Ontologi Naturfilosoferna mm

Report
Ontologi
Onto – det varande
Logi – läran
Ontologi – läran om det varande
Metafysik
• Meta – Efter eller över.
• fysi´k (latin phy´sica 'läran om naturen', av
grekiska (theōri´a) physikē´
'naturundersökning', 'undersökning av tingens
väsen', av phy´sis 'natur', till phy´ō 'alstra',
'frambringa'), ursprungligen benämningen på
all naturvetenskap.
• http://www.ne.se/lang/fysik
Ontologiska och metafysiska frågor
•
•
•
•
•
Hur skapades universum/världen/jorden?
Hur skapades människan?
Vad består allting av?
Finns det något evigt och oföränderligt?
Finns det något som förändras – och hur sker
då denna förändring?
• Finns det något före, ovan och efter vår
vanliga fysik?
Naturfilosoferna?
• På 600-talet före vår tideräkning började
grekiska filosofer i staden Miletos ha teorier
om det fanns något ’urämne’ – och vad det i
så fall kunde bestå av.
• De nöjde sig inte med gudar och myter – utan
ville ha vetenskap.
Thales
• Vattnet eller ’det flytande’ är alltings upphov.
• Ex. regn, snö, floder och hav. Men också djur
och växters behov av vatten, och vattnets
övergångar mellan vatten, is och ånga.
Naturfilosoferna
• Anaximandros menade att det fanns ett
odefinierbart urämne.
• Att vår värld var en av många och att världar
uppstår och försvinner.
• Att det finns en kosmisk ordning som rubbats
och där ont kämpar mot gott.
Naturfilosoferna
• Anaximenes menade att luft och dimma var
alltings ursprung.
• Att regn pressas ur luft, och vatten därmed är
förtätad luft.
• Att jord är än mer förtätad luft.
• Att eld är förtunnad luft.
Andra tidiga teorier
• Parmenides (500-talet fvt) menade att allt
som är alltid har varit. Inget nytt kan
tillkomma, inget som finns kan försvinna.
• Ingen verklig förändring är möjlig. Det ser ut
som om naturen förändras, men det är bara
ett sken. Sinnena bedrar oss.
Herakleitos (500-talet fvt)
• Herakleitos såg elden som ett slags urämne eller
en grund för världen och tillvaron.
• Elden är hela tiden föränderlig – så det enda som
är fast är föränderligheten.
• Bara växlingen är evig.
• Allting flyter/förändras. (Panta rei).
• Man kan inte stiga ner i samma flod två gånger.
• Ser kriget och konflikten som en viktig del i
tillvaron.
De fyra elementen
• Filosofen Empedokles utvecklar under 400talet fvt teorin om de fyra elementen: jord,
luft, vatten och eld.
• Allting består av dessa olika element i olika
blandningar.

similar documents