoterapijos
opioidiniais vaistiniais preparatais programoje, yra sudaromos
sąlygos vaistą vienkartinėmis dozėmis perduoti iš ASPĮ, kurioje
tas asmuo gydėsi, į policijos areštinę.
 policijos areštinių darbuotojai naudojasi informacija iš ASPĮ,
t.y. F 027 aprašyta asmens sveikatos būkle, diagnoze bei
rekomendacijomis dėl tyrimų ir gydymo.
2010 m. vasaris, “Policijos areštinėse laikomiems asmenims
gydytojo išrašytų medikamentų, kitų medicinos prekių perdavimo
tvarkos aprašas”

Teisę policijos areštinėje tęsti farmakoterapiją šiuo metu
realizuoja daugiau kaip 90 proc. sulaikytų pacientų.
Išvados apie farmakoterapijos
prieinamumą Lietuvoje

Valstybės kontrolė 2011 m.: didžiausia išlikusi problema - gydymo
nutraukimas asmeniui patekus į KD prie LR TM pavaldžius
tardymo izoliatorius ir areštines
2011 m. atlikta LR Valstybės kontrolės „Metadono vartojimo
Lietuvoje 2009-2010 m. tyrimo ataskaita (2011 m. lapkričio 30 Nr.
VA-P-10-10-19).

Tarptautiniai ekspertai po ŽIV protrūkio Alytaus PN 2002 m.
parengė devynias ataskaitas, rekomenduojančias farmakoterapiją
kaip veiksmingą intervenciją, stabdant ŽIV infekcijos plitimą,
tačiau į jas nebuvo atsižvelgta.
Išvados apie farmakoterapijos
prieinamumą Lietuvoje

Lietuvos psichiatrų asociacija: “LPA kaip ir PSO, visapusiškai remia
įrodymais pagrįstą farmakologinį opioidinės priklausomybės gydymą.
... Pažymi, kad pacientui, neturint sąlygų tęsti gydytojo skiriamo bet
kurio psichikos sutrikimo gydymo laisvės atėmimo vietose, yra
grubiai pažeidžiama jo teisė i tinkamą sveikatos priežiūrą.”
Lietuvos psichiatrų asociacijos raštas SAM ir TM, 2009-12-14 Nr. S047/9 “Dėl priklausomybės nuo opioidų gydymo tęsimo laisvės atėmimo vietose”

Koalicija “Galiu gyventi” ne kartą kreipėsi į SAM, TM, KD raštu bei
susitinkant su ministrais bei viceministrais dėl teisės į gydymą
užtikrinimo. Ir SAM, ir TM vadovybės raštu ir viešai žodžiu yra išsakę
būtinybę užtikrinti gydymo tęstinumą LAV.

Pilietis KB 2012 m. iškėlė ieškinį Lietuvos Valstybei dėl neturtinės
žalos atlyginimo, nes valstybė, suteikusi gydymą nuo narkotinių
medžiagų priklausomybės (metadonu), o vėliau neužtikrinusi jo
tęstinumo LAV, pažeidė pareiškėjo konstitucinę teisę į gydymą,
Europos pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos konvencijos 3 ir 14
straipsnius. Teisminiai procesai tęsiasi.
SAM ir TM tarpžinybinė darbo
grupė, 2010 m.

Įgyvendinant UNODC projektą ,,ŽIV ir AIDS prevencija ir priežiūra
tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei nuteistųjų Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje“ sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė (SAM ir TM)
Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-157.


Siekta harmonizuoti, pakeisti ir parengti teisės aktus dėl diagnostikos
bei gydymo prieinamumo ir kokybės gerinimo suimtiesiems ir
nuteistiesiems, kurie priklauso nuo narkotikų ir (arba) serga
ŽIV/AIDS.
Atliktas LR teisinės bazės vertinimas: nustatyta, kad diagnostikos ir
gydymo prieinamumo bei kokybės gerinimui suimtiesiems ir
nuteistiesiems, kurie priklauso nuo narkotikų ir (arba) serga ŽIV
(AIDS) liga, teisinių kliūčių nėra.
R.Uscila, D.Juodkaitė, H. Stöver (2008). Lietuvos įstatymų ir bendrosios strategijos dėl
ŽIV/AIDS prevencijos ir priežiūros tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų laisvės atėmimo
vietose analizė.

Diagnostikos ir gydymo prieinamumo kliūtys vertintinos kaip galimi
paciento teisių pažeidimai.
SAM ir TM tarpžinybinė darbo
grupė, 2010 m. - išvados






Rekomenduojama:
LR TM ir KD pradėti taikyti tęstinį farmakoterapinį gydymą opioidiniais
vaistiniais preparatais (metadonu) priklausomybe nuo narkotikų sergantiems
suimtiesiems (tokios pat kokybės, kaip ir laisvėje esantiems asmenims).
Siūlyti KD pavaldžiose įstaigose steigti papildomus gydytojų psichiatrų,
šeimos gydytojų ir apsaugos pareigūnų etatus, siekiant užtikrinti gydymo
prieinamumą.
Siūlyti TM kartu su SAM ir suinteresuotomis institucijomis apsvarstyti ir
parengti LR PVM įstatymo pakeitimo projektą: įtvirtinti galimyę vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių įsigijimui iš valstybės biudžeto lėšų taikyti 5
procentų PVM tarifą.
Siūlyti LR SAM inicijuoti LR sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje
numatytos tvarkos dėl sveikatos priežiūros, kuri apmokama iš valstybės
biudžeto lėšų, rengimą.
6. LR TM atstovų nuomone, atsižvelgus į PSO ekspertų 2010 m. balandžio
rekomendacijas, tikslinga siūlyti SAM įvertinti ekonominiu-finansiniu,
socialiniu ir kitais aspektais visišką ar dalinį LAV veikiančių sveikatos
priežiūros tarnybų ir LAV ligoninės integravimą su bendruomenės sveikatos
priežiūra.

similar documents