SKV

Report
4. NEMZETKÖZI ÉRTÉKELÉSI KONFERENCIA
Ex-ante értékelés – felkészülés az EU 2014-2020-as programozási
időszakára. Budapest, 2013. szeptember 26-27
STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT
VÉGREHAJTÁSÁNAK
MAGYARORSZÁGI TAPASZTALATAI
Gyene Gyöngyvér, osztályvezető, Értékelési Divízió
Koordinációs Irányító Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Dr. Tombácz Endre, ÖKO Zrt
A 2014-2020 SKV-k projekvezetője
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Az értékelő a tervezéshez
képest fordított logikát követ
Az SKV megnehezíti a tervezést
• Az SKV partnerségre kötelezően biztosítandó
2x30 nap jelentősen megnöveli a terhelést a
már úgyis nagy időnyomás alatt dolgozó
tervezőkön
• A partnerség újabb szempontokat hoz a már
amúgy is komplex és konfliktusokkal terhelt
tervezői egyeztetésekbe
• Az SKV a közös javak védelmében olyan
követelményeket támaszt, amelyek nem
köthetők semmiféle közvetlen gazdasági
előnyhöz
Az SKV megkönnyíti a fejlesztést
• Az SKV partnerségre kötelezően biztosítandó
2x30 nap lehetővé teszi a program alaposabb
átgondolását, a vélemények beépülését
• A partnerség újabb szempontokat hoz a tervezői
egyeztetésekbe, amelyek közelíthetik a
programot a célcsoport igényeihez, növelik a
program támogatottságát, megalapozottságát
• Az SKV a közös javak védelmében figyelmeztet
a potenciálisan pazarló, fontos társadalmi célok
szempontjából romboló fejlesztésekre
Az SKV jelzi a kockázatokat
és megoldásokat javasol
Az SKV eszköz arra, hogy
– azonosítani és még időben kezelni lehessen a
fejlesztések nem szándékolt környezeti hatásait
– az egyik cél érdekében megvalósuló fejlesztés
ne menjen más, ugyancsak fontos környezeti
vagy fenntarthatósági cél rovására
– a megvalósuló program a gazdasági, társadalmi
és környezeti célok elvárt metszetét hozza létre
2007-2013 SKV tanulságai
2007 -13 SKV tanulságok:
Partnerség
• A partnereket bevonták a folyamatba, de nem a
tervezés kezdetétől
– A partnerek nem a környezeti jelentés, hanem az
OP-k tartalmát szeretnék befolyásolni
– Vélemények érkeztek írásban és fórumok
keretében is
– A partner elsősorban szempontgazda és
információforrás, de nem vesz részt a döntésben
– A partnerek hangsúlyozzák az SKV javaslatok
nyomon követésének szükségességét
2007- 13 SKV megállapítások
• A környezet-minőség egészségügyi következményei
nem jelennek meg kellő súllyal az operatív
programokban
• A környezeti megfontolások háttérbe szorulnak a
növekedés és a foglalkoztatás szempontjaival
szemben
• Az abszorpciós nyomás is a környezeti szempontok
figyelmen kívül hagyását eredményezheti
• A környezeti, fenntarthatósági követelményeket a
projektek kiválasztásában kell érvényesíteni
2007- 13 SKV tanulságok:
Környezeti teljesítmény
Hogyan teljesültek a 2007-13 időszakra készült SKV
ajánlásai? („EX-POST SKV”)
• Értékelés a 2007-2013 időszak fejlesztéseinek várható
környezeti hatásairól a fejlesztési tartalom és helyszín
ismeretében. Ehhez:
• több tagállam tapasztalatainak áttekintése
• környezetvédelmi bírságolás ténye,
• KHV-k, megvalósíthatósági tanulmányok
tartalmának elemzése
• területi környezetvédelmi hatóságoknál interjúk
készítése
2007- 13 SKV tanulságok:
Környezeti teljesítmény – néhány példa
• Nem sikerült kompenzálni a közúthálózat fejlesztése
miatt fellépő környezeti problémákat
• A közlekedésbiztonsági fejlesztések nagyon sikeresek
• A szennyvíztisztítók ronthatják a felszíni vizek
minőségét
• A fenntarthatósági célkitűzések felé nincs elmozdulás
– a környezeti követelmények nem épülnek be jól a
fejlesztési projektekbe
• A városok közötti egyenlőtlenségeket nem sikerült
csökkenteni: a nagyobb települések kapják a források
többségét
2007- 13 tanulságok:
Indikátorok
• A környezet-, és természetvédelmi állapotjelző adatok
beszerzése sokszor ütközik nehézségekbe
• Az SKV által javasolt indikátorokat adatgyűjtési, mérési
és aggregálási problémák miatt anno elvetették.
Pl. közlekedésre javasolt indikátorok:
– Forgalomnövekedés miatt növekvő levegőszennyező
anyagok számított mennyisége
– Az elkerülő utakkal kiszolgált lakosság számának
változása
– A környezeti nyomás (zaj, levegőszennyezés, balesetek)
csökkenése az elkerülő utakkal kiszolgált településeken
2007-13 SKV útravaló
• SKV már a tervezés kezdetétől
• Partnerség a tervezésben és a monitoringban
• SKV indikátorok szükségessége
• Nem elég a környezeti hatásvizsgálat
2014-2020 programok
stratégiai környezeti vizsgálata
2014-2020 SKV - fő cél
Az SKV fő célja környezeti és fenntarthatósági
szempontból értékelni az Operatív Programok
egészét, prioritástengelyeit, szükség esetén
lebontva a célok, intézkedések szintjére, azért hogy
az ezek eredményeként létrejövő fejlesztési
projektrendszert kedvező irányba befolyásolni tudja.
