Cenné papiere

Report
Cenné
papiere
Finančný trh
 Trh
s inštrumentmi na správu financií
Banky
Iné
Poisťovne
Finančný
trh
Investičné
firmy
Stavebné
sporiteľne
Penzijné
fondy
Banky
 Dvojstupňové
bankovníctvo
 Nad komerčnými bankami centrálna
banka, tá ich:
 Kontroluje
(nariaďuje min. rezervy)
 Usmerňuje (určuje úrokové sadzby)
 Chráni (v prípade solventnosti a ilikvidity)
 Požičiavajú
svoj kapitál ľuďom za úrok
Poisťovne
 Poisťovne
účelom:
slúžia viacerým spoločenským
 Tvoria
rezervy
 Zlineárňujú finančnú situáciu klientov
 Pomáhajú zabraňovať rizikám
 Poisťovňa
poisťovní – zaisťovňa
Cenné papiere
 Vznik
podporený firmami – hľadali
alternatívne formy financovania
 3 druhy CP
 Dlhové
 Majetkové
 Deriváty
 Každý
druh má iný zmysel
Dlhové CP
 Sú
to CP, ktoré slúžia ako doklady o
vzniknutom dlhu
 Tento CP sa zjednáva medzi dĺžnikom a
subjektom, ktorý požičiava
Zmenka
 Listina,
ktorá majiteľa oprávňuje za vopred
daných podmienok žiadať od emitenta
nejakú peňažnú pohľadávku
Bankovky
 Emitentom
je CB (monopol)
 Každá bankovka je vlastníctvom CB
 Niekto (štát, firma, človek) platí za
používanie tejto bankovky úrok
 Tento úrok sa nedá splatiť ničím iným, iba
ďalšou bankovkou
Dlhopisy
 Vydavateľ
CP sa zaväzuje vlastníkovi CP
postupne platiť kupónové pladby po
určitú dobu až do splatnosti, kde sa splatí
vopred určená čiastka
 Podmienky sa rôznia, záleží od dohody
firmy
 Atribúty dlhopisov:
 Kupónová
platba
 Dátum splatnosti
 Nominálna hodnota
Príklad
 Akú
by mala mať cenu trojročná
obligácia s kupónovou sadzbou
12,000 Kč, ak podobné investície
dosahujú úrokovú mieru 10% p. a.?
Výnosnosť obligácie
 Kupónová
 Bežná
výnosnosť
výnosnosť
 Výnosnosť
do splatnosti
Durácia
 Stredná
(priemerná) doba splatnosti
obligácie
 Počítaná ako vážený priemer dôb, váhy
tvoria súčasné hodnoty kupónových
platieb
Vlastnosti durácie
 Meria,
ako veľmi je obligácia citlivá na
zmenu tržnej úrokovej sadzby
Dôkaz citlivosti
Dôkaz citlivosti 2
Príklad
 Určite
duráciu obligácie s NH 10,000 Kč s
dobou splatnosti 3 roky a kupónovou
výnosnosťou 6 % p. a. Úroková miera na
trhu je 10 %. Vypočítajte zmenu ceny
obligácie, ak úroková miera klesne o 2 %.
Hypotéka
 Zmluva
na istú požičanú sumu krytá
nehnuteľnosťou
 Spláca sa po anuitách = rovnako
vysokých ročných splátkach
Príklad
 Vypočítajte
anuitu hypotéky s úrokovou
mierou 10 %, kde je potrebné splatiť
100,000 Kč za 3 roky.
Majetkové CP
 Tieto
CP slúžia ako doklad o vlastníctve
 Najdôležitejším majetkovým cenným
papierom sú akcie
Akcie
 Akcie
vám ako spoločníkovi firmy dávajú
práva:




Podielať sa na riadení spoločnosti
Získať podiel z vyplatených dividend
Podiel na likvidačnom zostatku firmy
Predkupné právo na nové akcie
 Akcia môže slúžiť ako
 Kapitálová investícia (vzrast ceny)
 Cashflow investícia (dividendy)
Príklady
 Vypočítajte,
akú cenu by mala mať akcia
softvérovej firmy, ak ročný dividend je
rovný 15 Kč s úrokovou mierou na trhu vo
výške 10 %.
 Určite, ako dlho sa oplatí držať akciu,
ktorá stojí 200 Kč s ročnou dividendou
5 Kč, keď cena akcie rastie o 2 % ročne,
pričom iné akcie rastú v priemere o 8 %.
(11,21 roku)
Analýza akcie
 Delí
sa na
 Technickú
 Fundamentálnu
 Cieľom
je predpokladať vývoj na základe
súčasnej ceny (technická) a stavu
spoločnosti (fundamentálna) na základe
rôznych atribútov
Deriváty
 Sami
o sebe nenesú žiadnu hodnotu
 Každý derivát sa vzťahuje na nejaký iný
cenný papier (alebo komoditu) a jeho
cena sa pohybuje s cenou papieru
 Príkladmi sú opcie, warranty, futures a
forward kontrakty, swapy
Opcie
 Ako
podkladové aktívum sa používajú
napr. akcie, princíp však všade rovnaký
 Opcie oprávňujú vlastníka kúpiť (predať) v
danom dni isté množstvo akcií za vopred
určenú cenu (strike price) emitentovi call
(put) opcie
 Cena opcie = abs(súčasná cena akcie –
strike price) + časový hedge
Príklad
 Akcia
stojí 50 Kč a call opcia na 45 Kč
(strike price) stojí 5 Kč. Nech investor kúpi
opciu. Cena akcie stúpne na 60 Kč. Aká
bude cena opcie?
 Akcia stojí 50 Kč a put opcia na 60 Kč stojí
10 Kč. Nech investor kúpi opciu. Cena
akcie klesne na 20 Kč. Aký zisk/stratu
realizuje investor?
Hedgovanie opciami
Leverage (pákový) efekt
 Očakávajme,
že cena akcie vzrastie zo
súčasných 50 Kč na 70 Kč
 Môžeme kúpiť akciu a realizovať zisk 40 %
 Môžeme kúpiť call opciu na 45 Kč za 7 Kč.
Pri expirácii opcie zmizne časová zložka a
cena stúpne vďaka akcii 25 Kč.
Realizujeme zisk 257 %
 Ak by cena akcie namiesto rastu klesla na
40 Kč, straty by boli -20 %/ -100 %
Investičné metódy
 Okrem
hedgovania môžeme používať iné
metódy investovania
 Každá metóda je vhodná na inú štruktúru
trhu a je výnosná za iných podmienok
 Napr. nákup call a put opcie zároveň
 Predaj call a put opcie zároveň
 Short akcii
Ďalšie zdroje
 E.
Bohanesová: Finanční matematika I
 F. Čámský: Finanční matematika
 Borkovec, Ptáček, Toman: Základy
finanční matematiky
 http://simulator.investopedia.com/Home.
aspx Investičný simulátor
Ďakujem za pozornosť

similar documents