Elevforudsætninger og kompetencer i dansk - Raffaele Brahe

Report
Det pædagogiske element i linjefaget på 2.år
ELEVFORUDSÆTNINGER OG
KOMPETENCER I DANSK
Struktur 8.45-10.00
 Oplæg ved RABO
 Gruppearbejde i praktikgrupper
 Pointerne fremlægges en gruppe for en
anden gruppe
 Refleksioner ved Ella, Helle og Raffaele
Elevforudsætninger i dansk –
Kasper
 9.klasse – mange lærerskift
 Klassen har generelt lavt selvværd – de
beskriver sig selv som dem, lærerne ”knækker
på”, de har slidt flere lærere op.
 Optakt til en solstrålehistorie? Nærmere en
helt almindelig lærerfortælling
Elevforudsætninger i dansk –
Kasper
 Elevsammensætningen i klassen:
 Stor faglig spredning
 Kulturelle forudsætninger mere homogene
 Dog en mindre gruppe (5-6 elever) fra hjem, hvor skole
og skoleviden ikke spiller en rolle
 De fagligt dygtige/ ressourcestærke elever sætter
dagsordenen
 Er kritiske
 Kræver respons
 Kræver faglig kvalitet i forbindelse med eksamen
 Hvem kommer til kort?
Elevforudsætninger i dansk –
Kasper
Kasper
 Svag læser – går i 9.klasse, men kan faktisk ikke læse
(dumper ved den mundtlige prøve, fordi han ikke kan
læse prøveteksten)
 Meget svært ved retstavning, tegnsætning og
sprogets formelle side generelt
 Meget konkret tænkende – har svært ved analyse og
fortolkning (kan efter god forberedelse genfortælle
en tekst)
 Overordnet har Kasper ikke særlig veludviklede
fortolkningsmæssige- og kommunikative
kompetencer
Elevforudsætninger i dansk –
Kasper
 Er vellidt af de andre – heldigvis for ham!
 Ikke brug for at opbygge modstand/ en
modkultur
 Dygtig håndboldspiller
 Veludviklede samarbejds- og
netværkskompetencer
 Veludviklede etiske og empatiske
kompetencer – charmerende, kan med
pigerne, roligt sind, samler drengene omkring
sporten
Elevforudsætninger i dansk –
Kasper
 Kasper må have set på skolen
(undervisningsdelen) som en evig påmindelse
om sin egen fiasko – bortset fra idræt
 Kasper må have set os lærere som
repræsentanter for et system/ en verden, han
ikke er en del af
 Mit spørgsmål efterfølgende: Hvordan I alverden
har Kasper kunnet holde det ud i 9 år? Han må
være ufattelig stærk og have et selvværd, der
overgår de flestes. Hvordan har skolen båret sig
ad med at lade Kasper fortsætte til 9.klasse uden
at hjælpe ham nævneværdigt med sin læsning?
Elevforudsætninger i dansk –
Derfor fokus på elevforudsætninger!
Hvad kan man gøre?
 En mere målrettet systematisk afdækning af
Kaspers kompetencer (forudsætninger for at
lære)
 Systematisk samarbejde herom i teamet
 Obs. nationale tests og fokus på
læseindlæring – et skridt i den rigtige
retning?
Elevforudsætninger i dansk
 Undersøge hvad?
1. Faglige forudsætninger – hele klassen

Eks. Hvad ved eleverne om det at analysere og
fortolke noveller i forvejen? Har de prøvet at skrive
noveller?
2. Kulturelle forudsætninger – hele klassen

Eks. Hvilke kulturelle/ begrebsmæssige
forudsætninger kommer (majoriteten af) eleverne
med hjemmefra? Er noveller en genre, der
optræder i elevernes hjem?
Elevforudsætninger i dansk
3. Faglige forudsætninger – den enkelte elev

Eks. Hvilke kompetencer har den enkelte elev i
forhold til at analysere og fortolke noveller?
Noget sværere at finde ud af! Kompetencer i
dansk – måske et redskab??!
4. Kulturelle forudsætninger – den enkelte elev

Eks. Hvilke kulturelle forudsætninger kommer den
enkelte elev med hjemmefra? Er skoleviden
(novellegenren) en genre, der optræder i andre
sammenhænge end i skolen?
Elevforudsætninger i dansk
5. Forudsætninger i forhold til arbejds- og
samarbejdsformer