2014-2020 SKV elvek
• A hazai és az európai uniós programok, stratégiák
alapján, a tervezőkkel együttműködve közös
fenntarthatósági követelményrendszer kialakítása
• Az „óvatossági elv” alkalmazása minden fejlesztésre,
amelynek várhatóan káros környezeti hatásai
lesznek
• Az SKV részeként a programcélok finomításának
támogatása a tervezés során, és a tervezés
konstrukció-, vagy projekt szintű nyomon követése a
nettó társadalmi haszon maximalizálása érdekében
• Az OP-k várható együttes hatásainak felmérése és
bemutatása szektoronként (tervezői konzultációk
keretében) és földrajzi egységenként (partnerség)
2014-2020 SKV folyamat
I.
Előkészítési – tervezési fázis (tematika és munkaterv
egyeztetése, tervezőkkel való együttműködés)
Még csak itt tartunk
II.
SKV tanulmánykészítés ( az OP-ok egy már társadalmi
egyeztetésre kész anyaga alapján)
III. Közérthető összefoglaló elkészítése
IV. Környezeti jelentés partnersége (véleményezés,
partnerségi fórumok, tervezői egyeztetések)
V. Végső véleményezett környezeti jelentés elkészítése, SKV
indikátorok meghatározása
VI.
s
VII. Utógondozás
2014-2020 SKV partnerség
2014-2020 SKV
vizsgálati szempontjai
az egyes operatív programokra
2014-20 SKV - KEHOP
környezeti, fenntarthatósági kérdések
• MENNYIRE JAVULHAT A KÖRNYEZET ÁLLAPOTA?
• Valóban ezek a legfontosabb környezeti
problémák, jók-e célok?
• Elegendőek-e források a célok teljesítéséhez?
• A környezet állapota a ráfordításokkal arányosan
javulhat-e?
• A fenntarthatóság és fejlesztések viszonya
milyen?
• Miközben javítani akarunk valamit, nem
rontunk-e másokat?
2014-20 SKV – IKOP
környezeti, fenntarthatósági kérdések
• CSÖKKENNEK-E A NEM KÍVÁNATOS HATÁSOK?
• A közlekedési rendszer struktúrájának változása
csökkenti-e a nem kívánatos hatásokat, a jelentős
terheléseket és a területi egyenlőtlenségeket?
• A tervezett közlekedési programok eredményeként
létrejövő változások a fenntarthatóság irányába
mozdítják-e el a jelenlegi kedvezőtlen állapotot?
• Elegendők-e források a környezeti szempontból
kedvező célok teljesítéséhez?
2014-20 SKV - GINOP
környezeti, fenntarthatósági kérdések
AZ OP EREDMÉNYEZHET-E POZITÍV ELMOZDULÁST A
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS IRÁNYÁBA?
• Vannak-e környezetvédelmi tartalmak?
• Lehetnek-e a környezetkímélők a GINOP fejlesztések
és eredményeik? Felmerül-e ez a szempont?
• Csökkenhetnek-e a termelői káros kibocsátások, a
csővégi megoldások kényszerei?
• A tervezett fejlesztések megfelelnek-e a
fenntarthatóság követelményeinek? Pl. hogyan alakul
az energia-felhasználás és ez követhető-e?
2014-20 SKV - TOP és VEKOP
környezeti, fenntarthatósági kérdések
AZ OP FENNTARTHATÓBB TERÜLETI
STRUKTÚRÁKAT EREDMÉNYEZ-E?
• A településeink a fejlesztések hatására
élhetőbbekké válnak-e a települések?
• A települések fenntarthatóan fejlődnek-e?
• Milyen intézkedések segítik a káros területi és
társadalmi különbségek mérséklését?
2014-20 SKV – EFOP
környezeti, fenntarthatósági kérdések
CSÖKKENTHETŐK-E A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA
FOLYAMATOSAN NÖVEKVŐ TÁRSADALMI
KÜLÖNBSÉGEK?
• Vannak-e környezetvédelmi tartalmak, és
lehetnek-e környezeti eredmények?
• Várhatunk-e lényegi előrelépést a a társadalmi
kohézió erősítésében, a szegénység kezelésében?
SKV „utógondozás”
Az SKV indikátorok beillesztése a kiválasztási,
monitoring és partnerségi rendszerbe
A programok környezeti teljesítményének időközi
és ex-post értékelése az SKV indikátorok alapján
2014-2020 SKV
Javasolt kiválasztási szempontok
• a biodiverzitást és ökoszisztéma szolgáltatásokat
ne csökkentse,
• a káros társadalmi és területi
egyenlőtlenségeket ne növelje,
• segítse elő a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodást
• járuljon hozzá a társadalmi szolidaritás
erősödéséhez
2014-2020
Lehetséges SKV indikátorok
A Murphy-féle indikátor tétel Tombácz kiterjesztése:
„A könnyen előállítható indikátorok érdektelenek”
Minden OP-ban legyen kötelező kimutatni pl:
• Energiafelhasználás változása
• Szállítási igény változása
• Biodiverzitásra - ökoszisztéma szolgáltatásokra természeti értékekre gyakorolt hatás,
• Vizek igénybevételére gyakorolt hatás
• Területhasználat/zöldmezős területfoglalás mértéke
• Közösségek alkalmazkodóképességének változása
Köszönjük megtisztelő
figyelmüket!
További információk:
www.nfu.hu/2014_2020_skv_partnersege
[email protected]
[email protected]

similar documents