OKHM_2_Arviointi_ja_palaute

Report
Työpaikkakouluttajan ABC
Moduuli 2:
Työpaikalla tapahtuvan
oppimisen arviointi
1
Koulutuksen moduulirakenne
1. Oppisopimuskoulutuksen prosessi sekä eri
osapuolten roolit ja tehtävät
2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja
palaute
3. Erilaiset oppimistyylit ja ohjaus
4. Tutkintotilaisuuksien suunnitteleminen ja arviointi
5. Sosiaalisen median hyödyntäminen opiskelijan
ohjaamisessa
Ammatillisen koulutuksen
sanastoa
2
Kuka arvioi ja ketä?
• Arviointikeskustelu käydään pääsääntöisesti opiskelijan ja
työpaikkakouluttajan välillä (vrt. kehityskeskustelu).
• Opiskelija pohtii yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa mm.
- Mitä on opittu ja mitä vielä pitää oppia?
- Miten oppimiselle asetetut tavoitteet on saavutettu?
- Miten työssä oppimisen ohjaus on sujunut?
• Myös työyhteisön muita jäseniä voi
olla mukana arviointikeskustelussa.
HUOM! Tulossa muutoksia 1.8.2015 lähtien!
3
Arviointi-/ohjauskeskustelun prosessi
4
Arviointi
•
on yksipuolista, jos vain työpaikkakouluttaja yksin huolehtii arvioinnista.
•
EI ole arvostelua. Sen on tarkoitus innostaa ja ohjata oppimaan.
•
Opiskelija arvioi myös itse kokemuksiaan, toimintaansa ja
oppimistuloksiaan.
”Arvioinnin
tarkoitus on auttaa opiskelijaa seuraamaan omaa kehittymistään
oppisopimusaikanaan.”
5
Miten arviointiin valmistaudutaan?
• Arviointikeskustelut opiskelijan kehittymisestä käydään
myönteisessä hengessä.
• Arviointi on oppimista edistävää:
•
•
•
•
ohjaavaa
•
korjaavaa
•
kannustavaa
•
jatkuvaa
asiallista
rehellistä
kehittävää
• Arviointikeskusteluun on syytä varata hyvissä ajoin rauhallinen
paikka ja riittävästi aikaa.
6
Vinkkejä arviointikeskustelun käymiseen ja
sisältöön (1/2)
• Varaa riittävästi aikaa keskustelulle.
Jos oppimispäiväkirja on käytössä, keskustelkaa siitä.
• Käyttäkää keskustelunne pohjana
työtehtäväkartoitusta/työpaikalla
tapahtuvan oppimisen
suunnitelmaa. Pyydä opiskelijaa
päivittämään oman osaamisen-/
itsearvionti-kohta
x
x
x
x
x
x
Työtehtäväk
artoituksen
saat
koulutustar
kastajaltasi
7
Vinkkejä arviointikeskustelun käymiseen ja
sisältöön (2/2)
Keskustelun aiheita
•
Työyhteisön tuki
‒
•
Ohjaustarve
‒
•
Mihin asioihin oppija tarvitsee ohjausta? Onko keskusteluja/tapaamisia riittävästi? Rohkaise
häntä kyselemään, pyytämään ohjausta ja kertomaan työskentelystään.
Työtaidot
‒
‒
‒
•
Saako opiskelija riittävästi tukea työyhteisöstä? Jos kyseessä on uusi opiskelija, kerratkaa
perehdytyslomakkeen asioita, huomioikaa, että hän vielä harjoittelee alalle,
muistakaa, että oppilaitospäivät kuuluvat työaikaan.
Miten opiskelu on vaikuttanut työntekoon? Miten osaaminen on kehittynyt oppisopimuksen
aikana?
Pohtikaa esim.: Menetelmien ja työvälineiden hallintaa, kokonaisuuksien hallintaa,
motivoituneisuutta ja oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja.
Ovatko työtehtävät riittävän haastavia ja itsenäisiä?
Työtehtävistä sopiminen
‒
Ovatko työtehtäväkartoituksen/työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitelman mukaiset
työtehtävät toteutuneet? Mitä uusia työtehtäviä tulee tehdä? Kuka toimii ohjaajana eri
työtehtävissä?
8
Mitä arvioidaan?
