A Társadalomtudományi Műhely kurzusai

Report
Az Eötvös József Collegium
Társadalomtudományi Műhelye
„Szabadon szolgál a szellem”
A Collegium megalapítása
alapítása: 1895:
 alapítója: Eötvös Loránd.
 anyaintézménye: École Normale Supérieure
(Franciaország).
 épülete: 1910:
 tervezője: Alpár Ignác.

A Collegium szervezete
Eötvös József Collegium
bölcsészettudományi
műhelyek (pl. Angol–
Amerikai Műhely) – 12 db
Társadalomtudományi
Műhely
szervezeti
önállóság az
ELTE-n belül
természettudományi
műhelyek (pl. Matematika–
Fizika Műhely) – 3 db.
Informatika Műhely
250 tag (≈120 bentlakó)
belső
demokrácia
Az EJC – „ahol a maximum a
minimum”





Végső cél:
célja: tudós- és tanárképzés.
elitképzés.
 3 lépcsős felvételi eljárás,
 műhelyórák („hatékonyabb tudás-elsajátítás”),
 ingyenes, magas szintű idegen nyelvi képzés.
 publikálási lehetőség, konferenciák.
kapcsolatépítés.
multi- és interdiszciplinaritás.
egyéni fejlődés (műhelytársak, tutorálás).
egyéniség („ne csak EHA-kódnak érezd magad”).
A Collegium mint közösség
„gondolati tolerancia”:
 interdiszciplináris képzés,
 kooperáció egymással és más műhelyekkel,
 közösségi programok collegiumi (pl. prágai,
kárpátaljai, erdélyi utazás) és műhelyszinten.
 „egy biztos, tradíciókból, anekdotákból,
legendákból felépített szellemi és mentális miliő”
 demokráciára nevelés + civil tevékenység.
 egymás ösztönzése a megismerésre + haladásra.

Alumnusaink
Kodály Zoltán,
 Keresztury Dezső,
 Ritoók Zsigmond,
 Hankiss Elemér,
 Hiller István,
 … és még számosan.

A Collegium külső kapcsolatai
alumnusaink (a Baráti Kör szerepe).
 nyitottság más szakkollégiumok és érdeklődő
(ELTE-s) hallgatók felé.
 határon túli magyar oktatási intézmények.
 együttműködés az École Normale Supérieurerel és leányintézeteivel.
 Karls Ruprecht Egyetem (Heidelberg).
 Beloit College (USA).

A Társadalomtudományi
Műhely története






1970, ELTE–BTK: Szociológia Tanszék.
2003: ELTE–TáTK.
2006. szeptember: első felvételi.
2007. április: megalakulás.
2007. szeptember: első műhelykurzus.
2007–2012:
 kurzusszám emelkedése,
 hallgatói és oktatói diverzifikáció,
 tevékenységi körünk bővülése.
A Társadalomtudományi
Műhely felépítése
Műhelyvezető (dr. Bozsonyi Károly)
[óraadók]
Műhelytitkár (Ditzendy Orsolya)
alapképzéses
hallgatók (9)
mesterképzéses
hallgatók (3)
alumnusok
2011-2012/2. félév: 13 fő
A Társadalomtudományi
Műhely kurzusai (I.) multi- és inter



2006–2007:
diszciplinaritás
 a Filozófia Műhely kurzusai.
2007–2008:
 1) Kulturális antropológia,
 2) Bevezetés az SPSS program használatába I–II.
2008–2009:
 Valószínűség és matematikai statisztika I–II.
2009–2010:
 1) Valószínűség és matematikai statisztika I–II.;
 2) Betekintés a hálózatkutatás alapjaiba,
 3) R statisztika,
 4) Bevezetés a piac- és közvélemény-kutatásba.
A Társadalomtudományi
Műhely kurzusai (II.) multi- és inter

2010–2011:
diszciplinaritás
 Médiaszociológia,
 Statisztikai adatok térbeli megjelenítése,
 Piackutatás és prezentációk,
 A társadalomelmélet interdiszciplináris megközelítései.
2011–2012:
 „Megtalálni a szabadság rendjét” – Eszmék és hitek a
politikai cselekvésben,
 Médiakutatási perspektívák,
 Statisztika,
 Bibliaismeret és európai gondolkodás,
 Számítógépes adatelemzés (SPSS),
 Média kutatószeminárium,
 Orál história/Memória kutatószeminárium.
A Társadalomtudományi
Műhely további tevékenységei
rezümé- /recenzióírás,
műhelydolgozat-írás,
neves vendégelőadók (Megadja Gábor, Baranyi
Márton, Szilvay Gergely, Lányi András).
 2009. szeptember: Network-konferencia +
tanulmánykötet.
 2011. november: Eötvös Vitakör elindítása.
 2011. december: Eötvös József Tanulmányi
Verseny.



Eredményeink
5 köztársasági ösztöndíj,
3 OTDK-ra továbbjuttatott tudományos
dolgozat (2011–2012),
 konferenciaszereplések (Eötvös Konferencia,
ELTE Össz-szakkollégiumi Konferencia)
 számos sikeresen megpályázott külföldi
ösztöndíj (Németország, Franciaország,
Norvégia, USA, Ausztrália),
 ígéretes alumnusi karrierek (Magyarország
Kormánya, MTA, Európai Unió, MOL).


Jövőbeli céljaink
külső kapcsolataink elmélyítése
(szakkollégiumok, közéleti szereplők),
 a kurzuskínálat gazdagságának megőrzése,
 társadalomtudományi konferencia –
racionális társadalmi cselekvés (2012. október),
 konferenciakötet megjelentetése,
 Eötvös József Tanulmányi Verseny.

Egy személyes vallomás
„… ahol az ember az élete egy jelentős részét tölti, olyan intimitással
kezd bírni számára, mely intimitás megragadására nehezen talál
szavakat. […] jelenti a műhelytagokat, jelenti azokat, akikkel együtt
gyűrjük a közös nyelvórákat, jelenti azokat az órákat, amikre olyan sokat
készülök, azt az örömet, amit akkor érzek, amikor a szemekben
megcsillan valami, valami olyasmi, amit közösen érthettünk meg az
együtt tanulás során. Jelent […] rengeteg munkát. […] Jelenti a
tudományos fejlődés egy nagyon fontos terepét számomra, mert itt
minden adott ahhoz, hogy tanuljak, értsek, gyakoroljak. Jelent egy olyan
közösséget, mely nagyon a szívemhez nőtt az elmúlt idők során, mert
annyi mindent csináltunk végig együtt, s annyit beszélgettünk a
feledhetetlen Estikék, vagy kerti grillezések során. A Collegium egy
olyan sziget nekem, ahol másképp veszek levegőt, mert ha a collegákra
gondolok, mindig valami jóleső érzés fog el, mert közösek a céljaink. […]
Collegistának lenni tehát nemcsak szakma, annál több: hivatás.”
Köszönöm a figyelmet.

similar documents