Dynamické procesy v řízení modelu (Definice procesů řízení)

Report
Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení
Dynamické procesy v řízení
Definice procesů v řízení
Předmět: Počítačová podpora řízení K126 PPR1
Obor E
LS, 2015, K126 EKO
Přednášky/cvičení:
doc. Ing. P. Dlask, Ph.D., doc. Ing. D. Vytlačil, CSc.
1
Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení
Program přednášky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
úvod do seminářů (požadavky, termíny, …)
flashback PPR1
program cvičení (obsah, cíle, …)
teoretický základ
praktická aplikace
rekapitulace podkladů pro cvičení
Excel Tipy
otázky ke zkoušce
závěr, dotazy, rekapitulace
2
Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení
Mantinely komunikace
•
•
•
•
•
•
•
Nevím všechno.
Co nevím, budu se snažit zjistit.
Ptejte se.
Aktivita Vás posune, pasivní zůstanou v davu.
Kdo má svoji vizi, může ji uskutečnit.
Komunikace je nezbytná.
O čem se nemluví, o tom se neví.
Student není nádoba, kterou je
třeba naplnit, ale
pochodeň, kterou je třeba
zapálit
Jan Amos Komenský
3
Pause
Nikdo vám nic nedá
Skutečné vzdělání je jen samovzdělávání.
Každé vyučování je jenom popud, motivace k samostatnému studiu.
Doc. MUDr. J. Varga, CSc., Patofyziologický atlas, 1991.
4
Jak to tedy doopravdy je?
…požadavky?
•
•
•
•
•
•
•
Používání anglických ekvivalentů?
Ano/Ne
Více teoretických pasáží?
Ano/Ne
Rekapitulovat na začátku?
Ano/Ne
Více praktických pasáží?
Ano/Ne
Prosazovat studentské prezentace (5min.)? Ano/Ne
Excelovské Tipy/Triky?
Ano/Ne
Více algoritmizování?
Ano/Ne
5
Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení
Důležité odkazy
Katedrový server/stránky
• http://k126.fsv.cvut.cz/
• http://people.fsv.cvut.cz/~k126/
Osobní stránky
• http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/
• http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Popr/index.html
Odevzdávání úloh
• http://ocw.cvut.cz/moodle/
Návody/postupy/krycí list
• http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Help/data97.xls
• http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Help/ExcelTipy.xlsm
6
Pause
Nikdo vám nic nedá
Pedagogové mohou předkládat sebepoutavěji nejnovější poznatky, ale pouze na
studentovi závisí, jak je přijme.
Účinnost pedagogického procesu závisí více na jemnosti sluchu studenta než na
síle hlasivek pedagoga.
Doc. MUDr. J. Varga, CSc., Patofyziologický atlas, 1991.
7
Let’s go to the models…
8
Proč ANO?
•
•
•
•
•
•
ověřování funkčnosti celků
nemožnost realizovat maketu
nemožnost realizovat pokus
finanční náročnost pokusu
časová náročnost pokusu
…
9
Why Modelling?
Model:
- will help you determine whether
your idea is going to work Testing here:
- or needs modifying.
- allows you to test your solution
quickly and cheaply.
- you could ask your client / customer
if the design is what they are looking
for?
Source: http://www.technologystudent.com/prddes1/prddex1.html
10
Příklady modelů 1/???
Modelování řetězové reakce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88
Modelování urychlovačů částic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urychlova%C4%8D
Modelování přírodních jevů
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater
Modelování technických jevů
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proudov%C3%BD_motor
Aplikační příklady modelů:
- model populačního růstu - lety do vesmíru
- investování na burze
- chemické reakce
- válečné bitvy
- dopravní systémy
- letecká doprava
11
Příklady modelů 1/???
Jakostní model povodí Jihlavy:
12
http://www.kr-urady.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4058346
Teoretický základ
Obecné přínosy modelování pro
manažerskou praxi
Obecné přínosy:
 proniknutí vnitřních mechanismů systému
 vytváření nosných strategií rozvoje
 predikce chování modelu
 získání komplexního pohledu na systém
…
 Pochopení modelovaného systému
 Parametrické studie systému
 ověřování nosných strategií
 nalezení požadovaného chování
 Experimentální význam
…
 identifikování významných (klíčových) míst
 citlivostní analýza
 identifikace vlivu rizik a nejistot
 ověření možností řízení modelu
…
13
P. Dlask: Modelování při řízení, Wolters Kluwer 2012, str. 35
Teoretický základ
Obecné cíle sestavení modelu
1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních
mechanismů složitých úloh
2. Podpora regulačních a řídících mechanismů
3. Tvorba strategií rozvoje projektů
4. Pomocí modelu získávat znalosti o chování úlohy
5. Identifikace klíčových míst modelu
6. Regulační a parametrizační propočty
14
Ověřování skutečných jevů
15
Pause
Nikdo vám nic nedá
Žádný obor není možné zvládnout pamětí, ale pouze myšlením.
