Slayt 1 - İlkokuma.com

Report














Abdestin Alınışı
Abdest Nedir?
Boy Abdesti.
Namazın Kılınışı
Namaz Nedir?
Namaza Hazırlığın Şartları
Namazın Kılınış Şartları
Günlük Namazlar(Beş Vakit)
Cemaatle Namaz
Cuma Namazı
Bayram Namazı
Cenaze Namazı
Teravih namazı
Namazın İnsana Kazandırdıkları
ABDEST NEDİR?
Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde
bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma
Abdest denir. Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla
beraber ayakların temiz Su ile yıkanması ve başın mesh edilmesidir.
 Abdest, belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek
suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest her şeyden önce her türlü
pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve
mikroplardan uzak kalmak için İslamˊın emrettiği önemli bir
ibadettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak
el, yüz ve ayakların Günde beş defa temizlenmesi İslamˊın temizliğe
verdiği önemi gösterir.
 Böylelikle İslam yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup insanoğlunu
maddî-manevî her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir.
Bunun yanında abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat
hisseder ve bu güzel his ve temiz duyguyla Allahˊa ibadete durur. Bu
da ruhun temizliğini sağlamaktadır. İnsanın yaratılış gayesi olan
Allahˊa kulluk böyle bir temizleme ameliyesi ile başlayınca
insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur.
 İnsan abdestle bedenen ve manen temizlendikten sonra Allahˊın
huzuruna çıkar. Böyle bir temizlenme ile günlük bütün yorgunlukları
ve yükleri geride bırakır.

 Abdestsiz
Olarak Yapılması Yasak
Olan Hususlar:
1- Namaz kılmak.
2- Kurˊan-ı Kerimˊe el sürmek.
3- Tilavet secdesi yapmak.
4- Cenaze namazı kılmak.
5- Kabeˊyi tavaf etmek





Abdestin Farzları
1 - Yüzü Yıkamak
Yüzün bir defa yıkanması farzdır. Yüzün sınırları, saçın bittiği yerden sakal veya çene
altına, kulakların köklerine kadar olan bölümdür. Gözlerin içine Suyun ulaştırılması
gerekmez. Ancak abdest alırken gözler sıkılmaz, tamamen açık bırakılmaz. normal bir
şekilde yüz yıkanır. Dudaklar yumulduğu zaman, dışarda kalan kısımlar yüzün sınırlarıdır.
Sakal, bıyık ve kaşın altına Suyu ulaştırmak gereklidir.
2- Kolları Yıkamak
Parmak uçlarından kol dirseklerine kadar -dirsekler de dahil- olan kısmı bir defa yıkamak
farzdır. Eğer iğne ucu kadar kuru bir yer kalırsa veya tırnağının altına suyu geçirmeyecek
(hamur, boya, çamur vb.) bir Madde bulunursa, abdest alınmış sayılmaz. Ancak boyacıların
tırnaklarındaki boyalardan kaçınmanın mümkün olmamasından dolayı bunlar abdeste zarar
vermez. Tırnaklar parmak uçlarından dışarı taşacak kadar uzamış olursa o fazlalığı da
yıkamak gerekir. Bir kimse abdest aldıktan sonra bu uzamış tırnağı keserse abdestini
yenilemesi gerekmez. Parmakta yüzük var ve bu geniş ise abdest alırken bunu oynatmak
sünnet, eğer yüzük dar ve altına su geçirmeyecek kadar parmağa oturmuşsa onu oynatmak
farzdır.
3- Başı Meshetmek
Mesh, sözlükte eli bir şeyin üzerinden geçirmek demektir. İbadet hukukunda ise suyun bir
vücut organına isabet etmesidir. Başın meshedilmesindeki farz oranı Alın miktarıdır. Bu
miktar ise başın dörtte biridir. Mesh ederken üç veya daha fazla parmağı kullanmak
gerekir. İki parmakla yapılan mesh caiz değildir. Başa giyilen sarık veya takke üzerine
meshetmek geçerli değildir. kadınlar da baş örtüleri üzerine mesh edemezler.
4- Ayakları Yıkamak
Sağlam ve çıplak ayakları topuklarıyla birlikte bir defa yıkamak farzdır. Yaralı veya mestle
örtülü ayakları yıkamaya gerek olmayıp sadece meshetmek yeterlidir. Bir kimsenin
ayağında yarık varsa ve o yarığa su sızdırmayan bir ilaç sürülmüşse, o kimse ayağını
yıkadığı zaman, su yarığın altına geçmezse bu durumda Su, ayağa zarar verecekse abdest
yerine getirilmiş sayılır ve bu caizdir. Ancak su zarar vermiyorsa abdest tam olarak
alınmış sayılmaz. Dolayısıyla zarar vermediği takdirde yarıklara su ulaşacak şekilde
yıkamak gereklidir.












