MS Access - WordPress.com

Report
Курсова работа
по Информатика на тема:
„Екскурзии“
(MS Access)
Изготвили:
Диана Генадиева Вацкова,
фак.№111111647, гр.1737
Татяна Василева Христова
фак.№111111722, гр.1737
Проверил: Гл. ас. А. Палазов
Съдържание:





1. Анализ на проекта
2. Описание на базата данни
3. Описание на създадените форми
4. Описание на създадените отчети
5. Описание на главната форма
Описание на базата данни





Таблица TA (Туристически агенции)
Таблицата Roots (Маршрути)
Таблицата Roots (Маршрути)
Таблицата Vis (Участници)
Таблицата Exc (Записване за екскурзия)
Туристически агенции
 Таблица TA (Туристически агенции), която съдържа
полета:
 CodeTA (Шифър на туристическа агенция) от тип
Number
 NameTA (Наименование на туристическата
агенция) от тип Text
 AddrH (Местонахождение на хотела) от тип Text
Маршрути
 Таблицата Roots (Маршрути), която съдържа полета:
 RootsNo (Номер на туристически маршрут) от тип
Number
 RootName (Описание на туристическия маршрут) от тип
Text
 CodeTA (Шифър на туристическа агенция) от тип
Number
 Price (Цена за записване в екскурзията) от тип Number
Участници
 Таблицата Vis (Участници) , която съдържа
полетата:
 EGN (ЕГН на участника) от тип Number
 NameFam (Име и фамилия) от тип Text
Записване за екскурзия
 Таблицата Exc (Записване за екскурзия), която
съдържа полетата:
 RootNo (Номер на туристически маршрут) от тип
Number
 EGN (ЕГН на участника) от тип Number
 Kaparo (Внесено предплащане) ) от тип Number
Описание на създадените форми
 В задачата имаме да направим два вида форми :
самостоятелна (за обновяването на таблиците
„Туристически агенции“ и „Маршрути“ ) и форма с
подформа – групирана (чрез която се обновяват
таблиците „Участници“ и „Записване за екскурзии“)
Описание на отчетите
 Отчетите са начин за визуализиране на
информацията. Данните за създаването на отчета
са посочени в самата база данни. Ние сами
избираме кои данни са ни необходими за
съставянето на отчета
Описание на главна форма
 Главната форма е набор от бутони, изпълняващи
различни функции, свързани с отварянето,
затварянето, редактирането на форми, отчети и
други. Нашата главна форма е наименувана
„Главна форма” и съдържа бутони за отваряне на
създадените форми и отчети

similar documents