มาตรฐานผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท

Report
Research Methodology (Full Proposal)
Chayakorn Lotongkum
542132003
หัวข้องานวิจยั
การนาระบบ E-Learning เข้ามาปรับใช้
ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจซีพี เฟรชมาร์ท
หัวข้อ
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของเนื้อหา
2. วัตถุประสงค์และปั ญหาของการวิจยั
3. กรอบแนวคิดและทษฏี
4. ผลงานทบทวนวรรณกรรม
5. ขอบเขตและวิธีวิจยั
6. ประโยชน์ที่ได้จากการวิจยั
สถานการณ์ ทีม่ าและความสาคัญ
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคปั จจุบนั ความสาเร็จขององค์กรมิใช่อยูท่ ี่การจัดระบบหรือกระบวนการ
ภายในการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
การจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ภายในองค์กรเป็ นอีกสิ่ง
หนึ่ งที่มีความสาคัญซึ่งหลายต่อหลายองค์กรได้เริ่มตระหนั ก และให้ค วามสาคัญกับ
การสร้า งและปรับ เปลี่ ย นองค์ก รให้เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง ความรู ้ และการเรี ย นรู ้ อ ยู่
ตลอดเวลาโดยการปลูก ฝั ง ให้พ นั ก งานสามารถแสวงหาความรู ้ และเข้า ถึ ง ข้อ มูล
ข่าวสารต่างๆได้ดว้ ยตนเอง
Self Development
(การพัฒนาตนเอง)
อ้างอิง: อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธ์ (2546)
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
Self-Developing
improve
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปี พ.ศ. 2547 ซีพีเอฟ
เปิ ดศูนย์จาหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหาร ซี.พี.
ปี พ.ศ. 2549 มีการปรับเปลื่ยนรูป
ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท (CP Fresh Mart)
Ready to “Kitchen of the World”
สถานการณ์ ทีม่ าและความสาคัญ
านซีพคี เฟรชมาร์
วยพนั
งานจานวนางานได้
2 คน
พนักงานต้อร้งมี
วามรูทอ้ ประกอบไปด้
ะไรบ้างก่
อกนจะท
???
หลักสูตร
มาตรฐานผูช้ ่วยผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้านซีพี เฟรชมาร์ท
ผูจ้ ดั การร้านซีพี เฟรชมาร์ท
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้านซีพี เฟรชมาร์ท
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ศูนย์การเรี ยนรู้ ิษณุโลก
ศูนย์การเรี ยนรู้กรุ งเเพ
ศูนย์การเรี ยนรู้ขอนแก่น
ศูนย์การเรี ยนรู้ราชบุรี
ร้านค้ามากกว่า 500 ร้าน (ทัว่ ประเทศ) ศูนย์การเรี ยนรู้นครศรี ธรรมราช
เฉลี่ยภาคละ 100 ร้าน
สถานการณ์ ที่มาและความสาคัญ
พนักงานในร้านทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
มาตรฐานผูช้ ่วยผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้านซีพี เฟรชมาร์ท
เป็ นเวลา 4 วัน ณ ศูนย์การเรียน ตามภูมิภาคนั้นๆ
ความรูเ้ รื่องผลิตภัณฑ์
Fresh Mart Step
การใช้โปรแกรม Smart pos Smart soft
การสั ่งสินค้า
การจัดร้านและการจัดเรียงสินค้า
มาตรฐานประจาร้าน CP Fresh Mart
การรับสินค้า
การจัดเก็บเอกสารและการเปิ ด ปิ ดร้าน
มาตรฐานเรื่องการบริการ
(รัตติกาล เนตรสัก :2554)
ศูนย์การเรี ยนรู้ประจาภาค
การอบรมหลักสูตร มาตรฐานผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท
สามารถจัดการอบรมได้เฉลี่ยเดือนละ 1-2 ครั้ง
โดยจัดอบรมรุน่ ละไม่เกิน 15 คน เป็ นเวลา 4 วัน
ปั ญหาขั้นต้น
อาจระบุได้วา่ เป็ นการอบรมที่ใช้เวลานาน
พนักงานที่เข้ารับการอบรมจะต้องทิ้ งร้านที่ตวั เองประจาอยูไ่ ปเข้ารับการอบรม
โดยเหลือพนักงานเหลือเพียงคนเดียวที่ประจาการอยู่
การแก้ไขที่ผ่านมา
ได้ทดลองจาลองศูนย์การเรียนรูเ้ พิ่มเติมในเป็ นภาคละ 2 แห่ง
ผลกระทบด้านค่าใช้จา่ ย
ขาดผูเ้ ชี่ยวชาญ
(รัตติกาล เนตรสัก :2554)
ปัญหา
(ผูช้ านาญการ รัตติกาล เนตรสัก :2554)
1. เนื่ องจากงานประจาที่ ทาเป็ นงาน ทาให้การบริการในร้านขาด