Abdestin Sünnetleri
Abdeste başlarken "Euzu ve Besmele" çekmek.
Abdeste niyet etmek.
Önce bileklere kadar elleri yıkamak.
Misvak kullanmak veya dişleri parmakla ovalamak.
Ağza ve burna üçer defa su vermek. ( mazmaza ve
istinşak )
Kulakları, boynu mesh etmek.
Başın tamamını mesh etmek.
Yıkanması gereken uzuvları üçer defa yıkamak .
Abdeste organları ara vermeden yıkayarak devam
etmek .
Sırayı bozmamak .
Abdest almaya sağ taraftan başlamak
















Abdestin Edepleri
Abdest alırken başkasından yardım istememek .
Abdest alırken suyun sıçramaması için dikkatli davranmak
Kıbleye doğru yönelmek .
Gereksiz yere konuşmamak .
Niyet ederken dil ile niyet etmek .
Her uzvu iyice ovmak .
Abdest dualarını okumak.
Kullanılmış su ile abdest almamaya dikkat etmek.
Her uzvu yıkarken niyeti korumakla birlikte " Bismillah " demek.
Kulağı meshederken serçe parmaklarının uçlarıyla kulak deliklerini
meshetmek .
Burna ve ağza suyu alırken sağ eli kullanmak .
Sol el ile sümkürmek .
Özür sahibi olmayan kimsenin namaz vaktinden önce abdest
alması .
Abdest bittikten sonra kıbleye karşı ayakta kelime-i şahadet
getirmek ve dua yapmak, biraz su içmek .
Durgun ve akarak yer değiştiren Sular ile birikinti halindeki Sulara
ve Kıbleˊye karşı abdest bozulmaz.









Abdesti Bozan Durumlar
İdrar veya dışkı yollarından yani ön ve arkadan
herhangi bir şeyin çıkması. ( idrar , dışkı , yel , vedi ,
mezi , meni , kurt vb.)
Aklın idrak gücünü gideren hususlar; uyumak, bayılmak,
delirmek, sarhoş olmak vs.dir. Ancak oturduğu yerde
kıpırdamadan uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz .
Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya sarı su
çıkması ve etrafına yayılması. Ağızdan akan kana
bakılır, şayet bu kan tükrük kadar veya tükrükten fazla
ise abdesti bozulur .
ağız dolusu kusmak .
Cinsi münasebette bulunmak .
Tam olarak cinsi ilişki olmasa bile kadın ve erkeğin
çıplak ve ince bir elbise ile vucutlarının veya tenasül
uzuvlarının birbirine değmesi .
Teyemmüm yapan kimsenin su bulması .
Namazda sesli gülmek .
Abdesti Bozmayan Durumlar
 Kişinin ön veya arka yollarından başka vücudunun
herhangi bir yerinden kan çıkıp, bir damla
halinde kalması .
 Kabuk bağlamış bir yaranın kan çıkmadan
kabuğunun düşmesi .
 Yaradan , burundan yahut kulaktan bir vücud
kurdunun düşmesi .
 Tenasül uzvuna (cinsi organına) el sürmek .
 Kadın vücudunun herhangi bir yerine dokunmak .
 Ağız dolusu olmayan kusuntu .
 Ağızdan çıkan balgam .
 Oturduğu yerde veya namazda uyumak .
 Ağlamak .


