اسلایدهای دکتر مهستی علیزاده

Report
Methods of assessment in
Medical Ethics
‫• هدف از آزمون چیست؟‬
‫• به دنبال سنجش چه سطح و حیطه ای از یادگیری هستیم؟‬
‫ی‬
‫‌حيطه‌هاي اهداف یادگیر ‌‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ :‬هر هدف یادگیریبر حسب نظريه‌ي ‪ Bloom‬در يكي از حيطه‌هاي‬
‫زير قرار مي‌گیرد‪.‬‬
‫بسيار مهم‬
‫‌‬
‫مشخص كردن اين حيطه‌ها در تعيین شيوه‌هاي ارز‌يابي‬
‫است‪.‬‬
‫الف – حيطه‌ي شناختي )‪ (cognitive‬يا مهارت‌هاي ذهني‪.‬‬
‫ب– حيطه‌ي نگرش )‪ (attitude‬يا مهارت‌هاي ارتباطي‪.‬‬
‫پ‪ -‬حيطه‌ي رواني ‪ -‬حركتي )‪ (psychomotor‬يا مهارت‌هاي‬
‫عملي‪.‬‬
‫سطوح يادگيري در حيطه شناختي‬
‫ارزشيابي‬
‫تركيب‬
‫تجزيه وتحليل تركيب تركيب‬
‫كاربرد تجزيه وتحليل تجزيه وتحليل تجزيه وتحليل‬
‫درك كاربرد كاربرد كاربرد كاربرد‬
‫درك‬
‫درك‬
‫درك‬
‫درك‬
‫درك‬
‫دانش دانش دانش‬
‫دانش دانش‬
‫ارزشيابي‬
‫دانش‬
‫دانش‬
‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫حيطه شناختي آن دسته از هدفهاي آموزش ي است كه مستلزم‬
‫يادآوري و بازشناس ي آموخته هاست كه از دانستنيهاي ساده‬
‫شروع مي شود وبه سطوح پيچيده تر مي رسد‪.‬‬
‫كه عامل فهميدن در اينها دخالت كمتري دارد و شامل آموخته‬
‫هاي حفظي پايدار است‪ .‬كه خود نيز ممكن است ساده يا‬
‫مشكل باشد‪ .‬مثل دانستن معني يك لغت يا دانستن يك تئوري‬
‫يا جريان حوادث‪.‬‬
‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫• مصادیق یادگیری در سطح «یادآوری»‪:‬‬
‫• نام بردن‬
‫• لیست کردن‬
‫آن دسته از فعاليتهاي آموزش ي كه به درك بيشتري از‬
‫آگاهي سطحي احتياج دارند در اين طبقه قرار مي گيرند‪.‬‬
‫فهميدن سبب مي شود يادگيري رضايت بخش و‬
‫معني دارشود‪.‬‬
‫فهم مطالب سبب مي شود ديرتر فراموش شود‪.‬‬
‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫آموخته هايي كه با فهم همراه است از حيث‬
‫آسان و مشكل بودن به درجاتي تقسيم ميشوند‪.‬‬
‫مثل درك معناي يك بيت شعر تا فهميدن يك‬
‫تئوري‪.‬‬
‫مصادیق یادگيری در این سطح‪:‬‬
‫ مثال زدن‬‫ توضيح دادن‬‫ خالصه کردن‬‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫در اين حيطه نسبت به حيطه قبلي عمق‬
‫آموخته ها ‌‬
‫بيشتري‌ پيدا مي كند‪.‬‬
‫در این حیطه‪:‬‬
‫مصادیق ‌‬
‫ محاسبه کردن‬‫ تغيیر دادن‬‫‪ -‬نمايش دادن‬
‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫توانايي تقسيم مطلب به اجزاي تشكيل دهنده آن از اين رو‬
‫مي تواند ساخت تركيبي كل مطلب را شناخت‪.‬‬
‫ميزان دخالت فهميدن در اين حيطه زيادتر از طبقه قبلي است مثل‬
‫تجزيه و تحليل يك واقعه تاريخي‬
‫مصاديق يادگيری در اين سطح ‪:‬‬
‫ با نمودار نشان دادن‬‫ اثبات کردن‬‫ به اجزا تقسيم کردن‬‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫• شامل توانايي در هم آميختن اجزا‪ ،‬به نحوي كه ساخت كلي‬
‫جديدي تشكيل مي شود‪.‬‬
‫در اين حيطه نتايج يادگيري به رفتارهاي خالق منتهي مي‬
‫شود‪ .‬مثل ايراد كردن نطق‪ ،‬ارائه يك طرح بهداشتي‬
‫فعلهاي رفتاري مورد استفاده در اين حيطه شامل‪:‬‬
