PPT2007_2554PMQA_MOT_M3_สปค

Report
คณะทำงำน
PMQA หมวด
๓
ครัง้ ที่ ๑/
๒๕๕๔
วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๔
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ระเบียบวำระกำรประชุม คณะทำงำน
PMQA หมวด ๓ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔
 วำระที่
๑ เรือ
่ งทีป
่ ระธำนแจ้งให้ที่
ประชุมทรำบ
 วำระที่ ๒ เรือ
่ งเพือ
่ ทรำบ


แนวทำงกำรดำเนินงำน PMQA หมวด
๓ ประจำปี ๒๕๕๔
เกณฑกำรวั
ดผล PMQA หมวด ๓
์
ประจำปี ๒๕๕๔
 วำระที่

๓ เรือ
่ งเพือ
่ พิจำรณำ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร PMQA หมวด ๓
่ นได้สว
่ นเสย
ี
หมวด 3 การให้ความสาค ัญก ับผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว
(Customer and Stakeholder Focus)
รห ัส
แนวทางการดาเนินการ
่ นได้สว
่ นเสย
ี
ความรูเ้ กีย
่ วก ับผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว
CS1
ี ตามพันธกิจ เพือ
สว่ นราชการมีการกาหนดกลุม
่ ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ ให ้ตอบสนองความ
ี ทีค
ต ้องการของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่ รอบคลุมทุกกลุม
่ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8)
CS2
่ งทางการรับฟั งและเรียนรู ้ความต ้องการของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
ี เพือ
สว่ นราชการมีชอ
่
้
ิ ธิภาพของชอ
่ ง
นามาใชในการปรั
บปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให ้เห็นถึงประสท
ื่ สารดังกล่าว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,40)
ทางการสอ
ั ันธ์ก ับผูร้ ับบริการและผูม
่ นได้สว
่ นเสย
ี
การสร้างความสมพ
้ ส
ี ว
CS3
ั เจนในการรวบรวมและจัดการข ้อร ้องเรียน /ข ้อเสนอแนะ/ ข ้อคิดเห็น/ คาชมเชย
สว่ นราชการมีระบบทีช
่ ด
โดยมีการกาหนดผู ้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพือ
่ กาหนดวิธก
ี ารและปรับปรุงคุณภาพการให ้บริการเพือ
่
ี อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
ตอบสนองต่อความต ้องการของผู ้รับรับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41)
CS4
ั พันธ์กบ
สว่ นราชการมีการสร ้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพือ
่ สร ้างความสม
ั ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ น
ี (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41)
เสย
CS5
สว่ นราชการมีการดาเนินการในการเปิ ดโอกาสให ้ประชาชนเข ้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารราชการผ่าน
กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นการสง่ เสริมระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา
30,31,38-41)
่ นได้สว
่ นเสย
ี
หมวด 3 การให้ความสาค ัญก ับผูร้ ับบริการและผูม
้ ส
ี ว
(Customer and Stakeholder Focus)
รห ัส
แนวทางการดาเนินการ
ั ันธ์ก ับผูร้ ับบริการและผูม
่ นได้สว
่ นเสย
ี
การสร้างความสมพ
้ ส
ี ว
CS6
ี ในแต่ละกลุม
สว่ นราชการมีการวัดทัง้ ความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจของผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
่
ตามทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ เพือ
่ นาผลไปปรับปรุงการให ้บริการและการดาเนินงานของสว่ นราชการ (พ.ร.ฎ.GG
มาตรา 30,31,38-41)
CS7
สว่ นราชการต ้องกาหนดมาตรฐานการให ้บริการ ซงึ่ จะต ้องมีระยะเวลาแล ้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน
ี ทราบ
โดยมีการจัดทาแผนภูมห
ิ รือคูม
่ อ
ื การติดต่อราชการโดยประกาศให ้ผู ้รับบริการและผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
และจัดทาคูม
่ อ
ื การทางานของบุคลกรในการให ้บริการ เพือ
่ ให ้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42)
PMQA หมวด ๓
ควำมสำคัญของ PMQA หมวด ๓
 กำรตรวจประเมินควำมตองกำร
ควำมคำดหวัง และ
้
ควำมนิยมชมชอบของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วน
เสี ย
 มีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็ นทีห
่ ลำกหลำย
 กำรสรำงควำมสั
มพันธกั
้
์ บผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสี ยในลักษณะเครือขำย
่
 กำรกำหนดปัจจัยสำคัญทีผ
่ ้รั
ู บบริกำรและผูมี
้ ส่วนได้
ส่วนเสี ยมีควำมพึงพอใจ และนำไปสู่กำรกลำวถึ
งส่วน
่
รำชกำรในทำงทีด
่ ี
 เน้นกำรทำงำนเชิงรุก เพือ