Eks. På hvilke måde og i hvilket omfang er
eleverne vant til at arbejde i grupper? M.fl.
Benyt evt. søgeark (s. 62-63 i Bodil Nielsen) eller
bedre: udvikling af eget tilpasset søgeark!
Kompetencer - mellem elevforudsætninger,
indhold, mål og dannelse i dansk
 Hvilke kompetencer har eleverne? Den enkelte
elev? (forudsætninger)
 Hvilke kompetencer kan danskfaget være med til
at udvikle hos eleverne? Den enkelte elev?
(læringsmål/ individuelle læringsmål)
 Hvilke kompetencer vil jeg som dansklærer
sætte særlig fokus på, når jeg sigter mod det
myndige, reflekterende menneske? (dannelse)
 Hvilket indhold vælger jeg som dansklærer, så
ovenstående mål kan realiseres bedst muligt?
(indhold)
Kompetencer i Dansk
Kompetencer er ikke en modsætning til
dannelse – men:
 Et redskab til at konkretisere og
operationalisere idealet om dannelse, hvor
disse:
 Retter sig imod elevernes fremtid og deres almene
dannelse
 Tager udgangspunkt i dannelsessynet, som vi så
det hos Kant, hvor det er uddannelsens mål at
udvikle myndige borgere
Kompetencebegrebet i bogen
Kompetence er at vide, hvad der skal til, og
kunne håndtere udfordringen, såvel
kropsligt, som kognitivt og følelsesmæssigt –
og at ville håndtere udfordringerne.
Kompetencer i dansk er et redskab til læreren i
forhold til at kunne vælge relevant indhold til
undervisningen i forhold til de udfordringer
mennesket (eleverne) står over for i den
senmoderne verden.
Kompetencer i Dansk
Sociale kompetencer:
 Samarbejds- og netværkskompetencer
 Etisk kompetence
 Empatisk kompetence
 Interkulturel kompetence
(Bundsgaard m.fl. 2009:12)
Kompetencer i Dansk
Fortolkningsmæssige kompetencer
 Hermeneutisk kompetence
 Narrativ kompetence
 Scenariekompetence
 Æstetisk kompetence
(Bundsgaard m.fl. 2009:12)
Kompetencer i Dansk
Kommunikative kompetencer
 Produktiv kompetence
 Konsumptiv kompetence
 Kritisk kompetence
 Informationskompetence
(Bundsgaard m.fl. 2009:12)
Indholdet i dansk
Danskfagets stofområde er tekster og de
måder disse produceres og konsumeres på:
 Fiktive/ poetiske tekster
 Offentlige tekster
 Semioffentlige tekster
 Interaktive tekster
 Private tekster
kompetencehjulet
Kan bruges som redskab ved planlægning af
undervisningen i dansk:
 Til at kunne prioritere i og udvælge de
tekster, man vil gøre til genstand i
undervisningen ud fra overvejelser omkring,
hvad formålet er med at læse den givne tekst
 Til at kunne integrere tekster
hensigtsmæssigt i forhold til undervisningens
emne og formål
Kompetencehjulet
http://www.kompetenceridansk.dk/main/komp
etencehjulet/index.php
Kompetencer i centrum
rammefaktorer
arbejdsmåder
Elevforudsætnin
ger – faglige og
kulturelle
Indhold
Kompetencer
mål
”Weekend på Motel Paradis”
1. Hvilke forudsætninger skal eleverne have for at
kunne arbejde med teksten? Kulturelle?
Faglige? Klassetrin?
2. Hvordan kan forudsætningerne variere fra elev
til elev?
3. Hvilke kompetencer kan læreren inddrage i
arbejdet med novellen på klassen? (Inddrag
kap. 1+2 fra ”Kompetencer i dansk”)
4. Hvordan kan læreren få kompetencerne i spil?
Giv 1-2 bud på aktiviteter omkring novellen,
hvor I opstiller og beskriver kompetencemål og
arbejdsformer
Diskussionsspørgsmål
 Hvilke muligheder og hvilke begrænsninger
ligger der i kompetencetilgangen?
 Hvor placerer kompetencetilgangen
danskfaget i forhold til faget som
færdigheds-, kommunikations-, eller
dannelsesfag?

similar documents