IT. V paskaita. Teises pazeidimas

Report
Informatikos teisė
Dėstytoja Vaida Nedzinskaitė
[email protected]
Budėjimo laikas:
Antradienis 1600 – 1700 val., SRC 715
Teisės pažeidimas
Sąvoka
• Teisėtas elgesys – tai teisės principais ir
normomis grindžiama teisinių santykių subjektų
vykdoma teisės įgyvendinimo veikla,
pasireiškianti naudojimusi subjektinėmis teisėmis,
teisinių pareigų vykdymu ir teisinių draudimų
laikymusi.
Teisėto
elgesio
požymiai
Reiškiasi teisės
reguliuojamoje
srityje
Atitinka teisės
reikalavimus
Naudingas
visuomenei
Sąmoningas
Teisėto elgesio rūšys
• Socialiai aktyvus elgesys – tai elgesys, kai asmuo
veikia aktyviai, tikslingai ir efektyviai realizuoja savo
subjektines teises ir vykdo subjektines pareigas.
• Įsisąmonintas elgesys – tai elgesys, kai asmuo
sąmoningai paklūsta teisės aktų reikalavimams.
• Konformistinis (pasyvus) elgesys - kai asmuo
paklūsta teisės normų reikalavimams neįsigilindamas,
neturėdamas savo pozicijos ir prisitaikydamas prie
vyraujančios jo aplinkoje nuomonės.
• Marginalinis (ribinis) elgesys – ant ribos tarp
teisėtumo ir neteisėtumo būsenos.
Sąvoka
Teisės pažeidimas - tai pavojinga, teisei
priešinga ir kalta asmenų ir organizacijų veikla.
Teisės pažeidimo
požymiai
Subjektais gali
būti žmonės
arba žmonių
susivienijimai
Sąmoninga ir
valinga veika
Žalinga
(pavojinga)
veika
Padaromas
veikimu arba
neveikimu
Neteisėta
(priešinga teisei)
veika
Teisės pažeidimo sudėtis
Tai teisės pažeidimo struktūra, susidedanti iš
sistemos tipiškiausių požymių, apibūdinančių
konkrečią veiką kaip žalingą (pavojingą) ir
neteisėtą.
Teisės pažeidimo
sudėtis
Subjektas
Subjektyvioji
pusė
Kaltė
Motyvas
Tikslas
Objektas
Objektyvioji pusė
Veika
Pasekmės
Priežastinis ryšys
Veikos padarymo
laikas, vieta,
būdas, priemonės
Subjektas
• Teisės pažeidimo subjektas - tai fizinis ar
juridinis asmuo, kuris padaro teisės pažeidimą.
• Fizinis asmuo turi būti veiksnus. Veiksnumas
siejamas su asmens amžiumi ir psichikos būkle.
• Juridinis asmuo teisės pažeidimo subjektu gali
būti įstatymo numatytais išimtinais atvejais.
Subjektyvioji pusė
• Teisės pažeidimo subjektyvioji pusė - tai
požymių visuma, apibūdinanti asmens,
padariusio teisės pažeidimą, psichinį santykį su
padaryta veikla ir atsiradusiomis pasekmėmis.
• Subjektyviąją pusę charakterizuoja šie požymiai:
kaltė, motyvas, tikslas.
Subjektyvioji pusė: kaltė
Tai teisės pažeidėjo psichinis santykis su
savo veiksmais ar neveikimu.
Kaltės turinį sudaro:
• teisės pažeidėjo suvokimas, kad jo daroma veika
yra pavojinga visuomenei ir numanymas apie
visuomenei pavojingas tos veikos padarinius;
• valiniai procesai, vykstantys teisės pažeidėjo
sąmonėje (asmuo gali sąmoningai siekti veikos
padarinių ar lengvabūdiškai tikėtis, kad padariniai
neatsiras).
Kaltės rūšys
Tyčia
Tiesioginė tyčia
Netiesioginė tyčia
Neatsargumas
Nusikalstamas
pasitikėjimas
Nusikalstamas
nerūpestingumas
Tyčios rūšys
• Tiesioginė tyčia bus tada, kai asmuo
sąmoningai atlieka teisei priešingus veiksmus,
numato žalingas padarinius ir sąmoningai siekia
jų atsiradimo.
• Netiesioginė tyčia - kai asmuo sąmoningai
atlieka teisei priešingus veiksmus, supranta kokie
padariniai gali kilti, tačiau nesiekia jų atsiradimo.
Neatsargumo rūšys
• Nusikalstamas pasitikėjimas - jeigu teisės
pažeidėjas numatė, kad dėl jo veikos gali atsirasti
žalingi padariniai, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi jų
išvengti.
• Nusikalstamas nerūpestingumas - jeigu teisės
pažeidėjas nenumatė, kad dėl jo veikos gali
atsirasti žalingi padariniai, nors pagal veikos
aplinkybes ir savo asmenines savybes galėjo ir
turėjo tai numatyti.
Subjektyvioji pusė:
motyvas
Motyvas - tai paskatos, dėl kurių padarytas
teisės pažeidimas (pavyzdžiui, savanaudiškos,
chuliganiškos ar kitos)
Subjektyvioji pusė:
tikslas
Tikslas – tai rezultatas, kurio teisės pažeidėjas
siekia savo veika (pavyzdžiui, antivalstybinis
tikslas - asmuo renka informaciją turėdamas
tikslą perduoti užsienio valstybei).