่ นำบริกำรให้เขำถึ
้ ง
ประชำชนมำกขึน
้ ทัง้ เคำนเตอร
บริ
์
์ กำร ศูนยบริ
์ กำร
รวม และหนวยบริกำรเคลือ
่ นที่
PMQA หมวด ๓ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม
เกณฑทั
น ๒
์ ง้ ๗ หมวด แบงออกเป็
่
ส่วน คือ
 ส่วนกระบวนกำร (หมวด ๑ – ๖)

แบงออกเป็
น ๓ กลุม
่
่ ไดแก
้ ่




กลุมกำรน
ำองคกร
(หมวด ๑, ๒ และ ๓)
่
์
กลุมพื
้ ฐำนของระบบ (หมวด ๔)
่ น
กลุมปฏิ
บต
ั ก
ิ ำร (หมวด ๕ และ ๖)
่
ส่วนผลลัพธ ์ (หมวด ๗)

ใช้เป็ นเกณฑเพื
่ ประเมินประสิ ทธิผลของส่วน
์ อ
รำชกำรใน ๔ มิต ิ ทีม
่ ค
ี วำมสอดคลองตำมค
ำ
้
รับรองกำรปฏิบต
ั ริ ำชกำร คือ
มิตด
ิ ำน
้
ประสิ ทธิผล ดำนคุ
ณภำพกำรให้บริกำร ดำน
้
้
ระเบียบวำระกำรประชุม คณะทำงำน
PMQA หมวด ๓ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔
 วำระที่
๑ เรือ
่ งทีป
่ ระธำนแจ้งให้ที่
ประชุมทรำบ
 วำระที่ ๒ เรือ
่ งเพือ
่ ทรำบ


แนวทำงกำรดำเนินงำน PMQA หมวด
๓ ประจำปี ๒๕๕๔
เกณฑกำรวั
ดผล PMQA หมวด ๓
์
ประจำปี ๒๕๕๔
 วำระที่

๓ เรือ
่ งเพือ
่ พิจำรณำ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร PMQA หมวด ๓
PMQA หมวด ๓
เกณฑกำรประเมิ
นผล/ตัวชีว้ ด
ั แนะนำหมวด ๓
์
ประจำปี ๒๕๕๔
ก.พ.ร. ไดก
ั
้ ำหนดให้ส่วนรำชกำรเลือกจำกตัวชีว้ ด
แนะนำ หมวดละ ๑ ตัว ดังนี้. RM ๓.๑ รอยละของควำมพึ
งพอใจของผู้รับบริกำร
้
 RM ๓.๒ รอยละควำมไม
พึ
้
่ งพอใจของผู้รับบริกำร
 RM ๓.๓ รอยละควำมพึ
งพอใจของเครือขำยที
ม
่ ต
ี อ
้
่
่
กิจกรรมสรำงควำมสั
มพันธ ์
้
 RM ๓.๔ รอยละควำมส
ำเร็จของผลสั มฤทธิข
์ องกำร
้
ดำเนินกำร/ โครงกำร ทีเ่ ปิ ดโอกำสให้ประชำชนเขำ้
มำมีส่วนรวมในกำรบริ
หำรรำชกำร
่
 RM ๓.๕ รอยละของควำมส
ำเร็จในกำรดำเนินกำร
้
ตำมมำตรฐำนคูมื
่ อกำรให้บริกำร
PMQA หมวด ๓
รหัส
แนวทำงกำรดำเนินกำร
๑
เกณฑกำรให
์
้คะแนน
(ร้อยละ)
๒
๓
๔
๕
หมวด ๓ กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
RM ๓.๑
ร้อยละของควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
RM ๓.๒
ร้อยละควำมไมพึ
่ งพอใจของ
ผู้รับบริกำร
๓๐
๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
RM ๓.๓
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
เครือขำยที
ม
่ ต
ี อกิ
่
่ จกรรมสรำง
้
ควำมสั มพันธ ์
๖๐
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
RM ๓.๔
๖๐ ๗๐ ๘๐
๙๐
๑๐๐
ร้อยละควำมสำเร็จของ
ผลสั มฤทธิข
์ องกำรดำเนินกำร/
โครงกำร ทีเ่ ปิ ดโอกำสให้
ประชำชนเขำมำมี
ส่วนรวมใน
้
่
ำรรำชกำร
จำกตัวชีว้ ด
ั กำรบริ
แนะนหำของหมวด
๓ ข้ำงต้น สปค. เลือกตัวชีว้ ด
ั ที่
RM๓.๕
๓.๕ รอยละของควำมส
๖๐
๘๐
๙๐
๑๐๐
จในกำร
จในกำรด
ำเนิน๗๐
กำรตำมมำตรฐำน
้ ร้อยละของควำมสำเร็ำเร็
ระเบียบวำระกำรประชุม คณะทำงำน
PMQA หมวด ๓ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔
 วำระที่
๑ เรือ
่ งทีป
่ ระธำนแจ้งให้ที่
ประชุมทรำบ
 วำระที่ ๒ เรือ
่ งเพือ
่ ทรำบ


แนวทำงกำรดำเนินงำน PMQA หมวด
๓ ประจำปี ๒๕๕๔
เกณฑกำรวั
ดผล PMQA หมวด ๓
์
ประจำปี ๒๕๕๔
 วำระที่

๓ เรือ
่ งเพือ
่ พิจำรณำ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร PMQA หมวด ๓
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร PMQA หมวด ๓ ประจำปี
หน่วยงำ
งบประมำณ ๒๕๕๔ สปค.
ลำดั
บ
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมยอย
่
CS ๑ ก ำ ร ก ำ ห น ด ก ลุ่ ม ทบทวนกำรก ำหนด
ผู้ รับ บริก ำรและผู้ มี ส่ วน กลุมผู
่ รั
้ บบริกำร ผู้มี
ไดส
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
้ ่ วนเสี ย
และผู้รับ บริก ำรทีพ
่ ึง
มีในอนำคต
CS ๒ กำรก ำหนดช่ องทำงกำร ทบทวนช่องทำงกำร
รั บ ฟั ง และเรี ย นรู้ ควำม รับฟังและกำรเรียนรู้
ต้ องกำรของผู้ รับ บริก ำร ควำมต้องกำร
และผูมี
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
CS ๓ กำรจัด ท ำระบบที่ช ด
ั เจน ๑ . ท บ ท ว น
ใ น ก ำ ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร
ร้ องเรีย น/ข้ อเสนอแนะ/ ด ำเนิ น กำรเกี่ย วกับ
ขอคิ
ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น /
้ ดเห็ น/คำชมเชย
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ /
ข้ อคิด เห็ น และค ำ
ชมเชย
๒. ทบทวนระบบกำร
รวบรวม
ระยะเวลำ
มี.ค. –
เม.ย.
๒๕๕๔
มี.ค. เม.ย.
๒๕๕๔
มี.ค. เม.ย.
๒๕๕๔
น
ผูรวบรวม
้
ขอมู
ดำเนินกำ
้ ล
ร
คณะ
คณะท ำงำ
ทำงำน
น
คณะ
ทำงำน
คณะท ำงำ
น
สต.