‫ طبقه بندي مي كند‬‫ تجديد نظر مي كند‬‫‪ -‬سخنراني مي كند‬
‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫اگر آموخته ها به كاملترين شكل خود برسد توانايي و‬
‫قدرت داوري در خود پديد مي آيد و مي تواند در مورد‬
‫قضايا و پديده ها به قضاوت بپردازد‪.‬‬
‫مثل نوشتن يك مقاله انتقادي يا تفسير سبك هاي ادبي‬
‫مصاديق يادگيری در اين حيطه‪:‬‬
‫ مقايسه کردن‬‫ انتقاد کردن‪ -‬نقد کردن‬‫ تفسير کردن‬‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫سطوح يادگيري در حيطه شناختي‬
‫ارزشيابي‬
‫تركيب‬
‫تجزيه وتحليل‬
‫دانش‬
‫دانش‬
‫تركيب‬
‫كاربرد‬
‫تجزيه وتحليل‬
‫تجزيه وتحليل‬
‫درك‬
‫كاربرد‬
‫كاربرد‬
‫كاربرد‬
‫درك‬
‫دانش‬
‫درك‬
‫دانش‬
‫درك‬
‫دانش‬
‫درك‬
‫دانش‬
‫ارزشيابي‬
‫تركيب‬
‫تجزيه وتحليل‬
‫كاربرد‬
‫درك‬
‫دانش‬
‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫حيطه عاطفي حاصل تاثير حيطه شناختي بر ذهن انسان است‪.‬‬
‫در حيطه شناختي كيفيت و عمق فهميدن مطرح است‪ .‬ولي در‬
‫حيطه عاطفي ميزان عالقه ‪ ،‬عاطفه و احساس كه در اثر آموختن‬
‫ايجاد مي شود مطرح مي باشد‪.‬‬
‫مثل رعايت مقررات راهنمايي و توصيه رعايت مقررات به‬
‫ديگران كه ناشي از تاثير عاطفي آموخته است‪.‬‬
‫در اولي علم و آگاهي به مسايل مطرح است در دومي عالوه بر‬
‫آن ايمان و پايبندي به آثار علم هم مطرح است‪ .‬كه به تربيت‬
‫خانوادگي و خصوصيات فردي نيز بستگي دارد‪.‬‬
‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫سطوح يادگيري در حيطه عاطفي‬
‫دروني شدن‬
‫واكنش‬
‫آمادگي‬
‫آمادگي‬
‫سازمان دهي سازمان دهي‬
‫ارزش گذاري ارزش گذاري ارزش گذاري‬
‫واكنش‬
‫واكنش‬
‫واكنش‬
‫آمادگي‬
‫آمادگي‬
‫آمادگي‬
‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫درجات و ميزان عالقه مندي به فعاليتهاي آموزشي و پرورشي‬
‫به ‪ 5‬طبقه تقسيم مي شود‪:‬‬
‫يعني آغاز پيدا شدن عالقه نسبت به فعاليتهاي يادگيري‬
‫براي بيان هدف هاي رفتاري از افعال زير استفاده مي شود‪:‬‬
‫ مي پرسد‬‫ دنبال مي كند‬‫ مشخص مي كند‬‫ پاسخ مي دهد‬‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫واكنش به شركت فعال دانشجو در انجام كاري اشاره مي‬
‫كند مثل انجام تكليف درسي يا شركت در بحث كالس‬
‫ميزان عالقه مندي نسبت به فعاليتهاي يادگيري در اين‬
‫طبقه بيشتر از طبقه قبلي است‪.‬‬
‫برخي از فعلهاي اين طبقه عبارتند از‪:‬‬
‫ جواب مي دهد‬‫ بحث مي كند‬‫ طبقه بندي مي كند‬‫ گزارش مي دهد‬‫‪ -‬مي نويسد‬
‫‪Adopted from: Dr.A. Amini‬‬
‫عبارتند از بها و ارزشي كه فراگير براي يادگيري قايل است‪.‬‬
‫اين طبقه از پذيرش ساده يك ارزش (مثل عالقه مندي به پيشرفت تمام افراد‬
‫كالس) تا سطح پيچيده آن مثل احساس تعهد متغير است‪.‬‬
‫هدفهاي رفتاري اين طبقه را با مثالهای زير مي شود نشان داد‪:‬‬
‫ كامل مي كند‬‫ دنبال مي كند‬‫ تشكيل مي دهد‬‫ دعوت مي كند‬‫ پيشنهاد مي كند‬‫‪ -‬گزارش مي كند‬
‫عبارتند از ادغام روشهاي مختلف‪ ،‬رفع تعارضات بين آنها و بنا نهادن يك‬
‫الا فردي كه به مطالعه عالقمند است ساعات‬
