Kursus i Miljøvurdering

Report
Kursus i miljøvurdering
Screening af projekter - baseret på forudsætninger
Ulf Kjellerup, COWI
1
30 oktober 2012
Kursus i Miljøvurdering
Indledning
› Reglerne om screening
› VVM bekendtgørelsens § 3, stk 2:
›
"…..når anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet
(VVM-pligt)…."
›
›
2
Kriterier for screening i bekendtgørelsens bilag 3 forståelsen af kategorierne
›
art
›
dimensioner
›
placering
Støtte til gennemførelsen af screening findes i Vejledningen om VVM samt i det til vejledningen knyttede
screeningskema
30 oktober 2012
Kursus i miljøvurdering
Indledning
Reglerne om screening:
›
VVM-direktivet - art. 4(2) og 4(3)
› Med forbehold af artikel 2, stk. 4, skal medlemsstaterne afgøre, om projektet skal vurderes i
henhold til artikel 5-10, for projekter, der er opført i bilag II. Medlemsstaterne skal foretage denne
afgørelse ved hjælp af:
› a) en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde,
eller
› b) tærskelværdier eller kriterier fastsat af medlemsstaten.
› Medlemsstaterne kan beslutte at anvende begge de i litra a) og b) nævnte procedurer.
› Ved en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller ved fastsættelse af grænseværdier eller kriterier i
henhold til stk. 2 skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i bilag III.
Reglerne om screening:
›
VVM-direktivets Bilag III:
›
Projekters karakteristika
›
Projekters placering
›
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
Kommissionens beretning til Rådet og Parlamentet,
2011 om screening
›
VVM-direktivet giver medlemsstaterne brede rammer for gennem en sag-for-sag undersøgelse og/eller ved hjælp af
nationale tærskelværdier eller kriterier at afgøre, om det er nødvendigt at foretage en VVM for et bilag II-projekt….
Gennemførelsen og retspraksis viser, at medlemsstaterne, når de fastsætter tærskelværdier, ofte overskrider deres
skønsmæssige beføjelser enten ved kun at tage nogle af udvælgelseskriterierne i bilag III i betragtning eller ved på forhånd
at undtage nogle projekter. Vurderingerne varierer i de forskellige medlemsstater betydeligt (fra under 100 til 5 000), selv
når man sammenligner medlemsstater af samme størrelse, og tendensen er stigende.
Tærskelværdiniveauerne har haft tydelige følger for omfanget af vurderinger. Der er desuden stadig flere tilfælde, hvor de
kumulative virkninger ikke tages i betragtning, og der er stadig problemer med at fjerne 'ufine' metoder, f.eks. ved at
opdele store investeringsplaner i mange små ("salamimetoden").
Disse metoder kunne bringe direktivets berettigelse i fare samt underminere bestræbelserne på at fastsætte fælles
screeningstandarder. Derfor bør screeningmekanismen forenkles og tydeliggøres, f.eks. ved detaljeret at beskrive
udvælgelseskriterierne i bilag III og ved at fastsætte EF-tærskelværdier, -kriterier eller -udløsningsværdier (f.eks. gennem
udvalgsproceduren). Muligheden for at give tilladelse gennem en forenklet procedure med forudgående vurdering burde
overvejes.
Kursus miljøvurdering
Screening afgørelser
› Vanløse Butikscenter
› Udvidelse af Parken
› Multihal i Ørestaden
› Biogen i Hillerød
6
21 MAJ 2012
LTK FJERNVARME
Kursus miljøvurdering
Regulative konsekvenser
› forholdet mellem VVM – og manglende VVM og anden regulering
› regulative indgrebsmuligheder
› konsekvenser af at VVM-tilladelse er givet på forkert grundlag
› EU Kommissionens skrivelse til miljøministeren i anledning af Biogen, Hillerød
7
21 MAJ 2012
LTK FJERNVARME

similar documents