คณะท ำงำ
น
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร PMQA หมวด ๓ ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๕๔ สปค. (ตอ)
่ หน่วยงำ ผู
ลำดั
กิจกรรมหลัก
บ ก ำ ร เ ปิ ด โ อ ก ำ ส ใ ห้
CS
๕ ป ร ะ ช ำ ช น เ ข้ ำ ม ำ มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก ำ ร
บริห ำรรำชกำรผ่ ำน
ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ห รื อ
กิจกรรมตำง
ๆ
่
CS กำรวัดควำมพึงพอใจ
๖ และควำมไมพึ
่ งพอใจ
ของผู้รับบริกำรและผู้
มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
CS จั ด ให้ มี ก ำร ก ำ หน ด
๗ ม ำ ต ร ฐ ำ น คู่ มื อ
ห รื อ แ น ว ท ำ ง ก ำ ร
ปฏิบต
ั ข
ิ องบุคลำกรใน
ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
ระยะเวลำแล้ วเสร็ จ
ของแต่ ละงำน โดย
จัดทำเป็ นแผนภูมห
ิ รือ
คู่ มื อ ก ำ ร ติ ด ต่ อ
รำชกำรและประกำศ
กิจกรรมยอย
่
ทบทวนแนวทำง
และกิจ กรรมกำร
เ ปิ ด โ อ ก ำ ส ใ ห้
ประชำชนเข้ ำมำ
มีส่ วนร่วมในกำร
บริหำรรำชกำร
๑ . วั ด ค ว ำ ม พึ ง
พอใจ
๒. วัด ควำมไมพึ
่ ง
พอใจ
๑. จัดทำคูมื
่ อหรือ
แนวทำงในกำร
ป ฏิ บั ต ิ ง ำ น ข อ ง
บุ ค ลำ กร ใน กำ ร
ให้ บริ ก ำร และ
ร ะ ย ะ เ ว ล ำ แ ล้ ว
เ ส ร็ จ ข อ ง แ ต่ ล ะ
งำน
๒. จัด ท ำแผนภู ม ิ
ห รื อ คู่ มื อ ก ำ ร
้
น
ระยะเวล
รวบรวม
ำ–
ดำเนินก คณะท
เม.ย.
สนย.
ขอมู
ลำง
้
ำร
ำน
พ.ค.
๒๕๕๔
พ.ค.
และ
ก.ย.
๒๕๕๔
เม.ย. –
พ.ค.
๒๕๕๔
คณะทำ คณะทำง
งำน
ำน
ศทท.
สนย.
สต.
คณะทำง
ำน
ระเบียบวำระกำรประชุม คณะทำงำน
PMQA หมวด ๓ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔
 วำระที่
๑ เรือ
่ งทีป
่ ระธำนแจ้งให้ที่
ประชุมทรำบ
 วำระที่ ๒ เรือ
่ งเพือ
่ ทรำบ


แนวทำงกำรดำเนินงำน PMQA หมวด
๓ ประจำปี ๒๕๕๔
เกณฑกำรวั
ดผล PMQA หมวด ๓
์
ประจำปี ๒๕๕๔
 วำระที่

๓ เรือ
่ งเพือ
่ พิจำรณำ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ำร PMQA หมวด ๓
PMQA ๓ : CS๑ กำรกำหนดกลุมผู
่ รั
้ บบริกำรและผูมี
้
ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
พันธกิจ สปค. : เสนอแนะและกำกับดูแลนโยบำยและพัฒนำยุทธศำสตร ์
เพือ
่ นำกระทรวงคมนำคมมุงสู
์ ำมเป้ำประสงคสู
่ ่ ผลสั มฤทธิต
์ งสุดที่
กำหนดไว้
กลไกในกำร
ผูมี
้ ส่วนได้
พันธกิจ
ผูรับบริกำร
บริกำรทีใ่ ห
้
้
ส่งมอบ
ส่วนเสี ย
๑. เสนอแนะ ๑. รมต. (รวค./ ๑. แผนปฏิบตั ิ ๑. จัดประชุม ๑. หน่วยงำน
รำชกำรของ ชีแ
้ จง
ภำครัฐและ
รชค.)
และพัฒนำ
คค.
ถำยทอด
เอกชน
่
๒. ผู้บริหำร
นโยบำย
๒. คำขอ
ภำยนอกที่
ยุทธศำสตร ์ สปค. (ปกค.
เกีย
่ วของ
งบประมำณ
๒. หนังสื อ/
้
รปค. ตรค.
ของ คค.
เอกสำร
๒. ประชำชน
รำชกำร
๓. รำยงำน
ทปษ.)
ผูใช
้ ้ขอมู
้ ล
ผลกำร
ขำวสำรด
ำน
๓. หน่วยงำน
่
้
คมนำคม
ในสั งกัด คค. วิเครำะห ์
กรัน
่ กรอง
แผนงำน/
โครงกำร
สำคัญของ
คค.
๑. กำร
๑. จัดประชุม ประชำชนผู้
๑. หน่วยงำน
๒. กำกับ
ติดตำมผล
ติดตำมผล
ไดรั
้ บ
ในสั
ง
กั
ด
คค.
ดูแลนโยบำย
กำร
กำร
ประโยชน์
๒. คตป.
ดำเนินงำน
ดำเนินงำน
และ
ประเด็นพิจำรณำ: ๑) แสดงกลุ
มผู
อ
่ มโยงครบทุกพันธกิจ ๒) แสดงกลุมผู
(คณะกรรมกำร
่ รั
้ บบริกำรทีเ่ ชื
่ มี
้
และกำรใช
และกำรใช
ผลกระทบ
้
้
ส่วนไดส
่ อดคลองกั
บพันธกิจ ๓) แสดง Customer Profile/แสดงตำรำงควำม
้ ่ วนเสี ยทีส
้ ตรวจสอบและ
จำย
จำย
จำกนโยบำย
PMQA ๓ : CS๒ ช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรูควำมต
องกำรของ
้
้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
๑.๑ กระบวนกำรรับฟังและเรียนรูควำมต
องกำรของผู
้
้
้รับบริกำร
กลุม
่
ผู้รับบริกำ
ร
รมต.
