Energieffektivisering

Report
Energieffektiviserings
direktivet
Anette Persson,
Avdelningen för Främjande
Energimyndigheten
EU2020-strategin
20/20/20-målen
Utgör 1 av 5 mål
Energi 2020
Energieffektivitet högst
prioriterade området av 5
Byggnader och industri
I fokus
Handlingsplan
för
energieffektivis
ering
Det nya direktivet
kommer formellt
att antas hösten
2012
Nytt en.eff
direktiv
…
…
Infrastrukturpaketet
Färdplan till ett
koldioxidsnålt
energisystem
2050
…
Det finns redan mycket EU-lagstiftning
kring energieffektivisering
• Direktivet om byggnaders energiprestanda
• Eko-design
• Märkning av energirelaterade produkter
• Märkning av däck
• Energitjänstedirektivet
• Kraftvärmedirektivet
• …
Varför behövs ett nytt
energieffektiviseringsdirektiv?
20%-målet bedöms inte kunna nås
med befintliga åtgärder
Vad innehåller det nya
energieffektiviseringsdirektivet
och vad innebär det för Sverige?
Innehållet i direktivet 1(3)
Övergripande mål
• Vägledande nationellt mål för energieffektivisering
Effektivare energianvändning
• Långsiktig strategi för byggnadsrenovering
• Renovering av statliga myndigheters byggnader
• Offentliga sektorn uppmuntras att anta
energieffektivitetsplaner, införa energiledningssystem
och använda energiprestanda-avtal
• Vid inköp ska statliga myndigheter välja produkter,
tjänster och byggnader med hög energiprestanda.
Övriga offentliga aktörer uppmuntras att göra detta
Innehållet i direktivet 2(3)
Effektivare energianvändning forts.
• Kvotpliktssystem eller andra policyåtgärder (t ex
nationellt energieffektiviseringsprogram) som ger 1,5%
årlig energibesparing i slutanvändarledet
• Krav på energibesiktningar och energiledningssystem
• Individuell mätning av el, värme, kyla och varmvatten
för hushållsbruk
• Fakturor som redovisar faktisk förbrukning
• Insatser för effektiv energianvändning hos små
förbrukare, tex hushållskunder
Innehållet i direktivet 3(3)
Effektivare energitillförsel
• Främjande av effektiv värme och kyla genom krav
kopplade till kraftvärme och utnyttjande av spillvärme
• Effektiv omvandling, överföring och distribution av
energi
Information och utbildning mm
• Krav på information och utbildning
• Certifiering av energitjänsteleverantörer vid behov
• Främja energitjänstemarknaden
• Undanröja hinder för energieffektivisering
• Finansiering och tekniskt stöd
Vad händer nu?
• Direktivet antas formellt hösten 2012
• Tiden för genomförande är 18 månader från det att
direktivet trätt i kraft.
• En preliminär sluttidpunkt för genomförandet är 1 april
2014
• Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och
Boverket har fått i uppdrag att bistå regeringskansliet i
genomförandet av direktivet
• Energimyndigheten deltar i 4 av totalt 6 arbetsgrupper
på regeringskansliet för genomförandet
• Energimyndigheten har ett särskilt uppdrag att lämna
förslag till alternativet till kvotpliktssystem
Tack för uppmärksamheten!

similar documents