E102 Examenvoorbereiding in de bovenbouw van

Report
Even voorstellen:
Eppe Scholtens:
- Docent Het Hogeland College Uithuizen
(Dalton VMBO)
- Auteur Stepping Stones 2e, 3e, 4e en
5e edities
2
Examentraining in Stepping Stones
4e Editie delen 4 VMBO:
•
•
•
•
•
3
Warming-up opdracht(je)
Opzet Examentraining in de boeken
Opzet Examentraining in I-Clips (ICT)
Cooling down: Uitwisselen ervaringen
Vragenronde
Warming up:
Opdracht(je):
Bij examentraining draait het vaak om het
aanleren van(lees)strategieën.
Wilt u (eerst voor uzelf) een aantal strategieën
opschrijven die u uw leerlingen (bewust) aanleert?
Wilt u ze daarna bespreken met een collega?
4
(Lees / leer) strategieën:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Voorkennis activeren
Orienteren op de tekst(soort) (meerdere
mogelijkheden)
Voorspelling doen over inhoud
Globaal lezen (voorspelling toetsen)
Orienteren op de vragen / vraagsoorten (open /
gesloten / gap / juist / onjuist
Aanpak van de vragen (stappenplan)
Parafraseren
Redundantie
Gebruik van signaalwoorden
Woordenboekgebruik
Uitgangspunten Examentraining
• ‘Klassikale training is (nogal) saai’
• Geen ‘ blind training’
• Leerlingen gaan (zo veel mogelijk) zelfstandig
met de teksten/opdrachten aan de slag.
• Voorafgaand aan de ‘echte examen- opdrachten’
zijn er instructies t.a.v. de betreffende
vraagsoort
• Feedback
Er wordt eerst per vraagsoort geoefend.
(Meerkeuze/Open/Gaps/Juist-Onjuist etc.)
6
Opbouw per vraagsoort
•
•
•
•
•
•
7
Uitleg over tekst- en vraagsoort
Stappenplan aanpak tekst / vraagsoort
‘Trainingsopdracht(en)’
Feedback
Examen
Feedback
‘Trainingsopdrachten’
•
•
•
•
•
•
8
Leesstrategieën
Parafraseren
Signaalwoorden
Woordenboek gebruik
Omgaan met afleiders
Volledigheid (open vragen)
Nakijken + feedback
• Beroep op zelfstandigheid:
• 1) Trainingsopdracht(en)
nakijken
2) Examenvraag
nakijken
• Feedback op goede en foute antwoorden
9
Samenvattend:
* Activity book is leidraad
* Instructies per vraagsoort
* Stappenplan voor aanpak
* (Examen)trainingsopdrachten
* Feedback goede en foute
antwoorden
10
Dan nog dit:
• Ook in andere delen / hoofdstukken:
voorbereidende (lees) opdrachten
•
11
Laatste hoofdstuk deel 3:
tips en aanpak
Online examentraining in I Clips
* Leesvaardigheid
* Kijk- en luistervaardigheid
* Schrijfvaardigheid
* Examenvocabgenerator
12
Examentraining I Clips:
13
Kijk- en Luistervaardigheid
* PER STREAM 3 KIJKFRAGMENTEN
MET MEERKEUZEVRAGEN
*
14
BIJ IEDERE VRAAG GOED/ FOUT
FEEDBACK
Schrijfvaardigheid
*
16
BASIS: ALS IN COMPEX (DIG. EXAMEN)
(3 OPDRACHTEN: KAART: FELICITATIE ETC.)
*
KADER: Idem
*
GT: ALS IN CSE
(3 OPDRACHTEN: - CHECKLIST
- UITWERKING
- INFOKNOP VOOR
RICHTLIJNEN /EISEN)
Examenvocab generator
* 1 voor VMBO BB / 1 voor K-GT
* Frequentielijsten (2003-2011)
* Receptief (One of four)
* Leerling kan levels kiezen
17
Ten slotte …
Vragen – opmerkingen – tips?
19

similar documents