(รวค./
รชค.)/
ผูบริ
้ หำร
สปค.
(ปกค.
รปค. ตรค.
ทปษ.)
วิธก
ี ำรรับฟังและเรียนรู้
ควำมต้องกำรและควำม
คำดหวัง
๑. ขอสั
้ ่ งกำร
๒. กำรมอบนโยบำย
๓. กำรสั มภำษณ ์
หน่วยงำน ๑. กำรประชุม
ในสั งกัด ๒. เอกสำร/หนังสื อ
คค.
๓. แบบสอบถำม
๔. ขอร
ยน
้ องเรี
้
ควำมถี่
ผู้รับผิดช ผู้สรุป/
อบ
รวบรวม
- ทุกเดือน
- ปี ละ ๑ ครัง้
- ปี ละ ๑ ครัง้
ทุก
หน่วยงำ
นใน
สั งกัด
สปค.
คณะทำ
งำน
- ทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ำร
ประชุม
- ทุกวัน
- ปี ละ ๑ ครัง้
- ทุกวัน
ทุก
หน่วยงำ
นใน
สั งกัด
สปค.
คณะทำ
งำน
คตป.
๑. กำรประชุม
- ทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ำร กตส.
(คณะกรร
๒. เอกสำร/หนั
งสื อ
ประชุมองกำรของแต
ประเด็
นกำรตรวจ:
๑) แสดงช่องทำงกำรรั
บฟังควำมต
ละกลุ
ม
้
่
่
มกำร
๒) แสดงประสิ ทธิ๓.
ภำพของช
ิ อง
แบบสอบถำม
ทุก่ นวันขอมู
่ องทำงเชิงประจักษ์ -(เช
้ ลสถิตข
ตรวจสอบ
ผูใช
่ ขึน
้ ) ๓)
นกำรเชื
อ
่ มโยง
- ปีแสดงให
ละ ๑ ้เห็ครั
ง้
้ ้บริกำร หรือจำนวนผูใช
้ ้ช่องทำงเพิม
และ
คณะทำ
งำน
PMQA ๓ : CS๒ ช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรูควำมต
องกำรของ
้
้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
๑.๒ กระบวนกำรรับฟังและเรียนรูควำมต
องกำรของผู
้
้
้มีส่วนได้
ส่วนเสี ย
กลุมผู
่ ้มี
วิธก
ี ำรรั
บฟังและเรียนรู้ควำม
ผู้รับผิดชอ
ผู้สรุป/
ส่วนได้
ส่วนเสี ย
๑.
หน่วยงำน
ภำครัฐ/
ภำคเอกชน
ภำยนอก
๒.
ประชำชน
ผูใช
้ ้บริกำร
ขอมู
้ ล
ขำวสำร
่
ดำน
้
คมนำคม
๓.
ประชำชนผู้
ไดรั
้ บ
ประโยชน/์
ผลกระทบ
จำก
ต้องกำรและควำมคำดหวัง
ควำมถี่
บ
รวบรวม
๑. แบบสอบถำม
๒. กำรประชุม
- ปี ละ ๑ ครัง้
- ทุกครัง้ ทีม
่ ี
กำรประชุม
ทุก
หน่วยงำน
ในสั งกัด
สปค.
คณะทำงำ
น
๑. ขอร
ยน
้ องเรี
้
๒. เว็บทำคมนำคม
่
- ทุกวัน
- ทุกวัน
ศทท.
สต.
คณะทำงำ
น
๑. กำรประชุม
๒. เอกสำร/หนังสื อ
๓. ขอร
ยน
้ องเรี
้
๔. เว็บทำคมนำคม
่
- ทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ำร
ประชุม
- ทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ำร
แจ้ง
- ทุกวัน
สต.
กส.
สนย.
กก.
คณะทำงำ
น
PMQA ๓ : CS๒ ช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรูควำมต
องกำรของ
้
้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
๑.๓ สรุปควำมตองกำรจำกกำรรั
บฟังและเรียนรูควำมต
องกำร
้
้
้
กำรปรับปรุง
ของผู้รับบริกำรในปี ทีผ
่ ำนมำ
กลุม
ผู้รับผิดช ผู้สรุป/รวบรวม
่
่
ควำมตองกำร/ควำมคำดหวั
ง
กระบวนงำน/
้
ผู้รับบริกำร
รมต. (รวค./
รชค.)/
ผู้บริหำร
สปค. (ปกค.
รปค. ตรค.
ทปษ.)
๒.
หน่วยงำน
ในสั งกัด
คค.
๑. แผนงำน/โครงกำรมีควำมสอดคลอง
้
กับนโยบำยรัฐบำล
๒. ขอมู
่ อบหมำย
้ ลหรือรำยงำนตำมทีม
มีควำมครบถวน
ชัดเจน ถูกตอง
และ
้
้
ทันเวลำ
โครงกำร
อบ
สรค.
สนย.
กพบ.
ศทท.
ขอมู
้ ล
คณะทำงำน
๑. แผนงำน/โครงกำรมีควำมชัดเจนและ
ศทท. คณะทำงำน
ปฏิบต
ั ไิ ด้
กพบ.
นัดหำรือเพือ
่ พิจำรณำแบบสอบถำม/แบบ
๒. ไดรั
บ
กำรสนั
บ
สนุ
น
งบประมำณตำม
้
สั สนย.
