pasienten. - Live|Work

Report
KONSEPT
Kompetansesentralen
Trygg i egen kommune
Designdrevet innovasjonsprosjekt DIP
Et designdrevet innovasjonsprosjekt
Pilotprosjektet «Trygg i egen kommune» har
pasienter, helsepersonell og administrasjon i
utforsket hvordan kommunene og Ahus kan
kommuner og på sykehuset for å få innsikt i
utvikle et helhetlig opplæringssystem som gir
behovene til de ulike gruppene.
personell i kommuner og helseforetak
samme kompetanseplattform.
Med behovene som utgangspunkt inviterte vi
bredt til workshop. Der fikk vi frem en rekke
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom
gode ideer og innspill til hvordan man kan
Ahus, Kjeller Innovasjon, servicedesign-
sikre at pasienten møter personell med riktig
firmaet Livework, Skedsmo kommune,
og oppdatert kompetanse.
Lørenskog kommune og Oslo Medtech.
Prosjektet er finansiert av Norsk Designråd
gjennom programmet designdrevet
innovasjon, startet i januar 2014 og ble
avsluttet i oktober 2014.
Vi har gjennomført brukerintervjuer med
Konseptet «Kompetansesentralen» er
basert på de viktigste lærdommene fra
brukerintervjuene og de sterkeste ideene
fra workshopen, og tegner et målbilde av
hvordan systematisk kompetansebygging
i helsetjenesten kan se ut.
Takk til…
Prosjektgruppen:

Anne Marie Lervik – Samhandlingssjef, Avdeling for
samhandling og simulering, Ahus

Eva Linnerud Nysether - Fungerende seksjonsleder, Senter
for medisinsk simulering, Ahus

Elisabeth Einarson – ALERT- koordinator, Ahus

Grete Nordbø – Innovasjonsrådgiver, Ahus, Enhet for
Andre bidragsytere:
Oslo kommune:

Marit Røed Halvorsen- Fagansvarlig Aker KAD, Oslo

Hildur Søreng – Aker KAD, Oslo
Helsehuset Indre Østfold Medisinske kompetansesenter (IKS) og
Sykehuset Østfold:

Espen Storheie - Fagansvarlig ved Helsehuset Østfold,

Mona Spakmo - Daglig leder ved Helsehuet Østfold, Askim

Thor Løken – Lege, Moss KAD

Per G. Weyerdahl - Prosjektsjef for Kommunal Samhandling,
Østfold
forskning og pasientsikkerhet

Morten Glasø – Samhandlingsoverlege, Ahus
Aurskog-Høland kommune:

Kjell Borthne – Prosjektdirektør, Enhet for utvikling, Ahus


Kari Os – FoU-leder utviklingssenter for sykehjem i
Kristin Halvorsen - Leder for legevakta, Aurskog-Høland og
Sørum
Akershus, Lørenskog sykehjem. Prosjektleder ALERT i

Lasse Fure - Kommunalsjef for Helse og rehabilitering
sykehjem og hjemmetjenesten

Siv Lund - Helsefaglig rådgiver

Tone B. Yrvum – Rådgiver innovasjon, Oslo Medtech

Inger Bolstad - Tjenesteleder for hjemmetjenesten

Else Pran – Direktør innovasjon, Kjeller Innovasjon

Vegard von Wachenfeldt – Kommuneoverlege, Aurskog-

Mari Lie Venjum – Prosjektleder, Kjeller Innovasjon
Høland
Berit Onstad Furuseth - Avdelingsleder/prosjektleder ØHD,

Pasient (92 år) – Bjørkelangen sykehjem
Skedsmo kommune

Liv Granli – Konstituert leder og fagansvarlig sykepleier,

Anders Valdersnes – Designer, Livework

Ingvild Støvring – Designer, Livework

Marianne Sælensminde – Designer, Livework

John Holager – Designer, Livework
Aurskog sykehjem

Pasient (94 år) – Aurskog sykehjem
forts.
Lørenskog kommune:

