17คณะที่5 ตรวจบูรณาการ

Report
คณะที่ 5
การตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่วมก ับสาน ักนายกร ัฐมนตรี
ปี งบประมาณ ๒๕๕๘
นายแพทย์ธรี พล โตพ ันธานนท์
รองห ัวหน้าผูต
้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นนโยบายสาค ัญ 4 ประเด็น
1.
ี น
การดาเนินตามกรอบประชาคมอาเซย
2.
การจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม
3.
้ ทีป
โครงการตามแผนพ ัฒนาชนบทเชงิ พืน
่ ระยุกต์ตามแนวพระราชดาริ
(โครงการปิ ดทองหล ังพระ) และการพ ัฒนาตามหล ักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.
การตรวจราชการเพือ
่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/ข้อร้องเรียนของประชาชน
กระทรวงสาธารณสุข ตรวจประเด็นที่ 1, 2, 4
กระทรวงสาธารณสุข ไม่ตรวจในประเด็นที่ 3
ี น
1.การดาเนินตามกรอบประชาคมอาเซย
ประเด็นนโยบายสาคัญ ทีเ่ กีย
่ วกับกระทรวงสาธารณสุ
ข
ิ
1.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งข ันของสนค้าและบริการ
1.อาหารปลอดภ ัย
เจ้าภาพหล ัก : สสอป./
กรม อ.
เจ้าภาพร่วม : กรมวิทย์ฯ/
อย./คร.
กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข้อง
มหาดไทย/พาณิชย์/
เกษตร
2.Primary GMP
เจ้าภาพหล ัก : อย.
เจ้าภาพร่วม : กรมวิทย์ฯ/
กรมอ./
สป.
กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข้อง
เกษตร/มหาดไทย/
พาณิชย์/แรงงาน
ึ ษา
อุตสาหกรรม/ศก
วิทยาศาสตร์
3.ยาเสพติด
เจ้าภาพหล ัก : ศอ.ปส.สธ.
เจ้าภาพร่วม : สบรส./
กรม พ./
กรมจิต/
กรม สบส.
กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข้อง
ยุตธ
ิ รรม/มหาดไทย/
แรงงาน/กลาโหม/
ั
ึ ษา/
พ ัฒนาสงคม/ศ
ก
ั
เอกชน/ประชาสงคม
ิ ค้า
ด้านพ ัฒนาสน
บริการ
และปัจจ ัยสน ับสนุน
1.ความปลอดภัยอาหารในส่ วนภูมภิ าค : Value Chain
ต้ นนา้
กลางนา้
ปลายนา้
อาหารผลิตในประเทศ + นาเข้ า
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ิ ค ้าเกษตร
(สานั กมาตรฐานสน
ั ว์,
และอาหารแห่งชาติ, กรมปศุสต
กรมประมง, กรมวิชาการเกษตร)
- GAP
- Q Mark
2. กระทรวงสาธารณสุข
(สาน ักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา)
- GMP
- Primary GMP
(โรงงานประกอบ/แปรรูปอาหาร)
1. กระทรวงสาธารณสุข
(สานักสง่ เสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย,
กรมอนามัย, สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมควบคุมโรค)
ื้ ประกอบด ้วย
- กาหนดมาตรฐานตลาดสดน่าซอ
1. มาตรฐานด ้านสุขาภิบาลสงิ่ แวดล ้อม
2. มาตรฐานด ้านอาหารปลอดภัย
3. มาตรฐานด ้านการคุ ้มครองผู ้บริโภค
(กระทรวงพาณิชย์)
2. กระทรวงมหาดไทย
- องค์ก รปกครองส ่ ว นท อ้ งถิ่น (อปท.) ออก
เทศบั ญ ญั ต ิ หรือ ข ้อกาหนดออกครอบคลุ ม ตลาด
สดประเภทที่ 1
3. กระทรวงพาณิชย์
- เครือ
่ งชงั่ กลาง
ิ ค ้า
- มาตรฐานราคาสน
- การสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐาน
1. กระทรวงสาธารณสุข
(สานักสง่ เสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย,
กรมอนามัย, สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์,
กรมควบคุมโรค)
- กาหนดมาตรฐานตามโครงการสุขาภิบาล
อาหาร สง่ เสริมการท่องเทีย
่ ว สนับสนุน
เศรษฐกิจไทย (CFGT)
2. กระทรวงมหาดไทย
- อปท. ออกเทศบัญญัตแ
ิ ละข ้อกาหนด
ควบคุมดูแลร ้านอาหารและแผงลอย
3. กระทรวงอืน