ประสิทธิภาพ และเกิดความล่าช้าในการบริการ เมื่อเหลืออยู่ 1 คน
2. ไม่มีระบบการจัดการสารสนเทศเชิงพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับร้าน
ซีพี เฟรชมาร์ท ทาให้พนักงานไม่สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
3. ศูนย์การเรียนรูซ้ ีพี เฟรชมาร์ท ประจาภาคอยูห่ ่างไกลในบ้างพื้ นที่ ซึ่ง
เป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อการเดินทาง รวมถึงเวลาที่สญ
ู เสียระหว่างการ
เดินทางเพื่อไปทาการฝึ กอบรม (ต้นทุนค่าเสียโอกาส = 6 วันทางาน)
4. การพัฒนาบุคลากร ยังใช้การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบเดิมๆ คื อนั้ ง
เรี ย นและทดสอบหลัง เลิ ก เรี ย น ซึ่ งเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ คู่แ ข่ งและการ
แข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกัน แล้วยังดูลา้ สมัย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อทดลองปรับเปลี่ ยนกระบวนการพัฒนาบุคลากร
โดยนาระบบการจัดการความรูม้ าประยุกต์ใช้
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่าน
ระบบE-Learning ก่อนเข้าอบรมจริง
3. เพื่ อ ทดลองและสร้า งมาตรฐานใหม่ ใ นการพัฒ นา
บุคลากรโดยการเริ่มต้นจากการพัฒนาตน
กรอบแนวคิดและทฤษฏี
มี แ นวคิ ด ที่ จ ะวิ เ คราะห์ แ ละทดลองปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการฝึ กอบรม
“มาตรฐานผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท” บางส่วน
โดยนาวิธีการเรียนรูใ้ นรูปแบบของการพัฒนาตนเอง หรือ
Self-Development ด้วยระบบ E-Learning ในรูปแบบของโปรแกรม
จาลองร้านเสมือน (Virtual Simulator Shop)
เข้ามาประยุกต์ใช้
เพื่อให้พนักงานได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองบางส่วน ณ ร้านค้าสะดวกซื้ อ ซีพี เฟร
ชมาร์ท ที่ตนปฏิบตั ิงานอยู่ ก่อนเข้าทาการอบรมในหลักสูตร “มาตรฐาน
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท” ณ ศูนย์การเรียนรูป้ ระจาภาคนั้นๆ
ผลการทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง (Self-Developing)
2. แนวคิดด้าน E-Learning
3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู ้
4. แนวคิดด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศศาสตร์
ผลการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง (Self-Developing)
สุณี เชื้ อสุวรรณ (2542) และ ทิพวรรณ ดวงแก้ว (2545) ได้กล่าวคล้ายกันว่า “การ
พัฒนาตนเอง” คื อการดาเนิ น หรื อการทากิ จกรรมใดๆ ก็ ตามที่ บุคคลได้ปฏิ บัติแล้ว
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู ้, ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ และบุค ลิกภาพ
ในทางที่ดีขึ้น โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ซึ่งการพัฒนาตนเองดังกล่าวอาจเป็ นการริเริ่มของบุคคลหรือ
ได้รบั ความสนับสนุ นจากองค์กรก็ได้
Summary
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้ทาการวิจยั เชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร โดยการยึดหลัก
“การพัฒนาตน”
(Self-Development) เพื่อที่ บุคคลนั้ นจะสามารถทา
กิจกรรมใดๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะ โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ โดยนาระบบ
สารสนเทศเข้ามาเป็ นสื่อกลางในการพัฒนา
ผลการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดด้าน E-Learning
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ได้ยึดหลักการของ ถนอมพร,2545 ทั้งหมดโดยเลือกการทาวิจยั
โดยยึด สื่อ หลัก เป็ นมิติและเครื่ องมือในการสอน โดยมี มิติของผู เ้ รียนคื อ
ผูเ้ รียนทางไกล (Distant Learners) และใช้องค์ประกอบองค์ E-Learning ทั้ง
4 องค์ป ระกอบคื อ 1. เนื้ อหา 2. ระบบจัด การายวิ ช า 3. โหมดสื่ อ สาร 4.
