SLOHRA E-MLADI SKUPAJ V EKO-INOVATIVNOSTI* / *SLOHRA E

Report
“SLOHRA E-MLADI SKUPAJ V EKO-INOVATIVNOSTI” /
„SLOHRA E-MLADI ZAJEDNO V EKO-INOVACIJAMA“
IZOBRAŽEVANJE ZA MENTORJE /
EDUKACIJA ZA MENTORE
- PROJEKT MLADIEKOIN
dr. Franci Čeč
Novo mesto, 15. oktober 2011
VSEBINA / SADRŽAJ
KAJ POMENI BITI MENTOR / ŠTA ZNAČI BITI
MENTOR
 MOTIVIRANJE MLADIH / MOTIVIRANJE
MLADIH
 GENERIRANJE IDEJ / GENERIRANJE IDEJA
 COACHING / COACHING

MENTORSTVO

Legenda o Mentorju / Legenda o Mentoru

Definicija mentorstva / Definicija mentorstva
KDO JE MENTOR? / KO JE MENTOR?
Vzornik (inspirira, demonstrira) / Uzornik (inspirira,
demonstrira)
 Akulturator (uvaja osebo v določeno kulturo) /
Akulturator (uvođenje osobe u specifičku kulturu)
 Pokrovitelj (odpira vrata, da osebe spoznajo prave
ljudi) / Pokrovitelj (otvara vrata, da osobe upoznaju
prave ljude)
 Svetovalec (nudi čustveno oporo kandidatu) / Savjetnik
(nuđenje emocionalnog suporta kandidatu)
 Izobraževalec / Edukator

KOMPETENCE MENTORJA /
KOMPETENCE MENTORA

OŽJE STROKOVNE / SPECIFIČKO STRUČNE :



Obvlada širok repertoar učnih metod in pristopov. / Poznavanje
širokog spektra metoda učenja.
Spodbuja učence k poglobljeni in kritični refleksiji. / Poticanje
učenika ka produbljivanju i kritički refleksiji.
Daje konstruktivno povratno informacijo. / Daje konstruktivnu,
povratnu (feed back) informaciju.
KOMPETENCE MENTORJA /
KOMPETENCE MENTORA

KOMUNIKACIJSKE ZMOŽNOSTI /
KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:

Mentorjeva empatičnost / Empatija

Zmožnost poslušanja / Sposobnost slušanja

Parafraziranje / Parafraziranje

Postavljanje vprašanj / Postavljanje pitanja
KOMPETENCE MENTORJA /
KOMPETENCE MENTORA

ORGANIZACIJSKO- ADMINISTRATIVNE
KOMPETENCE:

Priprava urnika / Priprema plana

Vodenje dokumentacije / Vođenje dokumentacije

Usklajevanje z ostalimi deležniki / Koordiniranje sa ostalim akterima
RAVNI VODENJA RAZGOVORA / NIVO
VOĐENJA RAZGOVORA



Raven konkretnega dogajanja (kaj je bilo dobro, kaj slabo) /
Nivo konkretnog događanja (šta je bilo dobro, šta nije bilo
dobro)
Raven razlage in razmisleka glede dogajanja v skupini /
Nivo objašnjavanja i razmišljanja o tome, šta se događa u
grupi
Raven zavedanja o lastnem učenju (učenec ozavesti, česa se
je naučil) / Osvjestiti se o svom lastnom učenju (učenik je
svjestan, šta je naučio)
MOTIVIRANJE MLADIH / MOTIVIRANJE
OMLADINE

Analiza motivacije / Analiza motivacije

Povečevanje motivacije / Povečavati motivaciju

Poti do velikih uspehov / Put do velikih uspjeha

Nagrajevanje dosežkov / Nagraditi dostignuća
ANALIZA MOTIVACIJE

Definicija motivacije / Definicija motivacije

Prepoznavanje potreb / Upoznavanje potreba

Zagotavljanje motivacije / Obezbeđivati motivaciju

Razumevanje vedenja / Razumjevanje ponašanja

Prepoznavanje motivacije / Upoznavanje motivacije
POVEČEVANJE MOTIVACIJE / RAST
MOTIVACIJE

Ocenitev lastnega odnosa / Ocjena sopstvenog odnosa do
motivacije

Izboljšanje komunikacije / Poboljšati komunikaciju

Odnosi brez kritiziranja / Odnosi bez kritike


Pritegnitev k sodelovanju / Kako motivirati učenika k
suradnji
Spodbujanje iniciativnosti / Promocija iniciativnosti
POTI DO VELIKIH USPEHOV / PUT DO
VELIKIH USPJEHA

Motiviranje posameznikov / Motiviranje pojedinaca

Motiviranje skupin / Motiviranje grupa

Preprečevanje demotivacije / Sprječavanje demotivacije


Obravnavanje učencev brez motivacije / Rad sa
učenikom bez motivacije
Uspešno vrednotenje / Uspješna procjena
NAGRAJEVANJE DOSEŽKOV / NAGRADITI
DOSTIGNUĆA




Poudarjanje dosežkov / Naglasiti dostignuća
Motiviranje z vnašanjem sprememb / Motiviranje sa
managiranjem promjena
Nagrajevanje za izjemno uspešno delo / Nagrada za
uspješan rad
Ohranjanje visoke stopnje motivacije / Sačuvanje
visokog nivoja motivacije
MOTIVIRANJE MLADIH / MOTIVIRANJE
OMLADINE

GENERACIJA Y (mladi do 25 let / mladi do 25 godina):









Odprt dialog z nadrejenimi / Otvoren dialog sa nadređenimi
Postavljanje ciljev v sodelovanju / Definiranje jasnih ciljeva u
suradnji
Zanimivo delo / Zanimljiv posao
Povratne informacije o osebni uspešnosti / Feed back informacije o
ličnom uspjehu
Čim več priznanj in pohval / Što više priznanja i pohvala
Uporaba humorja / Upotrjeba humora
Enakovredna obravnava / Jednak tretman
Povratne informacije o osebni uspešnosti
Lojalnost z osebnim zgledom / Lojalnost sa osobnim uzorom
GENERIRANJE PODJETNIŠKIH IDEJ /
GENERIRANJE PODUZETNIŠKIH IDEJA

Povezanost podjetništva in ustvarjalnosti / Povezanost
poduzetništva i kreativnosti

Viri dobrih podjetniški idej / Traženje dobrih poduzetničkih
ideja

Iskanje podjetniških priložnosti / Traženje poduzetničkih
prilika

Tehnike za odkrivanje problemov/ Tehnike za
identifikovanje problema
VREDNOTENJE PODJETNIŠKIH IDEJ /
VREDNOVANJE PODUZETNIŠKIH IDEJA

Ocena podjetniške ideje / Ocjena poduzetničke ideje

Potreba po oceni / Potreba po ocjeni

Predpostavke / Pretpostavke

Določanje metodologije vrednotenja / Definiranje
metodologije procjene
COACHING

Definicija coachinga / Definicija coachinga

Vrste coachinga / Tipovi coachinga

Modeli coachinga / Modeli coachinga

Veščine coachinga / Vještine coachinga

Coaching: mentorstvo / Coaching: mentorstvo
VEŠČINE COACHINGA / VJEŠTINE
COACHINGA

Pravilno postavljanje vprašanj / Postavljanje pitanja

Aktivno poslušanje / Aktivno slušanje

Neverbalna komunikacija / Neverbalna komunikacija
VPRAŠANJA / P I T A N J A
????
KONTAKT:
Franci Čeč
[email protected]
GSM: 041 680 782

similar documents