CE-merking - Norsk Utleieforening

Report
1
Markedstilsyn og moduler
OLAV BERGE
28.02.2013, Utleieforeningen
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Regelverket
TEK kap 3 - Dokumentasjon av produkter
Alle byggevarer skal ha dokumentasjon
Uansett produkttype og omsetningsform gjelder to krav om
dokumentasjon.
• av egenskaper ved all markedsføring og omsetning av byggevarer.
• før produktet bygges inn - at det har egenskaper som er nødvendige
for at byggverket skal tilfredsstille teknisk forskrift i en byggesak.
Dette kravet gjelder for søknadspliktige tiltak.
2
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Forslag til nasjonale krav til dokumentasjon av
varer som ikke er CE-merket
Ny forordning – nytt regelverk fra 1. juli 2013 (?)
Byggevarer
Harmoniserte
HH
standarder
Hvilke krav til
dokumentasjon?
Europeiske
Tekniske
vurderinger
3
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Nasjonale krav
>
Inntrer kun når ikke er CE-merket
>
Produktets egenskaper må være dokumentert, produktdokumentasjon
tilgjengelig ved markedsføring, omsetning og bruk
>
Forbud mot uriktig eller mangelfull informasjon
>
Definisjon av hvilke egenskaper som skal være dokumentert – andre kan
pålegges
>
Produksjonskontroll i fabrikk
>
Bruk av tredjepartsorgan
>
Samsvarsattest
>
Gjensidig godkjenning
4
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Grunnleggende krav til byggverk
>
Mekanisk motstandsevne og stabilitet
>
Brannsikkerhet
>
Hygiene, helse og miljø
>
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk
>
Vern mot støy
>
Energiøkonomisering og varmeisolering
>
Bærekraftig bruk av naturressurser NY!
Danner grunnlag for utarbeidelse av standardiseringsmandater
Byggevarers vesentlige egenskaper fastsettes i harmoniserte tekniske
spesifikasjoner
5
Vi skal ha fokus på …
Sentral
godkjenning
Tilsynsmyndighet produkter,
heis og
installasjoner
Nasjonalt fagorgan
byggesaksprosesser og
byggeteknikk
Gode bygg for et
godt samfunn
Hovedmålsetninger
• Alle produkter til byggverk skal ha dokumentasjon
etter krav i TEK 10
• Vi skal ha full oversikt over det norske
byggevaremarkedet.
7
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Markedstilsyn
Formelt manglende samsvar
> Feil eller ikke påført CE-merke
> Feil eller ikke utarbeidet ytelseserklæring
> Ikke tilgjengelig eller ikke fullstendig teknisk
dokumentasjon
•
•
Pålegge å bringe det manglende samsvar til opphør
Egnede tiltak for å forby eller berense
tilgjengeliggjøringen av varen på markedet eller trekke
tilbake eller tilbakekalle (opptrappende)
8
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Markedstilsyn/tilsyn med produkter til
byggverk
Reaktivt tilsyn
 Begrunnet mistanke om at det omsettes et produkt som ikke
oppfyller kravene til dokumentasjon
 Meldinger fra kommune, virksomheter
 I 2012: lukke tidligere saker, åpne nye saker hvis alvorlige grunner
Proaktivt tilsyn
 Risikobasert
 Metode for risikovurdering
 I 2012: Tilsynskampanjer: Vinduer og EPS
9
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Metode for risikovurdering
Risiko for feil i produktdokumentasjon,
 IKKE risiko for dårlig kvalitet eller at bygg blir
dårligere
 HELLER IKKE risiko for feil sluttbruk
Risikoprioritetsnummer (RPN) S x O x D
 Hvor alvorlig er mangelen ved produktet (S)
 Sannsynlighet for forekomst av mangler (O)
 Sannsynlighet for at mangler blir avdekket (D)
10
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Vårt fokus i 2012 - produkter
Øke aktiviteten på tilsyn med
byggevarer
• Tilsynskampanjer, nasjonal + europeisk
- EPS og vinduer
• ny metode - risikoanalyse
Forberede gjennomføring av
byggevareforordning
• Informasjonstiltak
• Bistå i regelverksarbeid
11
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Utvelgelse av produkter for tilsyn i 2013
• Våtromspaneler
• Blokker
• Gipsplater
• Sandwhichpaneler
• Vedovner
• Byggmoduler(?)
12
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Viktige definisjoner
Gjøre tilgjengelig på markedet
>
Enhver levering av en byggevare for distribusjon eller bruk på indre
marked i forbindelse med kommersielle virksomhet, med eller uten
vederlag
Markedsføre
>
Gjøre byggevaren tilgjengelig på det indre markedet for første gang
13
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
CE-merking og ytelseserklæring
To veier til CE-merking og ytelseserklæring
> Byggevaren omfattes av en harmonisert standard.
Obligatorisk, men med noen unntak:
-
Individuelt produsert eller etter mål
Produsert på byggeplass
Produsert på tradisjonelt vis eller bevaring av
kulturarven
> Byggevaren er i overensstemmelse med en
europeisk teknisk vurdering som er utstedt for den
(frivillig å skaffe seg en europeisk teknisk vurdering)
14
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
CE-merking og ytelseserklæring
Ytelseserklæring
>
Produsenten tar på seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med slik angitt
ytelse
>
Krav til ytelseserklæringens innhold: art. 6, mal i vedlegg III
CE-merking
>
Produsenten tar på seg ansvaret for at byggevaren er i samsvar med den angitte
ytelsen og overholder alle gjeldende krav fastsatt i byggevareforordningen og i
andre relevante harmoniseringsregelverk om påføring av CE-merking
>
Ingen andre konkurrerende merker
>
Krav til CE-merkingens innhold: art. 9
15
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Vurdering og kontroll av konstant ytelse
Kommisjonen bestemmer hvilket system som skal brukes til hvilken
byggevare eller gruppe av byggevarer – førende for harmoniserte
standarder og hvor relevant for europeiske vurderingsdokumenter
16
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Markedsdeltakernes forpliktelser
> Produsent (produserer eller markedsfører)
> Produsentens representant (gjør oppgaver på
vegne av produsenten)
> Importør (markedsfører)
> Distributør (gjør varen tilgjengelig på markedet)
> Sporbarhet! (art. 16)
•
Ett ledd tilbake og ett frem
17
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Om brakker og moduler
Produkters egenskaper – krav til byggverk
Midlertidige bygg TEK §1-2(5) -alle krav gjelder
unntatt… kap 8, 12 og 13 – så langt det passer
+ §14-5 (1 og 2) – minstekrav til u-verdier
unntak for under 30m2
– ombruk - bare for energi
Norge som dumpingplass for gamle brakker?
Gjøres tilgjenglig på markedet
18
1
S0
.
e1
d0
.
2
e0
m1
a1
Løsningen?
merket
19

similar documents