PowerPoint-præsentation

Report
Barrierer i plejesystemet –
der
vanskeliggør fokus på god mundhygiejne som et
væsentligt bidrag til sundhedsfremmme-indsatsen
for ældre.
Hvordan nedbrydes
barriererne?
Hvem er jeg?
• Hanne Jensen, Udviklingssygeplejerske på
Birgittehjemmet, Hillerød Kommune
• Sygeplejerske (1988) Bl.a. Intensiv afdeling,
Hjemmepleje, Plejecenteret Birgittehjemmet.
• Udviklingssygeplejerske og Klinisk Vejleder
• Tovholder på plejecentret Birgittehjemmets
undervisning, introduktion af nye medarbejdere
og projekter f.eks ”Husk lige tandbørsten”
• Børster tænder 2 gange om dagen 
Husk lige
tandbørsten
2 minutter kan redde liv
Pilotprojekt på Birgittehjemmet
april til juni 2011 + herefter implementering
Baggrund
• Mundhygiejne har altid været en del af plejen
• Tilbagemelding fra Omsorgstandplejen var, at
dette område kunne forbedres
• En områdelederne på plejecentret ønskede at
forbedre
• Klinisk retningslinje ( national) 2011
• Risiko for nedsat appetit, nedsat lyst til at være
social, smerter, livstruende infektioner osv.
• Flere ældre har egne ( kostbare) tænder
Hvornår bliver tandbørstning et
problem?
• Problemet opstår, når det ældre menneske får
funktionstab: finmotorik, syn, demens
• Medicinpåvirkning -> nedsat spytsekretion
• Nogle ældre er ikke klar over deres behov for
hjælp
• 10% af en gruppe ældre med funktionstab, der
havde omsorgstandpleje gav udtryk for at de
havde behov for hjælp til tandbørstning
Hvad skal Plejepersonalet kunne?
• Prioritere tandbørstning og mundpleje i hverdag,
hvor medarbejderen skal hjælpe 4 -5 helt eller
delvist med personlig pleje, væske, hudpleje, rydde
op i boligen, toiletbesøg, kontakt til pårørende,
dokumentation, mad og måltider m.m.
• Tage initiativ og anvende socialpædagogiske
metoder
• Skabe en god og rar stemning
• Have kendskab til den enkelte beboers behov for
hjælp til tandbørstning og de aktuelle redskaber
Mundhygiejne kan være vanskelig
fordi:
• Munden er et privat område
• Det er et grænseoverskridende område at få
hjælp til (– og at hjælpe med)
• Nogle tænker, at det ikke er så vigtigt at få
børstet tænder
• Eksperterne (Omsorgstandpleje og tandlæge) er
ikke en del af plejehjemmets dagligdag
• Omsorgstandplejen kan ikke lave de helt store
reparationer, hverken af tænder eller proteser ->
desillusion og opgivenhed
Særlige problemer for mennesker med
demens
• Glemmer om tænderne er børstet
• Kan ikke opsøge behandler ved behov
• Hjælp til tandbørstning kan opleves som
overgreb
• Svært at tilpasse sig forandring – f.eks ny
protese
• Demente har i gennemsnit 7 huller, når de får
demensdiagnosen
• -> destruktion af tænder: smerter,
tyggefunktion, værdighed
Pilotprojktet
• Det startede med en National Klinisk
retningslinje fra Clearinghouse
• Fik 12. modulstuderende, Intern tandplejer, sosu
aftenvagt med i styregruppe
• Undervisning til alle vagtlag i en time med
plancher og instruktion, tandbørster til alle
• Screening og rescreening af 12 i demensafsnit
• Anbefaling af el-tandbørster
• Indkøb af pandelamper og Zendiumbrochurer
Pilotprojekt - fortsat
•
•
•
•
•
Med på beboer – familieaften
Mapper på afdelingerne
Opfølgning omkring dokumentation i plejeplan
Intern vejledning
Opfølgning på husmøde
Screening
Rescreening
10
9
8
7
6
5
4
screening 3 point
screening 2 point
screening 1 point
3
2
1
0
Konklusion på projektet og forskningen
• Du kan øge det ældre menneskes livskvalitet og
helbredstilstand ved at hjælpe dem med 2
minutters tandbørstning hver dag.
• Brug evt. pædagogiske tricks; syng, dæk spejl,
tidspunkt…
• De svage ældres tand og mundproblemer kan
forbedres af dig i løbet af uger
• Gerne el-tandbørste
Implementering på Birgittehjemmet
• Fast undervisning ved tandplejer 1 time 4-6
gange om året
• Omsorgstandplejen er gået ind i projektet, de
kommer og laver individuel billedkortinstruks
sammen med kontaktpersonen
• Mundpleje grundigt beskrevet i plejeplan
• Vejledning i mundpleje ved behov af tandplejer
Plejecentret og omsorgstandplejen i
Hillerød
• Omsorgstandplejen kommer og stiller deres
klinikbus op –
en gang om året
• Vedligeholdende
og akutte opgaver
• Fotokort
sammen med
kontaktperson og
beboer
Billedkort hos beboere tilknyttet
omsorgstandplejen
Læring
• Projektet blev bedre af, at vi var en tværfaglig
styregruppe
• Ubrugte kompetencer kommer i spil
• 12 modul studerende var en vigtig drivkraft
igennem hele pilotprojektet
• Implementering kræver stor udholdenhed
• Implementering fra National Klinisk
Retningslinje til hverdagspraksis i Hillerød
• Den gode historie, kan bringe positiv presse
Clearinghouse
Betydning for hverdagen
• Forbedring af tandstatus ved næste besøg af
omsorgstandplejen
• Projektet har gjort, at vi fastholder en forståelse
og italesættelse af at tandbørstning er en vigtig
del af plejen
• Fortsat undervise nye
• Det går ikke af sig selv!
• Får ikke snakket sammen omsorgstandpleje og
plejepersonale
Hvilke muligheder har vi ?
• At øge den tværfaglige indsats
• Tandpleje og mundhygiejne som et fast
undervisningstilbud i hjemmepleje og på
plejecentre – omsorgstandplejens teoretiske
viden om tand- og mundpleje og omsorg
sammen med plejeplersonalets
socialpædagogiske ideer til kreative løsninger
• Altså : Hvordan børste tænderne og hvordan få
det til at lykkes hos den borger, der ikke vil?
Hvordan nedbryde barrierer?
• Snakke sammen  - forskellig faglighed
• Prøve at gøre det, der er muligt – hvilken lille
ting kan vi gennemføre?
• Inddrage alle niveauer ( ledere – plejepersonale)
• Medinddrage borgeren og evt. pårørende
• Grundlæggende og gentaget undervisning
• Dele viden og inspirere
Baggrund:
• http://www.tannlegetidende.no/dntt/pdf2005/P05
-15-912-5.pdf
• http://www.zendium.dk/files/zendium.dk/material
/Broschyrer/Brochurer-profdk/6033_Zendium_mundpleje.pdf
• Klinisk retningslinje til identifikation af behov for
mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne
hospitalsindlagte patienter
http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/file/KR
mundpleje-slutversion280910.pdf
• Vivian A Voldgård; Dårlige tænder er omsorgssvigt
• Jeanette Borchersen; Husk lige tandbørsten

similar documents