มภำษณ ์
แผนงำน/โครงกำร
วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๔ เวลำ
๓. ไมมี
่ ควำมซำ้ ซ้อนในกำรติดตำมผล
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔
กำรดำเนินงำน
๔. มีแนวทำงในกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนทีช
่ ด
ั เจน
๕. สำมำรถตอบคำถำมและขอสงสั
ยได้
้
ชัดเจน
๖. สำมำรถให้คำแนะนำทีเ่ ป็ นประโยชน์
ตอกำรแก
ไขปั
ญหำได้
่
้
๗. มีจต
ิ บริกำรทีด
่ ี
๘. ไดรั
อและกำรสนับสนุ นที่
้ บควำมรวมมื
่
เหมำะสม
PMQA ๓ : CS๒ ช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรูควำมต
องกำรของ
้
้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
๑.๔ สรุปควำมตองกำรจำกกำรรั
บฟังและเรียนรูควำมต
องกำรของ
้
้
้
กลุมผู
ผู้มีส่วนไดส
ทีผ
่ ำนมำ
่ ้มี
้ ่ วนเสี ยในปี
่ งกระบวนงำน/ ผูรั้ บผิดช ผู้สรุป/
กำรปรับปรุ
ส่วนได้
ส่วนเสี ย
๑.
หน่วยงำ
นภำครัฐ/
ภำคเอกช
น
ภำยนอก
๒.
ประชำช
น
ผู้ใช้บริก
ำรขอมู
้ ล
ขำวสำร
่
ดำน
้
คมนำคม
ควำมตองกำร/ควำมคำดหวั
ง
้
โครงกำร
๑. รำยงำนหรือขอมู
้ ลมีควำม
ครบถวน
ถูกตอง
ทันเวลำ
้
้
และเป็ นไปตำมกฎเกณฑที
่ ำหนด
์ ก
๒. ไดรั
้ บขอมู
้ ลตำมทีร่ องขอใน
้
เวลำทีเ่ หมำะสม ขอมู
้ ลมีควำม
ถูกตอง
ครบถวน
และเป็ น
้
้
ปัจจุบน
ั
๓. มีจต
ิ บริกำรทีด
่ ี
๔. มีช่องทำงในกำรเขำถึ
้ งขอมู
้ ล
ขำวสำรที
ห
่ ลำกหลำย
่
๕. เขำถึ
้ งขอมู
้ ลไดสะดวกและ
้
รวดเร็ว
๑. ขอมู
น
๑. เว็บทำคมนำคม
้ ลมีควำมถูกตองและเป็
้
่
ปัจจุบน
ั
๒. ศูนยบริ
์ กำรรวม
่
๒. มีขอมู
ล
เชิ
ง
ลึ
ก
ไว
ให
บริ
ก
ำร
้
้ ้
คมนำคมออนไลน์
๓. มีช่องทำงในกำรเขำถึ
ง
ข
อมู
ล
้
้
๓. ศูนยข
์ อมู
้ ลขำวสำร
่
นั
ด
หำรื
อ
เพื
อ
่
พิ
จ
ำรณำแบบสอบถำม/แบบ
ขำวสำรที
ห
่
ลำกหลำย
่
๔. เขำถึ
สั มภำษณ ์
้ งขอมู
้ ลไดสะดวกและ
้
รวดเร็ว
วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๕๔ เวลำ
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔
อบ
รวบรวม
ขอมู
้ ล
ศทท คณะทำ
.
งำน
สนย.
กจ.
กค.
กพบ
.
ศทท คณะทำ
งำน
.
กก.
กพบ
.
เสี ยงของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสี ย
PMQA ๓ : CS๒ ช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรูควำมต
องกำรของ
้
้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
๒. ช่องทำงและกระบวนกำรกำรรับฟังและเรียนรูควำมต
องกำรของ
้
้
ำเนินกำร
ผู้รับบริกำรและผู้มีสด่ วนได
ส
วนเสี ย
้
่
ตำม
ข้อสั่ งกำร
กระบวนกำร
จัดกำรขอ
้
ร้องเรียน
กำรมอบ
นโยบำย
กำร
สั มภำษณ
แบบสอบถ์
ำม
กำร
ประชุม
เอกสำร/
หนังสื อ
ข้อ
ร้องเรี
กำรยน
ประชุ
กำรม
สั มเว็ภำษณ
บ ทำ ์
่
คมนำคม
หนังสื อสั่ ง
กำร
หน่วย
งำนรับ
เรือ
่ ง
ข้อร้องเรียน?
สรุปผลเป็ นปัจจัย
นำเขำในกำรทบทวน
้
กำรทำแผนปฏิบต
ั ิ
รำชกำร/แผน
ยุทธศำสตรต
์ อไป
่
แจ้งผูเกี
่ วของ
้ ย
้
แกไขทั
นที
้
ส่งให้หน่วยงำน
เจ้ำของเรือ
่ ง
ใช้เป็ นขอมู
้ ลใน
กำรวำงแผน
ปรบปรุง และ
พัฒนำบริกำร
ตอไป
่ นกำร
ดำเนิ
แกไขปรั
บปรุง
้
ตำมกฎ
ระเบียบทีว่ ำงไว้
หน่วยงำนเจ้ำของ
เรือ
่ ง สรุปผลเสนอ
ผู้บริหำรเพือ
่ ทรำบ
และพิจำรณำสั่ งกำร
PMQA ๓ : CS๒ ช่องทำงกำรรับฟังและเรียนรูควำมต
องกำรของ
้
้
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
ตัวอยำงแบบสั
มภำษณ/แบบสอบถำมกำรรั
บฟังและเรียนรู้ควำมตองกำรและ
่
์
้
ควำมคำดหวัง ตอ
่
ประเด็นคำถำมให้ครอบคลุมกำร
๑. แผนปฏิบต
ั ริ ำชกำร ของ คค.
ให้บริกำรในดำนต
ำงๆ
้
่
อยำง
่
๑) มีควำมชัดเจน เขำใจง
ำย
สอดคลองกั
บพันธกิจ
้
่
้
นอย ดังนี้
๒) เจ้ำหน้ำทีม
่ อ
ี งคควำมรู
ตรงประเด็
น ้
์
้ สำมำรถตอบคำถำมหรือให้คำแนะนำได
้
๑) ดำนกระบวนกำร/ขั
น
้ ตอน ๒) ดำน
้
้
๓) มีระยะเวลำทีเ่ หมำะสม ตำมกำหนด
เจ้ำหน้ำที่
๔) มีช่องทำงกำรเขำใช
่ ะดวก เพียงพอ
้
้และระบบกำรติดตอสื
่ ่ อสำรทีส
๒. คำของบประมำณ ของ คค.
