keskkonnaökonoomika V

Report
Loodusvarade efektiivne kasutamine
Taastumatute loodusvarade optimaalne kasutamine
2. Taastuvate loodusvarade optimaalne kasutamine
1.
Vase näitel
Vase kaevandamise näide
Supply – pakkumine, omahind
Demand – nõudlus, turuhind
Quantity – kaubeldav kogus
MNB – kasumimarginaal
Kaevandamise kulud kasvavad
koos mahuga
Mida rohkem vaske kaevandada ja
turule paisata, seda kallimaks
läheb omahind ja odavamaks
turuhind. Kaevanduse omanik
peab otsustama, kas kaevandada
praegu või säilitada varu tulevasele
perioodile
Kaevandamise kulud kasvavad
koos varude vähenemisega
Gt = f(Rt; St)
Gt – kaevandamiskulud
Rt – kaevandamismaht
St – varude suurus
PV[MNB2] – teise
ajaperioodi puhaspiirtulu
nüüdisväärtus
PV[MNB2] = MNB/(1+r)n
r – diskontomäär
n – aastate arv
Teiseks ajaperioodiks
tasub varu hoida siis
kui MNB1=PV[MNB2]
ja Q1+Q2=250
A – kasum
esimesel perioodil
B – kasum teisel
perioodil
Teiseks ajaperioodiks tasub varu
hoida siis kui MNB1=PV[MNB2] ja
Q1+Q2=250
MNB1=100-0,5Q1=MNB2=(1000,5Q2)/2
100-0,5Q1=50-0,25Q2
Kuna Q1+Q2=250, siis Q1=250-Q2
100-0,5(250-Q2)=50-0,25Q2
0,75Q2=75 ja Q1=150 ja Q2=100
Kui esimese perioodi
kogus oleks 200 ja teise
perioodi oma 50
ühikut, siis jääb
saamata tulu B2
Säilitamaks maavarasid tulevastele põlvedele on kasutusel loodusvara kasutustasu
 Hotellingi reegel: et maavarade hind peab kasvama
diskontomääraga võrdselt, sest muidu on kasulikum
varu kaevandada ja raha kasutada muuks
kusjuures:
P(t) – ühikukasum nüüd,
P’(t) – ühikukasum tulevikus,
δ - diskonteerimismäär
Praktikas hinnad ei kasvanud ajavahemikus 1900 – 1960
Teadaolevad varud kasvasid
Konkureerivas majanduses püüab tootja maksimeerida kasumi
nüüdisväärtust. Üheks tulemuseks on see, et ressursi panuse
nüüdisväärtus peab olema võrdne igal ajahetkel:
( P0  C0 ) 
( P1  C1 ) ( P2  C2 )

 ...
2
1 r
(1  r )
P0 – turuhind praegu
C0 – kaevandamiskulu praegu
R - diskonteerimismäär
 Monopolid – monopolistid püüavad piirata
toodangumahtu ja hoida hindasid kõrgemal. Samas, kuna
paljudele ressurssidele on turud monopolilaadsed,
tähendab see praktikas seda, et ressursse kasutatakse
pigem vähem kui oleks optimaalne
 Diskonteerimismäär – kuna sotsiaalne intressimäär on
madalam kui eraintressimäär, eelistatakse praegust
ressursside kasutamist tulevasele kasutamisele, mis viib
ressursside üle-ekspluateerimisele
 Ebakindlus, määramatus – viib ressursi üleekspluateerimisele
 Tulevased põlvkonnad – kuna nad ei saa praegu
otsustamisel osaleda, siis optimeeritakse ressursside
kulutamine pigem praeguse põlvkonna jaoks
Mõjur
Ala-kasutamine Liigne kasutamine
Monopol
X
Diskonteerimismäär
X
Forvardturgude puudumine
X
Ebakindlus
X
Avastused
X
Tulevased põlvkonnad
X
Saastamine
X
Kalapüügi näitel
 Optimaalses seisundis on loodusvara (väärtuse) juurdekasv
võrdne diskonteerimismääraga, mis on võrdne kapitali
üldise tootlikkusega
 Taastuva loodusvara optimaalne varu ja optimaalne
kasutamise määr saavutatakse punktis, kus loodusvara
tootlus (own rate of interest) on vastavuses kapitali
alternatiivkuluga
• Optimumpunktis on loodusvara varu püsiv suurus. Selline
varu annab püsiva suurusega juurdekasvu, mis
optimaalseisundis kasutatakse täielikult ära. Kasutamine
on seega stabiilne, kuid ei pruugi tingimata olla
maksimaalse säästliku juurdekasvu tasemel
Alguses kasvab püügimaht
ühtlaselt, teatud tasemel
kasv aeglustub ja sellele
järgneb püügimahu
vähenemine.
Kalapopulatsioon võib
seejuures hävida
Miks turg ei anna õigeaegset
märku ülepüügist?
Kalapopulatsiooni arvukus jääb
suuruste Xmin ja Xmax vahele
Xmin – sellest väiksem
populatsioon sureb välja
Xmax - populatsiooni
keskkonnamahutavus
Headel aastatel võib
arvukus ületada
keskkonnamahutavus
t(punkt C), kuid langeb
kiiresti tagasi
keskkonnamahutavuse
piiridesse
TC – kogukulud
TR – kogutulud
B – jätkusuutlik (ökoloogilise
efektiivsuse) optimum
EM - jätkusuutlik on püük
kuni hetkeni, mil piirtulu
on 0, st et iga uus laev
teenib veel tulu. Kuid
keskmine tulu ületab veel
piirkulu ja on põhjuseks,
miks ikka veel
investeeritakse uutesse
kalalaevadesse ja
suurendatakse
püügimahtu. Siit ka põhjus,
miks turg ei anna märku, et
jätkusuutlik püügimaht on
ületatud.
MC – Marginal cost – piirkulu, ei
sõltu laevade arvust
MR – Marginal revenue – piirtulu,
väheneb iga uue laevaga
AR – Average revenue – keskmine
tulu
(laevade arv)
a)
b)
Erastada püügiõigus – seda saab teha
siseveekogudel
Maksustada kalapüük selliselt, et kulu
tasand ühtiks tuluga efektiivsel tasemel

similar documents