‫نظام ارزشی منسجم و پايدار‪ .‬مث ً‬
‫مربوطه را به كار ديگري كه از نظر اجتماعي با ارزش تر است صرف نمايد‪.‬‬
‫اگر فردي به اين سطح برسد رفتارهايي كه از نظر تعليم و تربيت مفيد ومثبت‬
‫و با ارزش است در او مشاهده مي شود از قبيل ‪:‬‬
‫هميشه منظم و با انضباط است‬
‫براي آموختن تمام درسها كوشش مي كند‬
‫براي ديگران احترام قايل است‬
‫براي پيشرفت همكالسان خود كوشش مي كند‬
‫در برخورد با مسايل سنجيده عمل مي كند‬
‫در اين سطح از حيطه عاطفي‪ ،‬فرد داراي نظامي از ارزشها مي شود كه‬
‫رفتار و اعمال او را براي مدت طوالني تحت تاثير قرار مي دهد‪ .‬مثل ‪:‬‬
‫ اهل مطالعه بودن‬‫ اهل ورزش بودن‬‫ وقت شناس بودن‬‫از فعلهاي رفتاري زيرين مي شود براي بيان اين حيطه استفاده كرد‪:‬‬
‫ عمل مي كند‬‫ بجا مي آورد‬‫ تحقيق مي كند‬‫ رسيدگي مي كند‬‫‪ -‬مي پذيرد‬
‫سطوح يادگيري در حيطه عاطفي‬
‫دروني شدن‬
‫واكنش‬
‫آمادگي‬
‫آمادگي‬
‫سازمان دهي سازمان دهي‬
‫ارزش گذاري ارزش گذاري ارزش گذاري‬
‫واكنش‬
‫واكنش‬
‫واكنش‬
‫آمادگي‬
‫آمادگي‬
‫آمادگي‬
‫منظور مهارتهاي بدني و انجام دادن صحيح در عمل مي باشد‪.‬‬
‫هدفهاي حيطه حركتي به شكل زير طبقه بندي مي شود و از عمل ساده‬
‫تقليد شروع شده و به تدريج به سطوح باالتر به عمل كردن بدون كمك‪،‬‬
‫دقت در عمل كردن‪ ،‬هماهنگي حركات و عادي شدن عمل مي رسد‪.‬‬
‫آمادگي و تقليد‬
‫ آمادگي ذهنی‬‫ آمادگي فيزيكي‬‫ آمادگي عاطفي‬‫انجام دادن كار ساده و تكرار آن (تبديل شدن رفتار نهان به‬
‫آشكار)‬
‫رفتار‬
‫سطح عمل اندكي باالتر از مرحله قبلي است و با اجراي‬
‫آگاهانه اعمال مربوط است‪ .‬رفته رفته تسلط افزايش مي يابد و به‬
‫مرحله اي مي رسد كه ديگر نيازي به راهنمايي ندارد‪ .‬كه شامل‬
‫سه سطح فرعي است‪:‬‬
‫ اجراي آگاهانه تر دستورالعمل ها‬‫ انتخاب بهترين روشها‬‫‪ -‬اجراي مكرر عمل بدون كمك گرفتن‬
‫در اين سطح انجام كار و تكرار آن با دقت‬
‫و سرعت و ظرافت همراه است‪ .‬مثل تسلط‬
‫بر رانندگي تغيير سرعت و يا جهت حركت‬
‫هماهنگي حركات توانايي انجام دادن‬
‫هماهنگ چندين كار با هم مثل استفاده از‬
‫كالچ ترمز موقع رانندگي‬
‫اين سطح باالترين مرحله يادگيري حيطه حركتي است‬
‫يعني فرد به طور خودكار به انجام دادن كارهاي دقيق‬
‫و موزون عادت مي كند و نياز به فكر كردن و صرف‬
‫انرژي براي هماهنگ كردن فعاليتها ندارد‪ .‬مثل‬
‫مهارت در رانندگي و عكس العمل مناسب موقع‬
‫برخورد با صحنه خطر‬
‫در ارزیابی اخالق پزشکی ‪:‬‬
‫برای هر سطح چه آزمونی؟‬
‫‪Actions‬‬
‫)‪Attitude(habituation‬‬
‫‪knowledge‬‬
‫روش ارزیابی‬
Actions
•
•
•
•
•
•
MCQ
EMQ
Essays
Case study
Vignettes
MEQ(Modif
ied Essay
Questions)
Attitude(habituation)
knowledge
‫روش ارزیابی‬
• Portfolios
• vignettes
Actions
Attitude(habituation)
knowledge
‫روش ارزیابی‬
• OSCE
• 360 feedback
Actions
Attitude(habituation)
knowledge
‫سایر خصوصیات آزمون‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اعتبار ( روایی)‬
‫پایایی‬
‫قابلیت انجام‬
‫شفاف و گویا برای فراگیران‬
Ethics OSCE

similar documents