Екология и опазване на околната среда

Report
ПРЕДСТАВЯТ СПЕЦИАЛНОСТТА
EКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА
СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
4 ГОДИНИ
ФОРМИ ЗА ПРИЕМ
Кандидат-студентски изпит (тест) по избор:




биология
химия
география
български език и литература
Оценка от матура по избор:




биология и здравно образование
химия и опазване на околната среда
география и икономика
български език и литература
Оценка от Национално състезание
по природни науки и екология
РАЗНООБРАЗИЕ ОТ УЧЕБНИ
ДИСЦИПЛИНИ
В курса се изучават
ФУНДАМЕНТАЛНИ,
БИОЛОГИЧНИ
И
ЕКОЛОГИЧНИ
дисциплини – основа за успешна реализация по
специалността и продължаване на образованието в
следващи степени на обучение
РАЗНООБРАЗИЕ ОТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ
Лекции
Семинарни занятия
Лабораторни упражнения
И ТЕРЕННИ ПРАКТИКИ
РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ИЗТОЧНИЦИ НА
ИНФОРМАЦИЯ
Печатни учебници
Електронни учебници и определители
Учебни видеоклипове и анимации
Електронни бази от данни
Специализирани интернет сайтове
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ

едновременно обучение по втора специалност,
успоредно с основната

придобиване допълнително на учителска
правоспособност

обучение по индивидуален план

ако работите – имате право да посещавате
50% от учебните занятия
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...
МОГАТ ДА ВИ ПЛАЩАТ, ДОКАТО УЧИТЕ

стипендия по ПМС 90 – между 50 и 90 лв. на месец

стипендия за успех по Проект BG051PO001-4.2.06
„Студентски стипендии” – 120 лв. на месец

специална стипендия по Проект BG051PO001-4.2.06
„Студентски стипендии” – 200 лв. на семестър

Ако се учите добре, можете да получавате и трите
едновременно!
КАТО СТУДЕНТИ НА
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Имате възможност да участвате
в научни конференции
заедно с Ваши преподаватели
или самостоятелно
КАТО СТУДЕНТИ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ
Студентски общежития
КАТО СТУДЕНТИ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ
Студентски стол
и Студентска дискотека
КАТО СТУДЕНТИ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ
БИБЛИОТЕКА В КОРПУС 2
ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
“СТ. ЧИЛИНГИРОВ”
КАТО СТУДЕНТИ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ


Безжичен интернет във всички сгради
Бърз достъп до информация във всички сгради
КАТО СТУДЕНТИ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В
Студентски клубове
по етноботаника и
интегративна зоология
КАТО СТУДЕНТИ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ

50% намаление при пътуване с влак

До 10% намаление при пътуване с междуградски
автобус

Международна студентска идентификационна карта
ISIC, която Ви осигурява: намаления в повече от 1 500
обекти в България и в повече от 40 000 обекти в
чужбина
За повече информация: http://isic.bg/isic-karti

Здравна осигуровка за сметка на Университета
16.80 лв. всеки месец
ФОРМИ НА ЗАВЪРШВАНЕ

Държавен изпит

Дипломна работа
След успешно завършване получавате
легитимна диплома и Европейско
приложение към нея
ОЧАКВА ВИ…
ТЪРЖЕСТВЕНО
ПОСРЕЩАНЕ
И…
ТЪРЖЕСТВЕНО
ИЗПРАЩАНЕ
АКО СТУДЕНТСКИЯТ ЖИВОТ ВИ Е
ХАРЕСАЛ, ВИЕ МОЖЕТЕ:
•
•
•
Да продължите образованието си в ОКС
“Магистър”
Да получите второ или ново висше образование
Да участвате в различни форми на продължаващо
образование или образование през целия живот
АКО ИСКАТЕ ДА РАБОТИТЕ ПО
СПЕЦИАЛНОСТТА СИ, МОЖЕТЕ
ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ В:

В системата на Министерството на опазване на околната среда и
водите (РИОСВ, ИАОС, РИОКОЗ, Дирекции на национални и
природни паркове и други защитени територии), други
министерства и агенции като специалисти по опазване на околната
среда;

В системата на областната и общинска администрация като
специалисти по опазване на околната среда;

В лаборатории за контрол на качеството на околната среда и
контрол на храни, агрохимични лаборатории, предприятия на
хранително-вкусовата и преработвателна промишленост;
АКО ИСКАТЕ ДА РАБОТИТЕ ПО
СПЕЦИАЛНОСТТА СИ, МОЖЕТЕ
ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТЕ В:

В консултантски, проектантски организации и неправителствени
организации, разработващи екологични проекти, извършващи
мониторинг и екологични експертизи;

В системата на образованието и науката като преподаватели и
изследователи;

Придобилите допълнително учителска правоспособност, могат да
работят като
Учител по „Човекът и природата” (V и VІ клас)
Учител по „Биология и здравно образование” (VІІ – ХІІ клас).
Възпитател в гимназии и СОУ
Експерт в регионалните педагогически центрове и регионалните
инспекторати по образование.
Информация за сроковете за подаване на
документи и датите на кандидат-студентските изпити
можете да получите от:
• Справочник за кандидатстуденти 2014/2015 на
ШУ “Епископ К. Преславски”
• Тел. 054 832 106
• Web-адрес: www.shu-bg.net

similar documents