Po*tové výkony s prirodzenými *íslami

Report
POČTOVÉ VÝKONY
S PRIRODZENÝMI
ČÍSLAMI
MGR. JANA PREČOVÁ
PRIRODZENÉ ČÍSLA URČUJÚ POČET
POČTOVÉ VÝKONY




Sčitovanie čísel
Odčitovanie čísel
Násobenie čísel
Delenie čísel
výsledok
sčítania čísel nazývame
25 + 10 +13
100
100
100
100
1 + 2 + 3 + 4 +5
výsledok
odčítania voláme
60-45
120 - 99
665 - 105
1000-980
99-0
187-187
11x2x5
4x22
5x5x5
65x100
33x200
56:7
3000:500
výsledok
1000:100
660:11
delenia nazývame
81:1
900:45
[45+(15+25)x2]:5=
[45+40x2]:5=
[45+80]:5=
125:5=25
1) [ 126 +52x2] : 10=
2) [ ( 126 +52)x2 ] - 56=
3) 10x18+45:9=
4) 10x(18+45):9=
5) (10x18+45):9 =
VÝSLEDKY
23
300
185
70
25
Gorila patrí medzi ohrozené živočíchy



GORILA HORSKÁ
500
GORILA VÝCHODNÁ
4 000
GORILA ZÁPADNÁ
45 000
a) Koľkokrát viac je goríl západných ako horských?
b) Koľkokrát menej je goríl horských ako východných?
c) O koľko viac je goríl východných ako západných?
d) Koľko goríl spolu žije na Zemi?
VÝSLEDKY a)90-krát b)8krát c)5 000 d) 49 500
LITERATÚRA:
M.TELEPOVSKÝ: EKO-MATEMATIKA,NITRA,2001

similar documents