Není třeba vědět všechno, ale všechno podstatné.
Doc. MUDr. J. Varga, CSc., Patofyziologický atlas, 1991.
16
Praktická aplikace
Cíle praktické aplikace
1. Fáze
Modelování procesů
Definice řídicích zásahů
Řízení procesů, aplikace řídicích zásahů
Vyhodnocení řízení
2. Fáze
Sestavení modelu stárnutí stavebního objektu
3. Fáze
Ověřování strategií rozvoje
…?
17
Teoretický základ
Technicko-ekonomická škola
Množina technickoekonomických procesů
Jejich vývojová stadia
náročnosti
Elementární
procesy
Obsahují prvky
procesu, jejich
věcný popis,
časové a
objemové
závislosti k nim
uplatněné
Návazné
procesy
Vychází
z elementárních
procesů
rozšířených o
vazby
Plánové
procesy
Vychází
z návazných
procesů
rozšířených o
rozhodovací
procesy
18
P. Dlask: Modelování při řízení, Wolters Kluwer 2012, str. 84
Teoretický základ
Členění technicko-ekonomických procesů
P , N , S   P Procesy
kde
PProcesy – souhrnné označení množiny všech procesů,
P
– množina elementárních procesů (např. výčet materiálových skupin ve skladu, evidence pracovníků,
evidence odpracovaných hodin),
N
– množina reálných návazných procesů (např. činnosti prováděné v harmonogramu prací s definovanými
vzájemnými vazbami),
S
– množina plánových procesů (např. sled činností prováděných na pracovní lince s prováděním
rozhodování o kontrole kvality).
Řídicí procesy slouží pro tvorbu řídicích zásahů realizovaných managementem. Zpracovávají se na základě řídicích
modelů odvozených z popisů reálné skutečnosti . Píšeme
P' , N' , S'   L Modely
kde
LModely – souhrnné označení množiny všech řídicích modelů,
P'
– množina řídicích modelů odvozených z elementárních procesů (např. činnosti spojené s evidencí
pracovníků ve stylu tužka a papír, předávání výkazů odpracovaných hodin, archivace dokumentů),
N'
– množina řídicích modelů odvozených z návazných procesů (např. harmonogram prací jako model
návazných procesů),
S'
– množina řídicích modelů odvozených z plánových procesů (např. dynamický harmonogram prací
doplněný o rozhodovací procesy přesunu pracovníků, materiálů, strojů).
19
Data collection for processes
Four objectives for data collection:
Transfer properties between the different situations.
20
G. Kersten: DSS for Sustainable Development, Kluwer Academic Edition, 2002
Pause
Nikdo vám nic nedá
People are often unsure about what models are, leading to confusion and
mistrust.
Emily Griffiths, What is a model?
Strahovská inovace…
21
Tvorba modelu a řídicích
zásahů (XLS)
(sledovat FirstInfoExcel.ppt)
22
Příprava pro cvičení
Izolovaný dynamický proces
(proces pro řízení)
23
Průběh procesu v čase
Standard
Cyklické (periodické)
opakování chování
konstrukčního prvku v
čase.
1
Prvek není úmyslně
specifikován.
Cílem je eliminovat
cyklické výkyvy.
Konstrukční prvek
Čas
0
24
Průběh procesu v čase
Standard
Definovat požadavky na
chování procesu.
Definovat strategii.
1
Specifikovat cíle.
Vyhodnotit strategii.
Konstrukční prvek
Čas
0
25
Strategie řízení
Standard
S1
S2
S3
Orig.
0
Čas
26
Průběh rizikového procesu v čase
Standard
1
0
Čas
27
Literatura
Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí.
Praha : Academia, 2005, s. 256.
Beran, V. a kol. Dynamický harmonogram. Praha : Academia, 2002, s. 172.
Dlask, P., Modelování při řízení. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 175.
Griffiths, E., What is a model?, 2009.
Kersten, G., Decision Support Systems for Sustainable Development, A
Resource Book of Mehods and Applications, Kluwer Academic Edition,
2002.
Tanase G. Dobre, Jose G. Sanchez Marcano, Why Modelling
http://www.wiley-vch.de/books/sample/3527306072_c01.pdf
28
Závěr
Dynamické procesy v řízení
Definice procesů v řízení
Předmět: Počítačová podpora řízení K126 PPR1
LS, 2015
Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.
29

similar documents