•
Ammattitaito arvioidaan jokaisessa tutkinnon osassa erikseen käyttäen
arvosanoja
Kehittää
työtä,
prosessia ja
työyhteisöä
3
- Kiitettävä 3
- Hyvä 2
- Tyydyttävä 1
2
Hallitsee
perustyön ja
tiedonhaun
1
Tekee
perustyötä
ohjattuna
•
Arvioidaan kaikkia niitä tutkinnon osia, joiden mukaisia työtehtäviä opiskelija
on päässyt tekemään arvioitavan kauden aikana
•
Päättöarvioinnissa tulee kuitenkin jokainen tutkinnon osa arvioida
9
Opiskelijaa arvioidaan opintokokonaisuuksittain
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Johtamisen erikoisammattitutkinto
(Arviointi toukokuussa)
Johtamisen erikoisammattitutkinto
(Arviointi joulukuussa)
Tutkinnon osat
Tutkinnon osa
1. Johtajana toimiminen (P)
2. Tuotannon johtaminen (V)
Arvosana
(1…3)
2
Joulu
Arvosana
(1…3)
1. Johtajana toimiminen (P)
2
2. Tuotannon johtaminen (V)
2
Työ- ja teoriatuntimäärät
Toteutuiko oppisopimuksen edellyttämä työaika (väh. 25 h/viikko) pääsääntöisesti? Kyllä/Ei
Oletko osallistunut tietopuolisen opetuksen lähipäiviin henkilökohtaistamissuunnitelman
mukaisesti? Kyllä/Ei
13
Opiskelijaa arvioidaan opintokokonaisuuksittain
Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Johtamisen erikoisammattitutkinto
(Arviointi huhtikuussa)
Tutkinnon osat
1. Johtajana toimiminen
Arvo
sana
(1-3)
2
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Johtamisen erikoisammattitutkinto
(Arviointi elokuussa)
Tutkinnon osat
Arvo
sana
(1-3)
1. Johtajana toimiminen
2
2. Tuotannon johtaminen
2. Tuotannon johtaminen
Loka
Marras
Joulu
Johtamisen erikoisammattitutkinto
(Arviointi joulukuussa)
Tutkinnon osat
Arvo
sana
(1-3)
1. Johtajana toimiminen
2
2. Tuotannon johtaminen
Työ- ja teoriatuntimäärät
Kuukausi
Työtunnit
Teoriatunnit
Koulutuskorvaus
2014/01
2014/02
2014/03
2014/04
14
Palaute
• Organisaation käytännöt
– Missä?
– Milloin?
– Miten?
• Korjaava palaute annetaan aina
kahden kesken, asiaan ja vaikutuksiin keskittyen
• Positiivista palautetta tulee antaa pienimmistäkin asioista
Kirjavinkki: Raul Soisalo, Psykoa johtamista
• "Perusjampan palaute ei sytytä”
• "Kyllä se perusjamppakin palautetta antaa"
22
Arviointikeskustelu on myös palautekeskustelua
• Jatkuva palaute on arviointia ja keskeinen asia oppimisessa
• Hyvä palaute on
–
–
–
–
–
–
–
–
Ytimekästä ja tarkoituksenmukaista
Säännöllistä ja ajantasaista
Aktiivista
Rehellistä
Johdonmukaista
Aktiivista ja kaksisuuntaista
Kohdistuu toimintaan
Huomioi opiskelijan ponnistukset
Miten?
Missä?
Milloin?
Palautekäytännöt
23
Palautteen antaminen
• Älä aloita kiihtyneenä
• Ole rehellinen ja suora
• Puhu rakentavasti
• Pysy asiassa
• Ilmaise muutostoiveesi
24
Palautteen vastaanottaminen (1/2)
• Kuuntele loppuun asti
• Älä kiiruhda puolustautumaan
• Harkitse ennakkoluulottomasti:
”Hän saattaa olla oikeassa…”
• Kysy tarkennuksia
• Kiitä palautteesta
26
Palautteen vastaanottaminen (2/2)
• Palaute on tarkoitettu tutkittavaksi:
– Ei kuvaa objektiivista totuutta
kenestäkään
– Kertoo antajan arvoista, tärkeinä
pitämistä asioista ja mieltymyksistä
– Määräytyy aina kulloisestakin
kokonaistilanteesta
• Tehokas palaute avaa uusia näköaloja ja
uudistaa vanhaa
• Jokainen ratkaisee itse, millä tavalla hän
antaa saamansa palautteen vaikuttaa
toimintaansa
27

similar documents