6_1 Cenné papíry a kapitálový trh

Report
EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
6_1 CENNÉ PAPÍRY A KAPITÁLOVÝ
TRH
6. Cenné papíry a kapitálový trh
• Kapitálový trh
• Cenný papír – je možné
definovat jako listinu,
která je nositelem práva,
s nímž je svázána určitá
hodnota, majetek nebo
majetkový prospěch
• CP kapitálového trhu
• Nominální (jmenovitá)
hodnota CP
• Tržní hodnota CP
• Majitel CP
• Portfolio
125-126
6.1 Akcie
Práva akcionáře:
• podílet se na zisku
• podílet se na řízení společnosti
• podílet se na likvidačním
zůstatku společnosti
Druhy akcií:
1. Kmenové
• na jméno
• na doručitele
2. Speciální
• zaměstnanecké
• prioritní
127-129
6.1 Akcie
Dividenda - je příjmem
z kapitálového majetku
Výhody financování firmy formou
emise akcií:
• získání většího vstupního
kapitálu
• rozložení rizika podnikání na
více osob
Nevýhody financování firmy
formou emise akcií:
• firma ztrácí moc nad cestami
převodů
• vznik spletité sítě vzájemně
provázaných subjektů
130-131
6.2 Podílové listy
Regulace podílových fondů
státem:
• přelicencování
• otevření fondů
Práva spojená s vlastnictvím
podílových listů:
• právo na podíl na zisku
• účastnit se valné hromady
• právo na přednostní nákup
nově emitovaných
podílových listů
• právo na podíl na
likvidačním zůstatku
132
6.3 Obligace
Obligace je úvěrový cenný
papír – dluhopis.
Obligace jsou pro emitenta
cizím zdrojem financování.
Emitenti obligací:
• stát (státní dluhopisy)
• města (komunální
dluhopisy)
• podniky
• banky
133
6.4 Hypoteční zástavní listy
Hypoteční zástavní listy jsou ručeny hypotékou
zástava nemovitostí
(hypotéka)
žadatel o úvěr
emise HZL ručených
nemovitostí
investoři
banka
hypoteční úvěr
peníze za HZL
Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
Jaký je rozdíl mezi nominální a tržní cenou CP?
Co je to portfolio?
Jaká je zásadní výhoda akcie na doručitele?
Co je to dividenda?
Jsou akcie vlastní nebo cizí forma financování
firmy?
6. V čem spočívá otevření podílových fondů?
7. Kdo je hlavním emitentem obligací?
8. Popiš princip fungování HZL.
Seznam obrázků
Obr. 125
Kadellar; New York Stock Exchange, Wall Street, New York, United States.;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wall_Street_-_New_York_Stock_Exchange.jpg; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013
Obr. 126
René Staněk; Ukázka listinné akcie; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akcie.jpg; CC-BY-3.0; 23.2.2013
Obr. 127
Hladníková; Akcie; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PTC_akcie_1.jpg; CC-BY-3.0; 23.2.2013
Obr. 128
Everaldo Coelho and YellowIcon; Ikonka z ikonkové sady Crystal Clear;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystal_Clear_action_share.png?uselang=cs; 23.2.2013
Obr. 129
Julienpoullot; Concevoir Urbaniser Bâtir pour le développement durable;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CUB2D.jpg; CC-BY-SA-3.0; 23.2.2013
Obr. 130
Toby Hudson; 5206.0 Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABS-5206.0-AustralianNationalAccounts-NationalIncomeExpenditureProductGeneralGovernmentIncomeAccountCurrentPrices-PropertyIncomeReceivable_Dividends_Total-A2302946K.svg; CC-BY-SA-3.0;
16.3.2013
Obr. 131
2bgr8; Many dollar banknotes.; http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Money_Cash.jpg; CC-BY-3-0; 16.3.2013
Obr. 132
http://www.scanzen.cz/files/dobove_listiny/cenne_papiry/Podilovy_list_hospodarske_druzstvo_zahradniku_a_kvetinaru_%28194
2%29.jpg; 16.3.2013
Obr. 133
http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ostrava-dluh20111116.html; 16.3.2013
Literatura
• KUPČÁK, V.: Ekonomika lesního hospodářství. Brno,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,
2005. 258 s. ISBN 80-7157-734-0
• ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled. Zlín:
Nakladatelství a vydavatelství Ing. Jena Švarcová, PhD.,
CEED, 2012. 304 s. ISBN 978-80-87301-16-6
• SAMUELSON, P., A., NORDHAUS, W., D.: Ekonomie.
Praha, Svoboda, 1991. 1012 s. ISBN 80-205-0192-4
• KOZLER, J., MATĚJKA, J.: Ekonomika, management,
marketing. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. 140 s.
ISBN 80-7200-320-8

similar documents