Samfundsfaglig metode * kapitel 25

Report
SAMFUNDSFAGLIG
METODE – KAPITEL 25
SAMFUNDSFAGSBOGEN
KUREER, 2012
METODER
• Kvantitativ og kvalitativ metode
METODER
• Kvantitativ
•
•
•
•
•
Besvarer ofte ”hvor mange” eller ”hvor meget” spørgsmål
Meningsmålinger (1000-2000 spørges)
Kan sige noget generelt om befolkningen
Giver viden i bredden
Tal på noget, som man ønsker afdækket
METODER
• Kvalitativ
• Besvarer ofte ”hvorfor” spørgsmål
• Kvalitative data kommer ofte gennem interviews og
observationer
• Kan sige noget om tendenser og sandsynligheder
MODELLER
• Modeller er forsimplede udgaver af virkeligheden –
altså en fremstilling, der i forsimplet form forsøger at
give forklaring på, hvorfor noget er eller bliver som
det er
MODELLER
• Eksempler på modeller i samfundsfag er
• Sommerfuglemodellen i sociologi – om hvordan vi som
mennesker påvirkes og udvikles gennem vores samspil med
familien og andre omkring os
• Molins model fra politologi – der forklarer, hvordan et parti
eller en politiker tager stilling til et politisk/aktuelt emne
• Man kan også selv lave modeller
AKTØRANALYSE
Aktør er en person eller en gruppe (en virksomhed, en
institution osv.), der har interesse i et bestemt område
eller emne
AKTØRANALYSE
Ved en aktøranalyse forsøger man at afdække
• Hvilke aktører er der på det givne område
• Hvilke holdninger har de hver især
• Hvordan kan disse holdninger forklares
TABELLER OG DIAGRAMMER
Når man læser en tabel eller et diagram er det vigtigt
at få et hele med på en kort, ordentlig og
struktureret måde
TABELLER OG DIAGRAMMER
• Start med generelle fakta – hvad siger overskriften om hvad
der illustreres mht. emne, inddeling, opdeling, måleenheder
og kilde
• Derefter noget om det specifikke indhold mht. hvor er
ekstremer i f.eks. figuren og hvilke tendenser
præsenteres/kan aflæses
• Ovenstående gøres både når det skal være mundtligt såvel
som skriftligt
ÅRSAGSFORKLARINGER
•
•
•
•
Hvordan kan noget forklares – dvs. hvorfor er det, som det er
Kaldes for KAUSALE SAMMENHÆNGE/FORKLARINGER
F.eks. kan baggrundsvariable bruges, når noget skal forklares
Når man siger eller skriver kausale sammenhænge bruger man
ofte vendinger som
•
•
•
•
Således at
Derfor kan man slutte at
Dette viser….. idet……
Jo….. des………
TAKSONOMIER
• Redegøre
• Analysere
• Vurdere
TAKSONOMIER
• Redegørende niveau
• Resumeer
• Forklaring af f.eks. en politisk ideologi
• Beskrivelse af hvad en tabel eller et diagram viser
TAKSONOMIER
• Analyserende niveau
• Aktøranalyse
• Komparativ analyse af f.eks. velfærdsmodeller eller
ideologier
• Lave kausale analyser til at forklare tabeller, figurer og
diagrammer
TAKSONOMIER
• Vurderende niveau
• Vurdere om en teori holder i virkeligheden – og diskussion af
hvorfor/hvorfor ikke
• Vurdering af hvordan noget vil tage sig ud i fremtiden –
vurdering foretaget på baggrund af ens analyse eller
andres input til dette emne
• Ikke noget med – jeg tror selv at ….. 


similar documents