BOY ABDEST
Vücudumuzda kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmaya boy abdesti veya gusül
denir.Boy abdesti , dinimizin emrettiği bir temizlenme biçimidir.
Akıllı ve ergenleşmiş çağına ulaşmış her Müslüman’ın bazı özel durumlarda boy
abdesti alması Allah’ın bir emri (farz)’dir.Yüce Allah şöyle buyurur:
… Eğer cünüp oldunuz ise boy abdesti alın… Ayrıca
böyle bir durumda boy abdesti almadan namaz kılınmaz .Bu konuda Kur’an-ı
Kerim’de şöyle buyrulur:
…Ey iman edenler!... Cünüp iken boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın…
Cünüplük ve ve kadınlara özel hallerinin son bulması durumlarında boy abdesti
almak gerekir. Bunların dışında da Sevgili Peygamberimiz boy abdesti almayı
öğütlemiştir. Özellikle Cuma ve bayram namazı gibi özel günlerde boy abdesti
almak sünnettir.
FARZ VE SÜNNETİYLE BO Y ABDESTİNİN ALINIŞI
Eüzü besmele çekilir; eüzübillahimineşeytaniracim.Bismillahirahmanirahim. denir.
Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya.diye niyet edilir.
Ağız bol su ile temizlenir.
Burun temizlenir.
Bütün beden, kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.







NAMAZ NEDİR?
cemaat halinde eda edildiği zaman,
aynı saftaki müslümanı sosyal ve siyasi eşitliğe, evrenselliğe,
kardeşliğe ve diğer kardeşleriyle ilgilenmeye,
onları desteklemeye teşvik eder.
İslam'da namaz Peygamber Muhammed (s.a.v.)'e vahiy suretiyle anlatılmış, sınırları ve şekli belirlenmiş
özel bir ibadettir. Biçimindeki herhangi bir değişiklik onu hükümsüz kılar. Namaz, formal olduğu kadar,
bütün müslümanlara farz kılınmış bir disiplindir. Onu mü'minlere mecbur kılmakla İslam, mensuplarını
disipline etmeyi amaçlamış ve Allah'ın varlığının sonsuz bilincini korumuştur. Namaz, zamanı bölümlere
ayırarak müslümanı sağlıklı ve düzenli bir hayata alıştırır. Temiz suyla alınan abdestle o, tazeleyici ve
temizleyici bir ameliye olarak kabul edilir. Ayağa kalkma, diz çökme, secde ve oturma değişimleriyle,
aynı zamanda vücut içinde bir egzersiz görevi görür . Namaz maddi ve manevi itminanı ve ruhi hazzı
beraberinde getirir. Zihni günlük işlerden uzaklaştırmak,
Allah'a ve O'nun emirlerine ve varlığına konsantre olmak, kendini mutlak ve evrensel hükümdarlığa
yükseltmektir. İbadet eden kişi, bu gibi uygulamalarla hayata ve onun problemleriyle karşılaşmaya
öncekinden daha hazır olarak çıkar. Namazın mahiyeti, dini ibareler yoluyla akla gelen fikirler, insanı
arzu dolu kılar; onu hayırlı işlere yöneltir; kötüden kaçınmaya, dünyayı iyilikle doldurmaya olan azmini
güçlendirir. Nihayet cemaat halinde eda edildiği zaman, aynı saftaki müslümanı sosyal ve siyasi eşitliğe,
evrenselliğe, kardeşliğe ve diğer kardeşleriyle ilgilenmeye, onları desteklemeye teşvik eder (*).
Kainattaki bütün varlıklar; güneş, çayır, çimen, ağaçlar, zikir halindedir. Sürü halinde uçan kuşlar,
dağlar, taşlar keyfiyeti bize meçhul bir tesbihat ile Allâh'a kulluk ederler. Bitkilerin ibadeti kıyam
halinde; hayvanlarınki rükû halinde; cansız olarak isimlendirilen nesnelerinki de yere kapanmış
vaziyette, yani secde halindedir. Sema ehlinin durumları da böyledir. Meleklerin bir kısmı kıyamda bir
kısmı rükûda, bir kısmı secdede bir kısmı da tespih ve tehlil'de... Ancak Allah'ın mü'minlere bir miraç
olarak ikram ettiği namaz ibadeti ise bütün ibadetlerin camî (tamamını bünyesinde barındıran) bir
muhtevadadır. Dolayısıyla gerçek namaz kılanlar yerde ve gökte tüm varlıkların yaptığı ibadeti içine alan
bir ibadet yapmış olurlar.
Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki:Namaz, yüce ve büyük olan Allah'ın rızasını kazandırır. Meleklerin
sevgisine nail eder. Peygamberlerin yoludur. Mârifet nurudur. îmanın aslıdır. Duanın icabetine vesiledir.
Amelleri makbul kılar. Rızka bereket getirir. Vücuda rahatlık verir. Düşmanlar üzerine silahtır. Şeytanı
uzaklaştırır. Ölüm meleği ile musallî arasında şefaatçidir. Kabirde kandildir ve orada yaygıdır. Münker
ve Nekir meleklerine cevaptır. Kıyamete kadar kabirde can yoldaşıdır. Kıyamet günü olduğunda namaz
kılanların üzerine bir gölgeliktir. Başına taçtır. Bedenine elbisedir. Önünde giden nurdur. İnsanlarla
arasına getirilen bir perdedir. Rableri huzurunda mu'minlerin hüccetidir. Mizanda ağırlıktır. Sıratta
geçiştir. Cennete anahtardır. Çünkü namaz tesbihtir, hamttır, tâzimdir, kırât ve duadır. Hasılı faziletli
amellerin tümü, vaktinde kılınan namazdadır. (Tenbîhü'l-Gafilîn, 293)