๓) ดำนระยะเวลำ
และ ๔) สิ่ งอำนวย
้
ใชั ้เกณฑ
คะแนนจำก
๕ คือมำก
์
๑) มีกระบวนกำรหรือขัน
้ ตอนทีก
่ ำหนด ชัดเจน เขำใจง
ำย
ปฏิบต
ต
ิ ำมไดจริ
้
่
้ ง ควำมสะดวก
ทีส
่ ตรงประเด็
น้อยทีส
่ ๒ุด
๒) เจำหน
่ อ
ี งคควำมรู
น๑ คือ๓
้
้ ำทีม
์
้ สำมำรถตอบคำถำมหรือให้คำแนะนำได
้ ุด
๕ ถึง ๔
๑
๓) มีระยะเวลำทีเ่ หมำะสม ปฏิบต
ั ไิ ดจริ
้ งตำมกำหนด
๔) มีช่องทำงกำรเข้ำใช้และระบบกำรติดตอสื
่ ะดวก เพียงพอ
่ ่ อสำรทีส
๓. กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนและกำรใช้จำยงบประมำณ
่
๑) มีกระบวนกำรหรือขัน
้ ตอนทีก
่ ำหนดชัดเจน ไมซ
่ ำ้ ซ้อน
๒) เจำหน
่ อ
ี งคควำมรู
น
้
้ ำทีม
์
้ สำมำรถตอบคำถำมหรือให้คำแนะนำไดตรงประเด็
้
๓) มีระยะเวลำทีเ่ หมำะสม ปฏิบต
ั ต
ิ ำมไดจริ
้ งตำมกำหนด
๔) มีช่องทำงกำรเขำใช
่ ะดวก เพียงพอ
้
้และระบบกำรติดตอสื
่ ่ อสำรทีส
๔. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรเพือ
่ กำรบริหำรและบริกำรดำนคมนำคม
้
๑) มีกระบวนกำรหรือขัน
้ ตอนทีช
่ ด
ั เจน เชือ
่ ถือได้
๒) เจำหน
่ อ
ี งคควำมรู
น
้
้ ำทีม
์
้ สำมำรถตอบคำถำมหรือให้คำแนะนำไดตรงประเด็
้ วัตถุประสงค
่ สอบถำมควำม
์ เพือ
๓) มีระยะเวลำทีเ่ หมำะสม
ตองกำรและควำมคำดหวั
้ ทันสมัย และเพียงพอ งตำมลำดับ
๔) มีช่องทำงกำรเขำใช
และระบบกำรติ
ด
ต
อสื
่
อ
สำรที
ส
่
ะดวก
รวดเร็
ว
้
้
่
ควำมสำคัญของกำรให้บริกำร
๕. รำยงำนผลกำรวิเครำะห ์ กลัน
่ กรองแผนงำน/โครงกำรสำคัญของ คค.
๑) มีกระบวนกำรหรือขัน
้ ตอนทีช
่ ด
ั เจน เชือ
่ ถือได้
๒) เจำหน
่ อ
ี งคควำมรู
น
้
้ ำทีม
์
้ สำมำรถตอบคำถำมหรือให้คำแนะนำไดตรงประเด็
้
๓) มีระยะเวลำทีเ่ หมำะสม
๔) มีช่องทำงกำรเขำใช
่ ะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และเพียงพอ
้
้และระบบกำรติดตอสื
่ ่ อสำรทีส
PMQA ๓ : CS๓ กำรมีระบบทีช
่ ด
ั เจนในกำรรวบรวมและจัดกำร
ข้อร้องเรียน/ขอเสนอแนะ/ข
อคิ
้
้ ดเห็ น/คำชมเชยของผู้รับบริกำรและผู้
มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
๓.๑ กระบวนกำรจัดกำรขอร
ยน
้ องเรี
้
๓.๒ กำรสรำงควำมมั
น
่ ใจวำข
ยนไดรั
ำงมี
้
่ อร
้ องเรี
้
้ บกำรแกไขอย
้
่
ประสิ ทธิผลและทันทวงที
่
๓.๓ วิธรี วบรวมและวิเครำะหข
ยน
้
์ ้อรองเรี
เดื
อน
ขอร
ยน/แนะนำ/ขอคิ
้ องเรี
้
้ ดเห็ น/ติ/ชม
๑) ขัน
้ ตอนกำรรวบรวมขอมู
ล
้
๒) ขัน
้ ตอนกำรวิเครำะหข
้ ล
์ อมู
๓) ขัน
้ ตอนกำรปรั
บ
ปรุงและพั
ฒนำ ควำม
เดือล
น
กำรบริกำร
สิ่ งอำนวยควำม
ทักษะ
ตัวอยำงแบบบั
น
ทึ
ก
ข
อมู
่
้
โปรงใส
สะดวก
บุคลำกร
่
ขอร
ยน/
้ องเรี
้
วันที่
ผูรั
้ บผิดชอบ
แนวทำง
ปรับปรุง/วันที่
สถำนะ/ผลกำร
ปรับปรุง
ประเด็นกำรตรวจ: ๑) แสดงระบบจัดกำรขอร
ยน/ขอเสนอแนะ/ข
อคิ
้ องเรี
้
้
้ ดเห็น
๒) แสดงระบบกำรติดตำมคุณภำพกำรให้บริกำร ประกอบดวย
วิธก
ี ำรติดตำม
้
ผูรั
รั
้ บผิดชอบ และควำมถีใ่ นกำรติดตำม ๓) แสดงตัวอยำงผู
่
้ บผิดชอบ ๔)
แสดงตัวอยำงกำรจั
ดกำรขอร
ยน ๕) แสดงตัวอยำงของกระบวนกำรที
ใ่ ช้
่
้ องเรี
้
่
ระบบกำรติดตำม ๖) แสดงกำรทบทวนระบบกำรจัดกำรขอร
ยน/
้ องเรี
้
PMQA ๓ : CS๔ กำรสรำงเครื
อขำยและจั
ดกิจกรรมเพือ
่ สรำง
้
่
้
ควำมสั มพันธกั
์ บผู้รับบริกำร และ
ผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
กลุม
่
ผูรั
ช่องทำงกำร
้ บบริกำรและ
ติดตอสื
ผูมี
่ ่ อสำร
้ ส่วนไดส
้ ่ วน
เสี ย
รมต./ผูบริ
้ หำร ๑. ประชุม
สปค.
