Prezentacja multimedialna na konferencję naukową w Pieresławsku.

Report
Ochrona wszystkich elementów
środowiska przed niekorzystnym
wpływem działalności człowieka i
zachowanie ich możliwie
naturalnego charakteru przez
racjonalne, zgodne z prawami
przyrody tak, aby elementy
przyrody łączyły się harmonijnie z
wytworami techniki i cywilizacji.
Nauka o strukturze
i funkcjonowaniu
przyrody, zajmująca
się badaniem
oddziaływań
pomiędzy
organizmami a ich
środowiskiem oraz
wzajemnie między
tymi organizmami
(strukturą
ekosystemów).
Problemy ekologiczne/
Zagrożenia wywołane przez dzikie wysypiska:
-zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych
-zwierzęta leśne są zagrożone przez dzikie wysypiska
-zanieczyszczenie wód pitnych
-zagrożenie pożarowe
-niszczenie środowiska
-wybuchanie epidemii
-samozapłony gazów
sztucznych np. butelek typu
PET, worków foliowych. W
Odpady w warunkach
wyniku spalania tego typu
domowych palone są w
odpadów emitowane są
niskich temperaturach. To
rakotwórcze dioksyny,
powoduje wydzielanie się
których toksyczny wpływ na
mnóstwa zanieczyszczeń
zdrowie może objawić się
takich jak tlenek i
dwutlenek węgla, dwutlenek dopiero po kilkudziesięciu
latach np. w postaci chorób
siarki, metale ciężkie.
nowotworowych.
Szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia jest spalanie
odpadów z tworzyw
Bez energii świat nie mógłby funkcjonować. Jednak im
wygodniej nam się żyje, tym więcej zużywamy energii
elektrycznej. Większość z nas marnuje bardzo dużo
energii podczas codziennych czynności. Cenna energia
„ucieka” nam, gdy nie zgasimy zbędnego oświetlenia,
zapomnimy wyłączyć komputer po skończonej pracy,
wolimy otworzyć okno zamiast zmniejszyć moc grzejnika.
Odkręcając codziennie kran, nie zdajemy sobie sprawy z
wartości lejącej się z niego wody. Okazuje się, że woda
słodka należy do najrzadszych zasobów naturalnych
na świecie. To tylko kilka procent z całej objętości
wody, a ponadto w większości występuje w postaci
lodu i śniegu.
Niestety z każdym dniem lasów ubywa i warto sobie zadać
pytanie, jaki mamy na to wpływ. Okazuje się, iż
gospodarka ludzka przyczynia się do zwiększonej wycinki
drzew, która zachodzi w zastraszającym tempie. W ciągu
ostatnich 40 lat światowe zapotrzebowanie na papier
wzrosło aż o 400 proc. Co roku wycina się od 12 do 15
milionów hektarów lasów
Tropikalne lasy deszczowe nazywane są „płucami
ziemi”. Stanowią one aż jedną trzecią powierzchni
wszystkich lasów na ziemi. Drzewa tworzą
środowisko życia wielu zwierząt, owadów i
drobnoustrojów, dla których są schronieniem oraz
pożywieniem. Gęste korony drzew działają także jak
filtr powietrza, zbierając na swych liściach różne
cząstki stałe i zanieczyszczenia. drzewa pozytywnie
wpływają na jakość wód, zaś ich systemy korzeniowe
chronią przed erozją gleby.
Budowanie uporządkowanych wysypisk śmieci jest
konieczne, bo:
-zmniejszają zatrucie środowiska
-są tak zaprojektowane i umiejscowione, aby nikt i nic nie
stwarzało zagrożenia (pożarowego, zatrucia i skażenia wody,)
-uporządkowane wysypisko można po czasie ich eksploatacji
i rekultywacji zamienić na tereny rekreacyjne lub zalesić je, a
dzikie wysypiska pozostają brudne i śmierdzące
-dla walorów estetycznych
Segregacja odpadów komunalnych
to zbieranie odpadów do
specjalnie oznakowanych
pojemników, z podziałem na
rodzaj materiałów, z jakiego
zostały wyprodukowane.
Segregacja odpadów jest jedną z
metod ograniczenia ilości
odpadów podlegających
utylizacji przez odzysk
surowców nadających się do
ponownego użytku lub do
recyklingu.
Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i
ich ponownym przetwarzaniu w procesie
produkcyjnym w celu uzyskania materiału o
przeznaczeniu pierwotnym lub innym.
Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy
wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia
się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i
przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym
samym ilość miejsca na składowiskach.
 Pierwszy czasownik (ogranicz) przypomina o możliwości
zmniejszenia ilości generowanych odpadów poprzez
ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów.
 Drugi (użyj ponownie) przypomina o możliwości
powtórnego wykorzystania produktów powszechnie
uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skalę
zanieczyszczeń środowiska.
 Wreszcie ostatni czasownik (oddaj do odzysku /
recykluj) mówi co należy zrobić w sytuacji, gdy nie można
zrezygnować z produktu, a powstałego z niego odpadu nie
da się wykorzystać ponownie: należy go wrzucić do
odpowiedniego pojemnika celem ponownego
wykorzystania w produkcji.
 Wyłączaj w urządzeniach tryb







oszczędzania.
Nie zasłaniaj kaloryferów.
Stosuj energooszczędne
żarówki.
Regularnie odkurzaj kaloryfer.
Wyłączaj zbędne oświetlenie.
Włączaj urządzenie tylko jak
korzystasz.
Dostosuj moc światła do
rodzaju pracy.
Dbaj o właściwą izolacje
termiczną okien.
 Dostosowując temperaturę ciepłej wody zmniejszaj strumień









wody
Do mycia zębów przygotowuj wodę w kubku.
Wybieraj prysznic zamiast kąpieli w wannie pełnej wody.
Korzystaj z przycisku „oszczędne spłukiwanie toalety”.
Unikaj niepotrzebnego spłukiwania toalety. Chusteczki, drobne
śmieci, owady możesz wyrzucić do kosza. Jedno spłukanie to
średnio 6 litrów zmarnowanej wody.
Wodę do mycia twarzy odkręć dopiero po namydleniu.
Nastawiaj pralkę na oszczędny program prania.
Zmywaj naczynia w zlewie napełnionym wodą - nie pod bieżącą
wodą.
Włączaj tylko pełną zmywarkę i ustaw ją na program
oszczędnościowy.
Nie wylewaj niepotrzebnie wody
Rodzaj pozyskiwania energii niezależny od dużych,
instytucjonalnych dostawców. Energia ta wykorzystywana
jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez
gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami. Są to
przede wszystkim:
 wiatrak
 energia geotermiczna
 energia słoneczna
 energia wiatru
 energia wodna

similar documents