NAMAZA HAZIRLIĞIN ŞARTLARI
Necasetten Taharet:Vücudun ,elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz
olması demektir.
Hadesten Taharet:Gerektiği zaman abdest veya boy abdesti almaktır.
Setr-i Avret:Namazda vücudun gerekli yerlerinin
örtülmesidir.Erkeklerde ,diz ile göbek arası,bayanlarda ise el,yüz ve
ayaklar hariç bütün vücudun kapanması anlamına gelir.
İstikbal-i Kıble: Namazda kabeye yönelmektir.
Vakit:Kılınacak namazın vaktinin gelmesidir.
Niyet: Kılınacak namaz için niyet etmek.







Namazın Kılınış Şartları
İftitah Tekbiri:Niyetten hemen sonra allahu ekber
diyerek namaza başlamaktır.
Kıyam:Namazda ayakta durmaktır.
Kıraat:Namazda ayaktayken Kur’an’dan birkaç ayet
veya bir sure okumaktır.
Rüku:Kıyamdan sonra elleri dizlere koyarak
eğilmektir.
Secde:Rükudan sonra elleri, dizleri,alnı ve burnu
yere koymaktır. Secde peş peşe iki kez yapılır.
Kade-i Ahire:Namazın sonunda Ettehıyyatü duası
okuyacak kadar oturmaktır.


Günlük Namazlar (Beş Vakit)
Akıllı Ve ergenli çağına gelmiş her Müslüman'ın günde beş
vakit namaz kılması Allah’ın bir emridir.Sevgili Peygamber
de namazların hangi vakitlerde,nasıl kılınacağını
göstermiştir.Farz olan bir namaz,unutma ya da uykuya dalma
gibi elde olmayan bir nedenle vaktinde kılınmazsa daha
sonra ilk fırsatta kılınır.buna kaza namazı denir. Bu durumda
beş vakit namazın sadece farz ve vitir namazları kaza edilir.
Sünnetlerinin kazası yapılmaz. Namazların kılınışları genel
olarak aynıdır. Ancak beş vakit namazın farz ve sünnetleri
ile namazların rekatları arasında bazı farklılıklar
vardır.Namaz rekat adı verilen bölümlerden oluşur.İki
rekatlık bir namazın kılınışını öğrenen kimse,genel olarak
namaz kılmayı öğrenmiş demektir.


Cemaatle Namaz
Cemaatle kılınan namazda namaz kıldıran kişiye imam ,
imama uyanlara ise cemaat denir. Namaz kıldırırken imam
camide durduğu yerlere mihrap,cemaatin oluşturduğu
düzgün sıraya saf denir.Beş vakit namaz ve teravih namazı
camide cemaatle kılınabileceği gibi cami dışında uygun
olacağı her yerde kılınır.Beş vakit namazın sadece farzları
cemaatle kılınır. Sünnetler ise tek başına kılınır.Cemaatle
kılınan namaza başına yetişemeyen kimse yetiştiği yerden
itibaren imama uyar .İmam selam verip namazı bitirdikten
sonra .kendisi selam vermeden kalkıp kılmadığı bölümleri tek
başına tamamlar.