แบบทดสอบ มาเป็ นเครื่องมือในการจัดทาระบบ E-Learning เพื่อให้ผูเ้ รียน
สามารถเข้ามาเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545:5)
ผลการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู ้
Summary
งานวิจยั นี้ ได้นาเอาหลักการของ Nonaka and Takeuchi, 1995 ใน กิจกรรมที่ 4 การ
จัดการความรูค้ วบคู่ไปกับการพัฒนาสิ นค้า หรื อรูปแบบการทางาน เข้ามาประยุกต์ใช้
ประกอบการวิจยั เนื่ องจากมองว่าบุคลากรใน ธุรกิจซีพี เฟรชมาร์ท ต้องมีองค์ความรูค้ วบคู่
ไปกับการทางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิ ผลที่ ของงานโดยมีเป้าหมายที่ การบริ ก ารคือการ
ตอบสนองของลูก ค้า เป็ นหลัก ดัง นั้ น องค์ค วามรูท้ ี่ ก ระจัด กระจายอยู่ หรื อ ค วามรูท้ ี่ ไ ม่
เปิ ดเผย (Tacit Knowledge) จะถูกรวบรวมมาเป็ นความรูท้ ี่เปิ ดเผย (Explicit Knowledge)
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูร้ วบรวมความรูน้ ้ั นมาส่งมอบให้แก่ผูอ้ อกแบบระบบสารสนเทศเป็ น
ผูอ้ อกแบบและสร้างความรูน้ ้ั นให้ออกมาเป็ นความรูท้ ี่สามารถจับต้องได้ ในรูปแบบของ
Electronic Knowledge เพื่อเผยแพร่ความรูน้ ้ั นต่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ช่วยผูจ้ ดั การ
ร้านซีพี เฟรชมาร์ท ที่ปฏิบตั ิงานประจาร้าน
ผลการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศศาสตร์
กิตติ ภักดีวฒ
ั นะกุล และจาลอง ครูอุตสาหะ (2541) ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบงาน
Summary
สารสนเทศในแนวทางการแก้ปัญหา Frederick Taylor ที่เรียกว่า Scientific
งานวิ จัย ชิ้ นนี้ ได้ยึ ดManagement
หลัก การของซึ่งกิประกอบไปด้
ต ติ ภัก ดี วัฒวนะกุ
ล และจ
ยขั้นตอนดั
งนี้ าลอง ครู อุ ต สาหะ
าการพั
ฒนา
เพี ยงแต่ ผูว้ ิจัยนไม่
นผูพ้ ัฒนาระบบสารสนเทศเอง
1.(2541)
Feasibilityมาท
Study
เป็ นขั
้นตอนการประเมิ
ต้นไทุด้นเป็ของทางเลื
อกต่างๆ ในการพัฒ
ยงแต่เป็ นผูก้ Collection
ากับดูแลและน
าระบบนันั้ นเมาวิ
เ คราะห์ โดยมีอผงการต่
ูเ้ ชี่ ยวชาญด้
านการ
2.เพีRequirement
and Analysis
ก็บรวบรวมความต้
างๆ จากผู
ใ้ ช้
ฒนาบุคนลากร
เ้ ชี่ยวชาญด้าอนระบบสารสนเทศเป็
นผูพ้ ฒ
ั ในการออกแบบ
นาระบบ
3.พัDesign
าเอาปัและผู
ญหาและความต้
งการทางด้านต่างๆ มาใช้
4. Prototyping ส่วนต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้ จะถูกนามาพัฒนาต้นแบบของระบบงาน
5. Implementation เป็ นการนาระบบสารสนเทศที่พฒ
ั นาเสร็จเรียบร้อยไปทดลองใช้
6. Validation and Testing เป็ นการตรวจสอบ และประเมินความถูกต้องของระบบ
7. Operation เริ่มนาข้อมูลต่างๆมาใช้จริง
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
ส่งเสริมให้พนั กงานในระดับผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน เรียนรูด้ ้วยตนเอง (SelfDeveloping) ในรูปแบบการเรียนรูใ้ นระบบอิเล็กทรอนิ คส์แบบเสมือ นจริง
ด้วยโปรแกรมจาลองร้านซีพีเฟรชมาร์ท (E-Learning simulator) ก่อนเข้า