Cathrine Enger Lunde - Seksjonssjef avd. Lunge, Ahus

Arnfinn Gisleberg – Institusjonssjef, Lørenskog sykehjem,

Eivind Espeland – Sykepleier-koordinator avd. Lunge, Ahus

Kari Os – FoU-leder utviklingssenter for sykehjem i

KOLS-pasient (65) - Lungeavdelingen, Ahus
Akershus, Lørenskog sykehjem. Prosjektleder ALERT i

KOLS-pasient (59) - Lungeavdelingen, Ahus
sykehjem og hjemmetjenesten

Renate Bøhn – Ambulerende sykepleierteam, Ahus
Ebba Parelius - Kommunaldirektørens rådgiver, Lørenskog

Hilde Brattlie Hjellup – Konstituert direktør, Enhet for

utvikling, Ahus
kommune
Skedsmo kommune:
 Hedi Anne Birkeland – Kommune-overlege, Skedsmo
kommune
 Helene Hallingtorp – Avd. sjef sykehjem, Skedsmo kommune
Brukerutvalg, Legeforeningen og samhandlingskontoret:

Jan Pettersen – Brukerrepresentant, Leder av brukerutvalget,
Ahus

Marit Hermansen – Leder, Norsk forening for allmennmedisin

Jon Fabritius – Rådgiver, regionalt samhandlingskontor,
Nedre Romerike
Ahus

Helle Gjetrang – Helsefaglig direktør, Ahus
Lærdommer fra brukerintervjuene er illustrert og oppsummert i
dokumentet «Innsikter».
Situasjonen
Pasienten blir den skadelidende
ved dårlig samhandling
samhandlingsreformen
Med åpningen av KAD-ene begynner snøballen virkelig å rulle, med stadig sykere pasienter i kommunen. Men behovet
for uegennyttig kompetansedeling og systematisk opplæring i hele helsetjenesten er her allerede.
Ulik innfallsvinkel, samme pasient
funksjonsnivå
diagnose
Tradisjonelt har kommunen og sykehuset ulik innfallsvinkel til pasienten. Mens pasienten møter helsetjenesten med
forventing om at den henger sammen og fungerer som ett.
Den andre halvparten…
Når Norge kjøper inn nye kampfly, er
halvparten av anskaffelseskostnaden
satt av til opplæring, trening,
simulering og vedlikeholdsutstyr.
Hvordan ville denne halvparten se ut
for helsetjenesten?
Løsningen
La oss se for oss at vi sammen
opprettet en allianse…
…og gjennom denne
alliansen bygget vi noe som
systematisk løftet kompetansen
i hele helsetjenesten.
Hva om det fantes en delt, felles
eid sentral for trening og
kompetanse…
…en sentral som er tuftet på
et langsiktig, godt samarbeid
mellom kommuner, sykehuset og
fastlegene
…en sentral som sikrer rask og
god kommunikasjon mellom
helsepersonell i kommunene og
på sykehuset
…en sentral som kartlegger de
ulike helsetjenestenes
kompetansebehov
…en sentral som sikrer
systematisk, god trening og
simulering for team
…en sentral som gjør trening og
kontinuerlig kompetansebygging
mulig i samtlige tjenester
…en sentral som styrker og
koordinerer den etterspurte
kompetansedelingen
…en sentral som sikrer
bærekraftig opplæring ved å
trene opp instruktører i
kommunene
…en sentral som aktivt bygger
samhandlingskompetanse, og
gjør det enklere for de ansatte i
systemet å forstå systemet
…en sentral som sørger for at
ansatte i helsetjenesten
hospiterer hos hverandre
Kompetansesentralen vil
forebygge at pasienten blir
skadelidende av dårlig
samhandling.
Hvordan kan Ahus i så fall
fasilitere arbeidet fremover?
Synliggjøre
behovet for
kompetansesentralen
Kommunisere
målbildet og
mobilisere
kommunene
Strukturere
samarbeid og
operasjonalisere
avtalene
Viderføre og
styrke
eksisterende
tilbud
Opprette
kompetansesentralen som
en felles enhet
Bygge en delt
sentral med
nødvendige
fasiliteter
Anders Kjeseth Valdersnes
Mari Lie Venjum
Senior Service Designer, Livework
Prosjektleder, Kjeller Innovasjon
[email protected]
[email protected]
Last ned rapporten fra tiny.cc/kompetansesentralen og del konseptet!

similar documents