่ ๆ
- กาหนดมาตรฐานให ้ร ้านอาหารและแผง
ลอยตามบทบาทหน ้าที่
ต ัวชว้ี ัด
ต ัวชวี้ ัดที่ 1 : ร้านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน
่ เสริมการท่องเทีย
โครงการสุขาภิบาลอาหาร สง
่ ว
สน ับสนุนเศรษฐกิจไทย (อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
Clean Food Good Taste)
เป้าหมาย ร้อยละ 80
ต ัวชวี้ ัดที่ 2 : ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ื้
ตลาดสดน่าซอ
เป้าหมาย ร้อยละ 100
5
จังหวัด
พัทลุง
ตรัง
สงขลา
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม
ร้านอาหาร
จานวนทัง้ สิ้น
(ร้าน)
304
423
1,485
330
360
649
494
4045
แผงลอยจาหน่ ายอาหาร
จานวนทัง้ สิ้น
(แผง)
553
561
3,256
529
728
516
670
6813
จังหวัด
จานวนตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่ าซื้อ
จานวนตลาดประเภทที่ 1
ทัง้ หมด
ระดับดี
ระดับดีมาก
รวมทัง้ สิ้น
ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
ตลาดสด น่ าซื้อ
พัทลุง
10
5
3
8
80.00
ตรัง
10
8
0
8
80.00
สงขลา
16
13
0
13
81.25
สตูล
5
2
3
5
100.00
ปัตตานี
6
4
1
5
83.33
ยะลา
6
2
1
3
50.00
นราธิวาส
10
5
3
8
80.00
รวม
63
39
11
50
79.37
2. การจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม
(การจ ัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap)
จุดเน้น
ประเด็นตรวจติดตาม
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
1.การจ ัดการขยะมูลฝอย ตกค้าง
สะสมในสถานทีก
่ าจ ัดขยะมูล
้ ทีว่ ก
ฝอยในพืน
ิ ฤติ
(ขยะมูลฝอยเก่า)
1.การสารวจ ประเมิน และจ ัดทาแผนฟื้ นฟู เป็น
3 ระยะ 1)ระยะเร่งด่วน (6 เดือน) 2) ระยะ
้ ไป)
ปานกลาง (1 ปี ) 3) ระยะยาว (1 ปี ขึน
2.สถานทีก
่ าจ ัดขยะของเอกชนไม่ถก
ู ต้อง/
้ ฎหมาย
การบ ังค ับใชก
กระทรวงทร ัพยากร/มหาดไทย/
เกษตร/การคล ัง/สาธารณสุข/
ึ ษา/พล ังงาน/วิทยาศาสตร์
ศก
2. การจ ัดการขยะมูลฝอยและของ
ี อ ันตรายทีเ่ หมาะสม
เสย
(ขยะมูลฝอยใหม่)
1.รูปแบบ/ผลการดาเนินการ การจ ัดการขยะ
้ ที/
มูลฝอยในแต่ละพืน
่ แต่ละระยะ
2.ผลการจ ัดการแบบรวมศูนย์/เทคโนโลยี
่ เสริมภาคเอกชนลงทุน
ผสมผสาน/สง
กระทวงทร ัพยากร/มหาดไทย/
เกษตร/การคล ัง/สาธารณสุข/
ึ ษา/พล ังงาน/วิทยาศาสตร์
ศก
3. การวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจ ัดการขยะมูลฝอย
ี อ ันตราย
และของเสย
ความก้าวหน้าการออกกฎ/ระเบียบ/
แผนแม่บท/มาตรการบริหารจ ัดการแต่ละระยะ
ึ ษา/
กระทรวงทร ัพยากร/ศก
มหาดไทย/เกษตร/การคล ัง/
สาธารณสุข/พล ังงาน/
วิทยาศาสตร์
4. การสร้างวิน ัยของคนในชาติมุง
่
่ ารจ ัดการทีย
สูก
่ ง่ ั ยืน
ั ันธ์ ปลูกจิตสานึกให้
1.รณรงค์/ประชาสมพ
่ โรงเรียน สถานศก
ึ ษา
ประชาชน เชน
ั
2.ผลล ัพธ์/ผลกระทบต่อปัจจ ัยทางสงคม
3.ตรวจสอบ/ดาเนินการทางกฎหมาย
กระทรวงทร ัพยากร/มหาดไทย/
เกษตร/การคล ัง/สาธารณสุข/
ึ ษา/พล ังงาน/วิทยาศาสตร์/
ศก
สาน ักนายกร ัฐมนตรี
ื้ พ.ศ. 2545)
ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (กฎกระทรวงว่าด้วยการกาจ ัดมูลฝอยติดเชอ
บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
ในการข ับเคลือ
่ นวาระแห่งชาติการจ ัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
จุดเน้น
กรอบประเด็น
การตรวจติดตาม
(ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ สธ.)
