Vad är religion?

Report
Vad är religion?
Livsåskådning och religion
Livsåskådning
 En persons livsåskådning innehåller en syn på :
 Världen och livet, och människorna vi delar det/den
med
 Samhället
 Det gudomliga
 Naturen
 Tankar om rätt och fel




Livsåskådningar kan vara religiösa eller icke-religiösa
Ger en människosyn:
Människan som ensam i sitt slag, unik:
Människan är unik, både som individ och som art. Står
över djuren. Människan har särställning, given av Gud.
 Vanligt inom kristendom, islam och judendom
 Människan som en del av något större, en helhet:
 Människan inte unika individer utan en del av något
större, som omfattar allt i tillvaron.
 Kallas holism: Människan kan liknas som små atomer i
världen
 Ofta räknas Gud som helheten
 Förekommer inom hinduism och buddhism
 Människan som biologisk varelse:
 Människan som det högst utvecklade djuret
 Utan själ eller annat som skiljer från djuret, annat än
högre intelligens
 Förnuftet leder till olika värden som hjälper
människan till överlevnad. Exempelvis empati.
Skillnaden mellan livsåskådning och
religion?
 Religioner innehåller livsåskådningar, medan alla
livsåskådningar inte behöver vara religioner
 Religion kan enkelt sägas vara:
 Livsåskådningar som innehåller en tro på en eller flera
Gudar, eller på en transcendental verklighet
 Vanligt också att betrakta något som heligt: höjt över
det vardagliga, från en annan dimension
Gudsuppfattningar




Monoteism: tron på en Gud
Polyteism
Panteism: Gud i allt, besjälar allt levande
Ateism
Agnosticism:
?
Myter – heliga berättelser
 Av stor vikt i religioner
 Förklarar och ger svar på livets frågor, världens
skapelse osv.
 Har någon ett annat exempel på
en myt?
Riter – heliga handlingar
 Ett sätt att utrycka religionen och sin religiösa tro
 Bönen, Fastan, Nattvard
 Övergångsriter –
förändringar i livet:
 Barndop, omskärelse
 Giftermål
 Begravning
Diskutera!
 Läs i boken om de tre grundföreställningarna om
människan (s. 24-25). Vilken syn håller du mest med
om? Vilken tar du avstånd ifrån? Motivera!
 Vad är heligt för dig?
Olika definitioner av religion
 Substantiell
 Funktionell
Substantiell = beskrivande, innehåll






Exempelvis:
En tro på inga, en eller flera gudar
Transcendental verklighet (en värld bortom vår värld)
Tro på övernaturlighet
Yttersta sanningar
Tankar om vad som händer efter döden
Funktionell = religionens
funktion/betydelse
 Religion utgör här något som ger människor en
mening i tillvaron
 Religion som något som samlar människor och ger
dem styrka i vardagen
 Svarar på existentiella frågor: Varför finns jag?
Diskutera!
 Hur skulle du definiera religion - Funktionellt eller
substantiellt?
 Vad är det viktigaste innehållet i en substantiell
definition?
 Om du skulle definiera religion funktionellt, hur skulle
definitionen se ut?
 Vad är inte religion?
Religion och kultur
 Båda påverkar varandra
 Religion ger kulturen högtider: Jul, Påsk, Eid
 Kulturen påverkar religionen: Julen innan
kristendomen
 Religion och kultur påverkar individer: Regler och
normer för hur vi kan och ska leva våra liv
Sekularisering
 Att skilja religion från stat
 Icke-konfessionella skolor
 Att ett lands befolkning blir allt mindre religiöst
Religionsfrihet
 Frihet från religion
 Frihet att välja religion
 Ingår vanligen i definitionen av ett demokratiskt styre
Diskutera
 Finns det andra sätt som religion och kultur påverkar
varandra?
 Sekularisering: Är det viktigt att skilja religion från
stat? Varför?
 På vilka sätt kan religion och kultur påverka individer?

similar documents