Document

Report
Kultur på arbejde: Kulturforståelse
og merkantil kultur
Kapitel 4: Gennemgang af Geert
Hofstedes seks kulturelle
dimensioner
Dimensionernes formål
• Bruges især indenfor merkantilkulturelle studier og
undersøgelser (f.eks. interkulturel forhandling og
samarbejde).
– Bruges til at skabe et hurtigt overblik over
nationalkulturelle forskelle og ligheder (f.eks. mellem
virksomhedskultur i to lande).
– Bruges ifm. kultursammenligninger.
– Bruges ifm. undersøgelser af kulturmøder.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Dimensionernes opbygning
Dimensionerne er opbygget som modstillede ord-par,
der beskriver forskellige kulturelle tendenser. F.eks.:
Høj magtdistance
Lav magtdistance
I praksis kan det være nødvendigt at ”gradbøje” ordparrene.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
De seks dimensioner
•
•
•
•
•
•
Magtdistance (høj / lav)
Individualisme/kollektivisme
Maskulinitet/femininitet
Usikkerhedsundvigelse (høj /lav)
Langtidsorientering/korttidsorientering
Overbærenhed/selvbeherskelse
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Magtdistance
• Nogle mennesker er rige, andre er fattige.
Nogle er magtfulde, mens andre ikke er det.
– I kulturer med en høj magtdistance opleves denne
forskel som naturlig og positiv af mange.
– I kulturer med en lav magtdistance, forsøger man
at begrænse og udligne den.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Kulturer præget af
høj magtdistance
• Børn opdrages til at respektere og adlyde
ældre familiemedlemmer.
• Stram disciplin i skolen, læreren bestemmer!
• Stærkt hierarki på arbejdspladsen med chefen
i toppen og de menige arbejdere i bunden.
• Lille middelklasse.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Kulturer præget af
Lav magtdistance:
• Forældre behandler deres børn som ligeværdige
mennesker fra en tidlig alder.
• Lærerens rolle er at uddanne selvstændige og
selvtænkende mennesker.
• Flad hierarkisk kultur i virksomheder.
• Medarbejdere forventes at give feedback på
arbejdsopgaver for at få forslag til justeringer og
ændringer.
• Stor middelklasse.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Individualisme/kollektivisme
• Opleves mennesket først og fremmest som en
del af en større gruppe eller som et
selvstændigt individ?
– I lande præget af en individualistisk kultur, er det
vigtigt at tilgodese det individuelle menneskes
behov og interesser.
– I lande præget af en kollektivistisk kultur, er det
gruppen som helhed, der er i fokus.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Individualistiske kulturer
• Fokus på individets behov og interesser.
• Det enkelte menneske er selv ansvarlig for sin egen
succes – og fiasko.
• Virksomheder ansætter medarbejdere ud fra deres
faglige kvalifikationer.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Kollektivistiske kulturer
• Gruppen/familien er vigtigere end individet.
• Man er ofte parat til at sætte egne behov og ønsker
til side for at fokusere på, hvad der er bedst for
gruppen.
• Åbne konflikter - f.eks. på en arbejdsplads - undgås
helst, fordi de forstyrrer harmonien.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Maskulinitet/femininitet
• Dimensionen maskulinitet/femininitet viser noget
om hvilke grundlæggende værdier, der eksisterer i en
kultur mht. f.eks. konkurrencementalitet, familieliv
og kønsroller.
– Ifølge Hofstede er nogle kulturer især præget af værdier,
som vi typisk forbinder med kvinder (feminine kulturer),
mens andre er præget af værdier, vi typisk forbinder med
mænd (maskuline kulturer).
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Maskuline kulturer
• En høj grad af kønsforskelle.
• Der lægges vægt på konkurrence i
uddannelsessystemet og i forretningslivet.
• Man er resultatorienteret.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Feminine kulturer
• Høj grad af lighed mellem kvinder og mænd.
• I uddannelsessystemet lægges der ligeså meget vægt
på at udvikle elevernes sociale færdigheder som
deres faglige kvalifikationer.
• I virksomheder betragtes samarbejde, forhandling og
kompromis som vigtigt for et godt arbejdsmiljø.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Usikkerhedsundvigelse
• Hvordan forholder mennesker sig til det, der
er fremmed og ukendt for dem?