บทบาทของ
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
1. การจ ัดการขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่
้ ที่
กาจ ัดขยะมูลฝอยในพืน
วิกฤติ
(ขยะมูลฝอยเก่า)
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงสถานทีก
่ าจ ัดขยะมูล
้ ทีว่ ก
ฝอยในพืน
ิ ฤติ
้ วิกฤติ 6
(โดยเฉพาะในพืน
จ ังหว ัด คือ ปทุมธานี ลพบุร ี
พระนครศรีอยุธยา สระบุร ี
สมุทรปราการ และนครปฐม)
1. วิเคราะห์ขอ
้ มูล
ี่ งทีอ
- จานวนชุมชนและประชากรทีม
่ ค
ี วามเสย
่ าจได้ร ับ
ผลกระทบต่อสุขภาพฯ
- จานวน/ประเภทเรือ
่ งร้องเรียนเหตุราคาญจากการ
้ ที่
จ ัดการขยะมูลฝอยในพืน
่ นร่วมในการจ ัดทาแผน
2. ติดตามสถานการณ์และมีสว
จ ัดการขยะมูลฝอยของจ ังหว ัด
ี่ งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
3. ประเมินความเสย
ในชุมชนและคนงาน และผล ักด ันให้จ ังหว ัดมีมาตรการ
ป้องก ันผลกระทบต่อสุขภาพ จากการค ัดแยก เก็บขน
และกาจ ัด ขยะมูลฝอย
2. การจ ัดการขยะมูลฝอย
ี อ ันตรายที่
และของเสย
เหมาะสม
(ขยะมูลฝอยใหม่)
การเฝ้าระว ังผลกระทบต่อ
ี อ ันตรายใน
สุขภาพจากของเสย
ชุมชนทีป
่ ระกอบการไม่ถก
ู ต้อง
้ ที/
1. ฐานข้อมูลพืน
่ ชุมชนทีม
่ ก
ี ารค ัดแยกซากผลิตภ ัณฑ์
์ ย่างไม่ถก
อิเล็ กทรอนิกสอ
ู ต้อง
2. ให้ความรูแ
้ ละสน ับสนุน อปท. ในการกาก ับดูแล
ี่ ง
ประชาชนกลุม
่ เสย
ต่อ บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
ในการข ับเคลือ
่ นวาระแห่งชาติการจ ัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
จุดเน้น
กรอบประเด็น
การตรวจติดตาม
(ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ สธ.)
บทบาทของ
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
3. การวางระเบียบมาตรการ
การบริหารจ ัดการขยะมูล
ี อ ันตราย
ฝอย และของเสย
การออกข้อบ ัญญ ัติทอ
้ งถิน
่
้ ฎหมาย
และการบ ังค ับใชก
สาธารณสุขของเทศบาล/อบต.
1. สน ับสนุนให้เทศบาล/อบต. นาคาแนะนาของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ทีเ่ น้นการค ัดแยก
ขยะมูลฝอยตงแต่
ั้
คร ัวเรือนไปออกข้อกาหนด
้ ามกฎหมาย
ท้องถิน
่ และบ ังค ับใชต
2. สน ับสนุนท้องถิน
่ ในการพ ัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมด้านการจ ัดการขยะ
มูลฝอยให้ได้ตามมาตรฐาน (EHA)
4. การสร้างวิน ัยของคนใน
่ ารจ ัดการที่
ชาติมง
ุ่ สูก
ยง่ ั ยืน
การสร้างต้นแบบการค ัดแยก
ขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขล ักษณะ
ทีค
่ ร ัวเรือน
ฝึ กอบรม อสม. เพือ
่ ให้ความรูแ
้ ก่ชุมชนและมี
สว่ นร่วมในการค ัดแยกขยะมูลฝอยตงแต่
ั้
คร ัวเรือน
(อบรมตามหล ักสูตรทีก
่ รมอนาม ัยกาหนด
4.การตรวจราชการเพือ
่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน/
ข้อร้องเรียนของประชาชน
ผูต
้ รวจราชการกระทรวง
ตรวจเยีย
่ มศูนย์ดารงธรรมทุกจ ังหว ัด
เพือ
่ กระตุน
้ /เร่งร ัดการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
หมายเหตุ : ตรวจพร้อมกรณีปกติ/บูรณาการ/อยูท
่ ด
ี่ ล
ุ ยพินจ
ิ ของผูต
้ รวจราชการ

similar documents