รับการพัฒนาฝึ กอบรมในหลักสูตรมาตรฐาน
โดยระบบการเรียนรูใ้ นระบบอิเล็กทรอนิ คส์แบบเสมือนจริงด้วยโปรแกรม
จ าลองร้า นซี พี เ ฟรชมาร์ ท นั้ นจะน าเสนอในรู ป แบบของ E-Learning
Courseware ซึ่งจะเป็ นการเรียนรูเ้ กี่ยวกับมาตรฐานการบริการ (CP Fresh
mart Step), ความรูผ้ ลิตภัณฑ์ (Product Knowledge)และมีการทดสอบ
ด้วยแบบฝึ กหัด (Post test) หลังจากการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยพนักงาน
จาเป็ นต้องน าความรูท้ ี่ ไ ด้รับ จากการเรี ย นรูด้ ว้ ยตนเองดัง กล่า วมาเข้า
ทดสอบจริง (Final Test) อีกครั้งในการฝึ กอบรมหลักสูตรมาตรฐานผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การร้านซีพีเฟรชมาร์ท
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนั กงานในระดับผูช้ ่ว ยผูจ้ ดั การร้าน
ในร้านซีพี เฟรชมาร์ท จานวน 75 สาขาในเขตภาคเหนื อ ซึ่งมีพนั กงาน
จานวน 120 คน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ จะเจาะลงไปยังกลุ่มพนั ก งานเข้า
ใหม่ โดยคิดจากอัตราเฉลี่ยการเข้าออกของพนั กงานจานวน 8% ซึ่งคิด
เป็ นประมาณ 10 คนต่อเดือน
ขอบเขตการวิจัย
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ขั้นเตรียมการและขั้นออกแบบ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ถึงความต้องการของผูเ้ ชี่ยวชาญในด้าน
ของเนื้ อหาของบทเรียนที่นาไปใช้ในการสอนในหัวข้อดังกล่าวโดยคัดเลือก
บทเรียนบางส่วนที่สามารถเรียนรูท้ างไกลผ่านระบบ E-Learning ได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หลัง จากนั้ น ผู้ศึ ก ษาจึ ง น าข้อ มูล ดัง กล่ า วมาออกแบบ
บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์โ ดยใช้เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ ป็ นซอฟต์แ วร์พั ฒ นาในรู ป
แบบจาลองเสมือนจริง โดยผูศ้ ึกษามีหน้าที่ควบคุมและกากับ ดูแลผูพ้ ฒ
ั นา
ระบบอีกครั้ง
ขั้นปรับปรุงแก้ไข
ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง บ ท เ รี ย น
อิเล็กทรอนิ กส์ในรูปแบบจาลองร้านเสมือนจริง สามารถหาได้จากผลสอบ
ที่ เ ปรี ยบเที ยบเชิงสถิ ติข องการเรี ยนรูผ้ ่านห้องเรี ยน กับ การเรี ยนผ่ าน
ระบบ E-Learning รวมทั้ ง การประเมิ น ความคิ ด เห็ น ต่ อ บทเรี ย น
อิเล็กทรอนิ กส์ของผูเ้ รียน โดยใช้กลุ่มผูเ้ รียนเป็ นกลุ่มในการเก็บข้อมูล
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการวิจัย
1. ได้รบั การจัดการความรูอ้ ย่างเป็ นระบบและนาออกมา
ใช้ในรูปแบบของ E-Learning Simulator
2. พนั กงานเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาผ่านช่องทางการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self-Developing)
3. ลดระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร “มาตรฐานผูช้ ่วย
ผูจ้ ดั การร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท ให้ส้นั ลง
Thank You
พลังงาน พลังคน

similar documents