– I kulturer, der er præget af en høj grad af
usikkerhedsundvigelse, fører mødet med det
ukendte til en følelse af utryghed og usikkerhed.
– I kulturer præget af en lav grad af
usikkerhedsundvigelse, har man lettere ved at
forholde sig til det ukendte.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Kulturer med en høj grad af
usikkerhedsundvigelse
• skarp opdeling mellem hvad der er farligt/sikkert,
forkert/rigtigt, godt/ondt.
• I undervisning og på arbejdspladser forventes en
skarp struktur med præcise instrukser og
retningslinjer.
• Forbrugere foretrækker velkendte produkter og
brands.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Kulturer med en lav grad af
usikkerhedsundvigelse
• Børn opdrages til at være fleksible og selvstændige.
• I virksomheder er der en høj grad af frihed til at
udføre arbejdsopgaver.
• Forbrugere er åbne overfor nye brands og ny
teknologi.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Langtidsorientering/
korttidsorientering
• Denne dimension blev først tilføjet en del år efter de fire
oprindelige.
• Formålet var at forklare kulturtræk, som man især finder i
østasiatiske lande, som er påvirket af den gamle kinesiske
livsfilosofi konfucianisme.
– I langtidsorienterede kulturer hylder man værdier som udholdenhed
og sparsommelighed. Man forventer, at fortjenesten for et stykke
arbejde først kommer ude i fremtiden.
– I kortidsorienterede kulturer er der mere fokus på nutiden og på at
skabe kortsigtede resultater.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Langtidsorienterede kulturer
• Børn opdrages til at være hårdtarbejdende og
pligtopfyldende.
• En stram struktur sikrer en harmonisk og stabil
arbejdsproces.
• Det er vigtigt at være omstillingsparat.
• Økonomisk afkast på lang sigt er vigtigere end at
skabe en hurtig profit hér og nu.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Korttidsorienterede kulturer
• Børn opdrages til at værdsætte sociale normer og
forpligtelser.
• Det er vigtigt at pleje sociale relationer og personlige
interesser.
• Virksomheder har fokus på at skabe profit her og nu.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Overbærenhed/selvbeherskelse
• Overbærenhed/selvbeherskelse-dimensionen er
endnu ikke udforsket særligt grundigt. Overordnet
kan man dog sige at:
– I kulturer præget af overbærenhed udtrykker mennesker
åbent glæde ved at have det godt og nyde livet.
– I selvbeherskelseskulturer mener man, at denne form for
glæde skal tøjles og styres af sociale normer.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Kulturer præget af overbærenhed
• Vigtigt at pleje sociale relationer.
• Man udtrykker et optimistisk syn på livet og
fremtiden.
• Det forventes, at man er udadvendt og positiv
i arbejdssammenhænge.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Kulturer præget af selvbeherskelse
• Mange har et kynisk og pessimistisk syn på
livet.
• Mennesker, der smiler meget, bliver betragtet
med mistro.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
De kulturelle dimensioners
anvendelse
• Dimensionerne kan give et hurtigt og overordnet
indblik i nationalkulturelle forskelle og ligheder, når
man arbejder med merkantil kultur.
• Dimensionerne kan benyttes til at analysere empirisk
materiale, som man selv indsamler (f.eks. fra
interviews eller artikler).
• Dimensionerne kan benyttes sammen med
Hofstedes egne oversigter over nationalkulturelle
træk (se f.eks. Hofstedes website).
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
Kritik af Hofstede og de kulturelle
dimensioner
• De kulturelle dimensioner bygger på en forældet
undersøgelse.
• Undersøgelsen er for snæver – primært baseret på
IBM-medarbejdere i forskellige lande.
• De kulturelle dimensioner bygger på det beskrivende
kulturbegreb - dvs. at alle mennesker i et land har
mere eller mindre samme kulturelle adfærd.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur
De kulturelle dimensioners
begrænsninger
• Dimensionerne kan kun benyttes til at skitsere
overordnede kulturforskelle og ligheder mellem
forskellige lande.
• Dimensionerne bør ikke benyttes til at forudsige
enkelte individers forventede handlingsmønstre i
bestemte situationer.
• Dimensionerne hører hjemme i en merkantilkulturel
studietradition, og det er derfor her, de giver mest
mening at benytte.
Kultur på arbejde: Kulturforståelse og merkantil kultur

similar documents