๒. รวมกิ
จกรรม
่
๑. ประชุม
หน่วยงำนใน
สั งกัด คค.
๒. รวมกิ
จกรรม
่
๓. เว็บทำคมนำคม
่
กิจกรรม
ควำมถี่
ผูรั
้ บผิดช
อบเก็บ
ขอมู
้ ล
ผูสรุ
้ ป/รวบรวม
ผล
๑. ๑๐๐ ปี
คค.
กส.
คณะทำงำน
๑. ๑๐๐ ปี
คค.
กส.
คณะทำงำน
๑. ประชุม
กส.
๑. ๑๐๐ ปี
คณะทำงำน
๒. รวมกิ
จกรรม
คค.
กก.
่
๓. เว็บทำคมนำคม
กจ.
๒. ทำยำท
่
รำชรถ
๓. วันเด็ก
รวมกิ
จกรรม
กส.
หน่วยงำน
๑. ๑๐๐ ปี
คณะทำงำน
่
ภำยนอก
คค.
กก.
๒. วันเด็ก
๑. เว็๑)
บทแสดงผู
ำคมนำคม
ประชำชน
๑๐๐ ปีมี
ประเด็นกำรตรวจ:
รั
กำรและผู
เ่ ป็ นกลุม
่
้ บบริ๑.
้ ส่วนไดส
้ ่ วนเสี ยทีกส.
่ คณะทำงำน
๒. รวมกิ
จกรรมใ
คค.
ผู
ใช
เครื
ขำย
่ ช้ในกำร
่ ่ องทำงที
้ อ้บริ
่ กำร ๒) แสดงช
ข
ติอมู
อขำย
อยำงน
จกรรมที่
้ดตลอกั
่ บกลุมเครื
่ ขำวสำร
่
่
่
้ อย ๒ ทำง ๓) แสดงตัวอยำงกิ
่
ด
้ ใหกลุมเครือขำย ๔) แสดงกิจกรรมทีส
จัำนคมนำคม
ด
่ ะทอนใหเห็นถึงกำรสรำง
หน่วยงำนใน
สั งกัด สปค.
ควรสรำงกลุ
มเครื
อขำยขึ
น
้
้
่
่
PMQA ๓ : CS๕ กำรเปิ ดโอกำสให้ประชำชนเขำมำมี
ส่วนรวมใน
้
่
กำรบริหำรรำชกำรผำนกระบวนกำรหรื
อกิจกรรม
่
๑. คูมื
(เลือกกลุมเป
่ อกำรมีส่วนรวมของประชำชน
่
่ ้ ำหมำย
กำหนดโครงกำร และกำหนดแผนงำน)
๒. ระดับของกำรมีส่วนรวม
่
๑) กำรให้ขอมู
้ ล (Inform) โดยกำรรับฟัง
๒) กำรรับฟังควำมคิดเห็น/ปรึกษำหำรือ (Consult) โดยกำรให้
ควำมเห็น
๓) กำรเขำมำเกี
ย
่ วข้อง (Involve) โดยกำรสมัครใจเขำร
้
้ วม
่
๔) กำรรวมมื
อ (Collaboration) โดยกำรให้เขำร
ำงำน
่
้ วมท
่
ประเด็นดกำรตรวจ:
วย
้
๑) แสดงระบบหรื
อวิมธอ
ก
ี ำนำจ
ำร หรือกลไกในกำรส
มกำรมีส่วนร
่ สิ นใจเอง
๕) กำรเสริ
(Empower)่ งเสริ
โดยกำรให
้ตัดวมของ
ประชำชน
๒) แสดงให้เห็นถึงกำรกำหนดกลุมผู
่ ้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
๓) แสดงระบบ/วิธก
ี ำรในกำรเปิ ดช่องทำง
๔) มีช่องทำงในกำรให้ขอมู
ม
่ ค
ี วำมหลำกหลำยและเขำถึ
้ ลขำวสำรที
่
้ ง
กลุมเป
องถู
กต้อง
่ ้ ำหมำยได้ อยำงน
่
้ อย ๓ ช่องทำง โดยขอมู
้ ลขำวสำรต
่
้
เชือ
่ ถือได้ และทันกำล
๕) มีช่องทำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ทีก
่ ลุมเป
้
่ ้ ำหมำย
PMQA ๓ : CS๖ กำรประเมินควำมพึงพอใจและไมพึ
่ งพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
๑. วิธก
ี ำรประเมิน (จำกกำรสำรวจ จำกกำรเยีย
่ มเยือน และ
จำกขอมู
ิ ำยใน)
้ ล/สถิตภ
๒. ประเด็นกำรประเมิน
๑) ดำนกระบวนกำร/ขั
น
้ ตอนกำรให้บริกำร
้
๒) ดำนเจ
่ ้ให
ู ้บริกำร
้
้ำหน้ำทีผ
๓) ดำนสิ
่ งอำนวยควำมสะดวก
้
๔) ดำนคุ
ณภำพกำรให้บริกำร
้
๕) ดำนควำมเชื
อ
่ มัน
่ เกีย
่ วกับคุณภำพกำรให้บริกำร โดยเน้น
้
วำระแหงชำติ
ดำนจริ
ยธรรม
ธรรมำภิบำล และกำร
่
้
ิ อบในภำครัฐ
้ องกันกำรทุจริตและประพฤติมช
ประเด็นปกำรตรวจ:
๑) แสดงวิธก
ี ำรวัดควำมพึงพอใจกลุมผู
่ ้รับบริกำร และผลทีไ่ ด้
๒) แสดงวิธก
ี ำรวัดควำมพึงพอใจกลุมผู
่ ้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย และผลทีไ่ ด้
๓) แสดงวิธก
ี ำรวัดควำมไมพึ
่ งพอใจกลุมผู
่ ้รับบริกำร และผลทีไ่ ด้
๔) แสดงวิธก
ี ำรวัดควำมไมพึ
่ งพอใจกลุมผู
่ ้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย และผลทีไ่ ด้
๕) ยกตัวอยำงกำรน
ำผลควำมพึงพอใจไปปรับปรุง
่
๖) ยกตัวอยำงกำรน
ำผลควำมไมพึ
่
่ งพอใจไปปรับปรุง
PMQA ๓ : CS๖ กำรประเมินควำมพึงพอใจและไมพึ
่ งพอใจของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนไดส
้ ่ วนเสี ย
กลุมผู
่ ้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสี ย
รมต./ผู้บริหำร
สปค.