Objektas
Teisės pažeidimo objektu pripažįstamos teisės
saugomos vertybės, į kurias kėsinamasi arba
kurios pažeidžiamos arba kurioms sukeliamas
pavojus teisės pažeidimu. Tai asmens teisės ir
laisvės, viešoji tvarka, politinė santvarka ir kt.
Objektyvioji pusė (I)
Objektyviąją teisės pažeidimo pusę sudaro
požymiai, kurie pasireiškia realiame gyvenime
išoriniu, kitiems asmenims matomu ir suvokiamu
elgesiu.
Objektyvioji pusė (II)
• Neteisėta ir pavojinga veika gali būti padaroma
veikimu arba neveikimu.
• Veikos padariniai - tai atsiradusi žala, kuri gali
būti materiali arba nemateriali, reali arba galima
(žalos pavojus).
• Priežastinis ryšys tarp veikos ir atsiradusių
padarinių paprastai konstatuojamas tada, kai
veika yra būtina atsiradusių padarinių priežastis
arba veika padidina žalos atsiradimo galimybę.
Teisės
pažeidimų rūšys
Nusižengimai
Nusikaltimai
Konstituciniai
Civiliniai
Baudžiamieji
Drausminiai
Administraciniai
Konstituciniai nusižengimai
(konstituciniai deliktai)
• Konstitucinis deliktas - tai konstitucinių teisinių
santykių dalyvio veika, kuri neatitinka
konstitucijoje įtvirtintų teisės normų ir užtraukia
konstitucinių sankcijų taikymą.
• Konstitucijos pažeidimo subjektu gali būti
Lietuvos Respublikos prezidentas, Konstitucinio
Teismo pirmininkas ir teisėjai, Aukščiausiojo
Teismo pirmininkas ir teisėjai, Apeliacinio teismo
pirmininkas ir teisėjai, Seimo nariai.
• Už konstitucinio delikto įvykdymą taikoma
specifinė sankcija – apkalta.
Baudžiamieji nusižengimai
Baudžiamasis nusižengimas yra mažiau
pavojinga už nusikaltimą veika, už kurią numatyta
bausmė, nesusijusi su laisvės atėmimu, išskyrus
areštą. Paprastai baudžiamojo nusižengimo
pasekmės yra lengvesnės nei nusikaltimo.
Administraciniai nusižengimai
(administraciniai teisės
pažeidimai)
Administraciniu teisės pažeidimu
(nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas
(tyčinis arba neatsargus) veikimas arba
neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba
viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir
laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį
įstatymai numato administracinę atsakomybę.
Drausminiai nusižengimai
(drausminiai pažeidimai)
• Drausminis pažeidimas - tai darbo ar tarnybinės
drausmės pažeidimas, t.y. darbinių ar tarnybinių
pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas
esant darbuotojo (tarnautojo) kaltei.
• Darbo drausmės pažeidimu laikomas darbo
pareigų nevykdymas arba netinkamas jų
vykdymas dėl darbuotojo kaltės.
• Tarnybinis nusižengimas suprantamas kaip
valstybės tarnautojo pareigų neatlikimas arba
netinkamas atlikimas dėl valstybės tarnautojo
kaltės.
Civiliniai nusižengimai (civilinės
teisės pažeidimai)
• Sutarties pažeidimas yra sutartinės prievolės
neįvykdymas, netinkamas įvykdymas ar termino
praleidimas (CK 6. 205 straipsnis). Įstatyme
draudžiama šaliai vienašališkai atsisakyti vykdyti
prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo
sąlygas, nebent tai būtų iš anksto susitarta
sutartyje arba tokia galimybė būtų numatyta
įstatyme.
• Deliktas (lot. delictum) – tai veiksmas, kuriuo
žala padaroma asmeniui, nesusijusiam civiliniais
teisiniais santykiais su teisės pažeidėju.
Žala
Turtinė
Neturtinė
Žala turtui
Žala
asmeniui
Tiesioginė
Netiesioginė
Piktnaudžiavimas teise
Piktnaudžiavimu teise laikomi atvejai, kai asmuo,
turintis subjektinę teisę, ją įgyvendina be teisėto
pagrindo sukeldamas žalą kitų asmenų teisėms
ar visuomenei apskritai.
Piktnaudžiavimas nėra civilinės teisės
pažeidimas, nes pagrindinis teisės pažeidimu
požymis - neteisėta veikla, o tuo tarpu
piktnaudžiavimo atveju veikos neteisėtumo
požymio nėra.
Piktnaudžiavimas teisėmis
dažniausiai pasireiškia, kai:
• teisę turintis asmuo panaudoja savo subjektinės
teisės suteiktas galimybes neleistinam tikslui ir
įgyvendina savo teisę ne pagal jos paskirtį;
• subjektinės teisės suteiktos galimybės
įgyvendinamos neleistinomis priemonėmis;
• savo teisę asmuo gina įstatymo neleidžiamomis
priemonėmis.
Klausimai?
Namų darbas
• Užsienio/nacionalinės autorių teisių gynimo
institucijos aprašas:
 1-3 psl. apimties rašto darbas;
 Institucijos pavadinimas (lietuviškai ir originalo
kalba), logotipas, internetinės svetainės adresas,
pagrindinės funkcijos ir veiklos principai, ginami
subjektai, bendradarbiavimas su kitomis
organizacijomis, pagrindiniai renginiai,
kampanijos ir t.t.
 Atspausdintas rašto darbas paduodamas
dėstytojui po paskaitos iki egzamino.

similar documents