Cuma Namazı
Bayram namazı ,bayramın birinci günü sabah namazının
ardından güneş doğduktan kırk beş dakika sonra camide
cemaatle kılınır.Bayram namazının kılınışı şöyledir:
Niyet etim Allah rızası için bayram namazını kılmaya uydum
imama denilerek niyet edilir. İmamla birlikte Allahu ekber
denilerek namaza başlanır . Herkes içinden Sübhaneke
duasını okur. Daha sonra imamla birlikte üç kez Allahu ekber
denilir.İlk iki tekbirde eller yana salınır. Üçüncü tekbirde
eller bağlanır.İmam yüksek sesle fatiha suresini okur ve
ardından Kur’an ‘dan birkaç sure ve ayet okur.Ardından üç
kez Allahu ekber denilerek tekbir rükuya gidilir. Secdeler
son oturuşta sonra selam verilerek namaz bitirilir.
Namazdan sonra imam mimbere çıkıp hutbe okur. Hutbede
günün anlam ve öneminden bahseder.Hutbenin bitişinde
ortak bir dua okunur. Cemaat dağılmadan önce birbiriyle
bayramlaşır.


Cenaze Namazı
Cenaze namazı ayakta kılınır. Rüku ve secdesi yoktur.Namaz
esnasında ölen kişi yıkanmış ve kefenlenmiş olur.İmam önde
,cemaat ise arkada ayakta saf oluşturlar.Cenaze namazına
ölen kişinin erkek.kadın veya çocuk oluşuna göre niyet
edilir.Allah için namaza ölü için duaya er kişi niyetine uydum
imama şeklinde niyet edilir.Niyetten sonra diğer
namazdakiler olduğu gibi tekbir alınarak eller bağlanır.
İmam ve cemaat içinden sübhaneke duasını okur.Bu sefer
herkes içinden salli ve barik dualarını okur.İmam üçüncü kez
Allahu ekber der.Bu sefer herkes içinden cenaze duasını
okur.Bu duayı bilmeyenler fatiha veya başka bir dua
okurlar.Dördüncü tekbirden sonra sağa sola selam verilerek
cenaze namazı biter.
Teravih Namazı
 Teravih namazı ramazan ayında kılınır.Yatsı namazı
ile vitir namazı arasında kılınan sünnet bir
namazdır.Cemaatle kılındığı gibi tek başına da
kılınabilir ve yirmi rekattır. Teravih namazının
cemaatle kılınışı şöyledir:
 Yatsı namazının ilk sünneti kılındıktan sonra niyet
ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya
uydum imama diye niyet edilir.İki veya dört rekatta
bir selam verilerek kılınabilir. Eğer iki rekatta bir
selam verilirse sabah namazının sünneti gibi
kılınır.Her selamdan sonra Peygamberimize salavat
getirilir.Namaz tamamlanınca kısa bir dua edilir.
Daha sonra vitir namazı kılınır.





Namazın İnsana Kazandırdıkları
İbadetler ,Yüce Allah istediği için kulluk bilinci ile yapılır.Her
ibadetin,birçok faydası vardır.Çünkü yüce Allah ,kullarının iyiliğini
ister.Yüce Allah gerçek anlamda huzur ve mutluluğa ulaşan inanan
kullarının özelliklerini sayarken birinci sırada namaza yer verir. Kur’an’da
şöyle buyurur:
Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir.
Huşu Allah’ın yüceliği karşısında hissedilen büyük ve derin saygıdır. Bu
öyle kuvvetli bir duygudur ki namaz kılan kimseyi başka duygu ve
düşüncelerden arındırarak sadece Allah’a bağlar.Namaz insanın Yüce
Allah ile bağlayan canlı tutan bir ibadettir.Yüce Allah ,insanı üstün
özelliklerle belli bir amaç için yaratmıştır. Eğer insan, yaratıcısı ile
bağını koparırsa varlığının anlamını ve amacını kaybeder.

similar documents