หน่วยงำนใน
สั งกัด คค.
วิธก
ี ำร
ประเมิน
ควำมพึง
พอใจ/ไมพึ
่ ง
พอใจ
สั มภำษณ ์
สั งเกต
หนังสื อสั่ ง
กำร
แบบสอบถำ
ม
ควำมถี่
ผลกำร
ดำเนินกำร
หน่วยงำน
รับผิดชอบ
ผู้
รวบรวม/
สรุป
ปี ละ ๑
ครัง้
สรค. ศทท. สนย. คณะทำง
กพบ.
ำน
ปี ละ ๒
ครัง้
ศทท. กพบ.
สนย.
คตป.
แบบสอบถำ
ม
ปี ละ ๒
ครัง้
กตส. ศทท.
กพบ.
หน่วยงำน
ภำยนอก
แบบสอบถำ
ม
ปี ละ ๑
ครัง้
ศทท. สนย.
กจ. กค. กพบ.
ประชำชน
ผู้ใช้บริกำรข้อมูล
ขำวสำรคมนำคม
่
ประชำชนผู้ไดรั
้ บ
แบบสอบถำ
มออนไลน์
ปี ละ ๑
ครัง้
ศทท. กก.
กพบ.
สั งเกตจำก
ปี ละ ๑
คณะทำง
ำน
คณะทำง
ำน
คณะทำง
ำน
คณะทำง
ำน
สต. ศทท. สนย. คณะทำง
PMQA ๓ : CS๗
มำตรฐำนกำรให้บริกำร
ควรดำเนินกำร ดังนี้
๑. จัดทำคูมื
่ อกำรให้บริกำรสำหรับประชำชน
๒. จัดทำคูมื
่ อกำรบริกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่ โดยกำหนดเป็ น
แนวทำงปฏิบต
ั ไิ ว้ อำทิ
๑) กำรให้กำรตอนรั
บแบบเจ้ำบำนที
ด
่ ี ติดบัตรเจ้ำหน้ำทีแ
่ สดง
้
้
ควำมเป็ นเจ้ำของบำน
้
๒) มีกำรทักทำย ถำมไถ่ และเต็มใจให้บริกำร
๓) สุภำพ ออนน
่
้ อม
๔) มีค้วำมรอบรู
เสนอให
จัดทำ ้
๓. คูทบทวนและปรั
บก
ปรุำรประชำชน
งควำมเหมำะสมของมำตรฐำนกำรบริ
หำร
๑)
มื
ของ สปค.
่ อกำรให้บริ
๒) คูมื
ของ สปค.
อยูเสมอ
่ อระบบกำรให
้บริกำรขอมู
้ ลขำวสำร
่
่
๓) คูมื
ั งิ ำนในกำรให้บริกำรของ
่ อมำตรฐำนกำรปฏิบต
เจ้ำหน้ำที่ สปค.
ประเด็นกำรตรวจ:
๑) แสดงแผนภูม ิ ระยะเวลำแลวเสร็
จของงำน ทีป
่ ระกำศให้ประชำชนทรำบ
้
ในแตละงำน
่
PMQA หมวด ๓
คณะทำงำน
สอบถำมควำมตองกำรและ
้
ควำมคำดหวัง
กส. กก. กจ.
สร้ำงเครือขำยและจั
ดกิจกรรม
ศทท.
่
วิธรี วบรวมและวิเครำะห ์
ขอร
ยน
้ องเรี
้
สต.
ข้อเสนอแนะ/ขอคิ
้ ดเห็น/คำชมเชย
สนย.
ศทท.
เข้ำรวมระดั
บ
่
Involve
สน
ย.
คณะทำ
งำน
คูมื
่ อประชำชน และคูมื
่ อ
เจ้ำหน้ำทีผ
่ ให
ู้ ้บริกำร
27
PMQA ๒๕๕๔
PMQA ๒๕๕๔
PMQA ๒๕๕๔
PMQA หมวด ๓ สำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม
PMQA แบงออกเป็
น ๒ ส่วน
่
 ลักษณะสำคัญขององคกร
์
 เกณฑคุ
์ ณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แบงออกเป็
น ๗ หมวด
่
ภำพกำรเชือ
่ มโยงของระบบกำรจัดกำรตำง
ๆ ที่
่
ผำนมำ
กับ เกณฑ ์ PMQA
่
PMQA ๒๕๕๔
PMQA ๒๕๕๔
PMQA ๒๕๕๔
PMQA ๒๕๕๔
PMQA หมวด ๓ สำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม
PMQA ๒๕๕๔
PMQA หมวด ๓ สำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม

similar documents